Bible in one year


January 24


Genesis 1:1-31
1. Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi.
2. Ke ehlabathini kwakusenyanyeni, kuselubala; kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. UMoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo.
3. Wathi uThixo, Makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya.
4. Wakubona ke uThixo ukukhanya ukuba kulungile, wahlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama.
5. Wathi uThixo ukukhanya yimini, wathi ubumnyama bubusuku.Kwahlwa, kwasa: yangumhla wokuqala.
6. Wathi uThixo, Makubekho isibhakabhaka phakathi kwawo amanzi,sibe ngumahlulo wokwahlula amanzi kumanzi.
7. Wasenza uThixo isibhakabhaka, wawahlula amanzi angaphantsi kwesibhakabhaka kuwo amanzi angaphezu kwesibhakabhaka. Kwaba njalo.
8. Wathi uThixo isibhakabhaka ngamazulu. Kwahlwa, kwasa:yangumhla wesibini.
9. Wathi uThixo, Amanzi angaphantsi kwamazulu makahlanganiselwe ndaweni-nye, kubonakale okomileyo. Kwaba njalo.
10. Wathi uThixo okomileyo ngumhlaba, wathi intlanganisela yamanzi ziilwandle. Wabona uThixo ukuba kulungile.
11. Wathi uThixo, Umhlaba mawuphume uhlaza, imifuno evelisa imbewu, imithi yeziqhamo, eyenza iziqhamo ngohlobo lwayo,embewu ikuyo, emhlabeni. Kwaba njalo.
12. Umhlaba waphuma uhlaza, nemifuno evelisa imbewu ngohlobo lwayo, nemithi eyenza iziqhamo, embewu ikuyo, ngohlobo lwayo.Wabona uThixo ukuba kulungile.
13. Kwahlwa kwasa: yangumhla wesithathu.
14. Wathi uThixo, Makubekho izikhanyiso esibhakabhakeni samazulu, zibe ngumahlulo wokwahlula imini kubusuku; zibe zezemiqondiso, zibe zezamaxesha amisiweyo, zibe zezemihla neminyaka;
15. mazibe zizikhanyiso esibhakabhakeni samazulu, zikhanyise ehlabathini. Kwaba njalo.
16. Wenza uThixo izikhanyiso ezikhulu zazibini, esona sikhulu isikhanyiso ukuba silawule imini, esona sincinane isikhanyiso ukuba silawule ubusuku; wenza neenkwenkwezi.
17. Wazibeka uThixo esibhakabhakeni samazulu, ukuba zikhanyise ehlabathini, zilawule imini nobusuku,
18. zahlule ukukhanya kubumnyama. Wabona uThixo ukuba kulungile.
19. Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesine.
20. Wathi uThixo, Amanzi la makanyakazele inyakanyaka,imiphefumlo ephilileyo; zithi neentaka ziphaphazele ehlabathini, esibhakabhakeni sezulu.
21. Wadala uThixo oominenga mikhulu, nayo yonke imiphefumlo ephilileyo enambuzelayo, awanyakazela ngayo amanzi ngohlobo lwayo, neentaka zonke ezinamaphiko ngohlobo lwazo. Wabona uThixo ukuba kulungile.
22. Wazisikelela uThixo, esithi, Qhamani, nande, niwazalise amanzi aselwandle; zithi iintaka zande ehlabathini.
23. Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesihlanu.
24. Wathi uThixo, Umhlaba mawuphume imiphefumlo ephilileyo ngohlobo lwayo: izinto ezizitho zine, nezinambuzane, nezinto eziphilileyo zomhlaba ngohlobo lwazo. Kwaba njalo.
25. Wenza uThixo izinto eziphilileyo zomhlaba ngohlobo lwazo,nezinto ezizitho zine ngohlobo lwazo, nazo zonke izinambuzane zomhlaba ngohlobo lwazo. Wabona uThixo ukuba kulungile.
26. Wathi uThixo, Masenze umntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. Mababe nobukhosi ezintlanzini zolwandle,nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezizitho zine, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni.
27. Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe; wamdala ngokomfanekiselo kaThixo; wadala indoda nenkazana.
28. Wabasikelela uThixo, wathi kubo uThixo, Qhamani, nande,niwuzalise umhlaba niweyise; nibe nobukhosi ezintlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni zonke eziphilileyo ezinambuzelayo emhlabeni.
29. Wathi uThixo, Yabonani, ndininikile yonke imifuno evelisa imbewu, esemhlabeni wonke, nayo yonke imithi eneziqhamo zemithi evelisa imbewu: yoba kukudla kuni.
30. Nezinto zonke eziphilileyo zomhlaba, neentaka zonke zezulu,nezinambuzane zonke ezisemhlabeni, ezinomphefumlo ophilileyo,ndizinike yonke imifuno eluhlaza ukuba ibe kukudla. Kwaba njalo.
31. Wakubona uThixo konke akwenzileyo, nanko, kulungile kunene.Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesithandathu.

