Instagram
English
A A A A A
Yehezkiel 25:1-17
1. PANGERAN nimbalan ka kaula,
2. timbalana-Na, ”Eh anak manusa, weweleh nagri Amon ku maneh.
3. Bejakeun, darengekeun ieu timbalan Kami, PANGERAN Nu Maha Agung: Maraneh ngarasa puas nenjo Bait Kami dinistakeun, ngarasa puas nenjo nagri Israil diburak-barik, ngarasa puas nenjo urang Yuda digiring ka pangbuangan.
4. Ku sabab maraneh geus mupuas kitu, maraneh ku Kami rek diselehkeun ka kaom-kaom ti gurun keusik beulah wetan. Maranehna bakal masang kemah-kemahna di nagri maraneh, tuluy maratuh. Maranehna nu bakal ngadahar bubuahan jeung nginum susu anu kuduna jang maraneh.
5. Ibukota Raba ku Kami rek dijieun pakandangan onta, kota-kota urang Amon rek dijieun pakandangan domba, sangkan maraneh nyararaho yen Kami teh PANGERAN.”
6. Kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Agung, ”Maneh mani keprok jeung jijingkrak bawaning ku atoh. Maneh mupuas ka nagri Israil.
7. Ku sabab eta, maneh ku Kami rek diselehkeun ka bangsa-bangsa, sina dijarah. Maneh ku Kami bakal ditumpes sama sakali, nepi ka moal deui jadi bangsa, moal deui boga nagri akuan. Kakara engke maneh nyaho yen Kami teh PANGERAN.”
8. PANGERAN nimbalan, ”Ku sabab Moab geus nyebutkeun urang Yuda ge sarua jeung bangsa-bangsa sejen,
9. kota anu jadi benteng wates nagri Moab ku Kami rek disina aya nu ngagempur, malah katut kota-kota anu pangendahna, Bet Yesimot, Baal Meon jeung Kiryataim.
10. Moab ku Kami rek disina eleh bareng jeung Amon ku kaom-kaom ti gurun keusik beulah wetan, nepi ka Moab moal deui jadi bangsa.
11. Moab tangtu ku Kami dihukum, sangkan nyaraho yen Kami teh PANGERAN.”
12. PANGERAN Nu Maha Agung nimbalan, ”Urang Edom geus ngabales ka urang Yuda kacida telengesna. Eta pangbales ngajadi hiji kasalahan anu manjang.
13. Kami mere nyaho, Edom geus tangtu bakal dihukum, jelema-jelemana jeung sato-satona tangtu ku Kami bakal ditumpes. Ku Kami rek disina suwung ti semet kota T’eman nepi ka kota Dedan, jelema-jelemana sina paraeh ku perang.
14. Umat Kami Israil sina mangmaleskeun Kami ka Edom. Urang Edom ku maranehna bakal disina ngarasa hebatna amarah Kami. Edom sina nyahoeun kumaha rasana nampa wawales ti Kami.” Kitu timbalan PANGERAN Nu Maha Agung.
15. PANGERAN Nu Maha Agung nimbalan, ”Urang Pelisti geus ngabales kacida telengesna ka musuh kabuyutanana, numpes ku ceuceub-ceuceubna.
16. Ku sabab eta Kami mere nyaho, urang Pelisti ku Kami tangtu bakal digempur, disapu dibuburak. Jelema-jelemana anu caricing di Dataran Pelisti tangtu ku Kami dibasmi.
17. Tangtu dihukum dibales bebeakan. Sina ngarasa amarah Kami, sina nyarahoeun yen Kami teh PANGERAN.”

Yehezkiel 26:1-21
1. Dina tanggal hiji bulan saanu, nincak kana sabelas taun hirup di nagri buangan, aya timbalan PANGERAN ka kaula.
2. ”Eh anak manusa,” timbalana-Na, ”urang Tirus mupuas jeung nyurakan Yerusalem, pokna: ’Sukur Yerusalem tumpur! Perdaganganana anu sakitu kuatna geus musna. Saingan urang geus euweuh!’
3. Ku sabab kitu, kieu timbalan Kami, PANGERAN Nu Maha Agung: Kami ngamusuh ka maneh, eh Tirus. Kami rek ngadatangkeun bangsa-bangsa, sina ngagempur ka maneh, daratangna lir ombak laut.
4. Tembok kuta nagri maneh tangtu rebah dibedah, munara-munarana dirugrug-rugrugkeun. Bubukna ku Kami rek disapukeun, sina kari cadasna nonggerak,
5. sina diparake moekeun jaring ku tukang ngarala lauk ti laut. Kitu timbalan Kami, PANGERAN Nu Maha Agung. Tirus bakal diranjah ku bangsa-bangsa,
6. ari anu maratuh di kota-kota bagian daratanana bakal paraeh ku pedang. Lamun geus kitu kakara Tirus bakal nyaho yen Kami teh PANGERAN.”
7. PANGERAN Nu Maha Agung nimbalan, ”Kami rek ngadatangkeun hiji raja anu agung liwat saking, Raja Nebukadnesar ti Babul, sina ngarurug ka Tirus. Datangna ti tebeh kaler, mawa balad gede, mawa kareta-kareta perang jeung pasukan kuda.
8. Anu nyaricingan kota-kota bagian daratan bakal tariwas tengahing jurit. Musuhna ngali lombang nyieun parit, nyieun gugunungan pangepungan, masang tameng-tameng galede dijieun benteng anu rekep, pikeun ngayonan maneh.
9. Tembok kuta maneh bakal didagoran ku panggedor, munara-munarana anu disarigsig beusi bakal tingburubut maruragan.
10. Maneh bakal kaurugan ku kekebul anu dilantarankeun ku pasukan kuda musuh. Kareta-kareta perang anu ditarik ku kuda tinggurudug arasup ka jero kota anu geus rubuh, sarta waktu ngaliwatan lawang-lawang kota, tembok kuta mani eundeur.
11. Tentara pasukan kudana ambreg ka jero kota, minuhan jalan-jalan bari nyabetan rahayat maneh ku pedang. Pilar-pilar maneh anu tohaga bakal diguling-gulingkeun.
12. Kakayaan maneh jeung barang-barang dagangan bakal dirayah. Kuta maneh bakal rugrug, imah-imah anu alagreng bakal diburak-barik. Batu-batuna, kai-kaina jeung unak-anik ruruntuhanana bakal dicebur-ceburkeun ka laut.
13. Kawih-kawih maneh ku Kami rek dieureunkeun, bakal moal kadenge-denge deui sora kacapi.
14. Ku Kami ngan rek dikarikeun cadasna anu nonggerak, sina diparake moe-moekeun jaring ku tukang ngarala lauk. Pamohalan nagri maneh bisa ngadeg deui, karana nya kitu timbalan Kami, PANGERAN Nu Maha Agung.”
15. Kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Agung ka nagara Tirus, ”Keur waktu maneh kadeseh, jalma-jalma anu di sapanjang basisir bakal tinglalenyap hatena ngadenge koceakna jelema-jelema anu keur dijaragal.
16. Raja-raja anu ngarajaan bangsa-bangsa anu saba laut, bakal naringgalkeun kalungguhanana, ngaludar jubah jeung pakeanana anu disulam, ngaradon andeprok dina taneuh bari ngadegdeg. Pohara galimireunana nenjo nasib maneh, nepi ka awakna ngagibrig teu eureun-eureun.
17. Maranehna bakal ngawihkeun ieu lagu waktu maneh dikubur: Nagara anu kamashur geus tumpur! Kapal-kapalna disapu ti lautan. Urang nagri eta baheula mah kawasa di lautan, ngageumpeurkeun urang basisir.
18. Ayeuna, dina poean maneh rubuh, pulo-pulo ngadegdeg. Pangeusina tingraranjug ngadenge maneh binasa.”
19. PANGERAN Nu Maha Agung nimbalan, ”Maneh ku Kami rek disuwungkeun, kota-kota maneh sina kari urutna, hamo aya deui anu nyicingan. Bakal dikeueum ku cai ti dasar lautan.
20. Maneh rek dijongklokkeun ka dunyana anu paraeh, ngareujeungan anu geus areuweuh di kieuna, anu harirupna baheula. Maneh bakal tumetep jadi eusi bumi nu panghandapna, tempat ruruntuhan anu langgeng, ngabaturan nu geus paraeh. Maneh hamo dicicingan deui, hamo balik deui ka dunyana anu harirup.
21. Kami arek nyieun hiji misil anu pikagimireun, misil piahireun maneh. Sanajan upama maneh ditareangan ge pamohalan pikapanggiheun.” Kitu timbalan PANGERAN Nu Maha Agung.

Mazmur 128:1-6
1. Lagu paranti jarah. Jamuga sakur nu taʼat ka PANGERAN, anu hirupna nurutkeun timbalan Mantenna.
2. Pangasilan maneh baris picukupeun, tangtu senang, moal aya kakurang.
3. Bojo maneh bakal saibarat tangkal anggur anu buahna leubeut di jero imah maneh, anak-anak maneh nu lalaki bakal saibarat tangkal jetun ngora, ngariung meja maneh.
4. Kitu berkah nu baris katarima ku jalma anu taʼat ka PANGERAN.
5. Mugia PANGERAN ngaberkahan ka maneh ti Sion! Mugia maneh dina sapanjang hirup bisa nenjo kamakmuran Yerusalem!
6. Mugia maneh panjang umur, bisa nenjo anak incu! Mugia Israil aman santosa!

Amsal 28:25-25
25. Mentingkeun diri sorangan teh matak pikasusaheun. Kaayaan maneh bakal jadi pohara leuwih hadena upama maneh percaya ka PANGERAN.

Ibrani 11:17-40
17. Ku karana percaya, Ibrahim sadrah waktu didoja ku Allah kudu meuncit Ishak putrana dijieun kurban. Sanajan Allah ka Ibrahim geus maparin jangji tea, tapi Ibrahim sadrah masrahkeun putra anu ngan hiji-hijina.
18. Kapan jangji Allah ka Ibrahim teh kieu, ”Turunan maneh anu dijangjikeun ku Kami teh bakal rundayna ti Ishak.”
19. Ibrahim yakin Allah kawasa ngahirupkeun deui Ishak sanajan geus maot, tur enya Ishak teh sasat beunang deui tina ajal.
20. Ku karana percaya, Ishak ka Yakub jeung Esau ngucapkeun berkah nu bakal kasorang jaga.
21. Ku karana percaya, Yakub samemeh pupus ngaberkahan putra-putra Yusup. Anjeunna neneda ka Allah bari nguat-nguat anjeun neueul kana tetekenna.
22. Ku karana percaya, Yusup samemeh pupus nyarioskeun sawanganana yen bangsa Israil bakal budal ti Mesir, sarta maparin amanat hal ngurus tulang-taleng anjeunna.
23. Ku karana percaya, ibu ramana Musa nyumputkeun Musa nepi ka tilu bulan ti barang dilahirkeun. Demi putrana nu kasep, aranjeunna teu sieuneun ngalawan parentah raja.
24. Ku karana percaya, Musa sanggeus cukup yuswa teu kersaeun disebut putrana putri raja Mesir.
25. Ti batan hirup dina kagenahan dosa anu umurna moal awet, Musa malah milih hirup sangsara babarengan jeung umat Allah.
26. Ti batan kagungan harta banda sanagara Mesir, Musa ngaraos leuwih utama keneh nandangan panghina ku karana Kristus, Raja salam, sabab anu dipiharep ku anjeunna mah ganjaran nu bakal datang.
27. Ku karana percaya, Musa ngantunkeun Mesir, teu hariwang ku angkara murkana raja. Lir anu geus ningali ka Allah nu sipat gaib, Musa teu kersaeun mulih deui ka Mesir.
28. Ku karana percaya, anjeunna ngayakeun ”Paska”, sarta marentahkeun supaya panto-panto urang Israil diolesan getih, supaya nyawa cikal-cikal urang Israil ulah nepi ka dicabut ku Malaikat Maot.
29. Ku karana percaya, urang Israil bisa meuntasan Laut Beureum kawas leumpang di darat bae, ari urang Mesir anu ngarudag mah teu barisaeun, malah tingkerelep titeuleum.
30. Ku karana percaya, urang Israil ngurilingan kuta-kuta Yeriho tujuh poe lilana, nepi ka eta kuta-kuta raruntuh.
31. Ku karana percaya, Rahab, wanita tukang lacur, henteu milu katumpes jeung jelema-jelema anu henteu palercaya ka Allah, lantaran geus mere budi hade ka mata-mata urang Israil.
32. Rek diteruskeun? Teu aya deui waktuna; tacan nyaritakeun Gidion, Barak, Simson, Yepta, Daud, Samuel, jeung nabi-nabi.
33. Ku karana percaya, aranjeunna geus bisa ngelehkeun karajaan-karajaan. Aranjeunna ngajalankeun hal anu bener, anu matak nampa hal anu dijangjikeun ku Allah. Aranjeunna ngonci sungut singa,
34. mareumkeun seuneu anu keur ngamuk, luput tina kasambut ku pedang musuh. Aranjeunna lemah tapi jadi kuat, perangna garagah, mampuh ngagempur musuh nepi ka musuhna eleh.
35. Ku karana percaya, wanita-wanita barisa papanggih deui jeung sanak kulawargana anu sasatna geus tariwas. Aya anu milih kajeun pejah disasaak, nolak dibebaskeun, lantaran ngaharep dihirupkeun deui engke, kana kahirupan anu leuwih pikasenangeun.
36. Aya anu dihihina, dirangketan ku cameti, dibarogod ku rante tuluy diasupkeun ka panjara.
37. Aya anu dibaledogan ku batu nepi ka tiwas, aya anu awakna dibeulah dua ku ragaji, aya anu diteukteuk ku pedang. Aya anu kajeun teuing utrak-atrok jeung marake kulit domba atawa kulit embe, balangsak, dikaniaya, diteungteuinganan.
38. Dunya ieu henteu layak keur aranjeunna! Kawas kaum pangungsi, kadungsang-dungsang di gurun keusik, di pasir-pasir, hirupna di guha-guha atawa dina gorowong-gorowong taneuh.
39. Aranjeunna kuat nandangan eta sakabeh ku karana percaya! Tapi aranjeunna henteu kungsi nampa hal anu dijangjikeun ku Allah tea,
40. sabab Allah geus nyayagikeun anu leuwih utama pikeun urang. Maksad Allah, aranjeunna bisa disampurnakeun ngan lamun enggeus ngahiji jeung urang.