Bible in one year


September 22


Solomon 1:1-17
1. Ingoma yazo iingoma, eyekaSolomon.
2. Makandange ngokwanga komlomo wakhe; Ngokuba izincokoliso zakho zimnandi ngaphezu kwewayini.
3. Amafutha akho anevumba elimnandi; Liyioli ethululwayo igama lakho; Ngenxa yoko iintombi ziyakuthanda.
4. Nditsale, sogidima emva kwakho; Ukuba ukumkani undingenise ezingontsini zakhe, Sogcoba, sivuye ngawe. Sozikhankanya izincokoliso zakho ngaphezu kwewayini; Zikuthanda zinyanisile.
5. Ndimnyama, ndinomkhitha noko, Zintombi zaseYerusalem,Njengeentente zakwaKedare, Njengamalengalenga kaSolomon.
6. Musani ukundikhangela ngakuba ndife mnyama, Ngakuba nditshe lilanga. Oonyana bakama bandivuthela ngomsindo, Bandenza umlindi wezidiliya; Ke esisesam isidiliya andisilindanga.
7. Khawundixilele, wena uthandwa ngumphefumlo wam, Walusela phi na? Uyibuthisa phi na imihlambi emini enkulu? Ngokuba kungani na ukuba ndibe njengogqubutheleyo Ngasemihlambini yamakholwane akho?
8. Ukuba akwazi, nzwakazindini phakathi kweentokazi, Phuma,uhambe ngemikhondo yomhlambi, Uwaluse amatakane akho ngaseminqubeni yabalusi.
9. Ndikufanekise, wethu, Nehashe kwaweenqwelo zikaFaro!
10. Zinomkhitha izidlele zakho ziingcaca, Umqala wakho zizidanga.
11. Sokwenzela iingcaca zegolide Ezinamaqhula esilivere.
12. Xa ukumkani asesetafileni yakhe, Inadusi yam isuka ilikhuphe ivumba layo.
13. Sisiqhuma semore intanda yam kum, Esihleli phakathi kwamabele am.
14. Sisihloko sekofere intanda yam kum Ezidiliyeni zase-Engedi.
15. Yabona, uyinzwakazi, wethu! Yabona, uyinzwakazi! Amehlo akho anjengawamavukuthu.
16. Yabona, uyinzwakazi, ntanda yam; ewe, umnandi; Umandlalo wethu uluhlaza.
17. Imiqadi yendlu yethu yimisedare, Iipanele zethu yimisipres.

Solomon 2:1-17
1. Ndingumfiyo waseSharon, Ndiyinyibiba yasezintlangeni.
2. Njengenyibiba phakathi kweminga, Unjalo uwethu phakathi kweentombi.
3. Njengomapile phakathi kwemithi yehlathi, Injalo intanda yam phakathi koonyana. Ndanqwena, ndahlala phantsi emthunzini wawo,Nesiqhamo sawo sanencasa ekhuhlangubeni lam.
4. Indingenise endlwini yewayini, Nebhanile yayo phezu kwam luthando.
5. Ndixhaseni ngezicumba zeerasintyisi, Ndisekeleni ngeeapile;ngokuba ndisifa luthando.
6. Isandla sayo sokhohlo siphantsi kwentloko yam; Esokunene siyandiwola.
7. Zintombi zaseYerusalem, ndinifungisa Amabhadikazi namaxhamakazi asendle, Ukuba ningaluvusi, ukuba ningaluvuseleli uthando, Lude luthande.
8. Phulaphulani! Intanda yam, nantso isiza, Itsiba ezintabeni,isuka imitsi ezindulini.
9. Intanda yam ifana nebhadi, nenkonyana yexhama. Nantso imi emva kodonga lwakokwethu, Ithe nzo ngeefestile, Inyondla ngekroba.
10. Intanda yam yasusela, yathi kum, Suk’ ume, wethu, nzwakazi yam, uze;
11. Ngokuba uyabona, ubusika budlule, Imvula igqithile yemka;
12. Iintyantyambo zibonakele ezweni; Ixesha lokuntyiloza kweentaka lifikile; Izwi lehobe ivakele ezweni lethu;
13. Umkhiwane ukrwala amakhiwane awo, Imidiliya ityatyambile,Itsho ngevumba elimnandi. Suk’ ume, wethu, nzwakazi yam, uze.
14. Vukuthu lam elisemxawukeni wengxondorha, entsithelweni yemiba, Ndibonise ubuso bakho, ndivise ilizwi lakho; Ngokuba izwi lakho limnandi, ubuso bakho bunomkhitha.
15. Sibambeleni iimpungutye, iimpungutye ezincinane ezonakalisa izidiliya; Izidiliya zethu zityatyambile.
16. Intanda yam yeyam, mna ke ndingowayo Yalusela ezinyibibeni.
17. Ide iphole imini, oluke amathunzi, Jika, ntanda yam,uxelise ibhadi, uxelise inkonyana yexhama, Ezintabeni ezibugqagala.

