A A A A A

Beibl mewn un flwyddyn

Medi 20

Eseia 30:1-33
1. "Gwae chwi, blant gwrthryfelgar," medd yr ARGLWYDD, "sy'n gweithio cynllun na ddaeth oddi wrthyf fi, ac yn dyfeisio planiau nad ysbrydolwyd gennyf fi, ac yn pentyrru pechod ar bechod.
2. nt i lawr i'r Aifft, heb ofyn fy marn, i geisio help gan Pharo, a lloches yng nghysgod yr Aifft.
3. Ond bydd help Pharo yn dwyn gwarth arnoch, a lloches yng nghysgod yr Aifft yn waradwydd.
4. Canys, er bod ei swyddogion yn Soan a'i genhadau mor bell Hanes,
5. fe ddaw pob un i gywilydd oherwydd pobl ddi-fudd, nad ydynt yn help na llesd, ond yn warth a gwaradwydd."
6. Oracl am anifeiliaid y Negef: Trwy wlad caledi a loes, gwlad y llewes a'r llew, y wiber a'r sarff hedegog, fe gludant eu cyfoeth ar gefn asynnod a'u trysorau ar grwmp camelod, at bobl ddifudd.
7. Canys y mae help yr Aifft yn ofer a gwag; am hynny galwaf hi, Rahab segur.
8. Yn awr dos ac ysgrifenna ar lech, a nodi hyn mewn llyfr, iddo fod mewn dyddiau a ddaw yn dystiolaeth barhaol.
9. Pobl wrthryfelgar yw'r rhain, plant celwyddog, plant na fynnant wrando cyfraith yr ARGLWYDD,
10. ond sy'n dweud wrth y gweledyddion, "Peidiwch ag edrych", ac wrth y proffwydi, "Peidiwch phroffwydo i ni bethau uniawn, ond llefarwch weniaith a gweledigaethau hudolus.
11. Trowch o'r ffordd, gadewch y llwybr uniawn, parwch i Sanct Israel adael llonydd i ni."
12. Am hynny, fe ddywed Sanct Israel fel hyn: "Am i chwi wrthod y gair hwn ac ymddiried mewn twyll a cham, a phwyso arnynt,
13. bydd y drygioni hwn yn eich golwg fel mur uchel a hollt yn rhedeg i lawr ar ei hyd, ac yn sydyn, mewn eiliad, yn chwalu;
14. bydd yn torri fel llestr crochenydd, yn chwilfriw ulw mn; ni cheir ymysg ei ddarnau gragen i godi tn oddi ar aelwyd, neu i godi du373?r o ffos."
15. Canys fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW, Sanct Israel: "Wrth ddychwelyd a bod yn dawel y byddwch gadwedig, wrth lonyddu a bod yn hyderus y byddwch gadarn. Ni fynnwch chwi hyn, ond dweud,
16. 'Nid felly, fe ffown ni ar feirch.' Felly bydd yn rhaid i chwi ffoi. 'Fe farchogwn ni feirch cyflym,' meddwch. Felly bydd eich erlidwyr yn gyflym.
17. Bydd mil yn ffoi ar fygythiad un; ar fygythiad pump, fe ffowch nes eich gadael fel lluman ar ben mynydd, ac fel baner ar fryn."
18. Er hynny, y mae'r ARGLWYDD yn disgwyl i gael trugarhau wrthych, ac yn barod i ddangos tosturi. Canys Duw cyfiawnder yw'r ARGLWYDD; gwyn ei fyd pob un sy'n disgwyl wrtho.
19. Chwi bobl Seion, trigolion Jerwsalem, peidiwch ag wylo mwyach. Bydd ef yn rasol wrth su373?n dy gri; pan glyw di, fe'th etyb.
20. Er i'r Arglwydd roi iti fara adfyd a du373?r cystudd, ni chuddir dy athrawon mwyach, ond caiff dy lygaid eu gweld.
21. Pan fyddwch am droi i'r dde neu i'r chwith, fe glywch 'ch clustiau lais o'ch l yn dweud, "Dyma'r ffordd, rhodiwch ynddi."
22. Fe ffieiddiwch eich delwau arian cerfiedig a'ch eilunod euraid. Gwrthodi hwy fel budreddi; dywedi wrthynt, "Bawiach."
23. Ac fe rydd ef iti law i'r had a heui yn y pridd, a bydd cynnyrch y ddaear yn rawn bras a llawn; bydd dy anifeiliaid yn pori mewn porfa eang yn y dydd hwnnw,
24. a chaiff yr ychen a'r asynnod sy'n llafurio'r tir eu bwydo phorthiant blasus, wedi ei nithio fforch a rhaw.
25. Ar bob mynydd uchel a bryn dyrchafedig bydd afonydd a ffrydiau o ddu373?r, yn nydd y lladdfa fawr, pan syrth y tyrau.
26. A bydd llewyrch y lleuad fel llewyrch yr haul, a llewyrch yr haul yn seithwaith mwy, fel llewyrch saith diwrnod, ar y dydd pan fydd yr ARGLWYDD yn rhwymo briw ei bobl, ac yn iachu'r archoll ar l eu taro.
27. Wele, daw enw'r ARGLWYDD o bell; bydd ei ddigofaint yn llosgi a'i gynddaredd yn llym, ei wefusau'n llawn o ddicter a'i dafod fel tn ysol,
28. ei anadl fel llifeiriant yn rhuthro ac yn cyrraedd at y gwddf; bydd yn hidlo'r cenhedloedd gogr dinistriol, ac yn gosod ffrwyn ym mhennau'r bobloedd i'w harwain ar gyfeiliorn.
29. Ond i chwi fe fydd cn, fel ar noson o u373?yl sanctaidd; a bydd eich calon yn llawen, fel llawenydd rhai'n dawnsio i su373?n ffliwt wrth fynd i fynydd yr ARGLWYDD, at Graig Israel.
30. Bydd yr ARGLWYDD yn peri clywed ei lais mawreddog, ac yn dangos ei fraich yn taro mewn dicter llidiog a fflamau tn ysol, mewn torgwmwl a thymestl a chenllysg.
31. Bydd Asyria yn brawychu rhag su373?n yr ARGLWYDD, pan fydd ef yn taro 'i wialen.
32. Wrth iddo'i chosbi, bydd pob curiad o'i wialen, pan fydd yr ARGLWYDD yn ei gosod arni, yn cadw'r amser i dympanau a thelynau, yn y rhyfeloedd pan gyfyd ei fraich i ymladd yn eu herbyn.
33. Oherwydd darparwyd Toffet erstalwm, a'i baratoi i'r brenin, a'i wneud yn ddwfn ac yn eang, a'i bwll tn yn llawn o goed, ac anadl yr ARGLWYDD fel ffrwd o frwmstan yn cynnau'r tn.

