A A A A A

1 Tarihler 26:1-32
1. KAPICI takımları: Korahîlerden, Asafın oğullarından Korenin oğlu Meşelemya.
2. Ve Meşelemyanın oğulları: ilk oğlu Zekarya, ikincisi Yediael, üçüncüsü Zebadya, dördüncüsü Yatniel,
3. beşincisi Elam, altıncısı Yehohanan, yedincisi Elihoenay.
4. Ve Obed-edomun oğulları: ilk oğlu Şemaya, ikincisi Yehozabad, üçüncüsü Yoah, dördüncüsü Sakar, ve beşincisi Netanel,
5. altıncısı Ammiel, yedincisi İssakar, sekizincisi Peulletay; çünkü Allah onu mubarek kılmıştı.
6. Ve onun oğlu Şemayaya oğullar doğdu, babalarının evinde baş oldular; çünkü cesur yiğitlerdi.
7. Şemayanın oğulları: Otni, ve Refael, ve Obed, Elzabad, kardeşleri yiğit adamlardı, Elihu ve Semakya.
8. Bunların hepsi Obed-edomun oğullarındandı; bunlar, oğulları ve kardeşleri, hizmet için kuvvette yiğit adamlar; Obed-edomdan altmış iki kişi.
9. Ve Meşelemyanın oğulları ve kardeşleri, yiğit adamlar, on sekiz kişi.
10. Ve Merari oğullarından Hosanın oğulları: baş Şimri (çünkü ilk oğul değilken babası onu baş etti),
11. ikinci Hilkiya, üçüncü Tebalya, dördüncü Zekarya; Hosanın bütün oğulları ve kardeşleri, on üç kişi.
12. RAB evinde hizmet etmek için, kardeşleri gibi olan kapıcı takımları bunlardan, baş adamlardan idiler.
13. Ve her kapı için, atalar evlerine göre, küçüğü de büyüğü de kura attılar.
14. Ve Şelemya için kura şarka düştü. Ve oğlu, anlayışlı öğütçü, Zekarya için kura attılar; ve onun kurası şimale;
15. ve Obed-edom için cenuba; ve oğulları için ambar evine.
16. Şuppim ve Hosa için garba, Şalleket kapısı yanında, yukarı çıkan kaldırımda karşılıklı iki nöbet yerine düştü.
17. Şark için altı, şimal için günde dört, cenup için günde dört, ve ambarlar için ikişer ikişer;
18. Parbar için garba doğru kaldırımda dört, ve Parbarda iki Levili vardı.
19. Korahî oğullarından ve Merari oğullarından kapıcı takımları bunlardı.
20. Ve Levililerden Ahiya Allah evinin hazineleri üzerinde, ve takdis olunan şeylerin hazineleri üzerinde idi.
21. Ladanın oğulları, Ladanın Gerşonîler oğulları, Gerşonî Ladanın atalar evlerinin başları; Yehieli.
22. Yehielinin oğulları: Zetam, ve kardeşi Yoel RAB evinin hazineleri üzerinde idiler.
23. Amramîlerden, Yitsharîlerden, Hebronîlerden, Uzzielîlerden;
24. ve Musanın oğlu Gerşomun oğlu Şebuel hazineler üzerinde reis idi.
25. Ve kardeşleri: Eliezerden oğlu Rehabya, ve onun oğlu Yeşaya, ve onun oğlu Yoram, ve onun oğlu Zikri, ve onun oğlu Şelomot.
26. Bu Şelomot ile kardeşleri takdis olunan bütün hazinelerin üzerinde idiler; onları kıral Davud, ve atalar evlerinin başları, binlerin ve yüzlerin başları, ve ordunun başbuğları takdis etmişlerdi.
27. Cenklerde kazanılan çapul malından RAB evini onarmak için takdis ettiler.
28. Ve Gören Samuelin, ve Kişin oğlu Saulun, ve Nerin oğlu Abnerin, ve Tseruyanın oğlu Yoabın takdis etmiş oldukları şeylerin hepsi, herkesin takdis ettikleri, Şelomotun ve kardeşlerinin eli altında idi.
29. Yitsharîlerden: Kenanya ve oğulları, İsrail üzerine memurlar ve hâkimler olarak dışardaki işlere bakarlardı.
30. Hebronîlerden: Haşabya ve kardeşleri, yiğit adamlar, bin yedi yüz kişi, RABBİN her işi için ve kıralın hizmeti için, Erden berisinde garba doğru İsrail üzerine memur idiler.
31. Hebronîlerden Yeriya, atalar evlerinin zürriyetlerine göre Hebronîlerin başı idi. Onlar Davudun kırallığının kırkıncı yılında arandılar, ve Gilead Yazerinde, onların arasında cesur yiğitler bulundu.
