A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
September 8

Yesaya 7:1-25
1. Waktu Raja Ahas putra Yotam putu Usia ngarajaan nagara Yuda, pecah perang. Resin raja nagara Siria jeung Pekah putra Remalya raja nagara Israil, nempuh ka Yerusalem. Tapi ieu kota teu kungsi beunang.
2. Barang raja Yuda dicariosan yen balad Siria geus aya di wilayah Israil kacida sieuneunana, rahayatna kitu keneh, mani tingdaregdeg kawas tangkal kaoyag angin.
3. PANGERAN ngadawuh ka Yesaya, ”Tepungan Raja Ahas. Anak maneh Sear Yasub bawa. Engke bakal papanggih di tengah jalan anu jolna ka tempat tukang ngaput di tungtung kokocoran empang girang.
4. Sing gede hate kituh, ulah gedag, ulah rentag. Raja Resin jeung urang Siria kitu deui Raja Pekah anu keur amarah teh teu aya bahayana, ukur sakebul haseup tina dua regang suluh anu kaduruk.
5. Nagri Siria jeung nagri Israil katut raja-rajana geus sakait
6. rek nempuh nagri Yuda sarta rahayat Yuda rek digeretak sina biluk, engkena anakna, Tabeel, rek dijadikeun raja.
7. Tapi Kami, PANGERAN, nganyatakeun yen maksud maranehna moal hasil.
8. Naon sababna? Sabab kakuatan nagri Siria teu beda ti Damsik, ibu kotana. Ari kakuatan Damsik sarua jeung Raja Resin. Nya kitu deui nagri Israil, salila genep puluh lima taun moal mangrupa deui hiji bangsa lantaran kacida pabalencarna.
9. Kakuatan nagri Israil henteu leuwih ti Samaria ibu kotana; ari Samaria teu leuwih kuat ti Raja Pekah. Mun maneh teu percaya enya-enya, moal bisa tagen.”
10. PANGERAN ngintun deui timbalan ka Ahas,
11. ”Geura menta hiji tanda ka PANGERAN, Allah maneh, naha hayang tanda nu ti jero ti enggon anu paraeh, atawa ti luhur ti langit?”
12. Waler Ahas, ”Kaula moal menta tanda. Kaula moal ngadoja ka PANGERAN.”
13. Ari saur Yesaya, ”Upami kitu dangukeun, nun terah Daud! Ngadoja kasabaran jalma matak awon ka salira. Komo bari ngadoja kasabaran Allah!
14. Ku margi kitu, Pangeran ku manten bade maparin tanda. Kieu: Hiji lanjang bakal bobot, seug ngowokeun putra pameget, dijenenganan Immanuel.
15. Sanggeus Anjeunna sawawa pikeun nyieun putusan ku anjeun, rahayat bakal ngarinum susu dalahar madu.
16. Malah samemeh eta buktos ge, dua nagri anu raja-rajana keur ngarentagkeun manah anjeun teh parantos karosong manten.
17. Anjeun sareng rahayat kitu deui putra-putu karajaan, ku PANGERAN bakal diterapan ku hiji kasukeran, langkung hebat ti batan anu kantos kajadian kapungkur-pungkur ti semet pecahna karajaan Israil sareng karajaan Yuda. Mantenna bade ngadatangkeun raja Asur.
18. Dina waktosna engke PANGERAN bakal niup surilit, tangara ka urang Mesir di seke-seke Walungan Nil nu pangtebihna, sina narapuk ka dieu sapertos laleur, sareng tangara ka urang Asur di tanahna, sina ka darieu lir nyiruan pindah.
19. Bakal narakleuk di lebak-lebak anu taringgul sareng di guha-guha cadas. Dungus-dungus parinuh, sampalan-sampalan kaeusian.
20. Dina waktosna Pangeran bade muruhan hiji tukang cukur ti peuntaseun Walungan Eprat, nya eta raja Asur. Rumbah sareng rambut anjeun ku eta bakal dikurud, dicukur lenang, bulu salira ge dikerik.
21. Dina mangsa eta, upami aya jurutani anu gaduh keneh sapi sanaos mung hiji, atanapi embe sanaos mung dua siki,
22. cisusuna bakal juuh, cekap pisan pikeun kaperluanana. Leres, jalmi-jalmi anu mung kantun saeutik di ieu tanah teh moal kirang susu sareng madu.
23. Dina mangsa eta, unggal kebon anggur anu ayeuna panglendona, anu ayeuna eusina masing-masing sarebu tangkal sarta satangkalna dugi ka pajeng sarebu uang perak, bakal katutup ku rungkun cucuk sareng jukut cucuk.
24. Jalmi-jalmi bakal tingalasruk ka dinya marawa gondewa sareng jamparing, ngaradon moro. Yaktos, nagara teh sakuliahna bakal pinuh ku rungkun cucuk sareng jukut cucuk.
25. Pasir-pasir anu ayeuna diparelakan, bakal rarembet ku cucuk, moal aya jalmi anu tiasa ngalanto ka dinya. Anu ka darinya mung sapi sareng domba, ngadon nyaratuan.”

Yesaya 8:1-22
1. PANGERAN ngandika ka kaula, ”Cokot sabak gede, tulisan sing baradag: ʼGancang Ngajarahna, Rikat Rarampasnaʼ.
2. Kudu disaksian ku dua jelema anu beunang dipercaya, nya eta ku Imam Uria jeung Imam Jakaria bin Yeberekya.”
3. Heuleut rada lila ti harita, bojo kaula ngandung. Sanggeus ngajuru orokna lalaki. Dawuhan PANGERAN, ”Budak teh ngaranan ʼGancang-Ngajarahna-Rikat-Rarampasnaʼ.
4. Sabab samemeh eta budak bisa nyebut ʼEmaʼ jeung ʼBapaʼ, kamuktian Damsik jeung barang jarahanana anu ti Samaria geus beak manten diakut ku raja Asur.”
5. PANGERAN ngadawuh deui ka kaula.
6. Dawuhana-Na, ”Ku sabab ieu bangsa geus nampik cai ti anak Walungan Siloah jeung geumpeur ku Raja Resin jeung ku Raja Pekah,
7. Kami, Pangeran, rek ngadatangkeun raja Asur jeung baladna narajang ka Yuda. Majuna bakal kacida gancangna kawas nyeotna Walungan Eprat ari keur caah nepi ka limpas.
8. Yuda sakuliahna bakal kacaahan ku baladna, kakeueum kabeh, jerona nepi ka semet taktak.” Allah nyarengan ka urang! Jangjang Mantenna meber nangtayungan ka tanah urang!
9. Eh bangsa-bangsa, pek geura ngahariji bari pinuh ku kasieun! Eh maraneh nu jarauh, anu di tungtung jagat, darengekeun! Pek geura tatan-tatan perang, tapi bari sieun! Pek geura tarapti, tapi bari risi!
10. Pek geura susun maksud, da moal laksana. Pek geura ngaromong sakarepna da moal aya hasilna, lantaran kami disarengan ku Allah.
11. PANGERAN mepelingan ka kaula keras pisan, supaya kaula ulah milu make jalan anu keur diparake ku jalma rea. Dawuhana-Na,
12. ”Ulah milu campur kana sagala maksud maranehna, jeung ulah sieun ku anu dipikasieun ku maranehna.
13. Masing inget, Kami teh PANGERAN Nu Maha Kawasa, nu suci. Ieu Kami anu kudu dipikasieun mah.
14. Ku sabab kasucian Kami hebat, Kami teh lir batu matak titajong jalma-jalma. Kami lir pitapak nu bakal nangkep jalma-jalma ti karajaan Yuda jeung Israil, jeung ti Yerusalem.
15. Loba anu bakal titajong ka Kami, bakal tingkudupung tuluy diluluh. Maranehna bakal beunang ku pitapak.”
16. Eh murid-murid, cangreud ieu pangajaran anu ku Allah dipaparinkeun ka kaula, piara.
17. Kaula tetep percaya sarta muntangkeun harepan ka PANGERAN anu geus nyumput ti umat-Na.
18. Ieu kaula jeung barudak paparin PANGERAN anu calik di Gunung Sion, diutus ku Mantenna jadi timbalan anu ngabungkeuleuk pikeun urang Israil.
19. Tapi jalma-jalma ka maneh anggur nitah menta pituduh ka tukang nujum jeung tukang norah, anu osok kunyam-kunyem gegereyeman. Ceuk maranehna, ”Pikeun kapentingan anu harirup memang kudu menta pituduh ka arwah-arwah, kudu menta pituduh ka nu geus paraeh.”
20. Jawab ku maneh, ”Ulah percaya ka tukang nujum, moal aya paedahna. Turut pangajaran ti PANGERAN.”
21. Jalma-jalma bakal tingalapruk saluluar kota, ulatna maresum beuteungna lapar. Bawaning ku lapar jeung ambek, nepi ka nyarekan ka rajana jeung ka Allahna. Alak-ilik ka langit,
22. pencrang-pencrong kana taneuh, tapi nu katembong teh ngan kasusah jeung kasumpeg, mangsa nu poek pikasieuneun, sarta ka dinya maranehna bakal digiring. Taya jalan pikeun maraneh geusan luput ti eta mangsa, kasumpeg.

