A A A A A

Mateu 5

48
Jini, pra, të përsosur, sikurse është i përsosur edhe Ati juaj qiellor.»
Shqiptare Bibla 2018

48
Jini, pra, të përkryer, ashtu siç është i përsosur Ati juaj, që është në qiej''.
Shqiptare Bibla 1884