A A A A A

1 Tawarikh 23:1-32
1. Daud geus kacida sepuhna. Seug anjeunna ngajenengkeun Suleman, putrana, jadi raja Israil.
2. Sanggeus kitu Raja Daud ngumpulkeun para pamingpin Israil, para imam jeung sakabeh urang Lewi.
3. Urang Lewi ku anjeunna diitung lalakina ti semet umur tilu puluh taun ka luhur, kabehna aya tilu puluh dalapan rebu jelema.
4. Dua puluh opat rebu urang ku raja dijieun purah nyabak pagawean di Bait Allah, genep rebu urang dijieun purah nyatet jeung mutus sual pacengkadan,
5. opat rebu urang purah jaga, jeung opat rebu urang deui purah nyanggakeun lagu pupujian ka PANGERAN make tatabeuhan parantina, beunang nyadiakeun raja pikeun kaperluan kitu.
6. Nurutkeun golonganana masing-masing, urang Lewi ku Daud dibagi tilu: Golongan Gerson, golongan Kahat jeung golongan Merari.
7. Gerson putrana dua: Ladan jeung Simei.
8. Ladan putrana tilu: Yehiel, Setam jeung Yoél,
9. tiluanana jaradi kapala golongan turunan Ladan. (Simei putrana tilu: Selomot, Hasiel jeung Haran.)
10. Simei putrana opat: Yahat cikalna, nu kadua Sina, nu katilu Yehus, nu kaopat Beria. Turunan Yehus jeung Beria dijadikeun hiji golongan lantaran teu sakumaha lobana.
11. ***
12. Kahat putrana opat: Amram, Yishar, Hebron jeung Usiel.
13. Putra cikalna, nya eta Amram, eta teh ramana Harun jeung Musa. (Harun jeung saturunanana kalungguhanana dibedakeun, dibakukeun salawasna purah ngurus parabot-parabot suci, purah ngukus ngabakti ka PANGERAN, purah ngawulaan Mantenna jeung purah ngaberkahan jalma rea nyebut pajenengan PANGERAN.
14. Tapi putra-putra Musa piwarangan Allah, eta mah digolongkeun ka urang Lewi.)
15. Musa putrana dua: Gersom jeung Elieser.
16. Putra-putra Gersom kapalana Sebuel.
17. Ari Elieser putrana ngan hiji nya eta Rehabya. Turunan Rehabya loba.
18. Putra Kahat nu kadua, Yishar, putrana hiji nya eta Selomit, jadi kapala warga.
19. Putra Kahat nu katilu, Hebron, putrana opat: Yeria, Amarya, Yehasiel jeung Yekamam.
20. Putra Kahat nu kaopat, Usiel, putrana dua nya eta Mika jeung Yisia.
21. Merari putrana dua: Mahli jeung Musi. Mahli putrana dua: Elasar jeung Kis.
22. Elasar nepi ka tilar dunya teu kagungan putra lalaki, putrana awewe kabeh anu narikahna ka dulur misanna, putra-putra Kis.
23. Musi putra Merari anu kadua putrana tilu: Mahli, Eder jeung Yeremot.
24. Sakitu turunan Lewi, anu ngaran-ngaranna didaptarkeun nurutkeun warga jeung kulawargana masing-masing. Tiap jelema turunan maranehna ti semet umur dua puluh taun ka luhur mareunang gawe di Bait PANGERAN.
25. Saur Daud, ”GUSTI Allah Israil geus maparin reureuh ka umat-Na, tur Mantenna bakal aya sapapanjangna di Yerusalem.
26. Jadi ayeuna mah urang Lewi geus teu kudu ngagogotong deui Kemah Tepangan jeung paparabotan paranti ngabakti.”
27. Ku tarekahna Daud anu panganggeusan, urang Lewi anu umurna ti semet dua puluh taun kabeh didaptar pikeun nyarekel gawe.
