A A A A A
Bir ýylda Injil
Aprel 19

Лука 14:25-35
25. Улы мәреке Иса билен биле барярды. Иса ызына өврүлип, олара шейле дийди:
26. Ким Мениң яныма гелип, атасыны, энесини, аялыны, оглан-ушагыны, доганыны, уясыны хатда өз җаныны хем йигренмесе, Мениң шәгирдим болуп билмез.
27. Ким өз хачыны гөтерип, Мениң ызыма дүшмесе, Мениң шәгирдим болуп билмез.
28. Сизден бири бир минара салҗак боляр диели. Ол: „Муны тамамламага пулум етермикә?" дийип, илки отурып, харҗыны хасапламазмы?
29. Чүнки бинаны тутуп, соң иши тамамлап билмесе, муны гөренлериң хеммеси оңа гүлүп:
30. „Бу адам салмага башлады велин, йөне тамамлап билмеди" диер.
31. Я-да бир патыша башга бир патыша билен уруш этмәге баряр диели. Он мүң эсгер билен үстүме гелйән йигрими мүңе гаршылык гөркезмеги башарарынмы дийип, илки отурып маслахатлашмазмы?
32. Башармаҗак болса, ол душман энтек узакдака, илчи иберип, ярашык шертлерини сорар.
33. Шейлеликде, сизиң хер бириңиз бар задыңыздан эл чекмесеңиз, Мениң шәгирдим болуп билмерсиңиз.
34. Дуз говы затдыр, йөне ол өз тагамыны йитирсе, онда оңа нәме билен тагам берлер?
35. Ол не ере, не-де дөкүне ярар, оны дашарык зыңарлар. Гулагы барлар эшитсин!»