A A A A A
Error:
BookNum: 44 Chapter: 4 VerseStart: 37 VerseShouldHave: 36
Alkitab dalam satu tahun
Juni 20

1 Tawarikh 3:1-24
1. Berendelan putra-putra Daud nurutkeun parelean yuswana masing-masing, anu diowokeunana waktu anjeunna ngarajaan di Hebron: Amnon, ibuna Ahinoam ti Yisrel. Daniel, ibuna Abigail ti Karmel. Absalom, ibuna Maaka putra Raja Talmai ti Gesur. Adonia, ibuna Hagit. Sepaca, ibuna Abital. Itream, ibuna Egla.
2. ***
3. ***
4. Genepanana diowokeun di Hebron, waktu Daud ngarajaan di dinya anu lilana tujuh taun genep bulan. Sanggeus anjeunna ngarajaan di Yerusalem anu lilana tilu puluh tilu taun,
5. anjeunna puputra deui tur loba. Ti garwa anu jenengan Batseba binti Amiel puputra opat: Sima, Sobab, Natan jeung Suleman.
6. Salapan deui putrana nya eta: Yibhar, Elisua, Elpelet,
7. Nogah, Nepeg, Yapia,
8. Elisama, Elyada jeung Elipelet.
9. Kajaba ti eta rea keneh putrana anu ti parekan-parekan. Putrana nu istri, hiji, Tamar.
10. Runtuyan turunan Raja Suleman nya eta: Rehabam, putrana. Rehabam puputra Abiam, Abiam puputra Asa, Asa puputra Yosapat,
11. Yosapat puputra Yehoram, Yehoram puputra Ahasia, Ahasia puputra Yoas,
12. Yoas puputra Amasia, Amasia puputra Usia, Usia puputra Yotam,
13. Yotam puputra Ahas, Ahas puputra Hiskia, Hiskia puputra Menase,
14. Menase puputra Amon, Amon puputra Yosia.
15. Yosia puputra opat: Yohanan, Yoyakim, Sidkia jeung Yoahas.
16. Yoyakim puputra dua: Yoyakin jeung Sidkia.
17. Turunan Raja Yoyakin, raja anu diboyong ku urang Babul tea, ieu berendelanana: Yoyakin puputra tujuh: Sealtiel,
18. Malkiram, Pedaya, Senasar, Yekamya, Hosama jeung Nedabya.
19. Pedaya puputra dua: Serubabel jeung Simi. Serubabel puputra dua pameget hiji istri; nu pameget: Mesulam jeung Hananya, nu istri: Selomit.
20. Aya deui putrana lima urang: Hasuba, Ohel, Berekya, Hasadya jeung Yusab Hesed.
21. Hananya puputra dua: Pelaca jeung Yesaya. Yesaya puputra Repaya, Repaya puputra Arnan, Arnan puputra Obaja, Obaja puputra Sekanya.
22. Sekanya puputra hiji, Semaya, ari incuna aya lima: Hatus, Yigal, Bariah, Narya jeung Sapat.
23. Narya puputra tilu: Elyuenai, Hiskia jeung Asrikam.
24. Elyuenai puputra tujuh: Hodawia, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya jeung Anani.

