A A A A A
Submit

ኢሳይያስ 20

5
እነርሱም ከተስፋቸው ከኢትዮጵያ ከትምክሕታቸውም ከግብጽ የተነሣ ይፈራሉ ያፍሩማል፤
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

5
ንሳቶም ከኣ ብምኽንያት ኢትዮጵያ፡ እቲ ተስፋኦም፡ ብምኽንያት ግብጺ፡ እቲ ኽብረቶም፡ ኪስምብዱን ኪሐፍሩን እዮም።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)