Genesis 2:1-25
1. Agqitywa ke amazulu nehlabathi, nawo wonke umkhosi wezo zinto.
2. Wawugqiba ke uThixo ngomhla wesixhenxe umsebenzi wakhe awawenzayo; waphumla ngomhla wesixhenxe kuwo wonke umsebenzi wakhe awawenzayo.
3. Wawusikelela uThixo umhla wesixhenxe, wawungcwalisa; ngokuba waphumla ngawo kuwo wonke umsebenzi wakhe awawudalayo uThixo,wawenza.
4. Yiyo le ke inzala yamazulu nehlabathi ekudalweni kwezo zinto, mini wenza uYehova uThixo ihlabathi namazulu,
5. onke amatyholo asendle engekaveli emhlabeni, nayo yonke imifuno yasendle ingekantshuli; kuba uYehova uThixo ebengekanisi mvula emhlabeni; kwaye kungekho mntu wokuwusebenza umhlaba.
6. Kwaye kunyuka inkungu iphuma ehlabathini, yawunyakamisa wonke umhlaba.
7. UYehova uThixo wambumba umntu ngothuli lwasemhlabeni,waphefumlela emathatheni akhe impefumlo yobomi; umntu ke waba ngumphefumlo ophilileyo.
8. UYehova uThixo watyala umyezo e-Eden ngasempumalanga;wambeka khona umntu abembumbile.
9. UYehova uThixo wantshulisa emhlabeni yonke imithi enqwenelekayo ngokukhangeleka, nelungele ukudliwa; nomthi wobomi emyezweni phakathi, nomthi wokwazi okulungileyo nokubi.
10. Kwaphuma umlambo e-Eden wokuwunyakamisa umyezo; wahluka apho, waba ziimbaxa ezine.
11. Igama lowokuqala yiPishon; nguwo lowo ujikeleze lonke ilizwe laseHavila, apho ikhona igolide.
12. Igolide yelo lizwe intle, ikhona ibhedolaki nelitye lebherilo.
13. Igama lowesibini umlambo yiGihon; nguwo lowo ujikeleze lonke ilizwe lakwaKushi.
14. Igama lowesithathu umlambo yiHidekele; nguwo lowo uya phambi kwelakwa-Asiriya. Owesine umlambo ngumEfrati.
15. UYehova uThixo wamthabatha umntu, wambeka emyezweni we-Eden, ukuba awusebenze, awugcine.
16. UYehova uThixo wamwisela umthetho umntu, esithi, Yonke imithi yomyezo ungayidla uyidle;
17. ke wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungawudli;kuba mhlana uthe wawudla, uya kufa.
18. Wathi uYehova uThixo, Akulungile ukuba umntu abe yedwa,ndiya kumenzela umncedi onguwabo.
19. UYehova uThixo wabumba ngomhlaba zonke izinto eziphilileyo zasendle, nazo zonke iintaka zezulu, wazisa kuye uAdam ukubona ukuba wothini na ukuzibiza, ukuze oko azibize ngako uAdam zonke izinto eziphilileyo, ibe ligama lazo elo.
20. Wazithiya amagama uAdam zonke izinto ezizitho zine,neentaka zasezulwini, nazo zonke izinto eziphilileyo zasendle;ke uAdam akafunyanelwanga mncedi unguwabo.
21. UYehova uThixo wawisa ubuthongo obukhulu phezu koAdam,walala. Wathabatha lwalunye ezimbanjeni zakhe, wavingca ngenyama esikhundleni salo.
22. UYehova uThixo walwakha ubambo abeluthabathe kuAdam, lwaba ngumfazi; wamzisa kuAdam.
23. Wathi uAdam, Eli ke ngoku lithambo lasemathanjeni am,yinyama yasenyameni yam; lo yena ukubizwa kothiwa ngumfazi,ngokuba ethatyathwe endodeni.
24. Ngenxa yoko indoda yomshiya uyise nonina, inamathele kumkayo, babe nyama-nye ke.
25. Baye bobabini behamba ze, umntu lowo nomkakhe,bengenazintloni.

Umhobe 1:1-6
1. Hayi, uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo,Ongemiyo endleleni yaboni, Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki!
2. Yena unonelela umyalelo kaYehova; Ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku:
3. Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, Ogqabi lawo lingabuniyo; Konke akwenzayo kophumelela.
4. Abanjalo abangendawo; Bona banjengomququ ophetshethwa ngumoya.
5. Ngenxa yoko abangendawo abanakuma emgwebeni, Naboni ebandleni lamalungisa.
6. Ngokuba uYehova uyayazi indlela yamalungisa; Ke yona indlela yabangendawo iya kudaka.