Eseia 31:1-9
1. Gwae'r rhai sy'n mynd i lawr i'r Aifft am gymorth, ac yn ymddiried mewn meirch, a'u hyder mewn rhifedi cerbydau a chryfder gwu375?r meirch, ond sydd heb edrych at Sanct Israel, na cheisio'r ARGLWYDD.
2. Ond y mae ef yn fedrus i ddwyn dinistr, ac nid yw'n galw ei air yn l; fe gyfyd yn erbyn tu375?'r rhai drygionus ac yn erbyn swcwr y rhai ofer.
3. Meidrolion yw'r Eifftiaid, nid Duw; a chnawd yw eu meirch, nid ysbryd; pan fydd yr ARGLWYDD yn estyn ei law, fe fagla'r cynorthwywr ac fe syrthia'r sawl a gynorthwyir, a darfyddant oll gyda'i gilydd.
4. Fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf: "Fel y rhua llew neu lew ifanc uwchben ei ysglyfaeth ac er galw lliaws o fugeiliaid yn ei erbyn nid yw'n dychryn rhag eu gwaedd, nac yn ofni rhag eu twrf felly y daw ARGLWYDD y Lluoedd i lawr i frwydro dros Fynydd Seion a'i bryn.
5. Fel yr adar yn hofran uwchben, felly y bydd ARGLWYDD y Lluoedd yn amddiffyn Jerwsalem; bydd yn amddiffyn a gwaredu, yn arbed ac achub."
6. Dychwelwch at yr un a adawsoch yn llwyr, blant Israel.
7. Oherwydd yn y dydd hwnnw bydd pob un ohonoch yn dirmygu'r eilun arian a'r eilun aur a wnaeth eich dwylo mewn pechod.
8. "Syrth Asyria drwy gleddyf, ond nid un dynol, a chleddyf nad yw'n eiddo meidrolyn fydd yn ei ddifa; os gallant ffoi rhag y cleddyf, bydd y gwu375?r ifainc yn gwneud llafur gorfod;
9. bydd ei gadernid yn pallu gan fraw, a'i swyddogion yn rhy ofnus i ffoi," medd yr ARGLWYDD, sydd 'i dn yn llosgi yn Seion a'i ffwrn yn Jerwsalem.

