A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
Maret 5

Bilangan 7:1-89
1. Sanggeus Musa beres ngadegkeun Kemah Tepangan, poe eta keneh eta Kemah Suci teh ku anjeunna diresmikeun, diminyakan ku minyak suci katut sagala paparabotanana, kitu deui altarna sapuratina.
2. Ti dinya para kapala urang Israil, nya eta para pamingpin kaom-kaom anu ditugaskeun kudu nyacahkeun tea,
3. nyaranggakeun pangbakti ka PANGERAN, padati genep jeung sapi dua welas; tiap dua urang pamingpin hiji padati, sarta saurangna masing-masing hiji sapi. Sanggeus kabeh disanggakeun ka PANGERAN,
4. PANGERAN nimbalan ka Musa,
5. ”Tarima eta pangbakti, gunakeun pikeun kaperluan pagawean anu kudu dipigawe di ieu Kemah. Serenkeun ka urang Lewi sing luyu jeung pigaweeun maranehanana masing-masing.”
6. Seug eta padati-padati eusi sapi teh ku Musa diserenkeun ka urang Lewi:
7. Dua padati jeung opat sapi diserenkeun ka urang Gerson,
8. opat padati jeung dalapan sapi diserenkeun ka urang Merari. Sagala pigaweeun maranehna diaturna ku Itamar putra Harun.
9. Urang Kahat ku Musa henteu diserenan padati teu diserenan sapi, sabab maranehna mah kabagian ngurus jeung nanggung barang-barang suci dina taktakna.
10. Jeung deui para pamingpin teh nyaranggakeun kurban pikeun ngaresmikeun altar. Sanggeus maranehna tarapti rek prak nyanggakeun pangbaktina kana altar,
11. PANGERAN nimbalan ka Musa, ”Bejakeun ka maranehna, salila dua welas poe saban poe kudu aya hiji pamingpin anu nyanggakeun pangbakti pikeun ngaresmikeun altar.”
12. Seug giliran anu kudu nyanggakeun kurban-kurban teh ku maranehna diatur. Kieu: [Poe] — [Giliran Kaom] — [Pamingpinna] Ka-1 — Yuda — Nahson bin Aminadab Ka-2 — Isaskar — Netanel bin Suar Ka-3 — Sebulun — Eliab bin Helon Ka-4 — Rubin — Elisur bin Sedeur Ka-5 — Simeon — Selumiel bin Surisaday Ka-6 — Gad — Elisap bin Rehuel Ka-7 — Epraim — Elisama bin Amihud Ka-8 — Menase — Gamaliel bin Pedasur Ka-9 — Binyamin — Abidan bin Gidoni Ka-10 — Dan — Ahieser bin Amisaday Ka-11 — Aser — Pegiel bin Okran Ka-12 — Naptali — Ahira bin Enan Kurban-kurban anu ku masing-masing kudu dibaktikeun teh sarua, nya eta: hiji baki perak anu beuratna 1,5 kilogram, hiji bokor perak anu beuratna 800 gram, timbanganana nurutkeun patokan Kemah PANGERAN. Duanana dieusi tipung sapinuhna campur minyak jetun, pikeun kurban kadaharan, hiji pisin emas anu beuratna 110 gram, pinuh ku seuseungitan, hiji sapi jalu, hiji domba jalu, hiji anak domba umur sataun keur kurban beuleuman, hiji embe keur kurban pamupus dosa. Tuluy dua sapi jalu, lima domba jalu, lima embe jalu, jeung lima anak domba anu umur sataunan keur kurban panarima.