Imizekeliso 1:1-7
1. Imizekeliso kaSolomon unyana kaDavide, ukumkani wamaSirayeli, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho;
2. Yokuba kuqondwe iintetho zengqondo;
3. Yokuba kwamkelwe uqeqesho lwengqiqo, Ubulungisa, nesiko,nokuthe tye;
4. Yokuba izidenge zinikwe ubuqili, Ulutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela;
5. Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze amacebo obulumko;
6. Yokuba kuqondwe umzekeliso nezafobe zokuthetha, Amazwi ezilumko nezintsonkotha zazo.
7. Ukoyika uYehova kukuqala kokwazi; Ubulumko noqeqesho izimathane ziludelile.

Mateyu 1:1-25
1. Incwadi yomlibo wokuzalwa kukaYesu Kristu, unyana kaDavide,unyana ka-Abraham.
2. UAbraham wazala uIsake; uIsake ke wazala uYakobi; uYakobi wazala uYuda nabazalwana bakhe;
3. uYuda wazala uPeretse noZera ngoTamare; uPeretse wazala uHetseron; uHetseron wazala uAram;
4. uAram wazala uAminadabhi; uAminadabhi wazala uNashon;uNashon wazala uSalemon;
5. uSalemon wazala uBhohazi ngoRahabhi; uBhohazi wazala uObhede ngoRute; uObhede wazala uYese;
6. uYese wazala uDavide ukumkani. UDavide ke ukumkani wazala uSolomon ngobengumkaUriya;
7. uSolomon wazala uRehabheham; uRehabheham wazala uAbhiya;uAbhiya wazala uAsa;
8. uAsa wazala uYoshafati; uYoshafati wazala uYoram; uYoram wazala u-Uziya;
9. u-Uziya wazala uYotam; uYotam wazala uAhazi; uAhazi wazala uHezekiya;
10. uHezekiya wazala uManase; uManase wazala uAmon; uAmon wazala uYosiya;
11. uYosiya wazala uYekoniya nabazalwana bakhe ngexesha lokufuduselwa kwabo eBhabhilon.
12. Emveni ke kokufuduselwa kwabo eBhabhilon, uYekoniya wazala uSalatiyeli; uSalatiyeli wazala uZerubhabheli;
13. uZerubhabheli wazala uAbhihudi; uAbhihudi wazala uEliyakim;uEliyakim wazala uAzore;
14. uAzore wazala uTsadoki; uTsadoki wazala uYakin; uYakin wazala uElihudi;
15. uElihudi wazala uElazare; uElazare wazala uMatan; uMatan wazala uYakobi;
16. uYakobi ke wazala uYosefu, indoda kaMariya, ekuthe ngaye kwazalwa uYesu, okuthiwa nguKristu.
17. Zonke izizukulwana ngoko, ezithabathela kuAbraham zizise kuDavide, zizizukulwana ezilishumi elinazine; nezithabathela kuDavide zizise ekufuduselweni kwabo eBhabhilon, zizizukulwana ezilishumi elinazine; nezithabathela ekufuduselweni kwabo eBhabhilon zizise kuKristu, zizizukulwana ezilishumi elinazine.
18. Ke kaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaye kungolu hlobo:Kwathi, akubon’ ukuba unina uMariya useleganelwe uYosefu,bengekahlangani, wafunyanwa emithi ngoMoya oyiNgcwele.
19. Wathi ke uYosefu indoda yakhe, engolilungisa, engathandi ukumhlaza ekuhleni, wanga angamala ngasese.
20. Akubon’ ukuba uyazicinga ezi zinto, naso isithunywa seNkosi sibonakala kuye ephupheni, sisithi, Yosefu, nyana kaDavide,musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMariya, umfazi wakho; kuba oko kukhawulweyo phakathi kwakhe kungoMoya oyiNgcwele.
21. Uya kuzala unyana ke, umbize ngegama elinguYesu; kuba yena eya kubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo.
22. Ke kaloku oku konke kwenzeke, ukuze kuzaliseke okwathethwayo yiNkosi ngomprofeti, isithi,
23. Yabonani, intombi le iya kumitha izale unyana, Bambize ngegama elinguImanuweli, oko kukuthi ngentetho evakalayo,uThixo unathi.
24. Wathi ke uYosefu, evukile ebuthongweni, wenza ngoko besimmisele ngako isithunywa seNkosi, wamthabathela kuye umfazi wakhe;
25. waza ke akamazi, wada wazala unyana wakhe wamazibulo;wambiza ke ngegama elinguYesu.