1 Tawarikh 4:1-43
1. Sawatara turunan Yuda nya eta: Peres, Hesron, Karmi, Hur jeung Sobal.
2. Sobal puputra Raya, Raya puputra Yahat, Yahat puputra Ahumai jeung Lahad, karuhun jalma-jalma anu maratuh di Sora.
3. Putra Kaleb anu cikal ti garwana anu jenengan Eprat nya eta Hur. Turunan Hur ngadegkeun kota Betlehem. Hur puputra tilu: Etam, Penuel jeung Eser. Etam puputra tilu: Yisrel, Yisma jeung Idbas, jeung hiji putra istri nya eta Haslelponi. Penuel ngadegkeun kota Gedor, ari Eser ngadegkeun Husa.
4. ***
5. Ashur, anu ngadegkeun kota Tekoa istrina dua, Hela jeung Naara.
6. Ti Naara puputra opat: Ahusam, Heper, Temni jeung Ahastari.
7. Ti Hela puputra tilu: Seret, Yishar jeung Etnan.
8. Kos puputra Anub jeung Sobeba, karuhun jalma-jalma anu runday ti Aharhel bin Harum.
9. Yabes, jalma anu kacida diajenanana ku saderek-saderekna. Dijenenganan Yabes teh ku ibuna, sabab diowokeunana kacida nyerina.
10. Yabes neneda ka Allah Israil, piunjukna, ”Gusti, abdi nyuhunkeun berkah sareng tanah masing seueur. Mugi abdi diraksa tina kacilakaan anu matak nyeri.” Panedana ku Allah dimakbul.
11. Kaleb, saderek Suha, puputra Mehir. Mehir puputra Eston.
12. Eston puputra tilu: Bet Rapa, Paseah jeung Tehina. Tehina ngadegkeun kota Nahas. Turunan ieu jalma-jalma maratuhna di Reka.
13. Kenas, putrana dua, Otniel jeung Seraya. Otniel putrana dua, Hatat jeung Monotai.
14. Monotai puputra Opra. Seraya puputra Yoab anu ngadegkeun Lebak Patukangan, tempat jalma-jalma anu arahli barang jieun.
15. Kaleb bin Yepune putrana tilu: Iru, Ela jeung Naam. Ela puputra Kenas.
16. Yehalalel putrana opat: Sip, Sipa, Tirya jeung Asarel.
17. Esrah putrana opat: Yeter, Mered, Eper jeung Yalon. Mered nikah ka Bitia putra raja Mesir, puputra hiji istri dua pameget. Nu istri Miryam, nu pameget Samai jeung Yisbah. Yisbah ngadegkeun kota Estemoa. Ti istrina anu ti kaom Yuda putrana tilu: Yered, anu ngadegkeun kota Gedor; Heber, anu ngadegkeun kota Soko; jeung Yekutiel, anu ngadegkeun kota Sanoa.
18. ***
19. Hodia, nikahna ka saderek Naham. Turunanana jadi bani Garmi, anu maratuhna di kota Kehila jeung kaom Maaka, anu maratuhna di kota Estemoa.
20. Simon putrana opat: Amnon, Rina, Benhanan jeung Tilon. Yishi, putrana dua: Sohet jeung Bensohet.
21. Turunan Sela bin Yuda kaasup oge: Er, anu ngadegkeun kota Leka; Lada, anu ngadegkeun kota Maresa; aya oge anu maratuh di kota Bet Asbea, pagaweanana kana ninun lenen;
22. Yokim jeung jalma-jalma anu maratuh di kota Koseba; Yoas jeung Sarap, anu narikahna ka awewe urang Moab, anu saterusna maratuh di Betlehem. (Ieu catetan geus kacida kolotna.)
23. Ieu jalma-jalma jaradi tukang nyieunan barang gagarabah pikeun kaperluan raja, maratuhna di kota Netaim jeung Gedera.
24. Simeon putrana lima: Nemuel, Yamin, Yarib, Serah, jeung Saul.
25. Saul puputra Salum, Salum puputra Mibsam, Mibsam puputra Misma.
26. Runtuyan turunan ti Misma nya eta Hamuel, Sakur, jeung Simi.
27. Simi puputra genep belas pameget genep istri. Tapi putra wargi-wargina mah saeutik, ku sabab eta kaom Simeon mah henteu sakumaha ngalobaanana cara kaom Yuda.
28. Nepi ka jaman Raja Daud turunan Simeon maratuhna teh di kota-kota Bersyeba, Molada, Hasar Sual,
29. Bilha, Esem, Tolad,
30. Betuel, Hormah, Siklag,
31. Bet Markabot, Hasar Susim, Betbiri, jeung Saaraim.
32. Aya oge anu di Etam, Ain, Rimon, Token, jeung Asan,
33. jeung di desa-desa sakurilingeunana, terus ngidul ngetan nepi ka Baalat, tetep renggenek di dinya tur boga silsilah sorangan.
34. Jalma-jalma anu jaradi lulugu di kaomna masing-masing nya eta: Mesobab, Yamlek, Yosa bin Amasia, Yoel, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel, Elyuenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Sisa bin Sipi bin Alon (turunan Yedaya, Simri jeung Semaya). Ku sabab beuki ngalobaan,
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. seug nyebar nyaliara meh nepi ka Gerar, ngarangon domba di hiji lebak sabeulah ti wetan deukeut Gerar.
40. Tuluy maranggih tanah sampalan montok, nya lega, nya aman, nya genah. Tadina anu maratuh di dinya teh urang Ham.
41. Jaman Hiskia ngarajaan di Yuda, maranehna ngagempur Gerar, kemah-kemah jeung pondok-pondok urang dinya dibukbak, pangeusina sina nyaringkah, tempatna terus diandih, sabab di dinya loba pisan tanah sampalan pikeun ingon-ingonna.
42. Kaom Simeon aya anu terus ngetan ka tanah Edom lima ratus urang, diluluguan ku anak-anak Yishi: Pelaca, Narya, Repaya, jeung Usiel.
43. Sesa-sesa urang Amalek anu di darinya diparaehan, tempatna diandih nepi ka ayeuna.

