A A A A A
Bir ýylda Injil
Fewral 25

Марк 5:1-20
1. Олар көлүң бейлеки кенарына, гадаралыларың юрдуна гелдилер.
2. Иса гайыкдан дүшен бадына, Оңа мазарлардан чыкан бир арвахлы адам габат гелди.
3. Бу адам мазарларың ичинде яшарды. Оны, артыкмач, хич ким зынҗыр билен-де баглап билмезди.
4. Телим гезек күнделенип зынҗырланыпды, йөне ол зынҗырлары гырып, күнделери бөлек-бөлек эдерди. Хич ким оны ёла гетирип билмезди.
5. Хемише — гиҗе-гүндиз мазарлар арасында, дагларда гыгырып, өзүни дашлар билен яралар йөрерди.
6. Ол Исаны узакдан гөрүп, ылгап гелди-де, Оңа сежде этди.
7. Батлы сес билен гыгырып: «Эй Иса! Хеммеден бейик болан Худайың Оглы, мениң билен нәме ишиң бар? Худайың хакы үчин Саңа ялбарярын, мени гынама!» дийди.
8. Чүнки Иса оңа: «Эй арвах, бу адамдан чык» дийипди.
9. Онсоң ондан: «Адың нәме?» дийип сорады. Ол хем: «Адым Легион, чүнки биз көпдүрис» дийип җогап берди.
10. Өзлерини ол юртдан ковуп гойбермезлиги үчин Иса көп ялбарды.
11. Шол ерде дагың этегинде бир улы доңуз сүрүси отлап йөрди.
12. Арвахлар: «Бизи бу доңузларың арасына гойбер, оларың ичине гирели» дийип, Иса ялбардылар.
13. Иса олара ругсат берди. Ал-арвахлар чыкып, доңузлара гирдилер. Ики мүңе голай доңуздан ыбарат бу сүри учутдан ашак көлүң ичине пайырдашып гарк болды.
14. Чопанлар болса гачып, шәхердир обалара бу ваканы хабар бердилер. Халайык хем нәме боланыны гөрмәге гелди.
15. Олар Исаның янына геленлеринде, бир легион җын тарапындан эеленен адамың эгин-эшикли отураныны, акылының хем ериндедигини гөрүп горкдулар.
16. Ваканы гөренлер җынларың эелән адамына хем доңузлара нәме боланыны олара айтдылар.
17. Онсоң халк өз үлкелеринден гитмеги үчин Иса ялбармага башлады.
18. Ол гайыга мүненде, җынлардан халас болан адам Онуң билен биле гитмек үчин Иса ялбарды.
19. Ол муңа ругсат бермән, ол адама: «Өйүңе, өзүңкилериң арасына гит, Реббиң саңа эденлериниң барыны, саңа нәхили рехим эденини олара айт» дийди.
20. Ол хем гидип, Исаның өзүне эденлериниң барыны Декаполисде җар этмәге башлады. Хемме адамлар муңа хайран галды.