13. ***
14. ***
15. ***
16. ***
17. ***
18. ***
19. ***
20. ***
21. ***
22. ***
23. ***
24. ***
25. ***
26. ***
27. ***
28. ***
29. ***
30. ***
31. ***
32. ***
33. ***
34. ***
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. ***
40. ***
41. ***
42. ***
43. ***
44. ***
45. ***
46. ***
47. ***
48. ***
49. ***
50. ***
51. ***
52. ***
53. ***
54. ***
55. ***
56. ***
57. ***
58. ***
59. ***
60. ***
61. ***
62. ***
63. ***
64. ***
65. ***
66. ***
67. ***
68. ***
69. ***
70. ***
71. ***
72. ***
73. ***
74. ***
75. ***
76. ***
77. ***
78. ***
79. ***
80. ***
81. ***
82. ***
83. ***
84. Jumlah lobana pangbakti ti dua welas urang pamingpin pikeun kaperluan-kaperluan altar nya eta: — dua welas pinggan perak jeung dua welas baskom perak, beuratna kabeh 27,6 kilogram — dua welas pisin emas, beuratna kabeh aya 1,32 kilogram, parinuh ku seuseungitan — dua welas sapi jalu, dua welas domba jalu, dua welas anak domba umur sataunan, kitu deui pikeun kurban-kurban kadaharan jeung pikeun kurban-kurban panarima — dua welas embe keur kurban dosa — dua puluh opat sapi jalu, genep puluh domba jalu, genep puluh embe, genep puluh anak domba umur sataunan keur kurban panarima.
85. ***
86. ***
87. ***
88. ***
89. Ari Musa, tiap-tiap lebet ka jero eta Kemah seja miunjuk ka PANGERAN, sok ngadangu PANGERAN nimbalan ka anjeunna tina luhureun tutup Peti Perjangjian di antara dua jangjang mumukarabinan.

Bilangan 8:1-26
1. PANGERAN ngandika deui ka Musa,
2. ”Bejakeun ka Harun, lampu-lampu teh pasang dina ajugna, atur supaya caangna ka beulah hareup.”
3. Seug lampu-lampu teh ku Harun disanghareupkeun kana ajugna.
4. Eta ajug lampu ti puhu nepi ka congona mangrupa emas ketokan, direkana nurutkeun conto anu ku PANGERAN ditembongkeun ka Musa tea.
5. PANGERAN ngandika deui ka Musa,
6. ”Jelema-jelema urang Lewi kudu dipetel ti urang Israil lianna tuluy sucikeun.
7. Kieu aturanana: Kepretan ku cai suci, tuluy sina ngerik bulu awakna jeung sina nyareuseuhan pakean. Sanggeus kitu maranehna jadi beresih.
8. Tuluy sina nyarerenkeun hiji sapi jalu anu ngora keneh jeung tipung anu diadonan ku minyak jetun keur kurban kadaharan; ari maneh kudu nyokot hiji sapi jalu keur kurban dosa.
9. Ti dinya bangsa Israil kumpulkeun, urang Lewi sina narangtung hareupeun Kemah Kami.
10. Urang Israil sina narumpangkeun leungeunna kana sirah urang Lewi.
11. Tuluy sanggakeun eta jelema-jelema ka Kami, ku Harun, jadi pangbakti ti urang Israil ka Kami, pikeun ngajalankeun gawe ti Kami.
12. Geus kitu urang Lewi sina narumpangkeun leungeun kana sirah dua sapi tea; sapina peuncit, hiji keur kurban dosa, hiji keur kurban beuleuman, pikeun sarat nyucikeun urang Lewi.
13. Urang Lewi kudu dihususkeun pikeun Kami, sarta kudu dititah ngalalayanan Harun jeung anak-anakna.
14. Kitu petana urang Lewi dipetel ti urang Israil lianna keur Kami.
15. Sanggeus ku maneh disucikeun, urang Lewi manjing sarat pikeun ngajalankeun gawe di Kemah Kami.
16. Maranehna ku Kami dijieun gaganti anak cikal di sakumna bangsa Israil, jadi hak milik Kami pribadi.
17. Basa Kami di Mesir maehan sakabeh cikal lalaki, cikal-cikal urang Israil kitu deui cikal-cikal ingon-ingon ku Kami dijadikeun hak milik.
