A A A A A

1 PHeexiroosa 3:1-22
1. Hegaadankka maccaasatoo, intte azinatuppe Xoossaa qaalau azazettenna issooti issooti de7ikkokka, intte palamettennan, eti intte yashshatettaanne intte geeshsha de7uwaa be7idi ammanana mala, etau haarettite.
2. ***
3. Intte intte huuphe pixiyoogaaninne worqqa wottiyoogan woi lo77o maayo maayiyoogan intteyyo bolla baggaa loittoppite.
4. SHin intte wozana giddon de7iya lo77otettai Xoossaa sinttan intteyyo daro al77o gididi, xayenna ashkkenne woppu giida ayyaana gido.
5. Aissi giikko, hegaadan Xoossai immana giidoogaa ammanida geeshsha maccaasati beni wode bantta azinatuyyo haarettidi, banttana hegaadan daro loittidosona.
6. Hegaadan Saara Abrahaama, “Ta godau” yaagada xeesaidda, ayyo azazettaasu; inttekka issibaunne yayyennan lo77obaa oottikko, i naata.
7. Hegaadan azinatoo, intte maccaasati daafuranchcha mereta gidiyoogaa eridi, etaara issippe de7ite; intte woosai xubettenna mala, Xoossai immido de7uwaa aaro kehatettaa eti inttenaara issippe laattiyo gishshau, eta bonchchite.
8. Hegaappe aadhdhiyaabaa gidikko, ubbai issi qofan de7ite. Issoi issuwau qarettidi, ishanttudan siiqettite; qassi issoi issuwau kehiyaageetanne intte huuphiyaa kaushshiyaageeta gidite.
9. Iitaa gishshaa iitaa woi cashshaa gishshaa cashshaa zaaroppite; hegaa aggidi, Xoossai intteyyo anjjuwaa immanau inttena xeesido gishshau anjjite.
10. Aissi giikko, Xoossaa maxaafai hagaadan yaagees; “De7o dosiyainne lo77o wodiyaa be7anau koyiyai oona gidikkonne ba inxxarssan iitabaa haasayiyoogaanne worddo yootiyoogaa aggo.
11. Iitabaa oottiyoogaa aggidi, lo77obaa ootto; sarotettaakka keehi koyonne a kaallo.
12. Aissi giikko, Godaa aifee xillotukko xeellees; qassi i ubba wode eta woosaa ezggees. SHin Godai iitabaa oottiyaageeta ba hanqqo som77uwan xeellees” yaagees.
13. Intte lo77obaa oottanau amottikko, inttena qohanai oonee?
14. SHin harai atto, xillotettaa gishshau intte waayettikkokka, anjjettidaageeta. Asau yayyoppitenne hirggoppite.
15. SHin Kiristtoosa intte wozanan bonchchitenne a intte Goda oottite. Xoossai intteyyo immana giido inttenan de7iyaagau gaaso oichchiya ooyyoonne zaaro immanau ubba wode giigi uttite; shin hegaa ashkketettaaninne yashshatettan oottite.
16. Qassi Kiristtoosan intte de7iyo lo77o de7uwaa iitabaa oottidobaadan, inttena cayiya asai ba zigiriyooban yeellatana mala, inttena zoriya wozanai geeshsha gido.
17. Aissi giikko, Xoossai giidobaa gidikko, iitabaa oottido gishshau waayettiyoogaappe, lo77obaa oottido gishshau waayettiyoogee keha.
18. Aissi giikko, Kiristtoosi nuna Xoossaakko efaanau, baayyo xillo gidiiddi, makkalanchchatu gishshau, issitoo ubbaa nagarau haiqqiis; i ba asatettan haiqqiis; shin ayyaanan paxiis.
19. Qassi he Ayyaanan, qashuwan de7iya ayyaanatukko biidi, etayyo qaalaa yootiis.
20. He ayyaanati amarida hosppun asati haattan attido markkabiyaa Nohee keexxishin, Xoossai danddayidi gam77ido wode, Xoossaayyo azazettibeenna asaa ayyaanata.
21. Hegee xinqqatiyau leemiso gididi, inttena ha77i ashshees; lo77o zoriya wozanaappe Xoossaa woossiyoogaappe attin, bollaa qitaa meecciyoogaa gidenna; hegee inttena Yesuus Kiristtoosi haiquwaappe denddidoogan ashshees.
22. Saluwaa biidi Xoossaappe ushachcha baggan i uttidi, kiitanchcha ubbaa, maataara de7iyaageetanne wolqqaamata haarees.