A A A A A

Psalmet 96

6
Shkëlqimi dhe madhështia janë para tij, forca dhe bukuria janë në shenjtëroren e tij.
Shqiptare Bibla 1884