A A A A A

Yeremya 33:1-26
1. VE Yeremya henüz muhafızlar avlusunda mahpusken, ikinci defa kendisine RABBİN şu sözü geldi:
2. Onu yapan RAB, ve pekiştirmek için ona şekil veren RAB, ismi Yehova olan şöyle diyor:
3. Beni çağır da sana cevap vereyim, ve bilmediğin büyük ve erişilmez şeyleri sana göstereyim.
4. Çünkü meterislere ve kılıca karşı siper olsun diye yıkılmış olan bu şehrin evleri, ve Yahuda kırallarının evleri için İsrailin Allahı RAB şöyle diyor:
5. Kildanîlere karşı cenketmek için, ve öfkemde ve kızgınlığımda vurduğum insanların leşlerile o evleri doldurmak için geliyorlar, o insanlar ki, bütün kötülüklerinden dolayı yüzümü bu şehre karşı gizledim.
6. İşte, o şehre sağlık ve şifa vereceğim, ve kendilerini iyi edeceğim; ve onlara selâmet ve hakikat bolluğunu göstereceğim.
7. Ve Yahuda sürgünlerini ve İsrail sürgünlerini geri getireceğim, ve önce olduğu gibi onları bina edeceğim.
8. Ve bana karşı suç ettikleri bütün fesatlarından onları temizliyeceğim; ve bana karşı suç ettikleri, ve bana karşı günah işledikleri bütün fesatlarını onlara bağışlıyacağım.
9. Onlara yapmakta olduğum bütün iyiliği işitecek, ve onun için yapmakta olduğum bütün iyilik ve selâmetten dolayı yılacak ve titriyecek olan bütün dünya milletleri önünde, bu şehir benim için sevindirici bir ad, hamt ve izzet olacak.
10. RAB şöyle diyor: İnsansız ve hayvansız ıssız kalmış, dediğiniz bu yerde, içinde oturanı kalmıyan, insansız ve hayvansız çöl edilmiş olan Yahuda şehirlerinde, ve Yeruşalim sokaklarında,
11. meserret sesi, ve sevinç sesi, güvey sesi ve gelin sesi: Orduların RABBİNE şükredin, çünkü RAB iyidir, çünkü inayeti ebedîdir, diyenlerin sesi; ve RAB evine şükran takdimeleri getirenlerin sesi yine işitilecek. Çünkü önce olduğu gibi diyarın sürgünlerini geri getireceğim, RAB diyor.
12. Orduların RABBİ şöyle diyor: İnsansız ve hayvansız ıssız kalan bu yerde, ve onun bütün şehirlerinde yine sürülerini yatıran çobanlar yurdu olacak.
13. Dağlığın şehirlerinde, Şefele şehirlerinde, ve Cenub şehirlerinde, ve Benyamin diyarında, ve Yeruşalim çevresindeki yerlerde, ve Yahuda şehirlerinde yine sayıcının elinden sürüler geçecek, RAB diyor.
14. İşte, RAB diyor, İsrail evi için, ve Yahuda evi için söylediğim iyi sözü yapacağım günler geliyor.
15. O günlerde ve o vakitte, Davud için bir salâh Kök Sürgünü sürdüreceğim; ve memlekette adalet ve doğruluk edecek.
16. O günlerde Yahuda kurtulacak, ve Yeruşalim emniyette oturacak; ve o şehir şu adla çağırılacak: Yehova salâhımız.
17. Çünkü RAB şöyle diyor: Davud için İsrail evinin tahtı üzerinde oturan adam eksik olmıyacak;
18. ve kâhinler, Levililer için önümde yakılan takdimeler arzeden, ve ekmek takdimeleri yakan, ve daima kurban kesen adam eksik olmıyacak.
19. Ve Yeremyaya RABBİN şu sözü geldi:
20. RAB şöyle diyor: Gündüz ve gece kendi vakitlerinde olmasın diye gündüz ahdimi, ve gece ahdimi bozabilirseniz;
21. o zaman, kendi tahtı üzerinde kırallık eden bir oğlu olmasın diye kulum Davud ile olan ahdim, ve hizmetçilerim Levililer, kâhinlerle olan ahdim de bozulabilir.
22. Göklerin ordusu nasıl sayılamaz, ve denizin kumu ölçülemezse, kulum Davudun zürriyetini, ve bana hizmet eden Levilileri öyle çoğaltacağım.
