A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
Oktober 21

Yeremia 27:1-22
1. Henteu lila ti sanggeus Sidkia putra Yosia jadi raja di nagri Yuda, PANGERAN nimbalan ka kaula,
2. miwarang supaya kaula nyieun sawed tina kulit, jeung pasanganana tina kayu, sarta kudu dipake ku kaula dina punduk.
3. Geus kitu PANGERAN miwarang kaula ngirim pesen pikeun raja-raja di tanah Edom, Moab, Amon, Tirus jeung Sidon, supaya ditalatahkeun ka duta-dutana anu keur araya di Yerusalem, natamu di Raja Sidkia.
4. Kaula ku PANGERAN Nu Maha Kawasa, Allah Israil, dipiwarang nitah maranehna ngabejakeun ka rajana masing-masing, yen PANGERAN geus nimbalan kieu,
5. ”Ku daya pangawasa jeung kakuatan anu maha perkasa, Kami ngadegkeun alam dunya, manusa, jeung sakabeh sasatoan di sakuliah jagat. Eta kabeh ku Kami diserenkeun ka hiji jelema anu ku Kami kapilih.
6. Bangsa maraneh kabeh ku Kami geus diserenkeun ka abdi Kami, nya eta Raja Nebukadnesar ti Babul. Malah sato-sato galak sina taraluk ka manehna.
7. Sakabeh bangsa bakal taluk ka manehna, malah tuluy tunduk ka anakna jeung ka incuna, nepi ka cunduk waktuna bangsana sorangan tijungkel. Bangsana sorangan ahirna bakal ngawula ka bangsa-bangsa anu karuat, ka raja-raja anu perkasa.
8. Sanajan kitu, bangsa atawa karajaan mana bae anu ayeuna embung taluk kana pamarentahanana, tangtu ku Kami diruksak ku perang, ku kalaparan jeung ku pagebug, tungtungna beak sama sakali ditumpes ku Nebukadnesar.
9. Nu matak ulah palercaya ka nabi-nabi maraneh, atawa ka nu ngakukeun bisa norah pikahareupeun, boh ku lantaran meunang alamat tina impian, boh ku lantaran nyalukan arwah jalma anu geus paeh, atawa ku sihir, anu nyaram sangkan maraneh ulah taluk ka raja Babul.
10. Bohong wungkul panorahna teh, anu bakal ngalantarankeun maraneh diboyong batur jauh ti lemah cai, dibuang ku Kami, temahna tumpes pisan.
11. Sabalikna, bangsa anu daek taluk jeung ngawula ka raja Babul, ku Kami baris diidinan tumetep di lemah caina, bisa jongjon hirup bari ngolah tanahna. Kitu timbalan Kami, PANGERAN.”
12. Geus kitu kaula mihatur ka Raja Sidkia raja Yuda, sual eta keneh. Kieu: ”Kedah kersa taluk ka raja Babul, kersa ngabdi ka anjeunna katut rahayat sadaya, supados salamet.
13. Naha Sang Raja kitu deui rahayat make kudu tumpes ku perang, atanapi ku kalaparan, atanapi ku pagebug? Kapan timbalan PANGERAN oge bakal kitu temahna bangsa anu embung taluk ka raja Babul teh.
14. Sang raja ulah ngadangu kana omongan nabi-nabi, anu ngajak ulah taluk ka eta raja. Bararohong piwejangna eta nabi-nabi teh.
15. Lahiran PANGERAN oge eta nabi-nabi teh henteu diutus, jadi ngawejangna anu majar ngabantun pajenengan PANGERAN teh palsu. Temahna tangtos ku Mantenna dibuang, boh Sang Raja, boh nabi-nabi tukang ngawejang bohong tea.”
16. Ti dinya ceuk kaula ka imam-imam jeung jalma rea, kieu timbalan PANGERAN: ”Ulah palercaya ka nabi-nabi anu nujum yen paparabotan Bait Allah bakal tereh dipulangkeun ti Babul. Bohong eta teh.
17. Tong dipalercaya! Mending taluk ka raja Babul, sangkan saralamet! Naha kajeun ieu kota ruksak burak-barik?
18. Ari enya mah maranehna teh nabi, jeung lamun enya maranehna ngemban pangandika Kami, atuh kudu nunuhun ka Kami, PANGERAN Nu Maha Kawasa sangkan paparabotan anu ngari keneh di Bait Allah jeung di karaton raja ulah nepi ka diakut ka Babul.” (
19. Waktu Yoyakin putra Yoyakim raja Yuda katut para pamingpin Yuda jeung para pamingpin Yerusalem ku Nebukadnesar diboyong ka Babul, barang-barang Bait Allah aya anu teu milu kabawa, nya eta pilar-pilar, tahang tambaga, padati-padati, jeung sajabana deui barang sisimpenan Bait Allah.)
20. ***
21. ”Darengekeun ieu timbalan Kami, PANGERAN Nu Maha Kawasa, Allah urang Israil, ngeunaan barang-barang sisimpenan anu kari di Bait Kami jeung di karaton raja di Yerusalem:
22. Kabeh bakal diakut ka Babul, tetep di ditu, nepi ka Kami kersa deui malire. Geus kitu kakara ku Kami dipulangkeun, terus disimpen di dieu. Kitu timbalan Kami, PANGERAN.”

