A A A A A
Submit

ቲቶ 2

10
መድኃኒታችንም ከዓመፅ ሁሉ እንዲቤዠን፥ መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ፥ ስለ እኛ ነፍሱን ሰጥቶአል።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

10
ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ኣሳ ኡባ ኣሺያ ባሬ ኣꬎ ኬካቴꬃ ቆንጪሴዳ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

10
ሃኒዛዛን ኡባን ኑና ኣሺዳ ፆሳ ቲሚርቴይ ዶሴታና ማላ ኢስቲ ሎዖ ማርካቴꬅ ቤሳና ማላ ባ ጎዳታ ሚሽ ካይሶቶፔቶ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

10
ኤንቲ ባንታ ጎዳታፔ ካይሶቶፖ። ሄሲካ፥ ኑና ኣሺያ ፆሳ ቲሚርቴይ፥ ኡባ ኦጌን ዶሴቲዳይሳ ጊዳና ሜላ ባንታ ኦꬂያ ኦሱዋን ኣማኔቴይሳታ ጊዴይሳ ቤሳና ሜላ ኤንታ ዞራ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

10
ንግዙኣት፡ ነቲ ትምህርቲ እግዚኣብሄር መድሓኒና ምእንቲ ኺስልምዎ፡ ብኸሉ ደኣ ሕያወይቲ እምነት ኬርእዩ እምበር፡ መደሃሃቕቲ ኸይኰኑ፡ ንጐይተቶም ዚግዝኡ፡ ዳርግዳርጋ ዘይመልሱ፡ ብዂሉ ባህ ዜብሉ ኪዀኑ፡ ምዐዶም።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)