32. Ve kardeşleri, yiğit adamlar, atalar evlerinin başları, iki bin yedi yüz kişi idiler; kıral Davud, Allahın her işi için, ve kıralın işi için, Rubenîler, ve Gadîler, ve Manassîlerin yarım sıptı üzerine onları nazır etti.

1 Tarihler 27:1-34
1. VE sayılarına göre İsrail oğulları, atalar evlerinin başları, ve binlerin ve yüzlerin başları, yılın bütün aylarına göre, aydan aya giren ve çıkan fırkaların bütün işlerinde kırala hizmet eden memurları — her fırkadan yirmi dört bin kişi vardı.
2. Birinci ay için, birinci fırkanın üzerinde Zabdielin oğlu Yaşobeam vardı; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
3. Kendisi Perets oğullarındandı, birinci ay için bütün ordu başbuğlarının başı idi.
4. Ve ikinci ayın fırkası üzerinde Ahohlu Doday vardı, ve onun fırkasında reis Miklot idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
5. Üçüncü ay için, ordu başbuğu kâhin Yehoyadanın oğlu Benaya baştı; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
6. Otuzların yiğidi, ve Otuzlar üzerinde olan Benaya budur; ve oğlu Ammizabad onun fırkasında idi.
7. Dördüncü ay için, dördüncü başbuğ Yoabın kardeşi Asahel, ve kendisinden sonra oğlu Zebadya idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
8. Beşinci ay için, beşinci başbuğ İzrahî Şamhut idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
9. Altıncı ay için, altıncı başbuğ Tekoalı İkkeşin oğlu İra idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
10. Yedinci ay için, yedinci başbuğ Efraim oğullarından Pelonlu Helets idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
11. Sekizinci ay için, sekizinci başbuğ Zerahîlerden Huşalı Sibbekay idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
12. Ve dokuzuncu ay için, dokuzuncu başbuğ Benyaminîlerden Anatotlu Abiezer idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
13. Onuncu ay için, onuncu başbuğ Zerahîlerden Netofalı Maharay idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
14. On birinci ay için, on birinci başbuğ Efraim oğullarından Piratonlu Benaya idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
15. On ikinci ay için, on ikinci başbuğ Otnielden Netofalı Helday idi; ve onun fırkasında yirmi dört bin kişi vardı.
16. Ve İsrail sıptları üzerinde: Rubenîlerden reis Zikrinin oğlu Eliezer; Şimeonîlerden, Maakanın oğlu Şefatya;
17. Leviden, Kemuelin oğlu Haşabya; Harundan, Tsadok;
18. Yahudadan, Davudun kardeşlerinden Elihu; İssakardan, Mikaelin oğlu Omri;
19. Zebulundan, Obadyanın oğlu İşmaia; Naftaliden, Azrielin oğlu Yeremot;
20. Efraim oğullarından, Azazyanın oğlu Hoşea; Manassenin yarım sıptından, Pedayanın oğlu Yoel;
21. Gileadda olan Manassenin yarım sıptından, Zekaryanın oğlu İddo; Benyaminden, Abnerin oğlu Yaasiel;
22. Dandan, Yerohamın oğlu Azarel. İsrail sıptlarının reisleri bunlardı.
23. Fakat Davud yirmi yaşında ve ondan aşağı olanlarının sayısını almadı, çünkü RAB İsraili göklerin yıldızları gibi çoğaltacağını söylemişti.
24. Tseruyanın oğlu Yoab saymağa başladı, fakat bitirmedi; ve bundan dolayı İsrail üzerine öfke geldi; ve sayı kıral Davudun Tarihler kitabında hesaba konulmadı.
25. Ve kıralın ambarları üzerinde Adielin oğlu Azmavet vardı; ve kırlarda, şehirlerde, ve köylerde, ve hisarlarda olan ambarlar üzerinde Uzziyanın oğlu Yonatan vardı;
26. ve toprak işi için tarlada çalışanların üzerinde Kelubun oğlu Ezri vardı;
27. ve bağlar üzerinde Ramalı Şimei vardı; ve şarap mahzenleri için bağların mahsulü üzerinde Şifamlı Zabdi;
28. ve Şefelada olan zeytinlikler ve cemiz ağaçları üzerinde Gederli Baalhanan vardı; ve yağ mahzenleri üzerinde Yoaş;
29. ve Şaronda otlanan sığırlar üzerinde Şaronlu Şitray vardı; ve derelerde olan sığırlar üzerinde Adlayın oğlu Şafat vardı;
30. ve develer üzerinde İsmailî Obil vardı; ve eşekler üzerinde Meronotlu Yehdeya; ve sürüler üzerinde Hagrî Yaziz vardı.
