A A A A A
Bir ýylda Injil
Aprel 20

Лука 15:1-10
1. Бүтин салгытчылардыр гүнәкәрлер Исаның айдянларыны диңлеҗек болуп, Онуң дашына үйшүшйәрдилер.
2. Фарисейлер билен канунчылар болса: «Бу адам гүнәкәрлери кабул эдйәр, олар билен биле нахар иййәр» дийип хүңүрдешйәрдилер.
3. Онсоң Иса олара шу тымсалы айтды:
4. Сизден бириниң йүз гойны бар ве оларың бирини йитирйәр диели. Ол тогсан докузысыны дүзде гоюп, тапянча, йитениң ызындан гитмезми?
5. Тапанда болса оны бегенч билен гершине алып,
6. өйүне гелер. Онсоң достларыны, гоңшуларыны чагырып: „Мениң билен биле шатланың. Мен йитен гойнумы тапдым" диер.
7. Сизе айдярын: шунуң ялы, тоба эден еке гүнәкәр үчин, Гөкде болҗак шатлык тоба мәтәч дәл тогсан докуз догры адам үчин болан шатлыкдан улы болар».
8. Я-да бир аялың он саны күмүш пулы бар ве оларың бирини йитирйәр диели. Ол чыраны якып, өйи сүпүрип, тапянча, дыкгат билен оны гөзлемезми?
9. Тапанда болса өз җораларыны, гоңшуларыны чагырып: „Мениң билен биле шатланың. Мен йитирен пулумы тапдым" диер.
10. Шонуң ялы, Мен хем сизе айдярын: тоба эден еке гүнәкәр үчин Худайың перишделериниң арасында шатлык болар».