23. Ve Yeremyaya RABBİN şu sözü geldi:
24. Seçtiği iki aşireti RAB kendisinden attı, diyerek bu kavmın ne söylediğini görmiyor musun? kavmımı karşılarında artık bir millet saymıyarak böylece onu hor görüyorlar.
25. RAB şöyle diyor: Eğer gün ve gece ahdimi, göklerin, ve yerin kanunlarını ben komadımsa;
26. o zaman İbrahimin, İshakın, ve Yakubun zürriyeti üzerine hâkimler olmak için onun zürriyetinden almıyayım diye, Yakubun ve kulum Davudun zürriyetini de kendimden atarım; çünkü ben onların sürgünlerini geri getireceğim, ve onlara merhamet edeceğim.

Yeremya 34:1-22
1. BABİL kıralı Nebukadnetsar, ve bütün ordusu, ve onun saltanatı altında olan bütün dünya ülkeleri, ve bütün kavmlar Yeruşalime karşı, ve onun bütün şehirlerine karşı cenk ederler iken, RABDEN Yeremyaya şu söz geldi:
2. İsrailin Allahı RAB şöyle diyor: Git, ve Yahuda kıralı Tsedekiyaya söyle, ve ona de: RAB şöyle diyor: İşte, ben bu şehri Babil kıralının eline vereceğim, ve onu yakacak;
3. ve sen onun elinden kaçıp kurtulmıyacaksın, fakat mutlaka tutulup onun eline verileceksin; ve gözlerin Babil kıralının gözlerini görecekler, ve seninle ağız ağza söyleşecek, ve Babile gideceksin.
4. Ancak, ey Yahuda kıralı Tsedekiya, RABBİN sözünü dinle: RAB senin için şöyle diyor: Kılıçla ölmiyeceksin;
5. selâmette öleceksin; ve ataların için, senden önce olan evelki kırallar için tütsü yaktıkları gibi, senin için de yakacaklar; ve senin için: Ah efendi! diye dövünecekler; çünkü sözü ben söyledim, RAB diyor.
6. Ve peygamber Yeremya bütün bu sözleri Yeruşalimde Yahuda kıralı Tsedekiyaya söyledi,
7. ve Babil kıralının ordusu Yeruşalime karşı, ve artakalan bütün Yahuda şehirlerine karşı, Lakişe, ve Azekaya karşı cenketmekte idi; çünkü Yahuda şehirleri arasında duvarlı şehir olarak bunlar kalmışlardı.
8. Kıral Tsedekiya azatlık ilân etmek için Yeruşalimde olan bütün kavmla,
9. herkes kölesini, ve herkes cariyesini, İbranî olan erkek ve kadını, serbest salıversin, ve onlardan kimse Yahudi kardeşini köle etmesin, diye ahit kestikten sonra, Yeremyaya RABDEN söz geldi.
10. Ve herkes kölesini, ve herkes cariyesini serbest salıversin, ve onlardan birini artık kimse köle etmesin diye ahde giren bütün reisler, ve bütün kavm dinlediler; dinliyip onları salıverdiler;
11. fakat sonradan döndüler, ve serbest salıverdikleri köleleri ve cariyeleri geri çevirdiler, ve onları zorla köle ve cariye ettiler.
12. Ve RABDEN Yeremyaya RABBİN şu sözü geldi:
13. İsrailin Allahı RAB şöyle diyor: Ben atalarınızı Mısır diyarından, kölelik evinden çıkardığım gün onlarla ahit kesip dedim:
14. Her biriniz kendisine satılmış ve altı yıl kulluk etmiş olan İbranî kardeşini yedi yıl sonunda salıvereceksiniz; ve onu yanından serbest salıvereceksin; fakat atalarınız beni dinlemediler, ve kulak asmadılar.
15. Ve şimdi herkes komşusuna azatlık ilân etmekle siz dönmüş, ve gözümde doğru olanı yapmıştınız; ve benim önümde, benim ismimle çağırılan evde ahit kesmiştiniz;
16. fakat geri döndünüz, ve ismimi kirlettiniz, ve canlarının istediğine göre serbest olarak salıvermiş olduğunuz herkesin kölesini ve herkesin cariyesini geri çevirttiniz; ve onları kendinize zorla köle ve cariye ettiniz.
