Bible in one year


November 22


Yeremiya 49:1-39
1. Ngokusingisele koonyana baka-Amon, utsho uYehova ukuthi:USirayeli akananyana na, akanandlalifa na? Yini na ukuba ukumkani wabo amdle ilifa uGadi, abantu babo beme emizini yakhe?
2. Ngako oko, yabonani, kuza imihla, utsho uYehova, endiya kuhlaba umkhosi wemfazwe kwiRabha yoonyana baka-Amon, ibe ngumwewe wenxuwa, amagxamesi ayo atshiswe ngomlilo, uSirayeli abadle ilifa ababemdle ilifa; utsho uYehova.
3. Bhomboloza, Heshbhon, ngokuba ibhuqiwe iAyi; khalani,magxamesi aseRabha, bhinqani ezirhwexayo; mbambazelani niququzele kunye ezintangweni; ngokuba ukumkani wayo uya kuthinjwa, kunye nababingeleli bakhe nabathetheli bakhe.
4. Uqhayiselani na ngazo iintili? Intili yakho ichumile,ntombi iliphamba, yakholosayo ngobuncwane bayo, isithi, Ndiya kuzelwa ngubani na?
5. Yabona, ndiya kukuzisela unkwantyo, itsho iNkosi, uYehova wemikhosi, luphuma kwabangeenxa zonke kuwe; nigxothwe, elowo angabheki nokubheka, kungabikho ungababuthayo abaphalaphalayo.
6. Emveni koko ndiya kukubuyisa ukuthinjwa koonyana baka-Amon;utsho uYehova.
7. Ngokusingisele kuEdom, utsho uYehova wemikhosi ukuthi:Akusekho bulumko na kwaTeman? Liphelile na icebo kwiingqondi?Buphalele na ubulumko bazo?
8. Sabani, jikani, hlalani enkolontyweni, bemi bakwaDedan;ngokuba ukusindeka kwakhe uEsawu ndimzisele, ixesha lokumvelela kwam.
9. Ukuba abavuni beediliya bakufikele, abayi kushiya lubhikico; ukuba amasela eza ebusuku, aya konakalisa ade anele.
10. Ngokuba mna ndimhlubile uEsawu, ndizityhilile iindawo zakhe ezisitheleyo, angabi nako ukuzimela. Imbewu yakhe iya kubhuqwa, abazalwana bakhe nabamelwane bakhe abakho.
11. Shiya iinkedama zakho; ndiya kuziphilisa, bakholose ngam abahlolokazi bakho.
12. Ngokuba utsho uYehova ukuthi, Yabona, ababengenalungelo lakuyisela indebe, inene baya kuyisela; wena ke ungoya kuba msulwa, ube msulwa na? Akuyi kuba msulwa, ngokuba inene uya kusela.
13. Ngokuba ndizifungile mna, utsho uYehova, ndathi, IBhotsera iya kuba ngummangaliso, nesingcikivo, nenxuwa, nentshabhiso;nemizi yayo yonke ibe ngamanxuwa angunaphakade.
14. Ndive udaba luphuma kuYehova, kuthunywe isigidimi ezintlangeni sokuthi, Zihlanganiseni, nimfikele, nisuke nilwe.
15. Ngokuba, uyabona, ndikwenze wamncinane ezintlangeni,wadeleka phakathi kwezizwe.
16. Ukududuzelisa kwakho kukulukuhlile, ukukhukhumala kwentliziyo yakho, wena uhleli ezimfanteni zengxondorha, wena ubambe intlomo yenduli. Ngokuba uthe wayakhela phezulu njengexhalanga indlu yakho, ndokuthoba apho; utsho uYehova.
17. Uya kuba ngummangaliso uEdom; bonke abadlula kuye baya kumangaliswa, benze umsondlo, ngenxa yokubethwa kwakhe konke.
18. Njengoko kwabanjalo ekubhukuqekeni kweSodom neGomora nemimelwane yayo, utsho uYehova, akuyi kuhlala mntu khona,akuyi kuphambukela nyana womntu khona.
19. Yabona, utshaba luya kunyuka njengengonyama ephuma ekweneni kweYordan, luye ekhayani eliyingxondorha; ngokuba ndiya kumgxotha ngephanyazo kulo; osukuba enyuliwe, ndimenzele umveleli; ngokuba ngubani na onjengam? ngubani na oya kundimema? ngubani na loo malusi uya kuma phambi kwam?
20. Ngako oko yivani icebo likaYehova, alicebileyo ngoEdom,neengcinga zakhe, azicingileyo ngabemi bakwaTeman; inene, baya kuzikrwiqiliza ezincinane zomhlambi; inene, liya kumangaliswa zizo ikriwa lazo.
21. Ihlabathi liyanyikima sisithonga sokuwa kwabo; isandi sokukhala kwabo sivakala eLwandle oluBomvu.
22. Yabona, utshaba luyanyuka njengexhalanga, lutshwebeleza,luwolule amaphiko alo phezu kweBhotsera; intliziyo yamagorha ekwaEdom ngaloo mini iya kuba njengentliziyo yomfazi onenimba.
23. Ngokusingisele kwiDamasko: Ihlazekile iHamati neArpadi;ngokuba kuviwe iindaba ezimbi; bancamile; njengaselwandle,banesithukuthezi, abanako ukuzola.
24. IDamasko ithe dakumba, ijikile yasaba; ifikelwe kukothuka,ibanjwe yimbandezelo nayinimba njengozalayo.
25. Hayi, ukushiywa komzi wendumiso, umzi wemihlali yam!
26. Ngako oko aya kuwa amadodana ayo ezitratweni zawo, amadoda onke okulwa athi shwaka ngaloo mini; utsho uYehova wemikhosi.
27. Ndiya kuphemba umlilo eludongeni lweDamasko, udle iingxande ezinde zikaBhen-hadade.
28. Ngokusingisele kumaKedare, nakwizikumkani zaseHatsore,awazibulalayo uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli, utsho uYehova ukuthi: Sukani nime, nyukani niye kumaKedare, nibabhuqe abasempumalanga.
29. Iintente zabo nemihlambi yabo boyithabatha; namalengalenga abo, neempahla zabo zonke, neenkamela zabo, bozisusa zibe zezabo; bamemeze kubo, bathi, Kukunxunguphala ngeenxa zonke.
30. Sabani, balekani kakhulu, hlalani enkolontyweni, bemi baseHatsore, utsho uYehova; ngokuba uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli ecebe icebo ngani, wacinga ingcinga ngani.
31. Sukani nime, nyukani niye kuhlanga oluchulumachileyo,oluhleli lukholosile, utsho uYehova; uhlanga olungenazingcango namivalo, oluhleli lodwa.
32. Iinkamela zabo maziphangwe, ingxokolo yemfuyo yabo ibe ngamaxhoba, ndibachithachithe kwimimoya yonke onquthula-iinwele, ndibazisele ukusindeka, kuphuma kumacala onke; utsho uYehova.
33. IHatsore iya kuba sisikhundla seempungutye, kube senkangala kude kuse ephakadeni. Akuyi kuhlala bani khona,kungaphambukeli nyana womntu khona.
34. Into eyafikayo kuYeremiya umprofeti, ililizwi likaYehova ngokusingisele kwelakwaElam ekuqaleni kobukumkani bukaZedekiya ukumkani wakwaYuda, yayisithi:
35. Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, Yabonani, ndiyasaphula isaphetha sakwaElam, intlahlela yobugorha babo;
36. ndiya kulizisela elakwaElam imimoya emine ephuma eziphelweni ezine zezulu, ndibachithachithe kuloo mimoya yonke,kungabikho luhlanga bangayi kufika kulo abaziindlodlo zakwaElam.
37. Ndomqhiphukisa umbilini uElam phambi kweentshaba zakhe,naphambi kwabafuna imiphefumlo yabo; ndibazisele ububi,ukuvutha komsindo wam; utsho uYehova. Ndothuma emva kwabo ikrele, ndide ndibagqibe,
38. Ndiya kumisa itrone yam kwaElam, ndimtshabalalise khona ukumkani nabathetheli; utsho uYehova.
39. Kuya kuthi ke ekupheleni kwemihla, ndikubuyise ukuthinjwa kukaElam; utsho uYehova.

Yeremiya 50:1-46
1. Ilizwi awalithethayo uYehova ngokusingisele kwiBhabheli,ngokusingisele kwilizwe lamaKaledi, ngoYeremiya umprofeti,lalisithi:
2. Xelani ezintlangeni, nivakalise, niphakamise ibhanile.Vakalisani, musani ukufihla; yithini, Ithinjiwe iBhabheli,uhlazekile uBhele, uqhiphuke umbilini uMerodaki, zihlazekile izithixo zabo, ziqhiphuke umbilini izigodo zabo.
3. Ngokuba kunyuke kweza kubo uhlanga lwasentla, oluya kwenza ilizwe labo kube senkangala, lingabi nammi, kuthabathele emntwini kuse ezinkomeni, kubalekwe kumkiwe.
4. Ngaloo mihla nangelo xesha, utsho uYehova, baya kuza oonyana bakaSirayeli kunye noonyana bakaYuda, behamba belila,baye bamquqele uYehova uThixo wabo.
5. Baya kubuza iZiyon, babheke khona, besithi, Yizani,nithelele kuYehova ngomnqophiso ongunaphakade ongayi kulityalwa.
6. Abantu bam baba ngumhlambi weegusha ezilahlekileyo; abalusi babo babandwendwisela ezintabeni eziphambanisayo, behamba besuka entabeni, baye endulini, bayilibale indawo yabo yokubutha kwabo.
7. Bonke ababafumanayo babadla; ababandezeli babo bathi,Asinatyala, ngethuba lokuba bonile kuYehova, ikriwa lobulungisa, ithemba loyise, uYehova.
8. Balekani, niphume phakathi kweBhabheli; mabaphume ezweni lamaKaledi, babe njengeenkunzi zeebhokhwe ezikhokela umhlambi.
9. Ngokuba, yabonani, ndixhoxha, ndinyuse, ndise eBhabheli isikhungu seentlanga ezinkulu, ziphuma ezweni lasentla,ziyakhele uluhlu. Iya kuthinjwa apho, iintolo zaso zibe njengezegorha eliligcisa, elingabuyi lilambatha.
10. Loba lixhoba elamaKaledi; bonke abalithimbayo baya kuhlutha; utsho uYehova.
11. Nakuba nivuya njalo, nakuba nidlamkile, baphangi belifa lam, nakuba nidloba njengethokazi elibhulayo, nilila njengeembalasane zamahashe:
12. uya kudana kakhulu unyoko; uya kuba neentloni onizalayo.Yabonani, olokugqibela ezintlangeni luya kuba yintlango,umqwebedu, inkqantosi.
13. Ngenxa yoburhalarhume bukaYehova ayisayi kumiwa; kuya kuba senkangala kuyo yonke iphela. Bonke abadlulayo eBhabheli baya kumangaliswa, benze umsondlo ngenxa yokubethwa kwayo konke.
14. Yakheleni uluhlu iBhabheli ngeenxa zonke, nonke batyedi besaphetha; tolani kuyo, ningashiyi lutolo; ngokuba yonile kuYehova.
15. Dumani ngayo ngeenxa zonke; izinikele; ziwile iingqoqo zayo, zidilikile iindonga zayo; ngokuba yimpindezelo kaYehova.Phindezelani kuyo; njengokwenza kwayo, yenzani kuyo.
16. Nqumlani umhlwayeli eBhabheli, nophethe irhengqa ngexesha lokuvuna. Ngenxa yekrele elidlavulayo elowo ubheka ebantwini bakowabo, elowo usabela ezweni lakowabo.
17. Uyigusha elusali uSirayeli; ubhejethwe ziingonyama.Ngukumkani waseAsiriya owaqala wamdla; ngoku, owokugqibela umqobi wamathambo akhe nguNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli.
18. Ngako oko, utsho uYehova wemikhosi, uThixo kaSirayeli,ukuthi, Yabonani, ndiyamvelela ukumkani waseBhabheli nelizwe lakhe, njengoko ndamvelelayo ukumkani waseAsiriya.
19. Ndiya kumbuyisela uSirayeli ekriweni lakhe, adle eKarmele naseBhashan, uhluthe umphefumlo wakhe ezintabeni zakwaEfrayim nezaseGiliyadi.
20. Ngaloo mihla nangelo xesha, utsho uYehova, buya kufunwa ubugwenxa bukaSirayeli, bungabikho; nezono zikaYuda zingafumaneki; ngokuba ndiya kubaxolela endibasalisileyo.
21. Ilizwe lakwaNkani-ziphindwe-kabini, nyuka uye kulo kanye,kubemi belakwaKohlwaywa; bharhisa usingele phantsi emva kwabo,utsho uYehova; wenze ngako konke endakuwisela umthetho ngako.
22. Isithonga semfazwe siselizweni, nokwaphuka okukhulu.
23. Hayi, ukuxakaxwa, ukwaphulwa kwesando sehlabathi lonke!Hayi, ukwenziwa kweBhabheli ummangaliso phakathi kweentlanga!
24. Ndikuthiyele, wabanjiswa nokubanjiswa, Bhabheli, ungazi ke wena; ufunyenwe, wathinjwa nokuthinjwa, ngokuba ulwe noYehova.