Mazmur 76:7-12
7. Barang ku Gusti dihaok, nun Allahna Yakub, kuda sareng anu tarumpakna maraot tingjarungkel.
8. Gusti dipikagimir ku sadayana, nun PANGERAN, ana Gusti parantos bendu, taya nu tagen nyanghareupan.
9. Gusti ngumumkeun putusan hukum ti sawarga, bumi ngeleper, jep jempling,
10. waktos Gusti ngadeg bade ngumumkeun putusan hukum, yen bade ngajait anu digencet di bumi.
11. Jalmi-jalmi bengis ge ka Gusti maruji; anu saralamet tina perang marilu mestakeun Gusti.
12. Geura tedunan jangji maraneh ka PANGERAN, Allah maraneh. Sanggakeun pangabakti ka Mantenna, he bangsa-bangsa nu dareukeut! Allah teh pikagimireun manusa.

Amsal 19:8-9
8. Kudu daek diajar sabisa-bisa, ciri yen nyaah ka diri, seug ingetkeun beubeunangan diajar teh, tangtu bagja.
9. Nu ngabohong di pangadilan moal aya anu luput tina hukuman, pasti binasa.

Kisah Para Rasul 4:23-37
23. Sanggeus bebas, Petrus jeung Yohanes terus mendakan pakumpulanana. Sagala kasauran imam-imam kapala jeung para kokolot teh dicarioskeun.
24. Geus kitu pakumpulan teh samiuk neneda ka Allah, kieu panedana, ”Nun Pangeran, Gusti nu ngadamel langit, bumi, laut sareng saniskanten eusina!
25. Gusti kapungkur ngandika ku Roh Suci ka Daud kawula Gusti karuhun abdi sadaya. Ku anjeunna disaurkeun kieu, ʼEta jelema-jelema anu henteu nyarembah ka Allah, ku naon amarah? Eta bangsa-bangsa, ku naon ngareka perkara anu mubadir?
26. Raja-raja di bumi tatan-tatan, pamingpin-pamingpin sakait, rek ngalawan ka Pangeran jeung ka Kristus-Na.ʼ
27. Margi saleresna Herodes, Pontius Pilatus, sareng jalmi-jalmi anu henteu nyarembah ka Allah kitu deui urang Israil, di ieu kota parantos karumpul bade ngalawan ka Yesus, Abdi Suci Gusti, anu ku Gusti dijenengkeun Jurusalamet.
28. Maranehna parantos rempug bade ngahalang-halang perkawis anu ku Gusti parantos ditangtos baris kajadian.
29. Nun Pangeran, tingali kumaha ngancamna maranehna ka abdi sadaya. Mugi abdi-abdi sadaya para kawula Gusti dikersakeun taya kasieun nyanggemkeun pangandika Gusti.
30. Mugi ku pitulung Gusti abdi-abdi tiasa nyageurkeun anu aludur, sareng ku kawasana jenengan Yesus Kristus Abdi Suci Gusti, tiasa ngayakeun hal-hal anu ajaib sareng mujijat-mujijat anu luar biasa.”
31. Tamat pakumpulan nenedana, tempat anu keur dipake kumpul teh inggeung. Aranjeunna dieusian Roh Suci, jadi kacida laludeungna nguarkeun pangandika Allah.
32. Pakumpulan anu palercaya teh estu saniat sapikir, sabanda saboga. Harta bandana sorangan ge teu diaku bogana pribadi, sagala pangabogana dipake keur kapentingan babarengan.
33. Ari rasul-rasul mertelakeun hal gugahna Gusti Yesus tina pupus teh gede pisan pangaruhna sarta kacida diberkahanana ku Allah.
34. Di eta pakumpulan teh taya pisan saurang oge anu hirupna kakurangan. Nu baroga lahan atawa imah dijarual,
35. beubeunanganana diserenkeun ka rasul-rasul, duitna dibagi-bagi, gedena panta-panta nurutkeun pangabutuh masing-masing.
36. Yusup oge anu turunan Lewi asal Siprus, anu ku rasul-rasul dilandi Barnabas (hartina ”Panglipur”), ngajual lahan milikna, duitna diserenkeun ka rasul-rasul.