Yeremia 28:1-17
1. Dina taun eta, nya eta taun kaopat Sidkia jadi raja, dina bulan kalima, aya hiji nabi ti kota Gibon, nya eta Hananya bin Asur, ngajak ngomong ka kaula di Bait Allah. Ngomongna di hareupeun para imam jeung jalma rea.
2. Carekna, PANGERAN Nu Maha Kawasa, Allah urang Israil, ngandika kieu, ”Kami geus meunggaskeun kakawasaan raja Babul.
3. Dua taun deui barang-barang Bait Kami anu ku Nebukadnesar diakut ka Babul, ku Kami rek dipulangkeun ka ieu tempat.
4. Kitu deui Yoyakin anak Yoyakim raja Yuda, katut sakabeh urang Yuda anu diboyong ka Babul, ku Kami bakal dipulangkeun deui ka dieu. Geus pasti, kakawasaan raja Babul dipeunggaskeun ku Kami. Kitu timbalan Kami, PANGERAN.”
5. Tembal kaula, kasaksian ku para imam jeung jalma rea,
6. ”Amin! Mugi leres kitu pangersa PANGERAN! Kacida kaula ngamuga-mugana, mugi Mantenna leres ngabuktoskeun panorah saderek, mulangkeun ti Babul sagala rupi barang Bait Allah, kitu deui dulur-dulur anu kapungkur diboyong jaradi tawanan.
7. Nanging kieu pihatur kaula ka saderek kitu deui ka sadayana.
8. Kapungkur pisan, memeh kaula sareng memeh anjeun, nabi-nabi ngawarejangna teh kieu saurna: bangsa rea kitu deui karajaan-karajaan anu karuat, bakal katarajang ku perang, ku kalaparan, ku pagebug.
9. Jadi upama aya nabi anu norah pisalameteun, nembe tiasa disebat nabi sajati, anu leres-leres diutus ku PANGERAN, upama panorahna tea bukti.”
10. Kek Hananya nyekel kana pasangan dina punduk kaula, dilaan terus dipinggeskeun,
11. bari pok ngomong ka jalma rea, ”Timbalan PANGERAN, kieu petana Mantenna bakal minggeskeun pasangan anu diterapkeun ku Raja Nebukadnesar kana punduk sakabeh bangsa. Ku Mantenna baris dibuktikeun dua taun deui.” Geus kitu kaula indit ti dinya.
12. Henteu lila ti harita, PANGERAN nimbalan ka kaula,
13. miwarang nepungan deui Hananya sarta kudu ngomong kieu, ”Pasangan tina kai geus bisa ku maneh dipinggeskeun, tapi ku Kami rek diganti ku pasangan tina beusi.
14. PANGERAN Nu Maha Kawasa, Allah urang Israil nimbalan, yen eta sakabeh bangsa bakal diterapan pasangan tina beusi, sarta kabeh sina ngawula ka Raja Nebukadnesar ti Babul. Malah sato-sato galak oge, timbalan PANGERAN, sina taraluk ka Nebukadnesar.”
15. Eta timbalan ku kaula diomongkeun ka Hananya, disambung kieu, ”Saderek Hananya! PANGERAN henteu ngutus anjeun. Jalma rea ku anjeun sina percaya kana bohong.
16. Ku sabab eta, timbalan PANGERAN, anjeun ku Mantenna bakal disirnakeun ti dunya. Memeh tutup taun ieu, anjeun bakal maot, sabab anjeun ngajak jalma rea ngalawan ka PANGERAN.”
17. Bukti, dina taun eta keneh, dina bulan katujuh, Hananya maot.

Mazmur 119:33-40
33. Nun PANGERAN, pihartoseun hukum-hukum Gusti teh wulangkeun, tangtos ku abdi ditumutkeun salamina.
34. Hukum Gusti teh terangkeun, tangtos ku abdi diturut, bade dilakonan leres-leres.
35. Mugi abdi tiasa junun kana hukum Gusti, margi nya ku eta abdi ngarasa bagja.
36. Mugi abdi gaduh kahayang kana ngalampahkeun hukum Gusti sing langkung ti hayang beunghar.
37. Mugi abdi ulah dugi ka mikahayang anu taya pigunaeunana, paparin kasaean, sakumaha jangji Gusti.
38. Teguhkeun jangji Gusti ka abdi, jangji anu dijangjikeun ka sakur anu nurut ka Gusti.
39. Raksa abdi tina panghina kasieun abdi, estu aheng pangadilan Gusti!
40. Abdi seja taʼat kana timbalan-timbalan, paparin hirup anyar, margi Gusti teh adil.

Amsal 27:18-18
18. Lamun tangkal hayang kadahar buahna, kudu diurus hade-hade. Lamun hayang dipikanyaah ku dunungan kudu ngesto.

2 Tesalonika 3:1-18
1. Doakeun sim kuring dulur-dulur. Pangnedakeun sing bisa neruskeun nyebarkeun amanat Gusti, sing gancang hasil reujeung gumilang kawas di aranjeun.
2. Doakeun oge, mugi sim kuring ku Allah dijaga ti jalma nu niat jahat, maʼlum moal unggal jalma percaya kana eta amanat teh.
3. Tapi aranjeun bakal dikuatkeun ku Gusti anu sipat satuhu, diraksa ti si Jahat.
4. Sim kuring diyakinkeun ku Gusti, percaya yen aranjeun keur ngalakonan hal anu dipapatahkeun ku sim kuring, sarta bakal pengkuh saterusna kana hal eta.
5. Mugia aranjeun ku Gusti dikersakeun tambah ngarti kana kaasih Allah sarta tahan uji saperti Kristus.
6. Dulur-dulur! Kalawan nyambat jenengan Gusti urang Yesus Kristus, sim kuring meredih ka aranjeun, jauhkeun diri ti jelema anu kedul, jeung ti anu teu daek ngagugu kana papatah sim kuring.
7. Aranjeun pribadi terang kumaha kuduna nyonto kana lampah sim kuring. Waktu sim kuring di aranjeun keneh geuning jajauheun tina hirup kedul.
8. Sagala anu katarima teu aya anu ku sim kuring teu dibayar. Beurang peuting digawe banting tulang, embung nyusahkeun ka aranjeun anu mana bae oge.
9. Lain ku sabab sim kuring teu aya hak menta balanja, tapi maksud teh arek nyontoan ka aranjeun.
10. Bareto basa keur di dieu keneh geuning sim kuring biasa sok ngomong kieu, ”Nu embung digawe mah tong dibere dahar!”
11. Ngomong kitu soteh lantaran ngadenge carita yen di aranjeun aya jelema-jelema anu kedul, anu gawena taya lian ti ngan ngarerecok urusan batur.
12. Ka jelema anu kitu, kalawan asmana Gusti Yesus Kristus sim kuring meredih jeung ngelingan kudu hirup tartib jeung kudu daek baranggawe keur kipayah hirupna.
13. Ari aranjeun dulur-dulur, omat ulah bosen-bosen migawe anu hade.
14. Tapi teu mustahil aya anu embung ngagugu kana ieu amanat anu ku sim kuring ditulis dina ieu surat. Lamun aya, cirian, tong dicampuran, sina eraeun.
15. Tapi ulah dimusuhan, pepelingan bae sakumaha pantesna ka dulur.
16. Mugia Gusti ku anjeun anu jadi sumber katengtreman urang, saban-saban waktu nengtremkeun ka aranjeun dina sagala perkara. Mugia Mantenna nyarengan ka aranjeun.
17. Salam sono sim kuring, Paulus. Tah ieu mah tulisan sim kuring pribadi. Kitu tanda tangan sim kuring dina unggal-unggal surat.
18. Mugia Gusti urang Yesus Kristus maparinkeun sih kurnia-Na ka aranjeun.