A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
Agustus 5

Ayub 1:1-22
1. Di tanah Us aya hiji jelema, Ayub jenenganana. Jelema ibadah tuhu ka Allah, temen lempeng hade manah, tata-titi ati-ati, nyingkah tina lampah salah.
2. Kagungan putra tujuh pameget, tilu istri.
3. Kagungan ingon-ingon domba 7.000, onta 3.000, sapi 1.000, kalde 500. Bujangna mangpirang-pirang. Pangbeungharna di tatar Wetan mah.
4. Ari putra-putrana nu pameget damelna curak-curak pepestaan, bagilir di bumina masing-masing silih ondang, tara lali ngajak saderek-saderek nu istri.
5. Ari Ayub saban-saban putrana entas pesta, poe isukna pasti gugah subuh-subuh, nyanggakeun kurban, mundut ampun keur putra-putrana. Saban-saban kitu bae, sabab ceuk emutanana bisi aya talajak anak anu nincak dosa, teu kahaja, ngahina ka Allah.
6. Hiji mangsa, waktu mahluk-mahluk surga ngadeuheus ka payuneun PANGERAN, di antarana Si Panggoda oge aya.
7. Ku PANGERAN dipariksa, ”Ari maneh tas naon bae?” Jawab Si Panggoda, ”Tas luntang-lantung ngajajah jagat.”
8. Timbalan PANGERAN, ”Nyaho maneh ka abdi Kami nu ngaran Ayub? Di sajagat taya deui nu satia jeung ibadahna cara manehna. Ka Kami estu gumusti, tata titi ati-ati, nyingkah tina lampah salah.”
9. Si Panggoda ngajawab, ”Kumaha lamun teu dibere naon-naon, daekeun gumusti?
10. Pan ku Anjeun sakitu dipukpruk-pukprukna sakulawarga, sagala pangabogana dijaga-jaga. Sagala pagaweanana diberkahan, tur dibere ingon-ingon sakitu reana, mani matak heurin sanagara.
11. Coba cabut sagala pangabogana, harita keneh ge pasti nyumpahan ka Anjeun.”
12. Timbalan Allah ka Si Panggoda, ”Heug, sagala pangabogana kawasaan ku maneh, asal ulah ganggu ka dirina.” Leos Si Panggoda undur ti payuneun Allah.
13. Dina hiji poe, waktu putra-putra Ayub keur pesta di nu cikal,
14. torojol bujangna mawa beja ka Ayub, ”Cilaka Juragan! Waktos bujang-bujang nuju ngawaruluku ku sapi, sareng kalde sadayana nuju nyaratuan di sampalan,
15. ujug-ujug diambreg ku urang Syeba. Ingon-ingon diranjah, bujang-bujang tiwas sadayana. Mung abdi anu salamet, ngawartosan ka Juragan.”
16. Can anggeus ngomongna, torojol deui bujang mawa beja, ”Tiwas Juragan! Domba seep, nu ngangonna sadayana tiwas, dibentar gelap. Mung abdi nu salamet, ngawartosan ka Juragan.”
17. Ieu can anggeus nyarita, datang deui bujang mawa beja, ”Aduh Juragan! Onta seep diranjah ku rampog-rampog ti Kasdim dugi ka tilu bubuhan. Bujang-bujang tiwas sadaya. Mung abdi anu salamet, ngawartosan ka Juragan.”
18. Ieu can anggeus nyarita, geus torojol deui bae bujang mawa beja, ”Tobat Juragan! Putra-putra nuju pesta di nu cikal,
19. ana gelebug aya topan nebak ti leresan gurun keusik. Gedong ambrug burak-barik, nu di lalebet kitu deui putra-putra sadayana tiwas. Mung abdi anu salamet, ngawartosan ka Juragan.”
20. Neut Ayub cengkat, seug nyosoeh anggoanana awahing ku remuk nya manah. Rambutna digundulan, bruk meubeutkeun anjeun nyium taneuh.
21. Pok ngalahir, ”Kami datang ka dunya teu babawaan, mulang ge mo babawaan. PANGERAN anu maparin, ku PANGERAN deui dicandak. Mugi Pajenengana-Na tetep dijungjung.”
22. Katarajang cilaka sakitu parnana oge imanna mah berekah, henteu nempuhkeun ka Gusti Allah.

Ayub 2:1-13
1. Waktu mahluk-mahluk surga ngadeuheus deui ka payuneun PANGERAN, Si Panggoda milu deui.
2. Ku PANGERAN dipariksa, ”Maneh tas ti mana?” Si Panggoda ngajawab, ”Tas luntang-lantung ngajajah jagat.”
3. PANGERAN mariksa deui, ”Geus nyaho lain, ka abdi Kami Ayub tea? Di sajagat taya deui nu satia jeung ibadahna cara manehna. Ka Kami estu gumusti, tata-titi ati-ati, nyingkah tina lampah salah. Mangkilang ku maneh geus dijuligan teu puguh-puguh lantaran Kami kaangsonan, tetep bae satuhu cara sasari.”
4. Si Panggoda ngajawab, ”Jelema mah asal keur ngabelaan nyawa, tara lebar ku banda.
5. Coba ragana terapan siksa, harita keneh ge pasti nyumpahan ka Anjeun.”
6. Ari pilahir PANGERAN, ”Hade, ayeuna manehna aya dina kakawasaan maneh, asal ulah nepi ka paeh.”
7. Leos Si Panggoda undur ti payuneun PANGERAN, nerapkeun panyiksa ka Ayub, sakujur salirana disina parecah pareurih kabina-bina.
8. Seug Ayub ngalih calikna ka jarian, bari ngerokan salira ku talawengkar.
9. Ku garwana diweweleh, ”Bade satuhu keneh bae ka Allah teh? Geura sumpahan Allah teh, terus pek pupus!”
10. Ayub ngawaler, ”Eum, ucap-ucapan teh sambewara teuing! Pedah ku Allah keur dipaparin lara, na make kudu aral? Geuning ari berkah-Na mah ku urang bet ditampa?” Iman Ayub berekah, najan nandang lara, henteu nempuhkeun ka Allah.
11. Aya sobat Ayub tiluan, nya eta Elipas urang Téman, Bildad urang Suah jeung Sopar urang Naamah. Sanggeus ngadarangu beja yen Ayub teu damang tur pohara larana tuluy ngaralayad seja ngabeberah.
12. Barang breh, rada ti kaanggangan keneh mah meh bae paranglingeun ka Ayub teh. Ari gok ari segruk nararangis awahing ku henteu tega ningalina, seug nyarosoeh anggoanana bari tuluy ngarawu taneuh diawur-awur ka awang-awang jeung kana mastaka.
13. Brek sarila dina taneuh ngarencangan beurang peuting bari teu kecet-kecet nepi ka saminggu, tina awahing ku watir ka Ayub anu sakitu nandang larana.

Mazmur 91:7-13
7. Najan sarebu anu rebah di gigireun, sapuluh rebu di sakurilingeun, anjeun mah moal kieu-kieu.
8. Ku anjeun bakal katingal, kumaha siksaanana jelema jahat.
9. Sabab nya PANGERAN nu ku anjeun dijieun panyalindungan, nya Nu Maha Agung nu ku anjeun dipake panyaluuhan.
10. Anu matak, bahya moal aya anu datang, kaniaya moal aya nu nyampeurkeun ka eusi imah anjeun.
11. Allah baris nempatkeun malaikat-malaikat-Na, ngajaga anjeun sanajan aya di mana.
12. Ku eta anjeun teh ditaranggeuy, sangkan suku anjeun teu ngagasruk kana batu.
13. Singa galak jeung oray matih ge ku anjeun baris bisa ditincakan.

Amsal 22:13-14
13. Nu kedul mah ngan ulukutek di imah bae, majar teh di luar sieun ditekuk kerud.
14. Awewe bangor ibarat senteg. Jalma anu meunang bebendu ti PANGERAN mah tangtu beunang.

Roma 7:1-25
1. Dulur-dulur! Aranjeun geus tarerang kana hukum. Tangtu tarerang, hukum teh kakuatanana ngan sapanjang urang keur hirup keneh.
2. Contona, awewe kabeungkeutna ku hukum ka salakina teh ngan satungtung salakina hirup keneh.
3. Sapanjang salakina hirup keneh, lamun eta awewe milu ka lalaki sejen, disebutna awewe serong. Kajaba lamun salakina geus maot, meunang kawin deui sarta sah, lain jinah.
4. Tah aranjeun oge kitu, dulur-dulur! Aranjeun tina Hukum Agama Yahudi geus maraot, sabab geus ngahiji jeung salira Kristus, jadi kagungan Anjeunna anu geus digugahkeun tina maot, supaya hirup aranjeun dipake kumawula ka Allah.
5. Waktu hirup urang nurutkeun keneh kahayang sorangan, eta kahayang-kahayang teh timbulna ku lantaran aya Hukum Agama anu mangaruhan diri urang. Ku lantaran kitu harita urang teh jadi ngawula kana maot.
6. Tapi ayeuna mah urang geus leupas tina eta Hukum Agama Yahudi, geus maot tina eta hukum anu tadina ngawasaan. Carana urang ayeuna ngawula, henteu cara ngawula kana hukum anu ditulis tea. Ayeuna mah ngawula ku cara anu anyar, nurutkeun pituduh Roh Allah.
7. Lamun kitu, naha ceuk urang Hukum Agama Yahudi teh jahat? Henteu, atuh! Tapi pang sim kuring terang naon ari dosa teh, nya Hukum eta lantaranana. Lamun Hukum Agama henteu nyebutkeun, ”Ulah bogoh ka barang batur,” sim kuring moal boga pikiran kitu.
8. Tapi ku lantaran aya parentah kitu, dosa teh meunang jalan pikeun ngahudang napsu kasarakahan dina hate sim kuring. Da lamun hukum teu aya mah dosa teh teu leuwih ti barang paeh.
9. Tadina hirup sim kuring tanpa eta hukum; sanggeus aya eta hukum, dosa jadi hirup,
10. sabalikna sim kuring jadi maot. Eta hukum teh maksudna pikeun ngahirupkeun, tapi keur sim kuring mah anggur maehkeun.
11. Nya ku eta hukum dosa teh meunang jalan pikeun nipu jeung maehkeun sim kuring.
12. Saenyana ari Hukumna mah suci, parentahna suci, adil, hade.
13. Naha eta kitu anu hade tea anu maehkeun sim kuring teh? Tangtu lain! Anu maehkeun sim kuring teh dosa tea. Eta anu hade teh ku dosa dipake jalan maehkeun sim kuring, supaya tembong kumaha saenyana sipat dosa. Ku ayana eta parentah-parentah Allah, tembong kumaha jahatna dosa.
14. Urang terang, Hukum Agama Yahudi teh sipatna rohani, ari sim kuring, manusa anu sipat jasmani geus dijual jadi kawula dosa.
15. Sim kuring jadi teu ngarti ku lampah sorangan, da anu dilampahkeun teh teu akur jeung anu dipikahayang, malah sorangan ge ijid ngalampahkeunana teh.
16. Ku lantaran anu dilampahkeun teh saenyana mah teu akur jeung lelembutan, ieu nandakeun yen sim kuring ngaku benerna Hukum Agama Yahudi.
17. Ana kitu atuh lain sim kuring, anu ngalampahkeunana teh saenyana mah dosa anu murba dina diri sim kuring.
18. Sim kuring ge ngarasa, diri teh henteu kaancikan ku anu hade. Buktina najan hayang oge nyieun kalakuan hade, ngalampahkeunana mah teu mampuh.
19. Anu dilampahkeun teh lain anu hade sakumaha kahayang hate, tapi anu teu panuju jeung hate.
20. Ku sabab anu dilampahkeun teh lain anu panuju jeung hate, ieu nandakeun yen anu ngalampahkeunana teh lain sim kuring, tapi dosa anu ngancik dina diri.
21. Jadi kacindekan sim kuring, dina hal ieu anu jadi bibit pangaruhna nya hukum tea: ana sim kuring hayang migawe anu hade, ari anu timbul dina hate ngan anu goreng.
22. Batin mikasuka parentah-parentah Allah,
23. tapi ngarasa dina diri aya deui pangaruh hukum sejen, anu pasalingsingan jeung hukum anu diaku ku budi rasa. Ku sabab kitu sim kuring jadi kabeungkeut ku hukum dosa anu mangaruhan diri sim kuring.
24. Jelema cilaka sim kuring teh! Saha anu bakal nyalametkeun sim kuring tina ieu badan anu baris ngagusur kana maot?
25. Rebu laksa nuhun ka Allah, Mantenna kersa nyalametkeun sim kuring ku jalan Gusti urang Yesus Kristus. Kieu kaayaan sim kuring teh: Ari batin tunduk kana Hukum Allah, ari tabeat taluk kana hukum dosa.