A A A A A
Error:
BookNum: 4 Chapter: 25 VerseStart: 18 VerseShouldHave: 17
Alkitab dalam satu tahun
Maret 14

Bilangan 25:1-18
1. Sanggeus masanggrahan di Lebak Sitim, urang Israil mimiti maraen awewe ka urang Moab anu marukim di dinya.
2. Urang Israil ku eta awewe-awewe diarajak kana pesta-pesta anu diayakeun pikeun muja allah urang Moab. Urang Israil marilu ngadahar kadaharanana, marilu nyembah ka eta allah,
3. nya eta Baal di Peor. Ku sabab eta PANGERAN jadi wera,
4. tuluy nimbalan ka Musa, ”Tangkepan kabeh kapala Israil, geus ngaralawan ka Kami! Paehan hareupeun sakabeh, sangkan lemper wera Kami ka urang Israil.”
5. Ti dinya Musa miwarang logojo-logojo, saurna, ”Paehan ku maraneh masing-masing, sakur jelema ti kaom maraneh anu nyembah ka Baal di Peor.”
6. Sabot jelema-jelema keur careurik hareupeun gapura Kemah PANGERAN, dumadakan aya hiji urang Israil liwat mawa awewe urang Midian terus asup ka kemahna, kasaksian ku Musa, ku sarerea.
7. Ari Pinehas putra Elasar putu Imam Harun, barang ret ningal terus ngorejat, ceg kana tumbak,
8. tuluy ngagidig ka kemah eta jelema, gecrok eta jelema jeung awewena dipanggang ku tumbak, parat duanana. Reg balahi ka urang Israil kandeg.
9. Tapi geus katalanjuran, geus loba anu paraeh mani dua puluh opat rebu urang.
10. PANGERAN ngandika ka Musa,
11. ”Pinehas anak Elasar incu Harun geus nyirnakeun wera Kami ka urang Israil. Teu mere ampun ka nu nyembah ka allah sejen lian ti ka Kami. Ku sabab kitu urang Israil ku Kami henteu terus dibeakkeun sanajan manah Kami ngentab panas.
12. Bejakeun ka Pinehas, Kami rek ngadamel perjangjian ka manehna, langgeng moal barobah.
13. Ku sabab sakitu gumatina, henteu mere ampun ka satru Kami, nepi ka Kami kersa mere ampun kana kasalahan bangsa Israil, manehna turun-tumurun bakal jaradi imam.”
14. Anu dipaehan jeung awewe urang Midian teh ngaranna Simri bin Salu, kapala hiji warga kaom Simeon.
15. Nu awewe ngaranna Kosbi, bapa eta awewe ngaranna Sur, kapala salah sahiji kaom Midian.
16. PANGERAN ngandika deui ka Musa,
17. ”Urang Midian tarajang, tumpurkeun, sabab geus dosa merdayakeun ka maraneh di Peor, jeung ku sabab Kosbi anu dipaehan waktu keur aya balahi di Peor.”
18. Sanggeus balahi nu tadi, PANGERAN ngandika ka Musa jeung Elasar putra Harun. Pangandika-Na,

Bilangan 26:1-65
1. ”Urang Israil cacahkeun, nurutkeun ahli karuhun masing-masing, anu umurna dua puluh taun atawa leuwih, anu geus manjing jadi prajurit.”
2. Ku Musa jeung Elasar jalma-jalma nu umurna sakitu sina kumpul di hiji tanah lapang di Moab, sisi Walungan Yordan deukeut kota Yeriho. Ieu catetan urang Israil anu budal ti Mesir.
3. ***
4. Turunan ti kaom Rubin putra cikal Yakub: Kaom-kaom Hanok, Palu,
5. Hesron, jeung Karmi.
6. Ti ieu kaom-kaom, lalakina aya 43.730 urang.
7. Turunan Palu nya eta Eliab
8. jeung anak-anakna: Nemuel, Datan, jeung Abiram. (Datan jeung Abiram teh dua kapala anu dipilih ku urang Israil, anu nangtang ka Musa jeung Harun bariluk ka Korah ngalawan ka PANGERAN,
9. sarta tariwas jeung Korah dilegleg ku taneuh bareng jeung 250 urang anu bariluk ka maranehna sarta tariwas ku seuneu. Eta kajadian jadi hiji peringetan ka urang Israil.
10. Tapi anak-anak Korah mah henteu kabawa tiwas.)
11. Turunan ti kaom Simeon: Kaom-kaom Nemuel, Yamin, Yakin,
12. Serah, jeung Saul.
13. Lalakina aya 22.200 urang.
14. Turunan ti kaom Gad: Kaom-kaom Yepon, Hagi, Suni,
15. Osni, Eri,
16. Arod, jeung Areli.
17. Lalakina aya 40.500 urang.
18. Turunan ti kaom Yuda: Kaom-kaom Sela, Peres, Serah, Hesron, jeung Hamul. (Aya dua putra Yuda anu tilar dunya di Kanaan, nya eta Er jeung Onan.)
19. ***
20. ***
21. Lalakina aya 76.500 urang.
22. Turunan ti kaom Isaskar: Kaom-kaom Tola, Puah,
23. Yasub, jeung Simron.
24. Lalakina aya 64.300 urang.
25. Turunan ti kaom Sebulun: Kaom-kaom Sered, Elon, jeung Yahlel.
26. Lalakina aya 60.500 urang.
27. Turunan ti kaom Yusup, ti putrana anu ngaran Menase jeung Epraim.
28. Turunan ti kaom Menase: Menase puputra Mahir, Mahir puputra Gilad. Turunan Gilad nya eta:
29. Kaom-kaom Ieser, Helek,
30. Asriel, Sekem,
31. Semida, jeung Heper.
32. Heper puputra Selopehad, ari Selopehad anakna awewe kabeh, ngaranna: Mahla, Noa, Hogla, Milka, jeung Tirsa.
33. Lalakina aya 52.700 urang.
34. Anak incu ti kaom Epraim: Kaom-kaom Sutelah, Beker jeung Tahan.
35. Ti turunan Sutelah nya eta kaom Eran.
36. Lalakina aya 32.500 urang. Eta catetan kaom-kaom ti putra putu Yusup.
37. Anak incu ti kaom Binyamin: Kaom-kaom Bela, Asbel, Ahiram,
38. Sepupam, jeung Hupam.
39. Ari turunan Bela nya eta kaom Arda jeung kaom Naaman.
40. Lalakina aya 45.600 urang.
41. Anak incu ti kaom Dan: Suham.
42. Lalakina aya 64.400 urang.
43. Anak incu ti kaom Aser: Kaom-kaom Yimna, Yiswi, jeung Beria.
44. Ari turunan Beria nya eta kaom Heber jeung kaom Malkiel.
45. Aser boga anak awewe ngaranna Serah.
46. Jumlah lalaki ti ieu kaom-kaom aya 53.400 urang.
47. Anak incu ti kaom Naptali: Kaom-kaom Yahsel, Guni,
48. Yeser, jeung Silem.
49. Lalakina aya 45.400 urang.
50. Jumlah lalaki urang Israil kabeh aya 601.730 urang.
51. PANGERAN ngandika deui ka Musa,
52. ”Tanah teh bagi-bagikeun ka unggal kaom nurutkeun ukuran cacah jiwana.
53. Ngabagikeunana kudu ku lotre. Bagian anu lega bikeun ka kaom anu cacah jiwana loba, bagian anu heureut bikeun ka kaom anu cacah jiwana saeutik.”
54. ***
55. ***
56. Anak incu ti kaom Lewi nya eta kaom-kaom Gerson, Kahat, jeung Merari.
57. Ari turunan ti maranehna kaasup oge kaom-kaom Libni, Hebron, Mahli, Musi, jeung Korah. Ari Kahat teh nya eta ramana Amram.
58. Amram nikah ka Yokebed binti Lewi, anu dilahirkeunana di Mesir. Putra Amram ti Yokebed anu pameget nya eta Harun jeung Musa, anu istri Miryam.
59. Harun kagungan opat putra pameget nya eta Nadab, Abihu, Elasar, jeung Itamar.
60. Nadab jeung Abihu tiwas lantaran ngukus ka PANGERAN ku seuneu nu henteu halal.
61. Jalma lalaki urang Lewi ti umur sabulan ka luhur aya 23.000 urang. Didaptarna dipisah ti urang Israil nu lian, sabab ieu mah moal mareunang tanah milik di Israil.
62. Dicacahkeunana ku Musa jeung Elasar waktu nyacahkeun urang Israil di hiji tanah lapang di Moab, sisi Walungan Yordan deukeut kota Yeriho.
63. Ari jelema-jelema anu dicacahkeun ku Musa jeung Harun basa di Gurun Keusik Sinai keneh, harita geus teu araya.
64. Kajaba ti Kaleb bin Yepune jeung Yosua bin Nun. Nu sejenna mah geus paraeh di tanah gurun. Kitu kersaning PANGERAN, sakumaha timbalana-Na.
65. Jabur Daud, waktu pura-pura owah hareupeun Abimelek nepi ka diusir tuluy angkat.

Mazmur 34:1-7
1. Kaula seja nganuhunkeun ka PANGERAN saban waktu, moal eureun muji Mantenna.
2. Seja muji sugri padamelana-Na, sina kadenge ku nu keur diteungteuinganan, malar hatena lipur.
3. Hayu urang ngembarkeun kaagungan PANGERAN, urang bareng muji jenengana-Na!
4. Kaula sasambat ka PANGERAN, ku Mantenna diwaler, dibebaskeun tina sagala kasieun.
5. Nu dikaniaya ngaharep ka PANGERAN, hatena jadi bungah pangharepanana hamo gaplah.
6. Nu balangsak teh sasambat ka Mantenna, seug dikabul, dibebaskeun tina karupekanana.
7. Nu umangkeuh ku kabeungharan baris ragrag ngoleang, lir daun murudul usum muguran. Sabalikna jalma bageur baris subur, lir tangkal gomplok daunna.

Amsal 11:28-28
28. Lamun harita aya anu nyebut, ’Tah ieu Kristus!’ atawa, ’Tuh itu Kristus!’ ulah percaya.

Markus 13:21-37
21. Sabab bakal timbul Kristus palsu jeung nabi-nabi palsu. Maranehna bakal nyarieun kaajaiban jeung kaahengan pikeun nipu, lamun bisa mah ka umat pilihan Allah oge.
22. Maraneh ku Kami geus dibejaan ti ayeuna, supaya iyatna.”
23. ”Sanggeus mangsa sangsara tea liwat, panonpoe bakal poek, bulan moal cahayaan,
24. bentang-bentang ragragan ti langit, kakuatan-kakuatan langit malengpar tina jalanna.
25. Geus kitu sumping Putra Manusa dina mega, kacida kawasa-Na jeung agung-Na.
26. Anjeunna bakal miwarang para malaikat ka opat madhab bumi ngumpulkeun umat pilihan Allah ti sakuliah jagat ti tungtung nepi ka tungtung.”
27. ”Tenjo tangkal kondang, aya papatahna. Lamun regang-regangna geus ngahejoan, ngaleuleusan jeung sarirungan, eta tandana geus tereh usum panas.
28. Nya kitu, lamun hal-hal anu bieu disebut geus kajadian, eta tandana yen geus tereh panungtungan, geus mimiti ahir jaman.
29. Inget, eta sakabeh perkara bakal kajadian samemeh jelema-jelema anu harirup ayeuna paraeh kabeh.
30. Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika Kami mah moal musna.”
31. ”Tapi iraha poena, iraha jamna, jelema taya nu nyaho, para malaikat henteu, Putra Manusa ge henteu. Ngan Rama anu uninga.
32. Ku sabab maraneh teu nyaho piwaktueunana, sing waspada, sing peryatna.
33. Piwaktueunana teh ibarat kieu: Aya hiji jelema indit nyaba, lunta ti imahna. Memeh indit metakeun heula bujang-bujangna kana pagaweanana masing-masing, kitu deui tukang jaga panto diparentah supaya ulah kendat-kendat ngajaga.
34. Maraneh moal nyaho iraha pibalikeunana eta dunungan, boa pabuburit, boa tengah peuting, boa subuh, boa isuk-isuk, anu matak kudu tetep caringcing.
35. Lamun eta juragan ujug-ujug datang, maraneh ulah kasampak keur harees.
36. Ku sabab kitu Kami ngingetan ka maraneh teh keur sarerea: Sing caringcing!”