25. UYehova uyivulile indlu yezixhobo zakhe, wazikhupha iimpahla zokubhavuma kwakhe; ngokuba inomsebenzi iNkosi,uYehova wemikhosi, ezweni lamaKaledi.
26. Yizani kulo, nivale ngeenxa zonke; vulani amaqonga alo;lifumbeni ngokwezidimbilili, nilisingele phantsi, kungasali nento kulo.
27. Hlabani zonke iinkunzi zalo ezintsha zeenkomo;mazithotyelwe ekuxhelweni, Yeha ke bona! Ngokuba iyeza imini yabo, ixesha lokuvelelwa kwabo.
28. Phulaphulani! Nabo abasabayo, abasindayo ezweni laseBhabheli, ukuba baxele eZiyon impindezelo kaYehova uThixo wethu, impindezelo yetempile yakhe.
29. Bahlabeleni umkhosi abatoli, beze eBhabheli, bonke abatyedi besaphetha; yingqingeni ngeenxa zonke. Makungabikho usindayo; yivuzeni ngokomsebenzi wayo; ngako konke eyakwenzayo,yenzani ngako kuyo; ngokuba ikhukhumele kuYehova, koyiNgcwele kaSirayeli.
30. Ngako oko aya kuwa ezitratweni zayo amadodana ayo, athi shwaka ngaloo mini onke amadoda ayo okulwa; utsho uYehova.
31. Yabona, ndikuchasile, wena ukhukhumeleyo, itsho iNkosi uYehova wemikhosi; ngokuba ifikile imini yakho, ixesha lokukuvelela kwam.
32. Wokhubeka okhukhumeleyo, awe, kungabikho umvusayo;ndiphembe umlilo emizini yakhe, utshe ngeenxa zonke kuye.
33. Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, Babecudiswa oonyana bakaSirayeli noonyana bakaYuda kunye; bonke ababathimbayo bayagcinisa ukubabamba, abavumi ukubandulula.
34. UMkhululi wabo obamiselayo womelele, ugama lakhe linguYehova wemikhosi; uya kubambana abambane nobambana nabo,ukuze aliphumze ihlabathi, agungqise abemi baseBhabheli.
35. Ikrele maliwafikele amaKaledi, nabemi baseBhabheli,nabathetheli bayo, nezilumko zayo; utsho uYehova.
36. Ikrele malibafikele abaphololozi bento engeyiyo, babe zizimathane; ikrele maliwafikele amagorha, aqhiphuke umbilini.
37. Ikrele maliwafikele amahashe ayo, neenqwelo zayo zokulwa,nomxukuxela wonke ophakathi kwayo, babe ngabafazi; ikrele malibufikele ubuncwane bayo, ukuba buphangwe.
38. Ukubalela makuwafikele amanzi ayo, ukuba atshe. Ngokuba lilizwe lemifanekiso eqingqiweyo; bazigezise ngezinto ezothusayo.
39. Ngako oko kuya kuhlala khona amarhamncwa omqwebedu neempungutye, kuhlale iinciniba khona, lingabi samiwa naphakade, lingabi sahlalwa izizukulwana ngezizukulwana.
40. Njengoko wayibhukuqayo uThixo iSodom neGomora, nemimelwane yayo, utsho uYehova, akuyi kuhlala bani khona, akuyi kuphambukela nyana womntu khona.
41. Yabonani, kuza abantu, bevela entla, uhlanga ke olukhulu;nookumkani abaninzi bayaxhoxhwa, bevela eziphelweni zehlabathi.
42. Baphethe isaphetha nenkcula, bazizijorha, abanamfesane;ilizwi labo liguguma njengolwandle, bakhwele emahasheni,bekuxhobele njengendoda yokulwa, ntombi iyiBhabheli.
43. Uve iindaba zabo ukumkani waseBhabheli, zasuka zawa izandla zakhe; imbandezelo imbambile, uyazibhijabhija njengozalayo.
44. Yabonani, utshaba luya kunyuka njengengonyama, luphume ekweneni kweYordan, luye ekhayeni eliyingxondorha; ngokuba ndiya kumgxotha ngephanyazo kulo, osukuba enyulwe, ndimenzele umveleli walo; ngokuba ngubani na onjengam? ngubani na oya kundimema? ngubani na loo malusi uya kuma phambi kwam?
45. Ngako oko, liveni icebo likaYehova, alicebileyo ngeBhabheli, neengcinga zakhe, azicingileyo ngelizwe lamaKaledi; esithi, Inene, baya kuzikrwiqiliza ezincinane zomhlambi; inene, liya kumangaliswa zizo ikriwa lazo.