28. Ari papancenna nya eta: ngabantu para imam turunan Harun ngajalankeun kawajiban babakti di Bait Allah, ngurus palataran-palataran jeung rohangan-rohangan Bait Allah, bari ngajaga supaya barang-barang suci tetep suci kaayaanana;
29. nyadiakeun roti haturkeuneun ka Allah, ngurus tipung sasajen, kueh-kueh anu teu make ragi, gorengan-gorengan, ngurus tipung anu diadonan ku minyak jetun; nimbang jeung naker anu baris dibaktikeun di Bait Allah;
30. nyanggakeun lagu-lagu pupujian jeung ngamulyakeun ka PANGERAN saban isuk saban sore,
31. saban nyanggakeun kurban anu dibeuleum ka PANGERAN unggal-unggal poe Sabat, unggal pananggalan jeung unggal aya pesta lian ti eta. Eta pagawean-pagawean dijalankeunana ku urang Lewi unggal-unggal waktu sarta kabeh aya aturanana. Urang Lewi dibakukeun purah ngabakti ka PANGERAN salalawasna.
32. Maranehna dibarere kawajiban ngurus jeung ngarawatan Kemah Tepangan PANGERAN jeung Bait Allah, jeung ngabantu baraya-barayana nya eta imam-imam turunan Harun ngajalankeun kawajiban ibadah di Bait Allah.

1 Tawarikh 24:1-31
1. Ieu rombongan jalma-jalma anu kaasup turunan Harun. Harun putrana opat: Nadab, Abihu, Elasar, jeung Itamar.
2. Nadab jeung Abihu tilar dunya miheulaan ramana jeung teu aya turunanana. Elasar jeung Itamar jaradi imam.
3. Jalma-jalma turunan Harun ku Raja Daud dijieun sababaraha rombongan nurutkeun kawajibanana masing-masing. Dina ngaturna anjeunna dibantu ku Sadok turunan Elasar, jeung ku Ahimelek turunan Itamar.
4. Turunan Elasar dibagi genep belas rombongan, turunan Itamar dibagi dalapan rombongan. Pangna dibagi kitu, lantaran lalaki anu jaradi kapala kulawarga dina turunan Elasar leuwih loba.
5. Ari ditangtukeunana ku lotre, lantaran anu jaradi pagawe Bait Allah jeung jaradi pamingpin karohanian teh ti turunan Elasar ongkoh, ti turunan Itamar ongkoh.
6. Turunan Elasar jeung turunan Itamar bagilir narik elot, tuluy ngaran maranehna didaptarkeun ku Semaya bin Netanel, urang Lewi anu jadi sekretaris, disaksian ku raja, para ponggawa raja, Imam Sadok, Ahimelek bin Abyatar, para kapala kulawarga imam jeung ku kulawarga-kulawarga urang Lewi.
7. Kulawarga-kulawarga anu dua puluh opat rombongan tea parelean nurutkeun ragragna elot kieu: 1. Yoyarib — 13. Hupa 2. Yedaya — 14. Yesebab 3. Harim — 15. Bilga 4. Sorim — 16. Imer 5. Malkia — 17. Hesir 6. Miamin — 18. Hapises 7. Hakos — 19. Petahya 8. Abia — 20. Yeheskel 9. Yesua — 21. Yakin 10. Sekanya — 22. Gamul 11. Elyasib — 23. Delaya 12. Yakim — 24. Maasia
8. ***
9. ***
10. ***
11. ***
12. ***
13. ***
14. ***
15. ***
16. ***
17. ***
18. ***
19. Eta jelema-jelema didaptarna nurutkeun jabatanana pikeun asup ka Bait Allah nekanan kawajiban anu ditetepkeun ku Harun karuhunna, pikeun ngalakonan papakon-papakon GUSTI Allah Israil.
20. Kapala-kapala kulawarga turunan Lewi salian ti eta: Yehdeya bin Subael, turunan Amram;
21. Yisia, turunan Rebaya;
22. Yahat bin Selomit, turunan Yishar,
23. Putra-putra Hebron: Kahiji Yeria, kadua Amarya, katilu Yehasiel, kaopat Yekamam;
24. Semir bin Mika, turunan Usiel;
25. Jakaria bin Yisia, turunan Usiel saderek Mika;
26. Mahli, Musi jeung Yaasia, turunan Merari.
27. Yaasia putrana tilu: Soham, Sakur jeung Ibri.
28. Mahli putrana dua: Elasar jeung Kis. Elasar teu aya putrana. Kis putrana hiji: Yerahmel.
29. ***
30. Musi putrana tilu: Mahli, Eder jeung Yeremot. Eta kabeh kulawarga-kulawarga urang Lewi.
31. Maranehna oge tiap kapala kulawarga jeung salah sahiji dulurna anu ngoraan narik elot cara baraya-barayana, para imam turunan Harun tea, disaksian ku Raja Daud, ku Sadok, ku Ahimelek, ku para kapala kulawarga imam jeung ku sakabeh urang Lewi.

