A A A A A

Bible in one year

September 20

2 Qoronttoosa 11:16-33
16. Taani naa77anttuwaakka gais; tana ooninne eeyya giidi qoppoppo; shin intte tana, i eeyya giikkokka, taani guuttaa ceeqettanaadan, tana eeyya giite.
17. Taani hagaadan xalada ceeqettaidda haasayiyoogee, eeyyatetta haasayappe attin, tana Godai azaziina gidenna.
18. Daro asai ha sa7aaban ceeqettiyo gishshau, taanikka ceeqettana.
19. Intte aadhdhida eranchcha gidiyo gishshau, eeyya asaabaa ufaissan gencceeta.
20. Aissi giikko, ooninne inttena ailleyikko, woi inttebaa miikko, woi inttebaa bonqqikko, intte bolli otorettikko, woi intte qinxxalliyaa baqqikko, gencceeta.
21. Nuuni hegaa oottanau daro daafuranchcha gididoogaa taani yeellataidda yootais. SHin ooninne issiban xalidi ceeqettikko, taanikka ceeqettanau xalais; taani eeyya asadan haasayais.
22. Eti Ibraawetee? Taanikka Ibraawe. Eti Israa7eela asee? Taanikka Israa7eela asa. Eti Abrahaama zaree? Taanikka qassi Abrahaama zare.
23. Eti Kiristtoosa ashkkaratee? Taanikka etappe aadhdhiya ashkkara; taani gooyyiya asadan haasayais; taani daro ootta daafuraas; daro wodiyaa qashettaasinne lissuwan garafettaas; qassi daro wodiyaa haiqqaichchada attaas.
24. Aihudati tana ichchashutoo, hasttamanne uddufunaa lissuwan garafidosona.
25. Roome asai tana heezzutoo dullan shociis; issi gallassi shuchchan caddii caddidi aggiis; markkabee heezzutoo me77in, abba giddon issi qammaanne issi gallassaa aqada pe7aas.
26. Taani daro ogiyaa hemettaas; tana kixa haattinne panggi daafirggidi ashshiis; qassi ta biittaa asainne Aihuda gidenna asai daafirggidi ashshidosona. Qassikka katamai, bazzoi, abbai, tana yashissiis; worddanchcha dabbotikka tana daafirggidi ashshidosona.
27. Taani daafuraasinne metootaas. Darotoo xiskkuwaa xayaas; namisettaas; saamettaas. Darotoo xoomaas; qassi meegettaasinne kallottaas.
28. Harabaa ubbaappekka ubba gallassi tau tooho gididabai, woosa keetta ubbau hirggiyoogaa.
29. Daafuriyai oonee? Taani daafurikkinaayye? Nagaran geliyai oonee? Taani un77ettada ayyo qarettikkinaayye?
30. Taani ceeqettanau koshshiyaabaa gidikko, taani daafuranchcha gidiyoogaa erissiyaaban ceeqettana.
31. Merinau anjjettida Xoossai, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawai, taani worddotennaagaa erees.
32. Damasqqo kataman Aretaasa giyo kawuwaappe garssaara deriyaa haariyaagee, tana oittanau Damasqqo katamaa naagissees.
33. SHin katamaa dirssaa maskkootiyaara tana keeshiyan duge wottin, appe kessa ekkaas.