Eseia 32:1-20
1. Wele, bydd brenin yn teyrnasu mewn cyfiawnder, a'i dywysogion yn llywodraethu mewn barn,
2. pob un yn gysgod rhag y gwynt ac yn lloches rhag y dymestl, fel afonydd dyfroedd mewn sychdir, fel cysgod craig fawr mewn tir blinedig.
3. Ni chaeir llygaid y rhai sy'n gweld, ac fe glyw clustiau'r rhai sy'n gwrando;
4. bydd calon y difeddwl yn synied ac yn deall, a thafod y bloesg yn siarad yn llithrig a chlir.
5. Ni elwir mwyach y ffu373?l yn fonheddig, ac ni ddywedir bod y cnaf yn llednais.
6. Oherwydd y mae'r ffu373?l yn traethu ffolineb, a'i galon yn dyfeisio drygioni, i weithio annuwioldeb, i draethu celwydd am yr ARGLWYDD; y mae'n atal bwyd rhag y newynog, ac yn gwrthod diod i'r sychedig.
7. Y mae cynllwyn y cnaf yn faleisus; y mae'n dyfeisio camwri i ddifetha'r tlawd trwy dwyll, a gwadu cyfiawnder i'r anghenus.
8. Ond y mae'r anrhydeddus yn gweithredu anrhydedd, ac yn ei anrhydedd y saif.
9. Safwch, chwi wragedd moethus, a chlywch; gwrandewch fy ymadroddion, chwi ferched hyderus.
10. Ymhen ychydig dros flwyddyn cewch eich ysgwyd o'ch difrawder, oherwydd derfydd y cynhaeaf gwin, a chwithau heb gasglu ffrwyth.
11. Chwi sy'n ddiofal, pryderwch, ymysgydwch o'ch difrawder. Tynnwch eich dillad ac ymnoethi; rhowch sachliain am eich lwynau.
12. Curwch eich bronnau am y meysydd braf a'r gwinwydd ffrwythlon,
13. am dir fy mhobl, sy'n tyfu drain a mieri, ac am yr holl dai diddan yn y ddinas lon.
14. Canys cefnwyd ar y palas, a gwacawyd y ddinas boblog. Aeth y gaer a'r tu373?r yn ogofeydd am byth, yn hyfrydwch i'r asynnod gwyllt ac yn borfa i'r preiddiau.
15. Pan dywelltir arnom ysbryd oddi fry, a'r anialwch yn mynd yn ddoldir, a'r doldir yn cael ei ystyried yn goetir,
16. yna caiff barn drigo yn yr anialwch a chyfiawnder gartrefu yn y doldir;
17. bydd cyfiawnder yn creu heddwch, a'i effeithiau yn llonyddwch a diogelwch hyd byth.
18. Yna bydd fy mhobl yn trigo mewn bro heddychlon, mewn anheddau diogel, a chartrefi tawel,
19. a'r goedwig wedi ei thorri i lawr, a'r ddinas yn gydwastad 'r pridd.
20. Gwyn eich byd chwi sy'n hau wrth lan pob afon, ac yn gollwng yr ych a'r asyn yn rhydd.

Salmau 108:7-13
7. Llefarodd Duw yn ei gysegr, "Yr wyf yn gorfoleddu wrth rannu Sichem, a mesur dyffryn Succoth yn rhannau;
8. eiddof fi yw Gilead a Manasse; Effraim yw fy helm, a Jwda yw fy nheyrnwialen;
9. Moab yw fy nysgl ymolchi, ac at Edom y taflaf fy esgid; ac yn erbyn Philistia y gorfoleddaf."
10. Pwy a'm dwg i'r ddinas gaerog? Pwy a'm harwain i Edom?
11. Onid ti, O Dduw, er iti'n gwrthod, a pheidio mynd allan gyda'n byddinoedd?
12. Rho inni gymorth rhag y gelyn, oherwydd ofer yw ymwared dynol.
13. Gyda Duw fe wnawn wrhydri; ef fydd yn sathru ein gelynion.

Diarhebion 25:23-24
23. Y mae gwynt y gogledd yn dod glaw, a thafod enllibus yn dod chilwg.
24. Y mae'n well byw mewn congl ar ben tu375? na rhannu cartref gyda gwraig gecrus.

2 Corinthiaid 11:16-33
16. Rwy'n dweud eto: na thybied neb fy mod yn ffl. Ond os gwnewch, rhowch i mi ryddid un ffl i ymffrostio tipyn bach.
17. Yr wyf yn siarad yn awr, yn yr hyder ymffrostgar hwn, nid fel y mynnai'r Arglwydd imi siarad, ond mewn ffolineb.
18. Gan fod llawer yn ymffrostio yn l safonau'r cnawd, fe ymffrostiaf finnau hefyd.
19. Oherwydd yr ydych yn goddef ffyliaid yn llawen, a chwithau mor ddoeth!
20. Os bydd rhywun yn eich caethiwo, neu yn eich ysbeilio, neu yn cymryd mantais arnoch, neu yn ymddyrchafu, neu yn eich taro ar eich wyneb, yr ydych yn goddef y cwbl.
21. Rwy'n cydnabod, er cywilydd, i ni fod yn wan yn hyn o beth. Ond os oes rhywbeth y beiddia rhywun ymffrostio amdano, fe feiddiaf finnau hefyd mewn ffolineb yr wyf yn siarad.
22. Ai Hebreaid ydynt? Minnau hefyd. Ai Israeliaid ydynt? Minnau hefyd. Ai disgynyddion Abraham ydynt? Minnau hefyd.
23. Ai gweision Crist ydynt? Yr wyf yn siarad yn wallgof, myfi yn fwy; yn fwy o lawer mewn llafur, yn amlach o lawer yng ngharchar, dan y fflangell yn fwy mynych, mewn perygl einioes dro ar l tro.
24. Pumwaith y cefais ar law'r Iddewon y deugain llach ond un.
25. Tair gwaith fe'm curwyd ffyn, unwaith fe'm llabyddiwyd, tair gwaith bm mewn llongddrylliad, ac am ddiwrnod a noson bm yn y mr.
26. Bm ar deithiau yn fynych, mewn peryglon gan afonydd, peryglon ar law lladron, peryglon ar law fy nghenedl fy hun ac ar law'r Cenhedloedd, peryglon yn y dref ac yn yr anialwch ac ar y mr, a pheryglon ymhlith gau gredinwyr.
27. Bm mewn llafur a lludded, yn fynych heb gwsg, mewn newyn a syched, yn fynych heb luniaeth, yn oer ac yn noeth.
28. Ar wahn i bob peth arall, y mae'r gofal dros yr holl eglwysi yn gwasgu arnaf ddydd ar l dydd.
29. Pan fydd rhywun yn wan, onid wyf finnau'n wan? Pan berir i rywun gwympo, onid wyf finnau'n llosgi gan ddicter?
30. Os oes rhaid ymffrostio, ymffrostiaf am y pethau sy'n perthyn i'm gwendid.
31. Y mae Duw a Thad yr Arglwydd Iesu, yr hwn sydd fendigedig am byth, yn gwybod nad wyf yn dweud celwydd.
32. Yn Namascus, yr oedd y llyw-odraethwr oedd dan y Brenin Aretas yn gwylio dinas Damascus er mwyn fy nal i,
33. ond cefais fy ngollwng i lawr mewn basged drwy ffenestr yn y mur, a dihengais o'i afael.