A A A A A

2 Qoronttoosa 12:1-21
1. Ceeqettiyoogee taayyo ainne allaalle kessennabaa gidikkokka, taani ceeqettanau bessees. SHin taani ajjuutaabaanne Godaappe qonccidabaa haasayana.
2. Tammanne oiddu laittappe kase, heezzantto saluwaa pude ekettida issi bitaniyaa, Kiristtoosa ammaniyaagaa, taani erais; he bitanee ba asatettaara biidaakkonne woikko ajjuutan biidaakko, taani erikke; Xoossai erees.
3. He bitaniyaa, heezzantto saluwaa pude ekettidaagaa, erais; i ba asatettaara biidaakkonne woikko ajjuutan biidaakko, taani erikke; Xoossai erees.
4. Hegan he bitanee asi haasayanau danddayennabaa, asa inxxarssikka haasayanau danddayennabaa siyiis.
5. Taani he bitaniyaaban ceeqettana; shin taani daafuranchcha gidiyoogaa erissanaappe attin, ta huupheban ceeqettikke.
6. Taani ceeqettanau koyiyaabaa gidikkokka eeyyikke; aissi giikko, taani tumaa haasayais. SHin asi tabaa tanan be7iyoogaappenne taappe siyiyoogaappe aattidi qoppenna mala ceeqettikke.
7. Qassi Xoossai qoncciyo aadhdhida gitatettan taani otorettiyoogaa digganau tana caddi oiqqiyaagee, Seexaanaa kiitanchchai, tana dechchanaunne taani otorettenna mala, tana naaganau taayyo imettiis.
8. Hegaa taappe shaakkana mala, taani Godaa heezzutoo woossaas.
9. Godai tana, “Ta aaro kehatettai neeyyo gidana; aissi giikko, ta wolqqai daafuran polettees” yaagiis; hegaa gishshau, Kiristtoosa wolqqai tanan de7ana mala, ta daafuran ceeqettanau taani daro ufaittais.
10. Taani Kiristtoosa gishshau daafuriyoogan, asan cayettiyoogan, waayettiyoogan, yedetettiyoogan, metootiyoogan ufaittais; aissi giikko, taani daafuriyo wode, he wode minnais.
11. Taani ceeqettidoogan eeyyaas; shin hegaa intte tana wolqqan ootissideta; aissi giikko, intte tana galatanau bessees; taani aibanne gidana xayikkokka, Yesuusi kiittido ubbaappe aadhdhiyaageetuppe laafikke.
12. Yesuusi kiittidoogee tuma gididoogaa erissiya malaatainne oorattabainne Xoossai oottiyo malaatai intte giddon daro genccan oosettiis.
13. Taani ta huuphen inttena waissabeennaagaappe attin, hara woosa keettatuppe intte aibin laafeetii? Hayyanintta taani inttena naaqqidoogaa taayyo atto giite.
14. Taani inttekko baanau giigettishin, hagee taayyo heezzantto wode; taani inttena waissikke. Taani inttena koyiyoogaappe attin, intte miishsha koyikke; aissi giikko, aayyiyaanne aawai bantta naatuyyo miishsha minjjiyoogaappe attin, naati bantta aayeeyyoonne aawaayyo minjjokkona.
15. Taani intte shemppuwaayyo taayyo de7iyaabaa tanaara gattada ufaissan immana; yaatin, taani inttena keehi siiqiyo gishshau, intte tana ashshi siiquuteetiiyye?
16. Gidikkokka, taani inttena waissabeikke; shin intte tana, “Neeni nuna cimmada wordduwan oiqqadasa” yaagana.
17. Taani harai atto, inttekko kiittido issi asa baggaarakka inttena cimmidanaa?
18. Tiitu inttekko baana mala, taani woossaas; qassi ammaniya ishaakka aara yeddaas. Yeddin Tiitu inttena cimmidee? Nuuni nu oosuwaa issi qofan oottibookkonii? Qassi nu hanoikka issuwaa gidenneeyye?
19. Nuuni ubba wodekka intte sinttan nu huupheyyo mootettiyoobaa intteyyo milatii? Nuuni Kiristtoosan de7iyaageetudan, Xoossaa sinttan ha77i gakkanaassikka haasayoos. Nu siiqotoo, nuuni oottiyo ubbabaikka inttena maaddanaassa.
20. Aissi giikko, taani inttekko biyo wode, ooni erii taani koyiyoogaa mala intte gidennan agganaakkonne; qassi taanikka intte koyiyoogaa mala gidennan agganaakkonne. Qassi ooni erii hegan palamai, qanaatee, hanqqoi, yiiqetiyoogee, zigirssai, saasukkiyoogee, otoroi, metoi de7ennan waayi aggana; tana yashshees.
21. Taani inttekko naa77anttuwaa biyo wode, ta Xoossai intte sinttan tana kaushshanaakkonne yayyais; taani nagara kase oottidi, bantta oottido tunatettaappe, shaaramuxatettaappenne amuwaappe simmibeenna daro asatuyyo yeekkennan aggikke gaada yayyais.