A A A A A
ஒரு வருடத்தில் பைபிள்
ஏப்ரல் ௧௯

நீதித் தலைவர்கள் ௩:௧-௩௧
௧. kaanaan theasaththil nadantha sagala yuththangga'laiyum a'riyaathiruntha isravealaraagiya anaivaraiyum soathippatha'rkaagavum,
௨. israveal puththirarin santhathiyaarum atha'rkumun yuththagnseyya a'riyaathirunthavarga'lum avaiga'lai a'riyumpadi pazhakkuvippatha'rkaagavum, karththar vittuvaiththa jaathiga'l yaaren'raal:
௩. pelistharin ainthu athibathiga'lum, sagala kaanaaniyarum, seethoaniyarum, baagaalermoan thuvakki aamaaththi'rku'l piraveasikkumvaraikkum leebanoanin malaiga'lilea kudiyirukki'ra eaviyarumea.
௪. karththar moaseayaikko'ndu thangga'l pithaakka'lukku vithiththa ka'rpanaiga'lukku isravealar keezhppadivaarga'loa en'ru a'riyumpadi, isravealarai avarga'laalea soathippatha'rkaaga avarga'l vidappattirunthaarga'l.
௫. ippadi israveal puththirar, kaanaaniyar, eaththiyar, emoariyar, perisiyar, eaviyar, eboosiyaraagiya ivarga'l naduvea kudiyirunthu,
௬. avarga'ludaiya kumaaraththiga'lai vivaagampa'n'ni, thangga'ludaiya kumaaraththiga'lai avarga'l kumaararukkuk koduththu, avarga'l theavarga'laich seaviththaarga'l.
௭. ippadi israveal puththirar karththarin paarvaikkup pollaappaanathaich seythu, thangga'l theavanaagiya karththarai ma'ranthu, baagaalga'laiyum thoappu vikkiragangga'laiyum seavikki'rapoathu,
௮. karththar isravealinmeal koabamoo'ndavaraagi, avarga'lai mesoppoththaamiyaavin raajaavaagiya koosaantishathaayeemin kaiyilea vit'ruppoattaar; ippadiyea israveal puththirar koosaantishathaayeemai ettu varusham seaviththaarga'l.
௯. israveal puththirar karththarai noakkik kooppittapoathu, karththar israveal puththirarai iradchikkumpadi kaaleabin thambiyaana keanaasudaiya kumaaranaagiya othniyeal ennum oru radchaganai avarga'lukku ezhumbappa'n'ninaar.
௧௦. avanmeal karththarudaiya aavi vanthirunthathinaal, avan isravealai niyaayam visaariththu, yuththampa'n'nap pu'rappattaan; karththar mesoppoththaamiyaavin raajaavaagiya koosaantishathaayeemai avan kaiyilea oppukkoduththaar; aagaiyaal avan kai koosaantishathaayeeminmeal balangko'ndathu.
௧௧. theasam naa'rpathu varusham amaithalaayirunthathu. keanaasin kumaaranaagiya othniyeal mara'namadainthaan.
௧௨. israveal puththirar ma'rupadiyum karththarin paarvaikkup pollaappaanathaich seythaarga'l; avarga'l karththarin paarvaikkup pollaappaanathaich seythapadiyaal, karththar ekloan ennum moavaabin raajaavai isravealukku viroathamaayp balakkappa'n'ninaar.
௧௩. avan ammoan puththiraraiyum amaleakkiyaraiyum koottikko'nduvanthu, isravealai mu'riya adiththaan; peareechchamarangga'lin patta'naththaiyum pidiththaan.
௧௪. ippadiyea israveal puththirar ekloan ennum moavaabin raajaavaip pathinettu varusham seaviththaarga'l.
௧௫. israveal puththirar karththarai noakkik kooppittapoathu, karththar avarga'lukkup benyameen koaththiraththaanaagiya kearaavin magan eagooth ennum iradchaganai ezhumbappa'n'ninaar; avan idathukaip pazhakkamu'l'lavanaayirunthaan; avan kaiyilea israveal puththirar moavaabin raajaavaagiya ekloanukkuk kaa'nikkai anuppinaarga'l.
௧௬. eagooth, irupu'ramum karukkum oru muzha nee'lamumaana oru kaththiyai u'ndupa'n'ni, athaith than vasthiraththukku'l'lea than valathupu'raththu iduppilea kattikko'ndu,
௧௭. kaa'nikkaiyai moavaabin raajaavaagiya ekloanukkuch seluththinaan; ekloan migavum sthooliththa manushanaayirunthaan.
௧௮. avan kaa'nikkaiyaich seluththith theernthapinbu, kaa'nikkaiyaich sumanthuvantha janangga'lai anuppivittaan.
