A A A A A
Error:
BookNum: 19 Chapter: 2 VerseStart: 12 VerseShouldHave: 11
Alkitab dalam satu tahun
Januari 3

Kejadian 5:1-32
1. Ieu daptar turunan Adam. (Allah midamelna manusa teh numutkeun kumaha rupi Mantenna.
2. Dipidamelna lalaki jeung awewe. Ku Mantenna diberkahan, jeung dingaranan ”Manusa”.)
3. Sanggeus yuswana 130 taun, kenging putra, anu rupina siga anjeunna, dijenenganan Set.
4. Ti semet eta, Adam masih jumeneng keneh 800 taun, sarta kenging deui putra sababaraha urang.
5. Pupusna dina yuswa 930 taun.
6. Set, sanggeus yuswana 105 taun, kenging putra Enos.
7. Ti semet eta jumeneng keneh 807 taun, sarta kenging deui putra sababaraha urang.
8. Pupusna dina yuswa 912 taun.
9. Enos sanggeus yuswana 90 taun kenging putra, Kenan.
10. Ti semet eta jumeneng keneh 815 taun, sarta kenging deui putra sababaraha urang.
11. Pupusna dina yuswa 905 taun.
12. Kenan, sanggeus yuswana 70 taun kenging putra, Mahalalel.
13. Ti semet eta jumeneng keneh 840 taun, sarta kenging deui putra sababaraha urang.
14. Pupusna dina yuswa 910 taun.
15. Mahalalel, sanggeus yuswana 65 taun kenging putra, Yared.
16. Ti semet eta jumeneng keneh 830 taun, sarta kenging deui putra sababaraha urang.
17. Pupusna dina yuswa 895 taun.
18. Yared, sanggeus yuswana 162 taun kenging putra, Hanok.
19. Ti semet eta jumeneng keneh 800 taun, sarta kenging deui putra sababaraha urang.
20. Pupusna dina yuswa 962 taun.
21. Hanok, sanggeus yuswana 65 taun, kenging putra, Metusalah.
22. Ti semet eta jumeneng keneh 300 taun, ibadah ruket jeung Allah, sarta kenging deui putra sababaraha urang.
23. Yuswana nepi ka 365 taun.
24. Sapanjang jumenengna raraketan jeung Allah, geus kitu gaib, karana dicandak ku Allah.
25. Metusalah, sanggeus yuswana 187 taun kenging putra, Lamek.
26. Ti semet eta jumeneng keneh 782 taun, sarta kenging deui putra sababaraha urang.
27. Pupusna dina yuswa 969 taun.
28. Lamek, sanggeus yuswana 182 taun kenging putra.
29. Pok misaur, ”Ieu budak bakal ngajait urang tina gawe beurat migawe taneuh anu geus keuna ku panyapa PANGERAN.” Ku sabab eta, putrana teh dijenenganan Enoh.
30. Ti semet eta Lamek jumeneng keneh 595 taun, sarta kenging deui putra sababaraha urang.
31. Pupusna dina yuswa 777 taun.
32. Enoh, sanggeus yuswana 500 taun kenging putra tilu: Sem, Ham jeung Yapet.

Kejadian 6:1-22
1. Manusa geus mencar ka mana-mana, sarta barudak awewe geus lalahir.
2. Aya sawatara urang putra-putra surgawi anu barogoheun ka eta barudak awewe, kawantu gareulis. Tuluy bae nyarokot hiji sewang, sakabogohna-sakabogohna.
3. Ngandika PANGERAN, ”Jelema-jelema teh ku Kami moal sina hirup sapapanjangna. Kabehanana sipat pipaeheun. Ti semet ayeuna umurna moal sina leuwih ti 120 taun.”
4. Di jaman eta, malah sanggeus jaman eta oge, di ieu bumi teh loba jelema raksasa, turunan manusa awewe jeung putra-putra surgawi tea. Eta raksasa-raksasa teh baheula jaradi jelema anu kacida garagahna tur kamashur.
5. Ana PANGERAN uninga yen tiap manusa di dunya geus sakitu jarahatna, sarta pipikiranana salawasna pohara kalotorna,
6. Mantenna ngaraos hanjakal geus ngadamel sarta merenahkeun maranehna di bumi. Ku hanjakal-hanjakalna,
7. Mantenna ngalahir kieu, ”Eta umat ciptaan Kami teh mending dibasmi ku Kami, kitu deui sasatoan jeung manuk. Kami hanjakal geus nyieun maranehanana.”
8. Tapi ari ka Enoh mah PANGERAN misuka.
9. Ieu carita Enoh. Anjeunna kagungan tilu putra, Sem, Ham jeung Yapet. Di jaman anjeunna harita, ngan anjeunna jelema nu hade teh. Hirupna rumaket ka Allah.
10. ***
11. Salian ti anjeunna mah kabeh oge goreng katingalina ku Allah, katelengesanana geus sumebar ka mana-mana.
12. Dunya teh ku Allah diteuteup, tetela geus ruksak, kawantu kalakuan jelema-jelemana geus raruksak kabeh.
13. Ngandika Allah ka Enoh, ”Kami geus nyieun putusan, jelema teh kabeh rek dianggeuskeun umurna. Rek ditumpes sama sakali, sabab dunya teh geus dedet ku kalakuan maranehanana anu telenges.
14. Maneh kudu nyieun kapal tina kai kibeusi, kamar-kamarkeun, lampudan luar jerona ku ter.
15. Ukuran panjangna eta kapal 133 meter, rubakna 22 meter, luhurna 13 meter.
16. Kudu make hateup, jeung sisi-sisina bere antara 44 sentimeter. Jieun tilu umpakan, sisina pantoan.
17. Ieu bumi ku Kami arek dibasmi ku caah. Sakur mahluk anu kumelip arek ditumpes.
18. Tapi ka maneh mah Kami seja mere jangji. Maneh saanak pamajikan jeung minantu-minantu, kudu asup ka eta kapal.
19. Bawa deuih saban rupa golongan sasatoan, masing-masing hiji jaluna, hiji bikangna; kitu keneh manuk, supaya karaksa.
20. ***
21. Bebekelan ulah kari, keur maneh jeung sasatoan.”
22. Eta timbalan Allah ku Enoh dijalankeun.

Mazmur 2:7-12
7. ”Kami rek nguarkeun,” saur raja, ”nu geus jadi putusan PANGERAN. Kieu dawuhan Allah ka kami, ʼHidep teh putra Kami; poe ieu pisan hidep ku Kami digelarkeun.
8. Pok penta ka Kami, eta sakabeh bangsa teh, tangtu baris diselehkeun ka hidep, sarta sakuliah jagat nya hidep anu boga.
9. Pek geura parentah ku iteuk beusi, pasti maranehna ajur remuk jeg pariuk peupeus.ʼ ”
10. Ku sabab kitu, he para raja, masing daek ngarti, kitu keneh anu nyarekel kakawasaan, tarima ieu pepeling!
11. Sing ibadah ka PANGERAN, kalawan sieun, geura sumujud ka Mantenna bari gumeter. Sabab lamun teu kitu tangtu Mantenna bendu; aranjeun tangtu tiwas. Bagja sing saha anu nyalindung ka Mantenna!
12. Anaking! Mun aya nu jahat ngagoda, kahade ulah kabawa.

Amsal 1:10-19
10. Bisi upama carekna, ”Euy, urang datangan Si Anu, urang paehan. Geura resep mergasana, sanajan taya pasalna.
11. Ayeuna mah ingkeun sina ngeunah-ngeunah heula. Tapi ati-ati mun urang geus datang, jangji paeh ku urang!
12. Barang-barangna urang rampas, urang akutan ka imah.
13. Hayu, engke dibere bagian.”
14. Kade anaking, tong daek. Anggur jauhan.
15. Maranehna teu betah cicing lamun can nyieun kajahatan, salawasna ngan hayang geura maehan.
16. Mun manuk geus nyahoeun ti heula, cumah ditaheunan oge.
17. Tah jelema anu kitu, ibarat naheunkeun burang eukeur dirina sorangan, keur mergasa nyawana sorangan.
18. Memang kitu jalma nu hirupna tina rarampog, tega kana patina sorangan.
19. Mangsa eta di gurun keusik di Yudea aya anu wuwuruk, jenenganana Yohanes, Jurubaptis.

Matius 3:1-17
1. ”Geura tarobat,” saurna, ”sabab Karajaan Sawarga geus tereh ngadeg!”
2. Yohanes teh anu baheula ku Yesaya diwejangkeun kieu: ”Aya nu cumeluk di gurun keusik: ʼSadiakeun jalan pikeun Pangeran! Jieun jalan anu lempeng pikeun Mantenna!ʼ ”
3. Anggoan Yohanes tina bulu onta, nganggo sabuk kulit, ari tuangna simeut jeung madu leuweung.
4. Jelema-jelema ti Yerusalem, ti sakuliah Yudea, jeung ti daerah-daerah deukeut Walungan Yordan murubul ka anjeunna.
5. Maranehanana ngarakukeun dosa-dosana, tuluy ku anjeunna dibaptis di Walungan Yordan.
6. Urang Parisi jeung urang Saduki oge loba anu ka darinya rek dibaptis. Tapi saur Yohanes ka maranehna, ”Eh oray-oray, jarahat! Ceuk saha aranjeun engke bisa lolos tina hukuman Allah nu bakal datang?
7. Tembongkeun ku lampah yen aranjeun geus tarobat.
8. Jeung ulah boga pangira baris lolos tina hukuman ku ngakukeun turunan Ibrahim! Kaula ngabejaan, Allah iasaeun ngadamel turunan keur Ibrahim tina ieu batu-batu!
9. Kampak geus sadia pikeun nuar tangkal katut akar-akarna. Tiap tangkal anu buahanana goreng tangtu dituar, tuluy dialungkeun kana seuneu.
10. Kaula ngabaptis aranjeun teh ku cai, pikeun tanda yen aranjeun geus tarobat. Tapi anu engke sumping pandeurieun kaula, ngabaptisna teh ku Roh Suci jeung seuneu. Anjeunna leuwih agung ti batan kaula, mangjingjingkeun tarumpah-Na ge kaula geus teu layak.
11. Panangana-Na nyepeng nyiru rek napi. Gandum anu geus beresih dikaleuitkeun, huutna diduruk, seuneuna moal pareum-pareum.”
12. Yesus ti Galilea sumping ka Walungan Yordan, mundut dibaptis ka Yohanes.
13. Ku Yohanes diwagel, saurna, ”Kedahna sim kuring anu dibaptis ku Anjeun, ieu malah Anjeun anu mundut!”
14. Waler Yesus, ”Keun bae ayeuna mah. Ku kieu teh urang ngalampahkeun nu jadi pangersa Allah.” Yohanes ngiringan.
15. Sanggeus beres dibaptisna, Yesus timbul ti jero cai. Bray sapada harita keneh langit muka palebah Anjeunna, sarta Anjeunna ningali Roh Allah lungsur siga manuk japati, terus eunteup ka Anjeunna.
16. Tuluy aya soara ti langit, ungelna, ”Ieu teh Putra kaasih Kami, anu kamanah ku Kami!”