18. Ayeuna Kami nyandak urang Lewi pikeun gaganti sakabeh cikal lalaki urang Israil.
19. Maranehna ku Kami diserenkeun ka Harun jeung anak-anakna jadi pangbakti ti urang Israil, pikeun digarawekeun di Kemah Kami, nalangan bangsa Israil, pikeun nyegah sangkan urang Israil ulah cilaka lamun deukeut-deukeut ka ieu Kamar Suci.”
20. Seug urang Lewi teh ku Musa, ku Harun, jeung ku bangsa Israil dibaktikeun sakumaha timbalan PANGERAN ka Musa.
21. Urang Lewi kabeh susuci, nyareuseuhan pakean, tuluy ku Harun disanggakeun ka PANGERAN sarta disucikeun sakumaha mistina.
22. Sagala rupa timbalan PANGERAN ka Musa perkara urang Lewi ku sakumna bangsa Israil dilampahkeun. Sakabeh urang Lewi enggeus manjing sarat pikeun ngajalankeun gawe di Kemah PANGERAN, dikapalaan ku Harun jeung putra-putrana.
23. PANGERAN ngandika deui ka Musa,
24. ”Sakur urang Lewi ti semet umur dua puluh taun wajib digawe di Kemah Kami,
25. eureun-eureun sanggeus umur lima puluh taun.
26. Sanggeusing kitu ari daek mah ngabantuan gawe ka baturna heug bae, tapi lain ku karana wajib. Kitu pikukuhna hal kawajiban urang Lewi.”

Mazmur 31:1-5
1. Pikeun pamingpin biduan. Jabur Daud.
2. Abdi dongkap bade nyalindung, nun PANGERAN, bade nyuhunkeun ulah dugi ka eleh. Gusti teh Allah nu adil, mugi kersa nyalametkeun abdi.
3. Dangukeun! Enggal abdi tulungan! Sing kersa disalindungan, sing kersa dipuntangan. Salametkeun abdi.
4. Gusti teh benteng panyalindungan. Tuyun abdi, tungtun, sakumaha jangji Gusti.
5. Tebihkeun tina tataheunan musuh, tangtayungan tina pibahlaeun.

Amsal 11:4-6
4. Dina waktu geus nyanghareup kana ajal, harta banda taya hartina kajujuran mah matak rahayu.
5. Keur jalma hade mah jujur teh matak nguntungkeun hirup. Ari jalma jahat mah sok nyilakakeun maneh.
6. Kaadilan nyalametkeun jalma jujur. Ari tukang cidra cilaka ku sarakahna.

Markus 9:1-29
1. Saur-Na deui, ”Kami ngabejaan: Ti anu araya di dieu ayeuna, aya anu moal waka maot samemeh nenjo heula datangna Karajaan Allah reujeung kakawasaanana.”
2. Heuleut genep poe ti harita, Yesus unggah ka hiji gunung anu luhur, nyandak Petrus, Yakobus jeung Yohanes. Di luhur gunung ngan opatan bae. Katarenjo ku nu tiluan, di dinya Yesus salin rupi,
3. sarta panganggo-Na jadi bodas gumebyar, di dunya moal aya anu bisa nyeuseuh sakitu bodasna.
4. Geus kitu eta tilu murid teh narenjo aya Elias jeung Musa keur sasauran jeung Yesus.
5. Pok Petrus ngomong, unjukan ka Yesus, ”Pa Guru, ku raraos di dieu teh! Urang ngadamel kemah tilu, hiji kangge Bapa, hiji kangge Musa, hiji kangge Elias.”
6. Petrus, nya kitu deui nu sejenna kacida ngarasa sieunna, nepi ka manehna teu nyaho naon anu kudu diucapkeun.
7. Sabot kitu aya mega ngaliputan aranjeunna ku kalangkangna, sarta tina eta mega aya soara kieu, ”Ieu teh Putra kaasih Kami. Sing narurut ka Anjeunna!”
8. Gancang maranehna luak-lieuk ka ditu ka dieu, tapi teu nenjo sasaha, ngan tinggal Yesus.
9. ”Tetenjoan maraneh tadi ulah dicaritakeun ka saha-saha, nepi ka waktu Putra Manusa hudang deui ti nu maraot,” saur Yesus ka maranehna waktu keur marudun ti gunung.
