Instagram
English
A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
Desember 8

Hosea 7:1-16
1. Saban Kami niat nambaan umat Kami Israil sangkan waluya sarta marukti deui, katenjona teh ngan marigawe kajahatan jeung kadorakaan bae. Silih tipu jeung pada batur; babak-bobok jeung pulang-paling ka imah batur; rarampog ka nu laliwat.
2. Teu kapikir ku uteukna yen sagala kadorakaanana teh baris kaingetkeun ku Kami. Pimanaeun Kami rek teu awas kana dosana anu geus ngalaput dirina.”
3. PANGERAN ngandika, ”Jalma-jalma jarahat kalakuanana, sakait nyieun tipu daya ka raja jeung ka para pajabatna.
4. Maranehna kabeh jalma-jalma hianat jeung teu saratia. Rasa kaceuceubna kawas seuneu anu ku tukang roti can disina marong, samemeh adonanana siap dibeuleum.
5. Waktu raja ngayakeun pesta, raja jeung para pajabatna ku maranehna disuwuk ku anggur, ngarinum terus marabok nepi ka siga nu owah.
6. Cara seuneu dina tungku, nya kitu niat jahat jeung amarah eta jalma-jalma sapeupeuting marong dina hatena, sarta dina poe isukna amarahna ngajegur hurung.
7. Kasundut ku seuneu amarahna, maranehna maraehan para pamingpinna. Raja-rajana diparaehan patuturut, tapi taya saurang-urang acan anu sasambat menta tulung ka Kami.”
8. PANGERAN ngandika, ”Urang Israil teu beda ti roti nu asak sabeulah. Maranehna mercayakeun diri ka bangsa-bangsa sejen,
9. teu karasaeun yen percaya ka bangsa sejen teh geus ngalantarankeun kakuatan maranehna musna. Ahir riwayat maranehna geus tereh nepi, tapi maranehna teu nyaho-nyahoeun acan.
10. Kaangkuhan urang Israil netelakeun kasalahanana. Tapi maranehanana teu kalis ku nu enggeus-enggeus, tetep henteu tarobat ka Kami, PANGERAN Allahna.
11. Israil kawas japati bodo hihiberan pundah-pindah; jalma-jalmana mimitina marenta tulung ka Mesir, ti dinya lumpat ka Asur!
12. Tapi ku Kami rek dipasangan jaring, lamun maranehna laliwat rek ditewakan cara manuk. Kajahatan maraneh ku Kami baris dihukum anu satimpal.
13. Cilaka maranehna! Geus naringgalkeun Kami, ngaralawan ka Kami. Ku Kami rek diancurkeun. Kami lain teu hayang nyalametkeun maranehna, tapi percayana ka Kami teh palsu.
14. Sasambatna ka Kami henteu saenyana, kalah ka meubeut-meubeutkeun maneh jeung gerang-gerung cara umat brahala. Ari ngadoa marenta gandum jeung anggur teh bari narurihan maneh cara umat brahala!
15. Teu kalis Kami anu ngurus ti leuleutik ka maranehna nepi ka jadi kuat, teu burung goreng bae maksudna ka Kami.
16. Maranehna tetep nonggongan ka Kami, ngadon nyanghareup ka hiji aallahan anu teu walakaya. Maranehna saibarat gondewa bingkeng, teu bisa dipercaya. Pamingpin-pamingpinna ku lantaran garede omong baris tiwas dipergasa, bari diseungseurikeun ku urang Mesir.”

Hosea 8:1-14
1. PANGERAN ngandika, ”Sadakeun tangara! Musuh geus narajang nagri Kami saperti heulang nyuruwuk! Umat Kami geus megatkeun perjangjian antara Kami jeung maranehna jeung ngalawan pangajaran Kami.
2. Sanajan maranehna nyarebut Kami teh Allahna, jeung ngarakukeun yen maranehna teh umat anu warawuh ka Kami,
3. tapi maranehna arembung narima hal-hal anu hade. Ku sabab kitu maranehna baris diudag-udag ku musuh.
4. Umat Kami milih raja-rajana, tapi nurutkeun pamilihna sorangan bae. Ngangkat para pamingpinna, tapi teu marenta mupakat Kami heula. Maranehna nyarokot perakna jeung emasna dijarieunan arca brahala, jalan picilakaeunana sorangan.
5. Kami ijid kana arca sapi emas anu disarembah ku urang Samaria. Kacida Kami ambekna ka urang dinya. Iraha rek areureunna nyararembah ka arca teh?
6. Eta arca teh beunang nyieun hiji tukang, urang Israil, sama sakali lain Allah! Eta arca sapi emas anu disarembah di Samaria teh bakal dibantingkeun nepi ka bubuk!
7. Umat Kami tebar angin, bakal panen angin topan! Gandum di kebonna moal arasak, moal mere hasil pikeun dijieun roti. Sanajan bisa asak ge bakal beak dihakan ku bangsa sejen.
8. Israil geus jadi saperti bangsa-bangsa lian bae, jeung geus euweuh gunana kawas pariuk nu geus remuk.
9. Bedegong, kawas kalde leuweung, marawa karep sorangan. Maranehna arindit nyaluuh ka Asur menta pitulung, sarta mayar ka bangsa-bangsa sejen menta ditangtayungan.
10. Tapi ku Kami rek buru-buru dirampid sina ngumpul, rek dihukum. Moal lila deui maranehna bakal pupurilitan bakating ku ngarasa nyeri digencet ku raja Asur.
11. Beuki loba urang Israil nyarieunan altar anu maksudna keur ngalebur dosa, malah jadi beuki loba tempat geusan maranehna nyieun dosa.
12. Kami geus loba pisan nulis pangajaran keur maranehna, tapi ditarolak, disebutkeun pangajaran aneh tur asing.
13. Maranehna mere kurban ka Kami, sarta ngahakan daging eta kurban. Tapi Kami, PANGERAN, teu resep ka maranehna. Ayeuna dosa-dosana ku Kami rek diinget-inget sarta maranehna rek dihukum. Ku Kami rek dipulangkeun deui ka Mesir!
14. Urang Israil nyarieunan karaton, tapi mopohokeun ka Khalikna. Urang Yuda nyarieunan kota-kota benteng. Tapi Kami rek ngadatangkeun seuneu sina ngaduruk karaton-karaton jeung kota-kota maranehna.”

Mazmur 139:7-12
7. Ka mana abdi tiasa indit nyingkiran Gusti? Ka mana abdi tiasa ngejat ti hadirat Gusti?
8. Ngungsi ka langit, Gusti aya di dinya, nyempod ka alam maot, Gusti aya di dinya.
9. Hiber ka beh ditueun wetan, atanapi matuh di peuntas pangjauhna di kulon,
10. Gusti aya di dinya baris nungtun abdi, Gusti aya di dinya baris nulungan abdi.
11. Upami abdi menta ka poek sina moekan, atanapi menta ka caang sina jadi peuting,
12. poek oge keur Gusti mah henteu poek, wengi oge sami caang sapertos siang. Poek sareng caang keur Gusti mah sami bae.

Amsal 29:20-20
20. Loba keneh harepan pikeun jalma bodo, ti batan pikeun jalma anu ngomongna teu jeung pikiran.

2 Yohanes 1:1-13
1. Kahatur Ibu sapala putra. Ieu serat ti sim kuring, kokolot jamaah, anu enya-enya nyaah ka Ibu. Sanes sim kuring bae anu nyaah teh, nu sanes-sanesna oge anu parantos tarerangeun ka Allah mah nyaraaheun ka Ibu,
2. wantu-wantu eta kayaktian teh parantos jadi milik urang salalanggengna.
3. Mugia Allah Rama sareng Yesus Kristus Putra-Na maparin sih kurnia, sih piwelas sareng karahayuan ka urang.
4. Bapa kacida bungahna aya putra Ibu anu lumampah dina kayaktian, narurut kana timbalan Allah Rama.
5. Maksud bapa nyuratan teh arek ngajak ka Ibu, hayu urang silih pikanyaah. Ieu hal kudu silih pikanyaah teh sanes timbalan anyar, timbalan nu bareto keneh anu mimiti katarima ku Ibu tea.
6. Ari hartina mikanyaah teh nya eta hirup anu nurut kana parentah Allah. Ari timbalana-Na anu katarima ku Ibu bareto nya eta miwarang silih pikanyaah.
7. Ibu, ayeuna seueur jelema tukang nyasabkeun, riab ka sakuliah jagat, anu ngamustahilkeun Yesus Kristus sumping ka dunya nganggo raga manusa. Jelema anu kitu teh tukang ngalejokeun, Musuh Kristus.
8. Sing ati-ati, beubeunangan bapa ihtiar pikeun kasalametan Ibu teh ulah nepi ka dilesotkeun, bapa kacida ngaharep hasilna anu mucekil ti Ibu.
9. Margi sing saha anu ingkar tina piwulang Kristus, anu nyingkahan, eta teh ingkar ti Allah. Sabalikna, sing saha anu tigin kana eta piwulang, hirupna teh satunggal sareng anu jumeneng Rama, satunggal sareng anu jumeneng Putra.
10. Ku sabab kitu, upama engke Ibu kadatangan jelema anu mawa pangajaran sanes piwulang Kristus, ulah ditarima, ulah dibagea-bageakeun acan.
11. Margi ngabageakeun jelema kitu mah sami jeung daek milu kana kadorakaanana.
12. Seueur keneh picarioseun mah, tapi asa leuwih sae ulah ku serat. Engke bae ari bapa ka dieu da parantos aya maksud, ambeh cacap karasa bungahna ku sarerea.
13. Aya salam ti putra-putrana saderek istri Ibu.