Bible in one year


September 21


1 Qoronttoosa 11:17-34
17. SHin intte shiiqiyoogee iitabaassappe attin, lo77obaassa gidenna gishshau, taani ha azazuwaa immaidda inttena galatikke.
18. Aissi giikko, ubbabaikka de7o. SHin intte woosa keettan shiiqiyo wode, intte giddon phalqqettai de7iyoogaa taani siyais. Qassi hegee issi baggaara tuma gidiyoogaa ammanais.
19. Aissi giikko, intte matan ammanettidaageeti beettana mala, intte giddonkka qassi shaahoi de7anau bessees.
20. Hegaa gishshau, intte issippe shiiqiyo wode, intte shiiqoi Godaa kahuwaa maanaassa gidenna.
21. Aissi giikko, intte qumaa miyo wode, ubbai huuphiyan huuphiyan baagaa baagaa miyo gishshau, issoi namisettees; issoi qassi mattottees.
22. Maanaunne uyanau intteyyo keetti baawee? Woikko Xoossaa woosa keettaa kareetii? Qassi aibinne bainnaageeta yeellayeetii? Taani inttena woigoo? Ha yohuwan taani inttena galatoo? Galatikke.
23. Aissi giikko, taani qassi intteyyo immido timirttiyaa Godaappe ekkaas. Godai Yesuusi eti a aattidi immido qammi oittaa ekkidi,
24. Xoossaa galatiis; oittaa menttidi, “Heite. Miite. Hagee intteyyo meqqida ta ashuwaa. Hagan tana hassayite” yaagiis.
25. Hegaadankka, kahuwaa mi simmin, burccukkuwaa qassi ekkidi, “Hagee burccukkoi ta suuttan maacettida ooratta maachchaa. Intte appe uyido wode ubban hegan tana hassayite” yaagiis.
26. Aissi giikko, intte ha oittaa miido wode ubbaaninne ha burccukkuwaappe uyido wode ubban Godai yaana gakkanaassikka, a haiquwaa yooteeta.
27. Hegaa gishshau, bessenna ogiyan Godaa oittaa miyaagee, woikko Godaa burccukkuwaappe uyiyaagee ooninne a ashuwaanne a suuttaa acotees.
28. SHin asi ba huuphiyaa qoro. Yaatidi oittaa mo. Burccukkuwaappekka uyo.
29. Aissi giikko, Godaa ashuwaa shaakkidi erennan oittaa miyaageenne burccukkuwaappekka uyiyaagee ba huuphiyaassi pirddaa meesinne uyees.
30. Hegaa gishshau, intte giddon daroti daafuranchchanne hargganchcha; qassi intte giddoppe unddennidaageeti haiqqidosona.
31. SHin nuuni nu huuphiyaa tumu qoridaakko, Xoossai nuna pirddenna.
32. Nuuni pirddettiyo wode, ha sa7aara issippe pirddettenna mala, Godai nuna seerees.
33. Hegaa gishshau, ta ishatoo, Godaa qumaa maanau intte shiiqiyo wode, issoi issuwaa gatti ekkite.
34. Ooninne namisettidabaa gidikko, issippe shiiqiyo wode Xoossaa pirddan intte gelenna mala, ba sooni mo. Attidabaa taani yaa baada giigissana.