௧௯. avanoa kilgaalilu'l'la silaiga'l irukkum idaththilirunthu thirumbivanthu: raajaavea, ummidaththil sollavea'ndiya iragasiyamaana oru vaarththai u'ndu en'raan. atha'rku avan: po'ru en'raan; appozhuthu avanidaththil nin'ra yaavarum avanai vittu ve'liyea poayvittaarga'l.
௨௦. eagooth avan kittea poanaan; avanoa thanakkuth thanippu'ra iruntha ku'lirchchiyaana a'raiveettil udkaarnthirunthaan; appozhuthu eagooth: ummidaththil sollavea'ndiya theavavaakku enakku u'ndu en'raan; avan than aasanaththilirunthu ezhunthirunthaan.
௨௧. udanea eagooth than idathukaiyai neetti, than valathupu'raththu iduppilea kattiyiruntha kaththiyai uruvi, athai avan vayit'ri'rku'l paaychchinaan.
௨௨. alagoadeakoodak kaippidiyum u'l'lea pugunthathu; avanudaiya vayit'ri'rku'l poana kaththiyai ivan izhukkakkoodaathapadikku, ni'nam alagaich sut'rikko'ndu adaiththathu; athu pinpu'raththilea pu'rappattathu.
௨௩. eagooth pu'rappattu, a'raiveettin kathavaich saaththip poottippoattu, kolukkoodaththin vazhiyaayp poayvittaan.
௨௪. avan poanapinbu oozhiyakkaarar vanthu paarththaarga'l; ithoa, a'raiveettin kathavu poottiyirunthathu; aagaiyaal avar anthak ku'lirchchiyaana a'raiyilea malajalaathikkirukki'raaraakkum en'raarga'l.
௨௫. avarga'l saliththuppoagumattum kaaththirunthaarga'l; avan a'raiveettin kathavaith thi'rakkavillai; aagaiyaal oru thi'ravukoalai eduththuth thi'ranthaarga'l; ithoa, avarga'l aa'ndavan tharaiyilea seththukkidanthaan.
௨௬. avarga'l thaamathiththukko'ndirunthapoathu, eagooth oadippoay, silaiga'lu'l'la idaththaik kadanthu, seayiraaththaich searnthu thappinaan.
௨௭. anggea vanthapoathu eppiraayeem malaiyil ekkaa'lam oothinaan; appozhuthu israveal puththirar avanoadeakooda malaiyilirunthu i'rangginaarga'l; avan avarga'lukku munbaaga nadanthu:
௨௮. ennaip pinthodarnthu vaarungga'l; karththar ungga'l pagaignaraagiya moavaabiyarai ungga'l kaiga'lil oppukkoduththaar en'raan. avarga'l avanaip pinthodarnthupoay, moavaabukku ethiraana yoarthaan thu'raiga'laip pidiththu, oruvanaiyum kadanthupoagavottaamal,
௨௯. akkaalaththilea moavaabiyaril ea'rakku'raiyap pathinaayirampearai vettinaarga'l; avarga'lellaarum pushdiyu'l'lavarga'lum baraakkiramasaaliga'lumaayirunthaarga'l; avarga'lil oruvanum thappavillai.
௩௦. ippadiyea annaa'lilea moavaab isravealudaiya kaiyinkeezhth thaazhththappattathu; athanaalea theasam e'nbathu varusham amaithalaayirunthathu.
௩௧. avanukkuppi'rpaadu aanaaththin kumaaran samgaar ezhumbinaan; avan pelistharil a'runoo'rupearai oru thaat'rukkoalaal mu'riya adiththaan; avanum isravealai iradchiththaan.

நீதித் தலைவர்கள் ௪:௧-௨௪
௧. eagooth mara'namadainthapinbu israveal puththirar thirumbak karththarin paarvaikkup pollaappaanathaich seythuvanthaarga'l.
௨. aagaiyaal karththar avarga'lai aathsoaril aa'lugi'ra yaabeen ennum kaanaaniyarudaiya raajaavin kaiyilea vit'ruppoattaar; avanudaiya seanaabathikkuch siseraa en'ru pear; avan pu'rajaathiga'ludaiya patta'namaagiya aroaseaththilea kudiyirunthaan.
௩. avanukkuth tho'laayiram iruppurathangga'l irunthathu; avan israveal puththirarai irubathu varusham kodumaiyaay odukkinaan; israveal puththirar karththarai noakki mu'raiyittaarga'l.
௪. akkaalaththilea lapithoaththin manaiviyaagiya theboraa'l ennum theerkkatharisiyaanava'l isravealai niyaayam visaariththaa'l.
௫. ava'l eppiraayeem malaiththeasamaana raamaavukkum beththealukkum naduvilirukki'ra theboraa'lin peareechchamaraththinkeezhea kudiyirunthaa'l; anggea israveal puththirar ava'lidaththi'rku niyaayavisaara'naikkup poavaarga'l.
