Bible in one year


September 17


IsiHlabelelo SeziHlabelelo 1:1-17
1. Ingoma.
2. Kangange ngokwanga komlomo wakhe.
3. Ngenxa yephunga lamagcobo akho amnandi, ibizo lakho li nje ngamagcobo athululiweyo; ngakho-ke izintombi ziyakuthanda.
4. Ngidonsa; abaqondileyo bayakuthanda.
5. Ngimnyama, kodwa ngimuhle.
6. Lingangibukeli ngoba ngimnyama, ngoba ilanga lingitshisile. Abantwana bakamama bangizondela.
7. Ngitshela, wenaumphefumulo wami okuthandayo?
8. Uba ungazi, wena omuhle kakhulu phakathi kwabesifazana, phuma wena ngezinyathelo zomhlambi, welusele amazinyane akho phansi kwamadumba abelusi.
9. Ngikufananise lebhizakazi ezinqoleni zikaFaro.
10. Izihlathi zakho zinhle.
11. Sizakwenzela imiceciso yegolide lamaqhubu esiliva.
12. Inkosi isesetafuleni layo.
13. Isithandwa sami kimi siyisamba semure; sizalala phakathi kwamabele ami ebusuku.
14. Isithandwa sami kimi silihlukuzo lesihlahla sehena.
15. Khangela, umuhle, mthandwa wami, khangela, umuhle.
16. Khangela, umuhle, sithandwa sami, isibili uyathokozisa. Lombheda wethu uluhlaza.
17. Imijabo.

IsiHlabelelo SeziHlabelelo 2:1-17
1. Ngilirozi.
2. Njengomduze phakathi kwameva.
3. Njengesihlahla sama-aphula phakathi kwezihlahla zeganga, sinjalo isithandwa sami phakathi kwamadodana.
4. Sangisa endlini yewayini, lesiboniso saso phezu kwami siluthando.
5. Ngisekelani.
6. Isandla saso sokhohlo singaphansi kwekhanda lami.
7. Ngiyalifungisa, ukuze lingaphazamisi lingavusi uthando aze athande.
8. Ilizwi lesithandwa sami! Khangela sona siyeza, siseqa phezu kwezintaba, siqolotsha phezu kwamaqaqa.
9. Isithandwa sami sinjengomziki.
10. Isithandwa sami saphendula sathi kimi.
11. Ngoba khangela, ubusika sebudlulile, izulu seliphelile, lihambile.
12. Amaluba ayabonakala emhlabeni, isikhathi sokuhlabelela se sifikile, lelizwi lejuba liyezwakala elizweni lakithi.
13. Isihlahla somkhiwa sivuthisa imikhiwa yaso eluhlaza, lamavini ale mpoko.
14. Juba lami.
15. Sibambeleni amakhanka, amakhanka amancinyane, ona izivini.
16. Isithandwa sami ngesami, lami ngingowaso.
17. Kuze kube semadabukakusa, lamathunzi abaleke.

AmaHubo 104:1-9
1. Bonga iN, mphefumulo wami.
2. Ozembesa ngokukhanya njengesembatho.
3. Owabeka imijabo.
4. Owenza izingilosi zakhe zibe yimimoya.
5. Wamisa umhlaba phezu kwezisekelo zawo.
6. Wawugubuzela ngokujula njengesembatho; amanzi ema phezu kwezintaba.
7. Ekukhuzeni kwakho abaleka;
8. - zenyuka izintaba, zehla izihotsha.
9. Wamisa.

IzAga 24:15-16
15. Wena okhohlakeleyo, ungacathameli umuzi wolungileyo; ungachithi indawo yakhe yokuphumula.
16. Ngoba olungileyo uzakuwa.

1 Korinte 11:17-34
17. Kodwa ngokulaya lokhu kangi li babazi, ngoba libuthana ngokungekuhle kodwa ngokubi.
18. Okokuqala ngoba nxa libuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwehlukana phakathi kwenu; njalo nganxanye ngiyakukholwa.
19. Ngoba kufanele phakathi kwenu.
20. Ngakho nxa libuthana ndawonye, lokhukakusikho ukudla isidlo seNkosi;
21. ngoba ngulowo lalowo uthatha kuqala esakhe isidlo ekudleni.
22. Kanti kalilazo izindlu zokudlela lezokunathela? Kumbe lidelela ibandla likaNkulunkulu yini abangelakho? Ngingathini kini? Ngingalibabaza kulokhu yini? Kangi li babazi.
23. Ngoba mina ngakwemukela ngobusuku eyanikelwa ngabo yathatha isinkwa,
24. isibongile ya si hlephuna.
25. Ngokunjalo lenkezo, sebedlile, yathi: Inkezo le iyisivumelwano esitsha egazini lami; lokhu kwenzeni, loba nini li yi natha, ukungikhumbula.
26. Ngoba loba nini nxa lisidla lesisinkwa, linatha linkezo, litshumayela ukufa kweNkosi ize ifike.
27. Ngakho loba ngubani.
28. Kodwa umuntu kumele azihlole, ngokunjalo-ke adle okwesinkwa anathe okwenkezo;
29. ngoba odlayo anathe ngokungafanelanga, uzidlela azinathele isigwebo, engawehlukanisi umzimba weNkosi.
30. Ngenxa yalokhu banengi kini ababuthakathaka labagulayo.
31. Kodwa uba thina, besingayikwahlulelwa;
32. kodwa nxa sisahlulelwa, sikhuzwa yiNkosi, ukuze singalahlwa kanye lomhlaba.
33. Ngakho, bazalwane bami, nxa libuthana ukuthi lidle, kalibomelelana.
34. Njalo uba omunye elambile.