A A A A A

Mateu 1

1
Libri i breznive të Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.
2
Abrahamit i lindi Isaku, Isakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij;
3
Judës i lindën prej Tamarës Faresi dhe Zara, Faresit i lindi Hesromi, Hesromit i lindi Arami,
Shqiptare Bibla 2018

1
Libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.
2
Abrahamit i lindi Isaku; Isakut i lindi Jakobi; Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij.
3
Judës i lindi nga Tamara Faresi dhe Zara; Faresit i lindi Esromi; Esromit i lindi Arami;
Shqiptare Bibla 1884