௬. ava'l napthaliyilu'l'la keatheasilirukki'ra abinoagaamin kumaaran baaraakkai varavazhaiththu: nee napthali puththirarilum, sebuloan puththirarilum pathinaayiram pearaik koottikko'ndu, thaaboar malaikkup poagakkadavaay en'rum,
௭. naan yaabeenin seanaabathiyaagiya siseraavaiyum, avan rathangga'laiyum, avan seanaiyaiyum, keesoan pa'l'laththaakkilea unnidaththi'rku vara izhuththu, avanai un kaiyil oppukkoduppean en'rum, isravealin theavanaagiya karththar unakkuk katta'laiyidavillaiyaa en'raa'l.
௮. atha'rkup baaraak: nee ennoadeakooda vanthaal poavean; ennoadeakooda varaavittaal, naan poagamaattean en'raan.
௯. atha'rku ava'l: naan unnoadeakooda nichchayamaay varuvean; aanaalum nee poagi'ra pirayaa'naththil u'ndaagi'ra meanmai unakkuk kidaiyaathu; karththar siseraavai oru sthireeyin kaiyil oppukkoduppaar en'ru solli, theboraa'l ezhumbi, baaraakkoadeakoodak keatheasukkup poanaa'l.
௧௦. appozhuthu baaraak: sebuloan manusharaiyum napthali manusharaiyum keatheasukku varavazhaiththu, thannaip pinsellum pathinaayiram pearoadea poanaan; theboraa'lum avanoadeakoodap poanaa'l.
௧௧. keaniyanaana eabear enbavan moaseayin maamanaagiya obaabin puththiraraayirukki'ra keaniyarai vittup pirinthu, keatheasin kitta irukki'ra saanaayim ennum karvaalimarangga'l arugea than koodaaraththaip poattirunthaan.
௧௨. abinoagaamin kumaaran baaraak thaaboar malaiyil ea'rippoanaan en'ru siseraavukku a'rivikkappattapoathu,
௧௩. siseraa tho'laayiram iruppurathangga'laagiya thannudaiya ellaa rathangga'laiyum, thannoadirukkum ellaa janangga'laiyum, pu'rajaathiga'lin patta'namaagiya aroaseaththilirunthu keesoan pa'l'laththaakkilea varavazhaiththaan.
௧௪. appozhuthu theboraa'l baaraakkai noakki: ezhunthupoa; karththar siseraavai un kaiyil oppukkodukkum naa'l ithuvea; karththar unakku munbaagap pu'rappadavillaiyaa en'raa'l; appozhuthu baaraakkum, avan pinnaalea pathinaayirampearum, thaaboar malaiyilirunthu i'rangginaarga'l.
௧௫. karththar siseraavaiyum antha ellaa rathangga'laiyum seanaiyanaiththaiyum baaraakkukku munbaagap pattayakkarukkinaal kalanggadiththaar; siseraa rathaththaivitti'ranggi kaalnadaiyaay oadippoanaan.
௧௬. baaraak rathangga'laiyum seanaiyaiyum pu'rajaathiga'ludaiya aroaseathmattum thuraththinaan; siseraavin seanaiyellaam pattayakkarukkinaal vizhunthathu; oruvanum meethiyaayirukkavillai.
௧௭. siseraa kaalnadaiyaayk keaniyanaana eabearin manaivi yaakealudaiya koodaaraththi'rku oadivanthaan; appozhuthu yaabeen ennum aathsoarin raajaavukkum, keaniyanaana eabearin veettukkum samaathaanam u'ndaayirunthathu.
௧௮. yaakeal ve'liyea siseraavukku ethirko'ndupoay: u'l'lea vaarum; en aa'ndavanea, enna'ndai u'l'lea vaarum, bayappadaatheayum en'ru avanoadea sonnaa'l; appadiyea ava'la'ndai koodaaraththil u'l'lea vanthapoathu, avanai oru samukkaa'laththinaalea moodinaa'l.
௧௯. avan ava'laip paarththu: kudikka enakkuk kogncham tha'n'neer thaa, thaagamaayirukki'rean en'raan; ava'l paal thuruththiyaith thi'ranthu, avanukkuk kudikkakkoduththu, thirumbavum avanai moodinaa'l.
௨௦. appozhuthu avan: nee koodaaravaasalilea nin'ru, yaaraavathu oruvan vanthu, inggea yaaraagilum irukki'raarga'laa en'ru unnidaththil keattaal, illai en'ru sol en'raan.
௨௧. pinbu eabearin manaiviyaagiya yaakeal oru koodaara aa'niyai eduththu, than kaiyilea suththiyaip pidiththuk ko'ndu, me'l'la avana'ndaiyil vanthu, avan net'riyilea antha aa'niyai adiththuppoattaa'l; athu uruvippoay, tharaiyilea puthainthathu; appozhuthu aayaasamaayth thoonggina avan seththuppoanaan.
௨௨. pinbu siseraavaith thodarugi'ra baaraak vanthaan; appozhuthu yaakeal ve'liyea avanukku ethirko'ndupoay: vaarum, neer theadugi'ra manushanai umakkuk kaa'nbippean en'ru sonnaa'l; avan ava'lidaththi'rku vanthapoathu, ithoa, siseraa seththukkidanthaan; aa'ni avan ne'riyil adiththirunthathu.
௨௩. ippadi theavan annaa'lilea kaanaaniyarin raajaavaagiya yaabeenai israveal puththirarukku munbaagath thaazhththinaar.
௨௪. israveal puththirarin kai kaanaaniyarin raajaavaagiya yaabeenai nirmoolamaakkumattum avanmeal balaththuk ko'ndeayirunthathu.

நீதிமொழிகள் ௪௮:௯-௧௪
௯. theavanea, umathu aalayaththin naduvilea, umathu kirubaiyaich sinthiththuk ko'ndirukki'roam.
௧௦. theavanea, umathu naamam vi'langgugi'rathupoala umathu pugazhchchiyum boomiyin kadaiyaantharangga'l pariyanthamum vi'langgugi'rathu; umathu valathukaram neethiyaal ni'rainthirukki'rathu.
௧௧. ummudaiya niyaayaththeerppuga'linimiththam seeyoan parvatham magizhvathaaga, yoothaavin kumaaraththiga'l ka'likooruvaarga'laaga.
௧௨. seeyoanaich sut'ri ulaavi, athin koththa'langga'lai e'n'nungga'l.
௧௩. pinvarum santhathikku neengga'l vivarippatha'rkaaga, athin alanggaththaik kavaniththu, athin aramanaiga'lai ut'ruppaarungga'l.
௧௪. inthath theavan en'ren'raikkumu'l'la sathaakaalangga'lilum nammudaiya theavan; mara'napariyantham nammai nadaththuvaar.

பிரசங்கி ௧௪:௧௮-௧௯
௧௮. peathaiyar buththiyeenaththaich suthantharikki'raarga'l; viveagiga'loa a'rivinaal mudisoottappadugi'raarga'l.
௧௯. theeyoar nalloarukku munbaagavum, thunmaarkkar neethimaanga'ludaiya vaasa'rpadiga'lilum kunivathu'ndu.

லூக்கா ௧௪:௨௫-௩௫
௨௫. pinbu aneaga janangga'l avaroadeakoodap pirayaa'namaayp poagaiyil, avarga'lidamaay avar thirumbippaarththu:
௨௬. yaathoruvan ennidaththil vanthu, than thagappanaiyum thaayaiyum manaiviyaiyum pi'l'laiga'laiyum sagoathararaiyum sagoathariga'laiyum, than jeevanaiyum ve'rukkaavittaal enakkuch seeshanaayirukkamaattaan.
௨௭. than siluvaiyaich sumanthuko'ndu enakkup pinsellaathavan enakkuch seeshanaayirukkamaattaan.
௨௮. ungga'lil oruvan oru koapuraththaik katta manathaayirunthu,
௨௯. asthibaaram poattapinbu mudikkath thiraa'niyillaama'rpoanaal, paarkki'ravarga'lellaarum:
௩௦. intha manushan kattaththodanggi, mudikkath thiraa'niyillaama'rpoanaan en'ru sollith thannaip pariyaasampa'n'naathapadikku, athaik kattith theerkki'ratha'rkuth thanakku nirvaagamu'ndoa illaiyoa en'ru munbu avan udkaarnthu sellugnselavaik ka'nakkup paaraamaliruppaanoa?
௩௧. an'riyum oru raajaa mat'roru raajaavoadea yuththagnseyyap poagi'rapoathu, thanmeal irubathinaayiram seavagaroadea varugi'ra avanaith thaan pathinaayiram seavagaraikko'ndu ethirkkak koodumoa koodaathoa en'ru munbu udkaarnthu aaloasanaipa'n'naamaliruppaanoa?
௩௨. koodaathen'ru ka'ndaal, mat'ravan innum thooraththilirukkumpoathea, sthaanaabathiga'lai anuppi, samaathaanaththukkaanavaiga'laik keattukko'lvaanea.
௩௩. appadiyea ungga'lil evanaagilum thanakku u'ndaanavaiga'laiyellaam ve'ruththuvidaavittaal avan enakkuch seeshanaayirukkamaattaan.
௩௪. uppu nallathuthaan, uppu saaramat'ruppoanaal ethinaal saaramaakkappadum?
௩௫. athu nilaththukkaagilum eruvukkaagilum uthavaathu, athai ve'liyea kottip poaduvaarga'l. keadki'ratha'rkuk kaathu'l'lavan keadkakkadavan en'raar.