Umhobe 104:1-9
1. Mbonge uYehova, mphefumlo wam. Yehova, Thixo wam, umkhulu kakhulu; Wambethe indili nobungangamela.
2. Ulothi wambu ukukhanya njengengubo. Ulolaneka izulu njengelengalenga lentente;
3. Ulohlanganisa emanzini imiqadi yamagumbi akhe aphezulu;Ulowenza amafu inqwelo yakhe, Ulohamba ngamaphiko omoya;
4. Ulowenza izithunywa zakhe imimoya, Abalungiseleli bakhe umlilo olenyayo.
5. Waliseka ihlabathi phezu kwemimiso yalo, Ukuba lingashukunyiswa naphakade kanaphakade.
6. Waligubungela ngamanzi anzongonzongo njengesambatho, Ema amanzi phezu kweentaba.
7. Ekukhalimeni kwakho asaba, Ezwini lendudumo yakho abaleka buphuthuphuthu;
8. Kwenyuka iintaba, kwehla izihlambo, Aya kuloo ndawo ubuwasekele yona.
9. Wamisa umda ukuba angegqithi, Angabuye awugubungele umhlaba.

Imizekeliso 24:15-16
15. Wena ungendawo, musa ukulilalela ikhaya lelungisa,Ungasibhuqi isikhundla salo;
16. Kuba ilungisa liwa kasixhenxe, livuke; Ke abangendawo bakhubeka phantsi kwenkxwaleko.

1 Korinte 11:17-34
17. Ke kaloku, ndinithethela le ndawo nje, andinincomi, ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusingisi kokhona kulungileyo;kusingisa kokhona kubi.
18. Kuba kuqalake, nakuhlangana ebandleni, ndiyeva ukuba kubakho izahlukahlukano phakathi kwenu; ndithi ke kufanele ukuba zikho.
19. Kuba kumele ukuba kubekho nezahlukano phakathi kwenu,ukuze abacikidekileyo babonakale phakathi kwenu.
20. Xenikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye, asikuko ukuba nidle isidlo seNkosi;
21. kuba ekudleni kwenu elowo udla okwakhe ukudla; uqala adle,bengekafiki abanye, aze omnye alambe, omnye anxile.
22. Kanene aninazindlu na zokudlela nokusela? Okanye nidela ibandla likaThixo na, nibadanisa nje abangenanto? Ndithini na kuni? Ndinidumise na kule nto? Andinidumisi.
23. Kuba mna ndakwamkela kuyo iNkosi oko ndikunikeleyo nokukunikela kuni: Okokuba iNkosi uYesu, ngobusuku eyanikelwa ngabo, yathabatha isonka;
24. yaza yakuba ibulele, yasiqhekeza, yathi, Thabathani,nidle, ngumzimba wam lo, owaphulelwa nina; oku kwenzeleni ukundikhumbula.
25. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe, emva kokuba kudliwe,isithi, Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam; ngamaxesha onke enisukuba niyisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula.
26. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka, niyisele loo ndebe, niyakwazisa ukufa kweNkosi, ide ifike.
27. Ngoko ke, osukuba esidla eso sonka, ayisele indebe yeNkosi, ngokungafanelekileyo, woba netyala lomzimba negazi leNkosi.
28. Makazicikide ke ngokwakhe umntu, aze ngokunjalo adle kwisonka eso, asele kwindebe leyo;
29. kuba lowo udlayo, uselayo, ngokungafanelekileyo, uzidlela aziselele ukugwetywa, engawucaluli nje umzimba weNkosi.
30. Ngenxa yoku baninzi phakathi kwenu abaswele amandla,nabayimilwelwe, banele nabalele ukufa.
31. Kuba xa besizicalula, ngesiba asigwetywa.
32. Sigwetywa nje ke, siyaqeqeshwa yiNkosi, ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi.
33. Ngoko ke, bazalwana bam, xa nihlangene ndawonye ukuba nidle, lindanani.
34. Ukuba ke ubani ulambile, makadle ekhaya, ukuze ningahlanganeli ukugwetywa. Eziseleyo ke iindawo ndozilungisa,xa ndithe ndafika.