17. Bundan dolayı RAB şöyle diyor: Herkes kardeşine, ve herkes komşusuna azatlık ilân etmek için beni dinlemediniz; işte, sizin için kılıca, vebaya, ve kıtlığa azatlık ilân edeceğim; ve bütün dünya ülkeleri arasında öteye beriye atılasınız diye, sizi ele vereceğim.
18. Ve buzağıyı ikiye bölüp parçaları arasından geçtikleri zaman önümde kestikleri ahdimin sözlerini pekiştirmiyerek ahdimden öte geçen adamları,
19. buzağının parçaları arasından geçmiş olan Yahuda reislerini, ve Yeruşalim beylerini, harem ağalarını, ve kâhinleri, ve memleketin bütün kavmını ele vereceğim;
20. onları düşmanlarının eline, ve canlarını arıyanların eline vereceğim; ve leşleri yerin canavarlarına, ve göklerin kuşlarına yem olacak.
21. Ve Yahuda kıralı Tsedekiya ile reislerini düşmanlarının eline, ve canlarını arıyanların eline, ve Babil kıralının üzerinizden çekilmiş olan ordusunun eline vereceğim.
22. İşte, ben emredeceğim, RAB diyor, ve onları bu şehre geri getireceğim; ve ona karşı cenk edecekler, ve onu alacaklar, ve onu yakacaklar; ve Yahuda şehirlerini içinde oturanı olmıyan bir virane kılacağım.

Mezmurlar 119:57-64
57. Benim payım RABDİR: Senin sözlerini tutarım, dedim.
58. Lûtfunu bütün yüreğimle diledim, Sözüne göre bana acı.
59. Yollarımı düşündüm, Ve ayaklarımı şehadetlerine döndürdüm.
60. Emirlerini tutmak için Koştum ve gecikmedim.
61. Kötülerin ipleri beni sardı; Fakat senin şeriatini unutmadım.
62. Âdil hükümlerin için sana şükretmeğe Gece yarılarında kalkarım.
63. Vesayanı tutanlara, Ve bütün senden korkanlara ben arkadaşım.
64. Ya RAB, yer inayetin ile doludur; Bana kanunlarını öğret.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:21-21
21. Pota gümüş için, ve ocak altın içindir; Adam da övülmesile denenir.

1 Timoteos 3:1-16
1. BU kelâm sadıktır: Eğer bir adam nazırlık isterse, iyi bir iş arzu eder.
2. İmdi nazır olacak adam için gerektir ki, kusursuz, bir kadın kocası, temkinli, akıllı, intizam sahibi, misafirperver, öğretmeğe kabiliyetli,
3. şaraba meyyal değil, vurucu değil; fakat mülâyim, kavgacı değil, para sevmiyen,
4. çocukları vekarları tam olarak itaat ettirip kendi evine iyi reislik eden bir adam olsun;
5. (ve bir kimse kendi evini idare etmeği bilmezse, Allahın kilisesini nasıl kayırır?)
6. kibirlenerek İblisin hükmüne düşmemesi için dinde müptedi olmaması,
7. ve siteme ve İblisin tuzağına düşmemesi için dışarda olanlar tarafından kendisine iyi şehadet edilmesi de lâzımdır.
8. Ayni suretle şemmaslar, iki sözlü, çok şaraba meyyal, yakışıksız kazanca haris değil,
9. temiz vicdanda iman sırrına sahip olarak vekarlı olsunlar.
10. Ve bunlar önce tecrübe edilsinler; kusursuz iseler, sonra şemmaslık etsinler.
11. Ayni suretle kadınlar da iftiracı değil, vekarlı, ayık, her şeyde sadık olsunlar.
12. Şemmaslar bir kadın kocası, çocuklarına ve kendi evlerine iyi reislik eden adamlar olsunlar.
13. Çünkü iyi şemmaslık etmiş olanlar kendileri için iyi bir mevki, ve Mesih İsada olan imanda çok cesaret kazanırlar.
14. Bu şeyleri sana yakında yanına gelmeği ümit ederek yazıyorum;
15. fakat eğer gecikirsem, hakikatin direği ve esası, hay Allahın kilisesi olan Allahın evinde nasıl hareket etmek lâzım olduğunu bilesin diye, yazıyorum.
16. Ve takvanın sırrı büyük olduğu inkâr edilemez: O, bedende izhar olundu, Ruhta tasdik olundu, Meleklere göründü, Milletlerde vâzolundu, Dünyada iman edildi, İzzetle yukarı alındı.