Bible in one year


November 14


Thithu 1:1-16
1. UPawuli, inceku kaNkulunkulu,
2. ethembeni lempilo elaphakade,
3. kodwa wabonakalisa ngezikhathi ezifaneleyo,
4. kuTitosi.
5. Ngenxa yalokhu ngakutshiya;
6. uba kukhona.
7. Ngoba kufanele umbonisi, ongathukutheli masinyane, ongesiso sidakwa, ongathandi ukulwa, ongafisi inzuzo embi,
8. kodwa ophatha kuhle izihambi, othanda okuhle,
9. ebambelela.
10. Ngoba kulabanengi labo abangalaleliyo,
11. imilomo yabo imele ukufakwa isayeke, abagenqula imizi yonke, befundisa izinto ezingafanelanga.
12. Omunye kibo, owabo umprofethi.
13. Lobubufakazi buqinisile. Ngalesosizatho balayisise,
14. bangalaleli.
15. Kwabahlambulukileyo konke kuhlambulukile.
16. Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu.