A A A A A
ஒரு வருடத்தில் பைபிள்
மார்ச் ௩

எண்ணிக்கை ௩:௧-௫௧
௧. seenaay malaiyil karththar moaseayoadea peasina naa'lilea, aaroan moasea enbavarga'ludaiya vamsavaralaa'raavathu:
௨. aaroanudaiya kumaarar, muthal pi'ranthavanaagiya naathaab, abiyoo, eleyaasaar, iththaamaar enbavarga'lea.
௩. aasaariya oozhiyamseygi'ratha'rku avanaal pirathishdai seyyappattu abisheagampet'ra aasaariyaraana aaroanudaiya kumaararin naamangga'l ivaiga'lea.
௪. naathaabum abiyoovum seenaay vanaantharaththil anniya akkiniyaik karththarudaiya sannithiyil ko'nduvanthapoathu, karththarudaiya sannithiyil mariththuppoanaarga'l; avarga'lukkup pi'l'laiga'l illai; eleyaasaarum iththaamaarumea thangga'l thagappanaagiya aaroanukku munbaaga aasaariya oozhiyam seythaarga'l.
௫. karththar moaseayai noakki:
௬. nee leavikoaththiraththaaraich searththu, avarga'l aasaariyanaagiya aaroanukkup pa'nividai seyyumpadi avarga'lai ni'ruththu.
௭. avarga'l aasarippuk koodaaraththukku munbaaga avanudaiya kaavalaiyum ellaach sabaiyin kaavalaiyum kaaththu, vaasasthalaththin pa'nividai vealaiga'laich seyyakkadavarga'l.
௮. avarga'l aasarippuk koodaaraththin thattumuttu muthalaanavaiga'laiyum, israveal puththirarin kaavalaiyum kaaththu, vaasasthalaththin pa'nividaiga'laich seyyakkadavarga'l.
௯. aagaiyaal leaviyarai aaroanidaththilum avan kumaararidaththilum oppukkoduppaayaaga; israveal puththiraril ivarga'l mut'rilum avanukku oppukkodukkappattirukki'raarga'l.
௧௦. aaroanaiyum avan kumaararaiyumoa, thangga'l aasaariya oozhiyaththaich seyvatha'rkaaga niyamikkakkadavaay, antha oozhiyaththaich seyyumpadi searugi'ra anniyan kolaiseyyappadakkadavan en'raar.
௧௧. pinnum karththar moaseayai noakki:
௧௨. israveal puththiraril karppanthi'ranthu pi'rakki'ra mutha'rpea'raana yaavukkum bathilaaga, naan leaviyarai israveal puththirarilirunthu eduththukko'ndean; avarga'l ennudaiyavarga'laayirukki'raarga'l.
௧௩. mutha'rpea'raanavaiyellaam ennudaiyavai; naan egipthutheasaththil mutha'rpea'raana yaavaiyum sanggariththa naa'lil, isravealil manitharmuthal mirugajeevanmattumu'l'la mutha'rpea'raana yaavaiyum enakken'ru parisuththappaduththinathinaalea, avaiga'l ennudaiyavaiga'laayirukkum; naan karththar en'raar.
௧௪. pinnum karththar seenaay vanaantharaththil moaseayai noakki:
௧௫. leavipuththirarai avarga'l pithaakka'lin vamsangga'linpadiyea e'n'nuvaayaaga; avarga'lil oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'laiyellaam e'n'nuvaayaaga en'raar.
௧௬. appozhuthu karththarudaiya vaakkinpadi, moasea thanakkuk ka'rpikkappattapiragaaram avarga'lai e'n'ninaan.
௧௭. leaviyin kumaarar thangga'l naamangga'linpadiyea, kersoan, koagaath, meraari enbavarga'l.
௧௮. thangga'l vamsaththinpadiyea kersoanudaiya kumaararin naamangga'l, libnee, seemeayi enbavaiga'l.
௧௯. thangga'l vamsangga'linpadiyea koagaaththudaiya kumaarar, amraam, ithseayaar, ebroan, oosiyeal enbavarga'l.
௨௦. thangga'l vamsangga'linpadiyea meraariyinudaiya kumaarar, mageali, moosi enbavarga'l; ivarga'lea leaviyarudaiya pithaakka'lin vamsaththaar.
௨௧. kersoanin vazhiyaay libneeyarin vamsamum seemeayiyar vamsamum thoan'rina; ivaiga'lea kersoaniyarin vamsangga'l.
௨௨. avarga'lil oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'lellaam e'n'nappattapoathu, e'n'nappattavarga'l eazhaayiraththu ainnoo'rupearaayirunthaarga'l.
௨௩. kersoaniyarin vamsangga'l vaasasthalaththin pinpu'raththil mea'rkea paa'layami'ranggavea'ndum.
௨௪. kersoaniyarudaiya thagappan vamsaththukkuth thalaivan laayealin kumaaranaagiya eliyaasaap enbavan.
௨௫. aasarippuk koodaaraththilea kersoan puththirarin kaavalaavathu: vaasasthalamum, koodaaramum, athin moodiyum, aasarippuk koodaaravaasal ma'raivum,
௨௬. vaasasthalaththa'ndaiyilum balipeedaththa'ndaiyilum sut'rilum irukki'ra piraagaaraththin thongguthiraiga'lum, piraagaaravaasal mooduthiraiyum, avaiga'lin vealaiga'lukkellaam uriya avaiga'lin kayi'ruga'lumea.
௨௭. koagaaththin vazhiyaay amraamiyarin vamsamum ithseayaarin vamsamum ebroaniyarin vamsamum oosiyealarin vamsamum thoan'rina; ivaiga'lea koagaaththiyarin vamsangga'l.
௨௮. oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'lellaam e'n'nappattapoathu, parisuththa sthalaththukkuriyavaiga'laik kaappavarga'l, e'n'naayiraththu a'runoo'rupearaayirunthaarga'l.
௨௯. koagaath puththirarin vamsangga'l vaasasthalaththin thenpu'ramaana pakkaththilea paa'layami'ranggavea'ndum.
௩௦. avarga'lin thalaivan, oosiyealin kumaaranaagiya elsaapaan.
௩௧. avarga'ludaiya kaavalaavathu: pettiyum, meajaiyum, kuththuvi'lakkum, peedangga'lum, aaraathanaikkeat'ra parisuththa sthalaththin pa'nimuttuga'lum, thongguthiraiyum, athinudaiya ellaa vealaiga'lukkum eat'ravaiga'lumea.
௩௨. aasaariyanaagiya aaroanin kumaaran eleyaasaar enbavan leaviyarudaiya thalaivarga'lukkuth thalaivanaayp parisuththa sthalaththaik kaavalkaakki'ravarga'lukku visaarippukkaaranaayirukkavea'ndum.
௩௩. meraariyin vazhiyaay magealiyarin vamsamum moosiyarin vamsamum thoan'rina; ivaiga'lea meraariyin vamsangga'l.
௩௪. avarga'lil oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'lellaam e'n'nappattapoathu, e'n'nappattavarga'l aa'raayiraththu irunoo'rupearaayirunthaarga'l.
௩௫. abiyaayealin kumaaranaagiya sooriyeal enbavan avarga'lukkuth thalaivanaayirunthaan; ivarga'l vaasasthalaththin vadapu'ramaana pakkaththil paa'layami'ranggavea'ndum.
௩௬. avarga'ludaiya kaaval visaarippaavathu: vaasasthalaththin palagaiga'lum, thaazhppaa'lga'lum, thoo'nga'lum, paathangga'lum, athinudaiya ellaap pa'nimuttuga'lum, atha'rkaduththavaiga'l anaiththum,
௩௭. sut'ruppiraagaaraththin thoo'nga'lum, avaiga'lin paathangga'lum, mu'laiga'lum, kayi'ruga'lumea.
௩௮. aasarippuk koodaaramaagiya vaasasthalaththukku munbaaga, sooriyan uthikkum keezhppu'raththilea moaseayum aaroanum avan kumaararum koodaarangga'laip poattu i'ranggi, israveal puththirarin kaavalukkup bathilaagap parisuththa sthalaththaik kaaval kaakkavea'ndum. vaasasthalaththil searugi'ra anniyan kolaiseyyappadakkadavan.
௩௯. moaseayum aaroanum, karththarudaiya vaakkinpadi, leaviyaril oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la aa'npi'l'laiga'laiyellaam avarga'ludaiya vamsangga'linpadiyea e'n'ninaarga'l; avarga'l irubaththeeraayirampearaayirunthaarga'l.
௪௦. athanpinbu karththar moaseayai noakki: nee israveal puththiraril oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la mutha'rpea'raana aa'npi'l'laiga'laiyellaam e'n'ni, avarga'l naamangga'laith thogaiyeat'ri,
௪௧. israveal puththirarilu'l'la mutha'rpea'raana yaavukkum bathilaaga leaviyaraiyum, israveal puththirarin mirugajeevanga'lilu'l'la thalaiyeet'raana yaavukkum bathilaaga leaviyarin mirugajeevanga'laiyum enakken'ru piriththedu; naan karththar en'raar.
௪௨. appozhuthu moasea, karththar thanakkuk katta'laiyittapadiyea, israveal puththirarilu'l'la mutha'rpea'raana yaavaraiyum e'n'ninaan.
௪௩. oru maathammuthal atha'rku mea'rpatta vayathu'l'la mutha'rpea'raana aa'npi'l'laiga'lellaarum pearpearaaga e'n'nappattapoathu, irubaththeeraayiraththu irunoot'ru ezhubaththumoon'rupearaayirunthaarga'l.
௪௪. appozhuthu karththar moaseayai noakki:
௪௫. nee israveal puththirarilu'l'la mutha'rpea'raana yaavarukkum bathilaaga leaviyaraiyum, avarga'ludaiya mirugajeevanga'lukkup bathilaaga leaviyarin mirugajeevanga'laiyum piriththedu; leaviyar ennudaiyavarga'laayiruppaarga'l; naan karththar.
௪௬. israveal puththirarudaiya mutha'rpea'ruga'lil leaviyarin thogaikku athigamaayirunthu, meedkappadavea'ndiya irunoot'ru ezhubaththumoon'rupearidaththilum,
௪௭. nee thalaikku ainthu seakkal veethamaagap parisuththa seakkal ka'nakkinpadi vaangguvaayaaga; anthach seakkalaanathu irubathu kearaa.
௪௮. leaviyarudaiya thogaikku athigamaanavarga'l meedkappadum thiraviyaththai aaroanukkum avan kumaararukkum koduppaayaaga en'raar.
௪௯. appadiyea leaviyaraal meedkappattavarga'lin thogaikku athigamaayirunthu, innum meedkappadavea'ndiyavarga'lukku eedaaga moasea israveal puththirarudaiya mutha'rpea'raanavarga'lidaththil,
௫௦. aayiraththu munnoot'ru a'rubaththainthu seakkalaagiya thiraviyaththai, parisuththa sthalaththuch seakkal ka'nakkinpadi vaanggi,
௫௧. karththarudaiya vaakkinpadiyea meedkappattavarga'lin kirayaththai aaroanukkum avan kumaararukkum, karththar thanakkuk katta'laiyittapadiyea koduththaan.

எண்ணிக்கை ௪:௧-௪௯
௧. karththar moaseayaiyum aaroanaiyum noakki:
௨. leaviyin puththirarukku'l'lea irukki'ra koagaath puththirarudaiya pithaakka'lin veettu vamsangga'lil,
௩. aasarippuk koodaaraththilea vealaiseyyum seanaikku udpadaththakka muppathu vayathumuthal aimbathu vayathuvaraikkumu'l'la ellaaraiyum e'n'ni, thogaiyiduvaayaaga.
௪. aasarippuk koodaaraththilea koagaath puththirarin pa'nividai mahaa parisuththamaanavaiga'lukkuriyathu.
௫. paa'layam pu'rappadumpoathu, aaroanum avan kumaararum vanthu, ma'raivin thiraichseelaiyai i'rakki, athinaalea saadchiyin pettiyai moodi,
௬. athinmeal thagasuththoal moodiyaippoattu, athinmeal mut'rilum neelamaana thuppattiyai viriththu, athin tha'nduga'laip paaychchi,
௭. samugaththappa meajaiyinmeal neelath thuppattiyai viriththu, thattuga'laiyum thoobakkara'ndiga'laiyum ki'n'nangga'laiyum moodugi'ra thattuga'laiyum athinmeal vaippaarga'laaga; niththiya appamum athinmeal irukkakkadavathu.