1 Tawarikh 25:1-30
1. Kajaba ti eta, Raja Daud jeung para pamingpin urang Lewi ngangkat warga Asap, warga Heman jeung warga Yedutun, pikeun mingpin ibadah. Papancenna nya eta ngucapkeun wahyu ti Allah dipirig ku nabeuh kacapi jeung kecrek. Jalma-jalma anu diangkat pikeun mingpin ibadah katut kawajiban tiap rombongan nya eta:
2. Putra Asap opatan: Sakur, Yusup, Netanya jeung Asarela, purah ngucapkeun sabda Allah upama geus ditimbalan ku raja. Diaturna ku Asap.
3. Putra Yedutun genepan: Gedalya, Seri, Yesaya, Simei, Hasabya jeung Matica, purah ngucapkeun sabda Allah dipirig ku sora kacapi, jeung purah nyanggakeun pupujian jeung lagu panarima ka PANGERAN. Diaturna ku ramana.
4. Putra Heman opat belas urang: Bukya, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Elyata, Gidalti, Romamti Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir jeung Mahasiot.
5. Heman, juru peleng raja, pangna kagungan putra pameget nepi ka opat belas, malah jeung putra istri tilu, ku karana berkah kurnia Allah anu geus ngajangjikeun baris ngangkat darajat anjeunna.
6. Putra-putra nu pameget kabeh narabeuh kacapi jeung kecrek ngabarengan aturan ibadah di Bait Allah. Asap, Yedutun jeung Heman, aya dibawah parentah raja.
7. Eta dua puluh opat urang kabeh geus arahli dina papancenna. Jalma-jalma urang Lewi purah ngalagu oge kabeh geus palinter. Jumlah kabeh dua ratus dalapan puluh dalapan urang.
8. Ari giliran waktuna, nu kolot, nu ngora, nu geus palinter, jeung nu kakara bisa, kabeh dilotre.
9. Anu dua ratus dalapan puluh dalapan urang tea dibagi nurutkeun kulawarga masing-masing jadi dua puluh opat rombongan dua belas dua belas, unggal rombongan aya pamingpinna. Parelean ngajalankeun kawajibanana nurutkeun undian kieu: 1. Yusup, ti kulawarga Asap — 13. Sebuel 2. Gedalya — 14. Matica 3. Sakur — 15. Yerimot 4. Seri — 16. Hananya 5. Netanya — 17. Yosbekasa 6. Bukya — 18. Hanani 7. Asarela — 19. Maloti 8. Yesaya — 20. Elyata 9. Matanya — 21. Hotir 10. Simei — 22. Gidalti 11. Usiel — 23. Mahasiot 12. Hasabya — 24. Romamti Eser
10. Di gurun keusik sering pisan ngalawan, sering nganalangsakeun manah-Na.
11. Pek deui, pek deui ngadoja ka Allah, ngajaheutan galih Nu Maha Suci Allahna Israil.
12. Parohoeun kana kakawasaan Mantenna, parohoeun waktu maranehna dileupaskeun ti musuh-musuhna,
13. parohoeun kana kadigjayaan jeung mujijat Mantenna di dataran Soan wewengkon Mesir.
14. Mantenna ngarobah cai walungan-walungan jadi getih, nepi ka urang Mesir teu baroga cai keur nginum.
15. Mantenna ngadatangkeun laleur, nyiksa urang Mesir, geus kitu tanahna sina diruksak ku bangkong.
16. Mantenna ngadatangkeun simeut, meakkeun panenna, ngaruksakkeun lahan-lahanna.
17. Mantenna numpurkeun pelak anggur maranehna ku hujan buah tangkal-tangkal kormana bungbang ku hujan es.
18. