A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
September 13

Yesaya 17:1-14
1. Timbalan PANGERAN, ”Damsik moal jadi kota deui, engke mah ngan jadi tumpukan ruruntuhan.
2. Kota-kota di Asur bakal suwung sapapanjangna. Bakal jadi tempat domba jeung sapi nyaratuan moal aya anu ngabuburak.
3. Nagara Israil moal boga benteng. Damsik leungit pananggeuhanana. Urang Asur anu nyesa bakal nandang hina, mo beda ti urang Israil. Kitu timbalan Kami, PANGERAN Nu Maha Kawasa.”
4. PANGERAN ngandika, ”Poena bakal datang, kaagungan Israil bakal sirna, anu asalna beunghar bakal jadi miskin.
5. Mun sawah mah Israil teh bakal kari jarami, geus dipibuatan, geus suwung cara lahan di Lebak Repaim sanggeus dipibuatan.
6. Nu bakal harirup keneh teh ngan saeutik. Urang Israil bakal saperti hiji tangkal jetun anu geus diunduh buahna dijieun minyak, kari dua tilu siki di pucukna pisan, atawa sababaraha siki deui dina dahan anu rada handap. Kitu timbalan Kami PANGERAN, Allah Israil.”
7. Lamun eta mangsa geus datang, jalma-jalma bakal baralik menta tulung ka anu ngadamelna, ka Allah Israil anu suci.
8. Maranehna geus moal nolih deui kana altar-altar buatanana, moal ngandel deui kana titironan-titironanana anu dirupakeun arca Asera, moal nolih deui kana parukuyan paragi ngukusna.
9. Lamun geus jejeg mangsana, kota-kota anu dibenteng reugreug teh bakal suwung, kari ruruntukna cara kota-kota urang Hiwi jeung urang Emor basa urang dinya kalabur ku urang Israil.
10. Eh urang Israil, maraneh geus nyaho ka Allah anu nulungan, anu ngaraksa lir gunung batu anu weweg. Tapi maraneh kalah ka nyarieun taman-taman anu husus dipelakan tangkal-tangkal keur tempat nyembah ka dewa asing.
11. Tapi, sanajan upama eta pepelakan teh ari ceb ari jadi jeung karembangan, pamohalan hasilna kaala. Kalah ka matak susah jeung nyeri anu moal bisa kaubaran.
12. Bangsa-bangsa nu karuat keur gujrud lir laut gumuruh ombakna tingjalegur,
13. tuluy maraju lir ombak tingsuruwuk. Tapi ku Allah diseuseul, seug malundur, tuluy diubrak-abrik nepi ka paburisat kawas kekebul, kawas huut katiup ku angin.
14. Basa peutingna eta teh nyieun gujrud, barang isuk bet geus euweuh deui. Kabeh ge bakal kitu nasibna anu ngaranjah ka tanah urang teh.

Yesaya 18:1-7
1. Di hiji tanah peuntaseun walungan-walungan di Sudan, aya sora jangjang tinghariyeng.
2. Duta-duta ti eta tanah tarurun ka Walungan Nil tarumpak parahu wawalinian. Eh para utusan anu rarikat, baralik deui ka ditu! Bawa ieu beja ka tanah maraneh anu kuat jeung kawasa, anu awakna jarangkung jeung kulitna lalemes, anu dipikasieun ku sakuliah jagat.
3. Eh anu ngarancik di bumi, darengekeun! Lamun aya bandera ciciren nanjeur di puncak-puncak gunung, awaskeun! Lamun aya sada tarompet, dengekeun!
4. PANGERAN ngandika ka kaula, kieu, ”Kami arek nempo rerencepan ti sawarga, lir ibun peuting wanci panas usum dibuat, lir srangenge ngagebray wanci moreret.
5. Memeh buah anggur dipupu, lamun kembangna geus maruragan sarta anggurna mimiti arasak, Sudan rek digempur reujeung gampang, teu beda ti ngeureut ranggeuyan anggur ku peso tina areuyna.
6. Bangke serdadu-serdaduna bakal diantep patulayah, sina diharakan ku manuk bangke jeung ku sato galak. Dina usum panas jadi parab manuk, dina usum tiris jadi parab sasatoan.”
7. Bakal datang jamanna PANGERAN kersa nampi pangbakti ti ieu tanah anu diliwatan ku walungan-walungan, ti bangsa anu nya kuat nya gede kawasana, anu awakna jarangkung sarta kulitna lalemes, anu dipikasieun ku saalam dunya. Maranehna bakal daratang ka Gunung Sion, tempat ngabakti ka Allah Nu Maha Kawasa.

Mazmur 106:32-39
32. Maranehna nyieun pibendueun Mantenna di cinyusu Meriba, balukarna Musa jadi kahukum ku kalakuan maranehna,
33. maranehna ngalawan ka Musa, nepi ka anjeunna kalepasan saur.
34. Maranehna henteu maehan para pamuja brahala, parentah PANGERAN kitu ku maranehna teu diturut,
35. kalah ka pacorok jodo jeung maranehna, sarta niru adat eta jalma-jalma anu teu nyaho ka Allah.
36. Umat Allah teh ngabarakti ka brahala, ngalantarankeun maranehna cilaka.
37. Maranehna ngurbankeun anak-anakna nu lalaki, nu awewe, dijieun kurban ka brahala-brahala tanah Kanaan.
38. Barudak nu taya salahna teh ku maranehna diparaehan sarta tanahna teh ku eta tukang-tukang maehan dinajiskeun.
39. Maranehna geus nganajiskeun maneh ku kalakuanana, henteu saratia deui ka Allah.

Amsal 25:11-12
11. Buah pikiran anu hade dikedalkeunana, ibarat hiasan emas dina perak.
12. Panegor ti jalma anu luhung panemu sarta digugu, leuwih mahal batan cingcin emas atawa perhiasan tina emas nu pangalusna.

2 Korintus 5:1-21
1. Sabab sim kuring geus terang, yen lamun imah urang di dunya, nya eta badan kasar geus ruksak, ku Allah bakal disadiakeun imah di sawarga, damelan Allah ku manten anu sipatna langgeng.
2. Ayeuna urang teh rumahuh, kacida hayangna nempatan imah nu di sawarga.
3. Eta imah mun ku urang geus dipake, bakal jadi badan urang anu anyar.
4. Sapanjang make ieu imah anu sipat jasmani, urang teh wungkul rumahuh ku rupa-rupa beungbeurat. Tapi lain hartina hayang ucul tina badan nu asal ti dunya, hayang soteh make badan anu ti sawarga, malar badan anu sipatna keuna ku ajal teh salin jadi sipat hirup.
5. Anu baris nyalin jeung anu nyayagikeunana teh Allah. Mantenna geus maparinkeun Roh-Na ka urang, tanda mastikeun yen sakur anu disayagikeun ku Mantenna teh pikeun urang.
6. Eta sababna pangna hate sim kuring salawasna reugreug. Sim kuring terang yen sapanjang make keneh badan nu ayeuna mah urang teh jauh ti tempat Gusti linggih.
7. Sabab hirup sim kuring mah dasarna teh rasa percaya, lain panenjo.
8. Nya ieu anu ngalantarankeun hate sim kuring teteg teh. Anu matak sim kuring mah mending ucul tina badan nu ayeuna, supaya bisa cicing ngahiji jeung Gusti.
9. Ku kituna sim kuring mah boh dina badan anu ayeuna boh nu engke, tetep hayang nyenangkeun manah Anjeunna.
10. Sabab urang kabeh engke kudu jonghok di payuneun Kristus, dipariksa kalakuan. Unggal jelema bakal narima bagianana satimpal jeung kalakuan hirupna di dunya, hade atawa goreng.
11. Urang terang naon hartina sieun ku Pangeran. Eta sababna sim kuring ihtiar pikeun ngayakinkeun ka nu sejen. Allah uninga sagala rupa hal sim kuring, muga-muga aranjeun oge dina hate terang enya ka sim kuring.
12. Tapi lain ku dumeh sim kuring hayang kapuji deui ku aranjeun, ieu mah supaya aranjeun agul ku sim kuring teh aya alesanana anu layak, supaya terang kudu ngajawab kumaha ka anu sok ngagulkeun lahiriahna jelema, lain ngagulkeun budina.
13. Waras atawa henteu sim kuring teh? Lamun teu waras, eta demi kapentingan Allah. Lamun waras, eta demi kapentingan aranjeun.
14. Sim kuring, anu dibawah ku asih Kristus terang, yen lamun hiji jelema maotna pikeun nalangan jalma rea, jalma-jalma anu ditalanganana oge kabeh milu maot.
15. Kristus pupus nalangan manusa kabeh, supaya sakur anu hirup, hirupna lain pikeun dirina sorangan deui, tapi pikeun Kristus, anu geus pupus jeung geus dihirupkeun deui pikeun kapentingan maranehna.
16. Ku sabab kitu urang ari ngukur jelema teh ulah mandang harkat darajatna. Memang sim kuring oge asalna mah mandang Kristus teh nurutkeun ukuran manusa, tapi ayeuna mah geus henteu kitu.
17. Jalma anu geus satunggal jeung Kristus, geus jadi manusa anyar, manusa heubeulna geus sirna, kari anu anyarna.
18. Eta kabeh kitu dipidamelna ku Allah. Mantenna ku jalan Kristus kersa dalit jeung urang, henteu ngamusuh deui, sarta sim kuring ku Mantenna ditimbalan ngajak ka nu sejen supaya nu sejen-sejen oge dalit jeung Mantenna.
19. Tah anu diwartakeun ku sim kuring teh nya eta, Allah ku jalan Kristus ngayakeun damel supaya sakumna manusa dalit jeung Mantenna, dosa jeung kasalahanana ku Allah geus henteu diemut-emut deui, sarta sim kuring ku Mantenna dipiwarang ngawartakeun hal eta.
20. Jadi sim kuring sabatur-batur teh nya utusan-utusan Kristus, nyarita teh kalayan asmana Kristus. Ku jalan ngutus sim kuring teh Allah lir ibarat sumping ku manten ngadugikeun pangersa-Na. Ayeuna, kalayan pajenengan Kristus sim kuring sanget nya ngaharep, muga aranjeun daraek narima eta sih kurnia Allah anu ngarapihan deui ka aranjeun.
21. Pikeun kasalametan urang, Kristus anu tanpa dosa teh ku Allah disina nanggung dosa urang, sangkan dina kasatunggalan jeung Anjeunna urang bisa diangken bener ku Allah.