௮. avaiga'linmeal avarga'l sivapputh thuppattiyai viriththu, athaith thagasuththoal moodiyaal moodi, athin tha'nduga'laip paaychchi,
௯. i'laneelath thuppattiyai eduththu, kuththuvi'lakkuththa'ndaiyum, athin agalga'laiyum, athin kaththariga'laiyum, saambal paaththirangga'laiyum, atha'rkuriya e'n'neyp paaththirangga'laiyum moodi,
௧௦. athaiyum atha'rkaduththa thattumuttuga'l yaavaiyum thagasuththoal moodikku'l'lea poattu, athai oru tha'ndilea katti,
௧௧. po'rpeedaththinmeal i'laneelath thuppattiyai viriththu, athaith thagasuththoal moodiyaal moodi, athin tha'nduga'laip paaychchi,
௧௨. parisuththa sthalaththil vazhanggum aaraathanaikkeat'ra sagala thattumuttuga'laiyum eduththu, i'laneelath thuppattiyilea poattu, thagasuththoal moodiyinaal moodi, tha'ndinmeal katti,
௧௩. balipeedaththaich saambala'ra vi'lakki, athinmeal iraththaambarath thuppattiyai viriththu,
௧௪. athinmeal aaraathanaikkeat'ra sagala pa'nimuttuga'laagiya kalasangga'laiyum, mu'l thu'raduga'laiyum, saambal edukkum kara'ndiga'laiyum, kalasangga'laiyum, balipeedaththi'rkaduththa ellaap paaththirangga'laiyum, athinmeal vaiththu, athinmeal thagasuththoal moodiyai viriththu, athin tha'nduga'laip paaychchakkadavarga'l.
௧௫. paa'layam pu'rappadumpoathu, aaroanum avan kumaararum parisuththa sthalaththaiyum athinudaiya sagala pa'nimuttuga'laiyum moodith theernthapinbu, koagaath puththirar athai eduththukko'ndupoagi'ratha'rku varakkadavarga'l; avarga'l saagaathapadikkup parisuththamaanathaith thodaathirukkakkadavarga'l; aasarippuk koodaaraththilea koagaath puththirar sumakkum sumai ithuvea.
௧௬. aasaariyanaagiya aaroanin kumaaran eleyaasaar, vi'lakkukku e'n'neyaiyum, sugantha thoobavarkkaththaiyum, thinanthoa'rum idum poajanabaliyaiyum, abisheaga thailaththaiyum, vaasasthalam muzhuvathaiyum, athilu'l'la yaavaiyum, parisuththa sthalaththaiyum athin pa'nimuttuga'laiyum, visaarikkakkadavan en'raar.
௧௭. karththar moaseayaiyum aaroanaiyum noakki:
௧௮. leaviyarukku'l'lea koagaath vamsamaagiya koaththiraththaar azhinthupoagaathapadi paarungga'l.
௧௯. avarga'l mahaa parisuththamaanavaiga'laik kittugaiyil, saagaamal uyiroadirukkumpadikku, neengga'l avarga'lukkaagach seyyavea'ndiyathaavathu:
௨௦. aaroanum avan kumaararum vanthu, avarga'lil avanavanai avanavan seyyum vealaikkum avanavan sumakkum sumaikkum niyamikkakkadavarga'l; avarga'loa saagaathapadikkup parisuththamaanavaiga'l moodappadumpoathu paarkki'ratha'rku udpiraveasiyaamal iruppaarga'laaga en'raar.
௨௧. pinnum, karththar moaseayai noakki:
௨௨. kersoan puththirarudaiya pithaakka'lin veettu vamsangga'lilum aasarippuk koodaaraththilea pa'nividai vealaiseyyum seanaikku udpadaththakka,
௨௩. muppathu vayathumuthal aimbathu vayathuvaraikkumu'l'la ellaaraiyum e'n'ni, thogai eat'ruvaayaaga.