10. Pesen Anjeunna ku maranehna digumatikeun. Tapi maranehna ngaromongkeun lahiran Anjeunna nu tadi, carekna, ”Naon maksudna hudang ti nu maraot teh?”
11. Tuluy naranya kieu ka Anjeunna, ”Ku naon saur guru-guru agama mah Elias nu bakal sumping ti heula?”
12. Waler-Na, ”Bener, Elias heula nu kudu sumping pikeun memeres sagala kaayaan. Tapi Kitab Suci geus nyebutkeun, Putra Manusa teh bakal dikaniaya jeung dihina-hina ku manusa. Naon sababna?
13. Kami ngabejaan, saenyana Elias teh geus sumping, tapi jelema-jelema ka anjeunna teh sakarep-karep pisan, cocog sakumaha anu disebutkeun dina Kitab Suci.”
14. Waktu Yesus sumping jeung murid-Na anu tiluan, murid-murid sejenna keur dirubung-rubung ku jalma rea, keur pacental-cental jeung guru-guru agama.
15. Jalma rea karageteun narenjo Yesus sumping teh, tuluy lalumpatan marapagkeun.
16. Yesus mariksa ka murid-murid, ”Keur ngaributkeun naon jeung guru-guru agama?”
17. Ti jalma rea aya anu ngajawab, ”Pa Guru, abdi teh ngabantun ieu pun anak anu diraksuk ku roh jahat, teu tiasa ngomong-ngomong acan.
18. Upami nuju jadi, pun anak dugi ka dibuntang-banting kana taneuh ku eta roh jahat, sungutna ngabudah, huntuna ngancing, sakujur awakna jadi jeger. Parantos nyuhunkeun tulung ka murid-murid Bapa, nanging teu tariasaeun.”
19. Yesus ngalahir ka murid-murid-Na, ”Ari maraneh ku teu baroga kapercayaan! Na Bapa teh kudu reureujeungan bae jeung maraneh? Kudu nepi ka mana Bapa nyabaran maraneh teh? Bawa ka dieu budakna!”
20. Tuluy budakna diasongkeun ka Anjeunna. Barang eta roh jahat nenjoeun ka Yesus, seug budakna disina jeger nepi ka ngaguling kana taneuh terus gugulitikan, sungutna ngabudah.
21. ”Geus sabaraha lilana kieuna?” Yesus mariksa ka bapa eta budak. ”Sumuhun ti aalit,” tembalna.
22. ”Sering meh-meh tiwas ku eta roh jahat digulingkeun kana seuneu atanapi ka jero cai. Upami leres Bapa iasa, abdi nyuhunkeun sih piwelas, mugi ditulungan.”
23. ”Puguh bae,” waler-Na, ”asal maneh oge percaya. Moal aya nu mustahil pikeun jelema anu percaya mah.”
24. Bapa eta budak ngajawab satengah ngagero, ”Kantenan abdi percanten, mung henteu mantep. Mugi eta kapercayaan abdi teh ku Bapa disina mantep!”
25. Katingali ku Yesus jalma rea beuki nyedek ka Anjeunna, tuluy bae nimbalan ka eta roh jahat, ”Eh, roh anu nya torek nya pireu! Parentah Kami, maneh geura nyingkir, ulah nyurup-nyurup deui ka eta budak!”
26. Eta roh jahat ngagerung sarta budakna disina jeger, ti dinya eta roh jahat teh kaluar. Budak teh katenjona mani kawas mayit, nepi ka ceuk sarerea, ”Geus paeh!”
27. Tapi ku Yesus dicepeng leungeunna dihudangkeun, tuluy nangtung.
28. Sanggeus Yesus aya di jero imah, murid-murid naranyakeun kieu, ”Ku naon ku abdi-abdi mah teu tiasa diusir eta roh jahat teh?”
29. Waler-Na, ”Roh jahat anu tadi mah ku naon-naon ge teu bisa diusir salian ti ku paneda.”