31. Bütün bunlar kıral Davudun malı üzerinde reistiler.
32. Ve Davudun amcası Yonatan müşavirdi, anlayışlı adam ve yazıcı idi; ve Hakmoninin oğlu Yehiel kıralın oğulları yanında idi;
33. ve Ahitofel kıralın müşaviri idi; ve Arklı Huşay kıralın dostu idi;
34. ve Ahitofelden sonra Benayanın oğlu Yehoyada, ve Abiatar vardı; ve kıralın ordu başbuğu Yoab idi.

Mezmurlar 78:56-66
56. Onlar ise, Yüce Allahı denediler ve isyan ettiler, Ve onun şehadetlerini tutmadılar.
57. Ataları gibi geri döndüler ve hainlik ettiler; Aldatıcı yay gibi iğri gittiler.
58. Yüksek yerlerile onu öfkelendirdiler, Ve oyma putları ile onu kıskandırdılar.
59. Allah işitti ve gazaplandı, İsrailden çok ikrah etti;
60. Ve insanlar arasında kurduğu çadırı, Şilo meskenini bıraktı;
61. Ve kuvvetini sürgüne, Güzelliğini hasmın eline bıraktı.
62. Ve kavmını kılıca verdi, Mirasına gazaplandı.
63. Yiğitlerini ateş yedi, Kızlarına da düğün türküsü söylenmedi.
64. Kâhinleri kılıçla düştüler, Ve dul karıları ağlamadı.
65. O zaman Rab, uyanan adam gibi, Şaraptan bağıran yiğit gibi uyandı.
66. Hasımlarını vurup geri attı; Onlara ebedî bir yüzkarası verdi.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:4-5
4. Tembel, kıştır diye çift sürmez; Ve biçme vakti arar ve bir şey bulmaz.
5. İnsanın yüreğindeki düşünce derin sulardır; Fakat anlayışlı adam onu çekip çıkarır.

Elçilerin İşleri 10:1-23
1. KAYSERİYEDE İtalyalı denilen taburdan yüzbaşı Kornelius adında biri vardı;
2. dindar ve bütün evile Allahtan korkar bir adam olup kavma çok sadaka verir, ve daima Allaha dua ederdi.
3. Günün dokuzuncu saati sularında bir rüyette açıkça gördü ki, Allahın bir meleği ona: Ey Kornelius, diyerek yanına girdi.
4. Ve çok korkarak ona göz dikip dedi: Nedir, ya Rab? Melek de ona dedi: Duaların ve sadakaların anılma için Allahın önüne çıktılar.
5. Şimdi Yafaya adamlar gönder, ve lâkabı Petrus olan Simun adlı adamı getirt;
6. kendisi Simun denilen dabbağın yanında misafirdir; onun evi deniz kıyısındadır.
7. Kendisine söyliyen melek gidince, hizmetçilerinden ikisini, ve daima kendisine hizmet edenlerden dindar bir askeri çağırıp
8. kendilerine her şeyi anlattıktan sonra, onları Yafaya gönderdi.
9. Ertesi gün onlar yolculuk ederek şehre yaklaşırken, altıncı saat sularında Petrus dua etmek için dama çıktı;
10. ve pek acıkıp yemek istedi; ve yemeği hazır ederlerken, üzerine bir vecit hali geldi;
11. gökü açılmış ve büyük çarşafa benzer bir kabın dört köşesinden asılı olarak yer üzerine indiğini gördü;
12. içinde her türlü dört ayaklı ve yerde sürünen hayvanlar ve gökün kuşları vardı.
13. Ve ona bir ses geldi: Petrus, kalk; boğazla da ye.
14. Fakat Petrus dedi: Haşâ, ya Rab! zira ben asla bayağı ve murdar şey yemedim.
15. Yine ikinci defa, kendisine ses geldi: Allahın temizlediği şeyleri sen bayağı etme.
16. Ve bu üç kere vaki oldu; ve kap hemen göke alındı.
17. Petrus gördüğü rüyet ne ola diye içinden şaşarken, işte, Kornelius tarafından gönderilen adamlar, Simunun evini soruşturarak kapı önünde durdular,
18. ve seslenerek: Petrus lâkaplı Simun buraya mı inmiştir? diye soruyorlardı.
19. Ve Petrus rüyet üzerine düşünürken, Ruh ona dedi: İşte, üç kişi seni arıyor.
20. Fakat kalk, aşağı in, hiç şaşırmadan onlarla git; çünkü onları ben gönderdim.
21. Petrus aşağı inip adamlara dedi: İşte, aradığınız benim; ne için geldiniz?
22. Onlar da dediler: Bütün Yahudi milletince iyi şehadet edilen salih ve Allahtan korkar bir adam olan yüzbaşı Korneliusa, seni evine getirtmesi ve senden sözler işitmesi mukaddes bir melek ile tenbih olundu.
23. İmdi onları içeri çağırıp misafir etti. Ertesi gün kalkıp onlarla çıktı, ve Yafadan olan kardeşlerden bazıları onunla beraber gittiler.