௨௪. pa'nividai seygi'rathilum sumakki'rathilum kersoan vamsaththaarin vealaiyaavathu:
௨௫. avarga'l vaasasthalaththukkum aasarippuk koodaaraththukkum uriya thongguthiraiyaiyum, moodiyaiyum, avaiga'linmeal irukki'ra thagasuththoal moodiyaiyum, aasarippuk koodaaravaasal ma'raivaiyum,
௨௬. piraagaaraththin thongguthiraiga'laiyum, vaasasthalaththa'ndaiyilum balipeedaththa'ndaiyilum sut'rilum irukki'ra piraagaaraththinudaiya vaasal thongguthiraiyaiyum, avaiga'lin kayi'ruga'laiyum, avaiga'lin vealaikkaduththa karuviga'l yaavaiyum sumanthu, avaiga'lukkaagach seyyavea'ndiya yaavaiyum seyyakkadavarga'l.
௨௭. kersoan puththirar sumakkavea'ndiya sumaiga'lum seyyavea'ndiya pa'nividaiga'laagiya sagala vealaiga'lum aaroanum avan kumaararum sollugi'rapadiyea seyyavea'ndum; avarga'l sumakkavea'ndiya sagala sumaiga'laiyum neengga'l niyamiththu, avarga'lidaththil oppuviyungga'l.
௨௮. kersoan puththirarin vamsaththaar aasarippuk koodaaraththilea seyyum pa'nividai ithuthaan; avarga'lai vealaiko'l'lum visaara'nai, aasaariyanaagiya aaroanin kumaaran iththaamaarudaiya kaikku'l irukkavea'ndum.
௨௯. meraari puththirarudaiya pithaakka'lin veettu vamsangga'lilum aasarippuk koodaaraththilea pa'nividai vealaiseyyum seanaikku udpadaththakka,
௩௦. muppathu vayathumuthal aimbathu vayathuvaraikkumu'l'la ellaaraiyum e'n'nakkadavaay.
௩௧. aasarippuk koodaaraththil avarga'l seyyum ellaap pa'nividaikkum aduththa kaaval visaarippaavathu: vaasasthalaththin palagaiga'lum, thaazhppaa'lga'lum, thoo'nga'lum, paathangga'lum,
௩௨. sut'rilum irukki'ra piraagaaraththin thoo'nga'lum, avaiga'lin paathangga'lum, mu'laiga'lum, kayi'ruga'lum, avaiga'lin sagala karuviga'lum, avat'ri'rku aduththa mat'rellaa vealaiyumthaanea; avarga'l sumanthu kaavalkaakkumpadi oppuvikkappadugi'ravaiga'laip pearpearaaga e'n'nakkadaveerga'l.
௩௩. aasaariyanaagiya aaroanudaiya kumaaranaana iththaamaarudaiya kaikku'l'laaga meraari puththirarin vamsaththaar aasarippuk koodaaraththilea seyyum pa'nividaikku aduththa ellaa vealaiyum ithuvea en'raar.
௩௪. appadiyea moaseayum aaroanum sabaiyin pirabukka'lum koagaath puththirarudaiya pithaakka'lin veettu vamsangga'linpadi aasarippuk koodaaraththilea pa'nividai seyyum seanaikku udpadaththakka,
௩௫. muppathu vayathumuthal aimbathu vayathuvaraikkumu'l'la ellaaraiyum e'n'ninaarga'l.
௩௬. avarga'l vamsangga'lil e'n'nappattavarga'l ira'ndaayiraththu ezhunoot'ru aimbathupear.
௩௭. karththar moaseakkuk katta'laiyittapadiyea, moaseayinaalum aaroanaalum koagaath vamsaththaaril aasarippuk koodaaraththil vealai seygi'ratha'rkaaga e'n'nith thogaiyidappattavarga'l ellaarum ivarga'lea.
௩௮. kersoan puththirarudaiya pithaakka'lin veettu vamsangga'lilum aasarippuk koodaaraththilea pa'nividai seyyum seanaikku udpadaththakka,
௩௯. muppathu vayathumuthal aimbathu vayathuvaraikkumu'l'la ellaarum e'n'nappattaarga'l.
௪௦. avarga'lil e'n'nappattavarga'l avaravar kudumbaththinpadikkum, pithaakka'ludaiya vamsaththinpadikkum ira'ndaayiraththu a'runoot'ru muppathupear.
௪௧. moaseayinaalum aaroanaalum karththar katta'laiyittapadiyea kersoan puththirarin vamsaththaaril aasarippuk koodaaraththil vealaiseyya e'n'nith thogaiyidappattavarga'l ellaarum ivarga'lea.
௪௨. meraari puththirarudaiya pithaakka'lin veettu vamsangga'lilum aasarippuk koodaaraththilea pa'nividai seyyum seanaikku udpadaththakka,
௪௩. muppathu vayathumuthal aimbathu vayathu'l'lavarga'l ellaarum e'n'nappattaarga'l.
௪௪. avarga'lil e'n'nappattavarga'l thangga'l kudumbangga'linpadiyea moovaayiraththu irunoo'rupear.
௪௫. karththar moaseakkuk katta'laiyittapadiyea moaseayinaalum aaroanaalum meraari puththirarin kudumbaththaaril e'n'nith thogaiyidappattavarga'l ellaarum ivarga'lea.
௪௬. leaviyarudaiya pithaakka'lin veettu vamsangga'lil muppathu vayathumuthal aimbathu vayathuvaraikkumu'l'lavarga'l aasarippuk koodaaraththilea seyyum pa'nividai vealaikkum sumaiyin vealaikkum udpadaththakkavarga'lum,
௪௭. moaseayinaalum aaroanaalum isravealin pirabukka'laalum e'n'nappattavarga'lum aagiya ellaarum,
௪௮. e'n'naayiraththu ainnoot'ru e'nbathupearaayirunthaarga'l.
௪௯. karththar moaseakkuk katta'laiyittapadiyea, avarga'l thangga'l thangga'l pa'nividaikken'rum thangga'l thangga'l sumaikken'rum moaseayinaal e'n'nappattaarga'l; ivvithamaay, karththar moaseakkuk katta'laiyittapadiyea avarga'l avanaal e'n'nappattaarga'l.

நீதிமொழிகள் ௩௦:௧-௭
௧. karththaavea, en saththurukka'l ennai mea'rko'ndu magizhavottaamal, neer ennaik kaithookki eduththapadiyinaal, naan ummaip poat'ruvean.
௨. en theavanaagiya karththaavea, ummai noakkik kooppittean, ennai neer ku'namaakkineer.
௩. karththaavea, neer en aaththumaavaip paathaa'laththilirunthu ea'rappa'n'ni, naan kuzhiyil i'ranggaathapadi ennai uyiroadea kaaththeer.
௪. karththarudaiya parisuththavaanga'lea, avaraik keerththanampa'n'ni, avarudaiya parisuththaththin ninaivukooruthalaik ko'ndaadungga'l.
௫. avarudaiya koabam oru nimisham, avarudaiya thayavoa neediya vaazhvu; saayanggaalaththil azhugai thanggum, vidiya'rkaalaththilea ka'lippu'ndaagum.
௬. naan orukkaalum asaikkappaduvathillaiyen'ru, en vaazhvilea sonnean.
௭. karththaavea, ummudaiya thayavinaal neer en parvathaththaith thidamaay ni'rkappa'n'niyiruntheer; umathu mugaththai neer ma'raiththukko'ndapoathoa naan kalangginavanaanean.

பிரசங்கி ௧௦:௩௦-௩௨
௩௦. neethimaan en'rum asaikkappaduvathillai; thunmaarkkar boomiyil vasippathillai.
௩௧. neethimaanudaiya vaay gnaanaththai ve'lippaduththum; maa'rupaadu'l'la naavoa a'ruppu'ndupoam.
௩௨. neethimaanga'ludaiya uthaduga'l piriyamaanavaiga'laip peasa a'riyum; thunmaarkkarudaiya vaayoa maa'rupaadu'l'lathu.

மார்க் ௮:௧-௨௧
௧. antha naadka'lilea thira'laana janangga'l koodivanthirukkaiyil, avarga'l saappidugi'ratha'rku on'rumillaathapoathu, iyeasu thammudaiya seesharai azhaiththu:
௨. janangga'lukkaagap parithabikki'rean, ivarga'l ippozhuthu ennidaththil thanggiyiruntha moon'runaa'laaych saappida on'rumillaathirukki'raarga'l.
௩. ivarga'lil silar thooraththilirunthu vanthavarga'laagaiyaal, naan ivarga'laip pattiniyaay veetti'rku anuppivittaal vazhiyil soarnthupoavaarga'lea en'raar.
௪. atha'rku avarudaiya seesharga'l: intha vanaantharaththilea oruvan enggeayirunthu appangga'laik ko'nduvanthu iththanai pearga'laith thirupthiyaakkakkoodum en'raarga'l.
௫. atha'rku avar: ungga'lidaththil eththanai appangga'l u'ndu en'ru keattaar. avarga'l: eazhu appangga'l u'ndu en'raarga'l.
௬. appozhuthu avar janangga'laith tharaiyilea panthiyirukkak katta'laiyittu, antha eazhu appangga'laiyum eduththu, sthoaththiram pa'n'ni, pittu, avarga'lukkup parimaa'rumpadi seesharga'lidaththil koduththaar; avarga'l janangga'lukkup parimaa'rinaarga'l.
௭. sila si'rumeenga'lum avarga'lidaththil irunthathu; avar avaiga'laiyum aaseervathiththu avarga'lukkup parimaa'rumpadi sonnaar.
௮. avarga'l saappittuth thirupthiyadainthaarga'l; meethiyaana thu'nikkaiga'lai eazhu koodaini'raiya eduththaarga'l.
௯. saappittavarga'l ea'rakku'raiya naalaayirampearaayirunthaarga'l. pinbu avar avarga'lai anuppivittaar.
௧௦. udanea avar thammudaiya seesharoadeakoodap padavil ea'ri, thalmanooththaavin ellaiga'lil vanthaar.
௧௧. appozhuthu pariseayar vanthu avaroadea tharkkikkaththodanggi, avaraich soathikkumpadi, vaanaththilirunthu oru adaiyaa'laththaik kaa'nbikkavea'ndum en'ru keattaarga'l.
௧௨. avar thammudaiya aaviyil perumoochchuvittu: inthach santhathiyaar adaiyaa'lam theadugi'rathenna? inthach santhathiyaarukku oru adaiyaa'lamum kodukkappaduvathillaiyen'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean en'ru solli,
௧௩. avarga'lai vittu ma'rupadiyum padavil ea'ri, akkaraikkup poanaar.
௧௪. seesharga'l appangga'laik ko'nduvara ma'ranthupoanaarga'l; padavilea avarga'lidaththil oru appam maaththiram irunthathu.
௧௫. avar avarga'lai noakki: neengga'l pariseayarudaiya pu'liththamaavaikku'riththum earoathin pu'liththamaavaikku'riththum echcharikkaiyaayirungga'l en'ru ka'rpiththaar.
௧௬. atha'rku avarga'l: nammidaththil appangga'l illaathapadiyaal ippadich sollugi'raar en'ru thangga'lukku'l'lea yoasanaipa'n'nikko'ndaarga'l.
௧௭. iyeasu athai a'rinthu, avarga'lai noakki: ungga'lidaththil appangga'l illaathapadiyinaal neengga'l yoasanaipa'n'nugi'rathenna? innum sinthiyaamalum u'naraamalum irukki'reerga'laa? innum ungga'l iruthayam kadinamaayirukki'rathaa?
௧௮. ungga'lukkuk ka'nga'lirunthum kaa'naathirukki'reerga'laa? kaathuga'lirunthum kea'laathirukki'reerga'laa? ninaivukooraamalumirukki'reerga'laa?
௧௯. naan ainthu appangga'lai aiyaayiram pearukkup panggittapoathu, meethiyaana thu'nikkaiga'lai eththanai koodaini'raiya eduththeerga'l en'ru keattaar. pannira'ndu en'raarga'l.
௨௦. naan eazhu appangga'lai naalaayiram pearukkup panggittapoathu, meethiyaana thu'nikkaiga'lai eththanai koodaini'raiya eduththeerga'l en'ru keattaar. eazhu en'raarga'l.
௨௧. appadiyaanaal, neengga'l u'naraathirukki'rathu eppadi en'raar.