A A A A A
Error:
BookNum: 38 Chapter: 12 VerseStart: 13 VerseShouldHave: 12
Alkitab dalam satu tahun
Desember 29

Zakharia 10:1-12
1. Suhunkeun ka PANGERAN, mugi-mugi aya hujan dina usum sirung. Nya PANGERAN anu ngayakeun mega pihujaneun, nu nurunkeun hujan, sangkan lahan-lahan jadi seger jeung hejo, pikeun kaperluan sakabeh manusa.
2. Jalma-jalma mentana sok ka brahala, atawa ka tukang peleng, padahal jawabanana ngan jijieunan wungkul, omong kosong. Aya nu sok napsir impian, padahal tapsiranana matak sasab pipikiran, panglipur anu taya gunana. Kalakuan jalma jadi nguluyur, kawas domba nu ngalantrah. Pikarunyaeun, kawantu taya anu nungtun.
3. Kieu timbalan PANGERAN, ”Kami teh ambek pisan ka urang asing anu keur marentah ka umat Kami, nu matak ku Kami arek disiksa. Urang Yuda teh umat Kami, geus tangtu baris dijaga ku Kami, PANGERAN Nu Maha Kawasa. Pikeun Kami, Yuda teh baris minangka kuda perang.
4. Yuda bakal ngagelarkeun raja-raja, para pamingpin, para panglima, anu bakal ngatur umat Kami.
5. Urang Yuda pasti jaya, ibarat prajurit anu ngaluluh musuhna dina leutak. Ana tarung tangtu disarengan ku PANGERAN, nepi ka pasukan kuda musuhna ge moal teu lebur.
6. Urang Yuda, sina jaradi jalma gagah, urang Israil pasti ku Kami dibela. Kami watir nenjo maranehna, nu matak rek dipulangkeun ka lemah caina. Moal aya tapak-tapak entas dipiceun ku Kami. Ieu Kami PANGERAN, Allah panutanana, baris narima kana sagala panedana.
7. Urang Israil baris kuat lir para prajurit, bakal galumbira hatena, saperti jalma nu tas nginum anggur. Kajayaanana bakal kainget-inget ku anak incuna. Anak incuna bakal barungah, barungah ku pitulung PANGERAN.
8. Umat Kami rek disaur, sina karumpul ngahiji. Sina pulih sarta loba deui kawas saasal ti heula.
9. Najan ku Kami geus disina pabalencar, di nagri-nagri deungeun bacacar, tapi anu jararauh ge, hatena mah aringeteun bae ka Kami.
10. Kami anu baris mawa mulang, ti Mesir jeung ti Asur, sina maratuh deui di nagri sorangan. Malah sina nyaricingan Gilad jeung Libanon. Nagrina sakuliahna, bakal gegek deui pangeusina.
11. Ana maranehna nyorang lautan sangsara, Kami anu bakal narajang ombakna. Leuwi-leuwi Walungan Nil oge tinangtu saat caina. Nagri Asur nu adigung bakal ngeluk, nagri Mesir nu perkasa, bakal ucul kawasana.
12. Sabalikna umat Kami, rek disina kuat, sarta bakal taʼat ngabakti ka Kami.” Kitu timbalan PANGERAN.

Zakharia 11:1-17
1. Buka panto-panto maneh, Libanon! Leuweung kiputri maneh rek dihuru!
2. Geura ceurik jejeritan, tangkal-tangkal camara! Tangkal-tangkal kiputri geus rarubuh, anu sakitu mulyana teh geus digempur! Geura ceurik jejeritan, eh tangkal-tangkal galede di Basan! Leuweung nu kekep teh geus rata dibabad.
3. Para pangereh careurik, nalangsa, geus musna kamulyaanana! Dengekeun, singa-singa tinggalaur, dumeh leuweungna di sapanjang Walungan Yordan geus lebur.
4. PANGERAN, Allah kaula, nimbalan ka kaula, ”Pangangonkeun itu domba-domba nu rek dipeuncitan.
5. Anu bogana ngan meuncitan bae, tapi taya nu ngahukum. Bari ngajual daging eta domba-domba, maranehna ngomong kieu, ʼPuji PANGERAN! Urang jadi tambah beunghar!ʼ Para pangangonna sorangan teu nyaraaheun ka domba-dombana.” (
6. PANGERAN ngandika, ”Kami moal karunya ka saha-saha deui di ieu nagri. Kami sorangan rek nyerenkeun sakabeh jelemana kana kakawasaan para pangerehna. Ieu nagri ku eta pangereh-pangereh bakal diancurkeun, sarta ku Kami moal diluputkeun tina kakawasaan maranehna.”)
7. Jalma-jalma anu meuli jeung ngajual eta domba-domba, ngulikeun ka kaula, tuluy kaula jadi pangangon eta domba-domba anu rek dipeuncitan tea. Sim kuring nyokot iteuk dua, nu hiji dingaranan ”Kurnia”, nu hiji deui ”Beungkeutan”. Tuluy domba-domba teh ku kaula dijaga.
8. Batur papada tukang ngangon tiluan, ngarewaeun ka kaula, nepi ka kaula beak kasabaran, sarta di jero sabulan ku kaula diusir tiluanana.
9. Geus kitu domba-domba teh ku kaula diomongan, ”Kami moal ngangon deui maraneh. Mana-mana nu kudu paeh, nya paeh. Mana-mana nu kudu tiwas, nya tiwas. Sesana pek silih teunggar nepi ka paeh.”
10. Iteuk anu ngaranna ”Kurnia” dipinggeskeun, nandakeun bedona perjangjian antara PANGERAN jeung pangeusi dunya.
11. Jadi ti semet poe eta perjangjianana geus dibatalkeun. Tukang jual beuli domba anu harita ngawaskeun peta kaula nyarahoeun, yen eta peta kaula teh karana sabda PANGERAN.
12. Geus kitu kaula menta bayaran, ”Lamun aranjeun rido, kaula menta bayaranana. Tapi ari teu rarido mah entong.” Seug ku maranehna dibayar tilu puluh gebleg perak.
13. PANGERAN nimbalan ka kaula, ”Duit teh asupkeun kana kas Bait Kami.” Seug eta duit teh diasupkeun kana kas Bait Allah. Ceuk pangrasa nu muruhkeunana mah buruhan sakitu teh mahal teuing.
14. Geus kitu iteuk anu ngaranna ”Beungkeutan” oge ku sim kuring dipinggeskeun jadi dua potong, nandakeun yen Yuda jeung Israil geus henteu ngahiji deui.
15. PANGERAN nimbalan ka kaula, ”Maneh sakali deui kudu jadi pangangon, tapi ayeuna mah kudu jadi pangangon anu taya gunana.
16. Sabab Kami geus nempatkeun hiji pangangon sina ngurus domba-domba Kami. Tapi manehna ngantep domba-domba Kami anu kaancam bahaya. Nu leungit teu diteangan, nu raheut teu diubaran, nu araya teu diparaban. Malah sabalikna sok ngahakan daging domba Kami anu panglintuhna sarta nyabutan kukuna.
17. Sing cilaka eta tukang ngangon gejul nu tanpa guna teh! Manehna geus ninggalkeun domba-domba angonanana. Sing tumpes kamampuhna ku perang, sing keked leungeunna, sing kences matana anu katuhu.”

Zakharia 12:1-14
1. Ieu amanat PANGERAN ngeunaan Israil, PANGERAN, nu mentangkeun langit, nu nyiptakeun jagat, nu maparin hirup ka manusa. Kieu timbalana-Na,
2. ”Yerusalem ku Kami rek dijieun saibarat gelas anggur. Anggurna diarinum ku bangsa-bangsa sabudeureunana nepi ka tingjolongjong kawas jalma anu mabok. Waktu Yerusalem ku maranehna dikepung, kota-kota di Yuda anu kari keneh oge bakal dikepung.
3. Tapi dina geus mangsana mah Yerusalem ku Kami rek dijieun saibarat batu anu kacida beuratna. Bangsa mana bae anu nyoba-nyoba ngagulingkeun bakal cilaka. Geus kitu bangsa-bangsa saalam dunya bakal ngahijikeun kakuatan arek nempuh Yerusalem.
4. Dina waktu eta, kabeh kudana ku Kami rek disingsieunan, nu tarumpakna sina aredan. Urang Yuda tangtu ku Kami dijaga, sabalikna kuda pasukan musuhna baris dilolongan.
5. Warga-warga golongan Yuda bakal ngaromong dijero hatena, ʼPANGERAN Nu Maha Kawasa maparin kakuatan ka dulur-dulur urang di Yerusalem.ʼ
6. Harita warga-warga golongan Yuda ku Kami rek dijieun ibarat seuneu nu ngahuru leuweung, atawa ngahuru huma nu gandumna geus asak, baris ngabasmi bangsa-bangsa anu aya di sakurilingeunana. Ari urang Yerusalem tetep ajeg tur aman di jero kota.
7. Kami, PANGERAN, rek ngaheulakeun balad Yuda unggul, sangkan urang Yuda anu kari keneh harkatna teu leuwih handap ti batan harkat anu bakal katarima ku turunan Daud jeung ku urang Yerusalem.
8. Harita, Kami, PANGERAN, bakal ngaraksa pangeusi Yerusalem. Jalma anu panghengkerna ge harita bakal jadi bedas kawas Daud. Maranehna bakal dipingpin ku turunan Daud, lir ditungtun ku malaikat PANGERAN, ku Allah ku manten.
9. Harita, bangsa mana bae anu nyoba-nyoba ngajorag Yerusalem, bakal dibasmi.
10. Turunan Daud jeung nu sejen-sejenna di Yerusalem, ku Kami bakal dieusi ku rasa kanyaah jeung kadaek kana sembahyang. Jalma nu ditubles ku maranehna nepi ka paeh teh bakal dipalire, sarta dicaleungceurikan kawas nyeungceurikan anak anu ngan hiji-hijina. Maranehna bakal midangdam kawas katinggal paeh ku anak cikal.
11. Dina mangsa eta nu maridangdam di Yerusalem bakal kacida poharana, kawas midangdam nyeungceurikan Hadad Rimon keur basa di tegal Megido.
12. Tiap kulawarga di eta nagri midangdamna sorangan-sorangan: kulawarga turunan Daud, kulawarga turunan Natan, kulawarga turunan Lewi, kulawarga turunan Simei, jeung kulawarga-kulawarga sejenna. Tiap kulawarga midangdamna masing-masing, sarta lalaki ti satiap kulawarga midangdamna misah ti awewe.”
13. Puji PANGERAN! Nyanyikeun lagu anyar pikeun PANGERAN, puji Mantenna dina pagempungan umat-Na anu satia!
14. Mangka suka, Israil, ku karana Khalik maneh; mangka gumbira, urang Sion, ku karana raja maraneh!

Mazmur 149:1-4
1. Puji jenengana-Na ku igel, puji Mantenna ku terebang jeung kacapi.
2. PANGERAN ngaraos suka ka umat-Na; nu rendah hate ku Mantenna dihormat, dipaparin kaunggulan.
3. Lamun maneh adigung jeung boga niat nyieun kagorengan ku bawaning gejul, geuwat eureunan sarta mikir.
4. Sabab: Manasina susu ku maneh dikocok, jadi mantega. Ari maneh ngetig irung batur mah bocor getihna. Ari nyieun piambekeun batur mah maneh cilaka.

Amsal 30:32-33
32. Geus kitu kaula ngadenge sora ngageder di sawarga, kawas gederna sora mangpirang-pirang jelema, nyarebut, ”Puji Allah! Kasalametan, kamulyaan, jeung kakawasaan, kagungan Allah urang!
33. Putusan Mantenna adil jeung jujur. Mantenna geus ngahukum palacur anu ngaruksak dunya ku lampah mesumna. Manehna ku Allah geus dihukum, sabab geus maehan abdi-abdi-Na.”

Wahyu 19:1-21
1. Maranehna ngageder deui, ”Puji Allah! Eta kota geus dihuru, haseupna meledug salalanggengna!”
2. Dua puluh opat sesepuh jeung opat mahluk tea tuluy sarujud, ngabakti ka Allah nu linggih dina tahta, sarta nyarebut, ”Amin! Puji Allah!”
3. Geus kitu tina tahta bijil soara, ungelna, ”Sanggakeun puji ka Allah urang, he sakabeh abdi-Na, sakabeh umat-Na, sakur anu sumujud ka Mantenna gede leutik!”
4. Kaula ngadenge deui sora ngageder, sada gederna jelema mangpirang-pirang, ngaguruh sada curug, ngagulugur sada guludug. Kaula ngadenge maranehna nyarebut, ”Puji Allah! Sabab Pangeran Allah urang Nu Maha Kawasa teh Raja!
5. Hayu urang suka-suka, urang muji kaagungan Mantenna! Sabab ayeuna anu ngagem jujuluk Anak Domba baris nikah, panganten istrina geus tarapti,
6. geus dianggoanan raksukan linen anu nyacas beresih gugurilapan.” (Harti lawon linen: lampah hade umat Allah.)
7. Malaikat tea sasauran ka kaula, ”Tulis: Bagja nu diondang kana pesta nikahna nu ngagem jujuluk Anak Domba.” Saurna deui, ”Kitu dawuhan Allah, dawuhan sayaktina.”
8. Kaula deku seja nyembah ka anjeunna. Tapi saurna, ”Ulah kitu! Kaula ge ngabdi saperti andika, saperti dulur-dulur andika jeung sakur nu nyarekel kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus. Nyembah mah kudu ka Allah!” Ari kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus teh jadi sumberna ilham nabi-nabi.
9. Geus kitu katingal sawarga muka, breh aya hiji kuda bodas. Jenengan anu tunggangna Sang Satia jeung Sang Saestu, adil dina mutus perkara, adil dina jurit.
10. Soca-Na moncorong lir seuneu hurung, mastaka-Na nganggo makuta rea. Dina salira-Na aya tulisan hiji jenengan. Ngan Anjeunna bae anu uninga kana eta jenengan teh.
11. Panganggo-Na beunang nyelep ku getih. Jenengan Anjeunna ”Sabda Allah”.
12. Anjeunna diiring ku angkatan perang sawarga anu tarumpak kuda bodas sarta dangdananana tina lawon linen bodas nyacas beresih.
13. Tina baham-Na bijil pedang seukeut, pikeun ngelehkeun bangsa-bangsa, sarta bangsa-bangsa teh ku Anjeunna bakal diparentah ku iteuk beusi. Anjeunna bakal ngaluluh anggur dina bak pameresan bebendu Allah Nu Maha Kawasa.
14. Dina jubah jeung paha-Na aya tulisan hiji gelaran, ungelna: ”Rajana para raja, Gustina para gusti”.
15. Ti dinya kaula nenjo hiji malaikat nangtung dina panonpoe, cumeluk handaruan nyalukan manuk-manuk anu keur haliber di satengahing awang-awang,
16. ”Ka darieu, kumpul kana pesta gede anu diadegkeun ku Allah. Hakanan ieu daging raja-raja, daging jendral-jendral, daging serdadu-serdadu, daging kuda jeung nu tarumpakna, daging sakabeh jelema, nu gede, nu leutik nu jadi abid jeung nu merdeka!”
17. Geus kitu sato tea jeung raja-raja saalam dunya katut angkatan perangna tembong, geus ngahiji sakait rek merangan anu tunggang kuda jeung angkatan perang-Na.
18. Tapi eta sato kacerek jeung nabi palsuna anu sok nyieun mujijat di hareupeun eta sato. (Mujijat-mujijatna ku eta sato dipake nyasarkeun jelema-jelema anu marake tanda manehna jeung nu nyarembah kana arcana.) Eta sato jeung nabi palsuna digebruskeun hirup-hirup kana lautan seuneu walirang anu hurung ngagegedur.
19. Angkatan perangna beak paraeh disabetan ku pedang anu bijil tina baham nu tunggang kuda bodas tea, sarta sakabeh manuk ngaharakanan bangke-bangkena mani rarewog.