46. Ngenxa yelizwi elithi, Ibanjiwe iBhabheli, liyanyikima ihlabathi; kuvakala isikhalo ezintlangeni.

Umhobe 119:121-128
121. Ndenza ngesiko nangobulungisa, Ungandinikeli kwabandicudisayo.
122. Mmele umkhonzi wakho, kulunge; Mabangandicudisi abakhukhumali.
123. Amehlo am ayaphela kukululangazelela usindiso lwakho,Nentetho yobulungisa bakho.
124. Umkhonzi wakho menzele ngokwenceba yakho Undifundise imimiselo yakho.
125. Ndingumkhonzi wakho, ndiqondise, Ndizazi izingqiniso zakho.
126. Lilixa lokuba uYehova enze, Kuba bawaphule umyalelo wakho.
127. Ngenxa yoko ndiyithanda imithetho yakho Ngaphezu kwegolide, nakwengcwengiweyo.
128. Ngenxa yoko ndithi, Zonke iziyalezo zakho zithe tye ngezinto zonke; Wonke umendo wobuxoki ndiwuthiyile.

Imizekeliso 28:6-6
6. Lilungile ihlwempu elihamba ngengqibelelo yalo, Ngaphezu komjibilizi ondlela mbini, nakuba esisityebi.

Tito 1:1-16
1. UPawulos, umkhonzi kathixo, umpostile ke kaYesu Kristu,ngokokholo lwabanyulwa bakaThixo, nokuyazi inyaniso engokokuhlonela uThixo;
2. ngethemba lobomi obungunaphakade, awathi uThixo,ongenakuxoka, wabubeka idinga ngaphambi kwamaxesha angunaphakade,
3. walibonakalisa ke ilizwi lakhe ngamaxesha angawalo,ngokuvakalisa endakuphathiswayo mna, ngokommiselo woMsindisi wethu uThixo:
4. kuTito, umntwana wam wenene ngokwaselukholweni,esinobudlelane ngalo: Makube lubabalo, noxolo oluvela kuThixo uYise, nakuYesu Kristu, uMsindisi wethu.
5. Ndakushiya eKrete ngenxa yoku, ukuze uhambise ukuzilungisa izinto eziseleyo, umise amadoda amakhulu kwimizi ngemizi,njengoko ndakumisela ngako mna:
6. ukuba umntu ungongenakumangaleleka, eyindoda yamfazi mnye enabantwana abakholiweyo, abangamiselwa tyala lakuzibhubhisa,abangaswele kuthobela mntu.
7. Kuba umveleli umelwe kukuba ngongenakumangaleleka,njengegosa likaThixo; angabi ngowenza ukuzithandela kwakhe;angabi ngoqumba msinya; angabi ngogeziswa yiwayini; angabi ngumbethi; angabi ngongxamela nzuzo imbi.
8. Umelwe kukuthi abe ngobuka iindwendwe, umthandi wokulungileyo, onesidima, olilungisa, ongcwele, onokuzeyisa;
9. ebambelele ezwini elithembekileyo ngokwemfundiso, ukuze abe nako ukuvuselela ngayo imfundiso ephilileyo, nokubohlwaya badane abaphikayo.
10. Kuba baninzi abathethi bezinto ezingento nabakhohlisi,abaswele intobeko, ngokukodwa abo bolwaluko,
11. abamelwe kukuvingcwa imilomo; abathi izindlu ziphela bazibhukuqe, befundisa izinto ezingafanelekileyo ngenxa yenzuzo embi.
12. Wathi omnye wabo, kwaumprofeti wakowabo, AmaKrete ahlala engamaxoki, amarhamncwa amabi, amadla-kudla angasebenziyo.
13. Obo bungqina buyinene. Ngenxa yeli thuba bohlwaye kabukhali, badane, ukuze baphile elukholweni;
14. banganyamekeli zintsomi zabuYuda, namithetho yabantu abayinikela umva inyaniso.
15. Izinto zonke zihlambulukile kwabahlambulukileyo;kwabadyobhekileyo nabangakholwayo, akukho nto ihlambulukileyo;kusuke kwadyobheka nengqiqo nesazela sabo.
16. Bayavuma ukuba bayamazi uThixo; kanti ngayo imisebenzi bayamkhanyela, bengamasikizi, bengabangevayo, nakumsebenzi wonke olungileyo bengenakucikideka.