A A A A A

Nevojtore 11

49
Njëri prej tyre, Kajafa, që ishte kryeprifti atë vit, u tha: «Ju nuk kuptoni asgjë.
Shqiptare Bibla 2018

49
Por një nga ata, Kajafa, që ishte kryeprifti i atij viti, u tha atyre: ''Ju nuk kuptoni asgjë;
Shqiptare Bibla 1884