Mazmur 105:37-45
37. Lajeng umat-Na dicandak budal, rebo ku emas perak, tur kabeh sarehat marulus.
38. Sanggeus maranehna budal, urang Mesir barungah hatena, sabab geus baroga rasa sieun ku maranehna teh.
39. PANGERAN meberkeun mega pikeun jadi iuh-iuh, jeung ngayakeun tihang seuneu pikeun nyaangan ari peuting.
40. Maranehna neneda, Mantenna ngadatangkeun aleutan puyuh, sarta maranehna dipiseubeuhan ku roti ti sawarga.
41. Mantenna meulah karang, golontor kaluar cai, terus ngocor di gurun keusik kawas walungan.
42. Eta lantaran Mantenna ngemutkeun jangji suci-Na ka Ibrahim abdi-Na.
43. Kitu Mantenna nuyun umat-Na budalan, sarta maranehna nyaranyi, sarurak.
44. Ku Mantenna dipaparin tanah bangsa-bangsa lian, lahan-lahanna dimilikkeun ka maranehna tea,
45. sangkan maranehna tuhu kana hukum-hukum-Na, jeung ngestokeun sagala parentah Mantenna. Mulyakeun PANGERAN!

Amsal 24:30-34
30. Pareng kami ngaliwat ka hiji lahan anggur bogana jelema kedul.
31. Mani pinuh ku ruyuk cucuk jeung daun eurih, pagerna pasolengkrah.
32. Seug ku kami kapikir, nya ieu pituahna. Kieu:
33. Pek kekedengan, pek sare, pek nangkeup tuur ngaso sakeudeung.
34. Sabot kitu, gurudag kamalaratan narajang. Lir rampog mawa pakarang.

1 Korintus 16:1-24
1. Hal aranjeun rek ngumpulkeun duit sumbangkeuneun ka umat Allah di Yudea, pake cara anu ku sim kuring dipituahkeun ka Jamaah di Galata.
2. Unggal poe Minggu aranjeun masing-masing kudu nyengcelengan sakadugana, nurutkeun pangala. Duitna kumpulkeun, supaya ari sim kuring datang duitna geus aya.
3. Engke ari sim kuring geus di dieu eta sumbangan kari nganteurkeun ka Yerusalem, anu ngalanteurkeunana rek dibahanan surat.
4. Bisi diperlukeun mah sim kuring oge daek ngabarengan indit.
5. Pidatangeun sim kuring ka aranjeun teh sanggeusna ti Makedoni, sabab sim kuring arek make jalan ka Makedoni.
6. Di aranjeun tangtu ngendek heula sawatara waktu, kawasna salila usum tiris.
7. Jadi sim kuring lain ngan sakadar rek nyimpang, tapi hayang rada lila. Mugia Allah marengkeun.
8. Tapi nepi ka poe Pentakosta mah rek di Epesus bae heula,
9. sabab loba kasempetan pikeun ngajalankeun hal-hal anu parenting, sanajan loba anu bakal ngahalang-halang.
10. Lamun Timoteus datang aku sing bener supaya betaheun, sabab manehna oge digawe pikeun Gusti cara sim kuring.
11. Ku aranjeun ulah dimomorekeun. Dina waktu rek mulangna deui ka sim kuring ku aranjeun kudu dibantu. Ku sim kuring jeung ku dulur-dulur sejenna keur kacida diarep-arepna.
12. Apolos geus sababaraha kali dijujurung manggihan aranjeun bareng jeung nu sejenna, tapi bingbangeun keneh. Ari geus rineh mah tangtu anjeunna ka dieu.
13. Didoakeun aranjeun sing waspada jeung tetep percaya.
14. Sakur anu dilampahkeun ulah tinggal ti kanyaah.
15. Aranjeun tangtu warawuh ka Stepanus sakulawarga, urang Ahaya anu pangheulana jaradi Kristen, sarta geus ngabaktikeun dirina pikeun ngalalayanan umat Allah.
16. Sing narurut ka anjeunna. Jelema nu kawas anjeunna, kitu deui anu ngabarantu ka anjeunna, memang pantes lamun diturut.
17. Sukur aranjeunna, Stepanus, Portunatus, jeung Akaikus, geus araya di aranjeun. Sim kuring kacida bungahna lantaran asa kawakilan sabot sim kuring can datang.
18. Aranjeunna lir panghurip pikeun sim kuring, kitu deui pikeun aranjeun. Jelema-jelema saperti aranjeunna pantes diajenan.
19. Aya salam ti jamaah-jamaah di propinsi Asia. Salam ti Akwila jeung Priskila kitu deui ti anggota-anggota jamaah anu nyieun kumpulan di imahna.
20. Salam ti sakabeh dulur-dulur sejenna. Sing silih bageakeun, silih pikasono, silih pidulur.
21. Panambahna salam anu ditulisna ku sim kuring sorangan: Salam ti sim kuring, Paulus.
22. Saha-saha anu teu nyaaheun ka Gusti, mugia sing meunang hukuman ti Allah! Maranata — Gusti, geura sumping!
23. Mugi-mugi aranjeun dirahmat ku Gusti Yesus.
24. Sakieu surat sim kuring, anu nyaah ka aranjeun ku karana Kristus Yesus.