A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
September 12

Yesaya 15:1-9
1. Ieu pangandika perkara nagri Moab. Kota Ar jeung Kir bakal dibasmi, beak dina sapeuting. Sakuliah Moab bakal jempling.
2. Urang Dibon naranjak ka luhur pasir, ngadon careurik di tempat mujana. Urang Moab tingbangingik nyeungceurikan kota Nebo jeung Medeba. Sirahna digarundulan, janggotna dikarurud, tanda sungkawa.
3. Nu di jaralan kabeh dibaraju karung, nu di sabudeureun alun-alun aluk-alukan di loteng-loteng.
4. Urang Hesbon jeung Elale tingjarerit, kadenge ka daerah Yahas. Serdadu-serdaduna ge ngadadaregdeg leungit kawani.
5. Kaula ngajerit dina hate, mangwatirkeun ka Moab. Pangeusina kalabur nepi ka nagri Soar jeung Eglat Salisia. Sawareh naranjak ka jalan anu ka Luhit bari careurik, sawareh deui ngabalecir ka Horonaim bari rawah-riwih.
6. Susukan Nimrim caina saat ngoletrak, jujukutan di sisina parerang, geus teu aya tutuwuhan anu hirup.
7. Aya anu mareuntasan Lebak Waru hayang salamet, bari ridu ku babawaan.
8. Di saban wates Moab di mana-mana pinuh ku sora aluk-alukan, kadenge nepi ka Eglaim jeung Ber Elim.
9. Walungan di kota Dibon caina jadi beureum ku getih. Najan kitu Allah masih keneh bakal ngeunakeun bahla anu leuwih parna ka urang dinya. Bener, pikeun sakur anu tinggal keneh di Moab bakal aya pangjagalan pinuh ku getih.

Yesaya 16:1-14
1. Ti kota Sela di gurun keusik, urang Moab ngirim hiji anak domba ka anu nyangking kawasa di Yerusalem.
2. Maranehna ngadarago di sisi Walungan Arnon, bulak-balik leuleumpangan teu puguh kawas manuk digebah tina sayangna.
3. Lumah-lameh ka urang Yuda, pokna, ”Bejaan kuring sarerea kudu kumaha? Tangtayungan kuring sarerea, saperti tangkal mere iuh, sangkan kuring sarerea bisa ngareureuh handapeun iuh-iuh aranjeun. Kuring sarerea ngungsi ka dieu, pangnyumputkeun sing ulah aya anu manggihkeun.
4. Neda idin numpang di tanah aranjeun, sumputkeun ti nu bade numpes.” (Nu neungteuinganan jeung nu ngaruksak, engke bakal euweuh. Anu ngancurkeun nagri teh engke bakal sirna.
5. Sanggeus kitu, hiji turunan Daud bakal jadi raja, sarta bakal marentah kalawan satia jeung kacintaan ka rahayat. Hal-hal anu bener bakal gancang dilampahkeun, sarta ngajaga sangkan kaadilan jalan.)
6. Tembal urang Yuda, ”Urang geus ngadenge kumaha sombongna urang Moab. Urang nyaho, maranehna arangkuh jeung kamagungan, tapi eta kaadigunganana teh euweuh eusina.”
7. Urang Moab bakal ngaharegung teu kuat ku kasusahna jeung sangsara. Bakal careurik, jeung micangcam kahakananana anu ngareunah di Kir Heres. Maranehna bakal diusir sina sarusah.
8. Kebon-kebon deukeut Hesbon, kebon-kebon anggur di Sibna, anu anggurna diarinum ku para kawasa nagri nepi ka mabok, bakal ruksak. Tangkal-tangkal anggurna kungsi jauh ngarambatna nepi ka nagri Yaser, kebat ka wetan nepi ka gurun keusik anjog ka kulon ka peuntaseun Laut Mati.
9. Kaula milu nyeungceurikan urang Yaser ku hal eta anggur Sibna. Cipanon nyurucud ningal kaayaan Hesbon jeung Elale, ngaraskeun ka urang dinya anu moal nyorang deui suka bungahna panen, lantaran panenna moal aya deui.
10. Sanajan tanahna lendo ge, ayeuna mah di dinya moal aya anu ngarasa bungah. Di kebon-kebon anggurna moal aya anu surak atawa tetembangan. Moal aya nu ngaluluh buah anggur nyieun cai anggur.
11. Kaula ngalengis ningal kaayaan Moab, sarta nalangsa ku kaayaan Kir Heres.
12. Urang Moab nangankeun maneh arindit ka tempat-tempat mujana di gunung-gunung, rek ngadaroa, tapi moal aya gunana.
13. Kitu pangandika PANGERAN ti samemehna keneh perkara Moab teh.
14. Ayeuna kieu pangandika-Na, ”Kabeungharan Moab anu sakitu poharana teh di jero tilu taun bakal musna. Pangeusina anu sakitu lobana bakal tinggal saeutik, kitu ge lembek.”

Mazmur 106:24-31
24. Maranehna nampik tanah anu sakitu hadena, da teu ngandel kana jangji Mantenna;
25. heug tinggelendeng di pangrerebanana, arembung ngadenge gentra PANGERAN.
26. Ku kituna PANGERAN sumpah ngangkat panangan, maranehna rek disina tingjaloprak di gurun keusik,
27. sarta turunana sina paburencay ka bangsa-bangsa lian, sarta sina bacacar paraeh di nagri-nagri asing.
28. Tuluy maranehna nyarantel maruhit ka Baal Peor, jeung ngadalahar sasajen pikeun arwah dewa-dewa.
29. Peta maranehna kitu ngajaheutkeun manah PANGERAN, lajeng ku Mantenna digebug ku sasalad.
30. Neut Pinehas tandang, nu baroga dosa dihukum, sasalad jadi sirep.
31. Pitandang anjeunna kitu, turun-tumurun salalawasna dipieling jadi picontoeun.

Amsal 25:8-10
8. Ulah rusuh nepikeun perkara anu katenjo ka pangadilan. Kumaha mun aya saksi anu bisa ngabuktikeun yen maneh salah?
9. Upama maneh pareng bentrok paham jeung tatangga, beberes bae ku duaan, ulah nepi ka mukakeun rasiah nu lian,
10. bisi maneh aya nu majarkeun tukang ngucah-ngaceh rasiah, matak cela saumur-umur.

2 Korintus 4:1-18
1. Allah anu murah asih maparinkeun ieu pagawean ka sim kuring. Jadi enggoning ngalakonanana sim kuring moal nepi ka ngarasa jejerih.
2. Sim kuring henteu make cara samuni atawa anu matak ngerakeun, henteu make akal licik, henteu malsu sabda Allah. Ngawula ka Allah ku hate anu wening, numutkeun pangersa-Na, dibarengan ku ihtiar mugia bisa ditarima ku sakumna dulur-dulur.
3. Upama wawaran sim kuring perkara Injil Kasalametan teh nepi ka henteu kapahamkeun, henteu kapahamkeunana teh tangtu ngan ku jelema anu hirupna nuju kana picilakaeun.
4. Nu kitu mah moal percayaeun, lantaran pikiran sehatna dipoekkeun ku ilah jahat ieu dunya, nepi ka batinna teu bisa nenjo kana cahaya kamulyaan anu dipencarkeun ku Injil Kasalametan anu nerangkeun hal kamulyaan Kristus. Padahal nenjo Kristus teh sarua jeung nenjo Allah.
5. Sim kuring lain rek ngamashurkeun diri sorangan, tapi rek ngamashurkeun Yesus Kristus anu jumeneng Gusti, da ari sim kuring mah kitu deui batur-batur kapan palayan aranjeun ku karana Kristus.
6. Allah anu nyaangkeun hate sim kuring nepi ka awas kana kamulyaan Mantenna anu ngagebray dina pameunteu Kristus teh nya eta Allah anu nimbalan, ”Ti nu poek sing bijil caang!”
7. Sim kuring sabatur-batur anu jadi wadah eta harta ti sawarga ngan saibarat pot taneuh, ari kawasa nu maha agung mah Allah nu nyangking, lain sim kuring.
8. Sim kuring sering ditarajang ku kasusah, tapi teu kungsi balahi. Sakapeung sok bingbang, tapi tara nepi ka leungit sumanget.
9. Loba anu ngamusuhan, tapi nu misobat ge aya. Teu arang meunang pameupeuh nemen, tapi teu kungsi eleh.
10. Ieu diri anu sipat pana teh unggal-unggal waktu teu kendat ngarasakeun pupusna Yesus, sangkan hirup Anjeunna oge tembong dina diri sim kuring.
11. Saumur-umur nampeu kana bahya pati ku karana Yesus, supaya hirup Anjeunna tembong dina diri sim kuring anu sipat pana.
12. Tegesna, pati teh baranggawe di jero diri sim kuring, ari hirup baranggawe di jero diri aranjeun.
13. Kitab Suci nyebut kieu, ”Kaula nyaritakeun teh ku lantaran percaya.” Tah, nya ku lantaran boga jiwa kapercayaan kitu sim kuring nyaritakeun hal eta teh.
14. Sim kuring percaya yen Allah anu ngahirupkeun deui Gusti Yesus teh baris ngahirupkeun sim kuring oge bareng jeung Yesus, tuluy dicandak bareng jeung aranjeun ka payuneuna-Na.
15. Eta kabeh pikeun kapentingan aranjeun. Beuki loba jelema anu narima eta sih kurnia Allah, beuki loba anu bakal ngamulyakeun Allah, beuki loba anu ngahanjatkeun paneda pamuji sukur.
16. Nya ieu sababna nu matak sim kuring tara nepi ka leutik hate teh. Sanajan raga badag beuki lila beuki ruksak, ari batin mah unggal-unggal poe oge teu weleh dianyarkeun deui.
17. Kasangsaraan ieu nu henteu pira tur ngan pikeun saheulaanan, bakal jadi jalan geusan ngahontal hirup anu langgeng, anu bagjana tanpa tanding, leuwih ti batan kasangsaraanana.
18. Jadi sim kuring mah neuteup teh museur ka anu teu katembong, lain ka nu katembong. Sabab anu katembong mah umurna moal lila, sabalikna anu teu katembong mah umurna langgeng abadi.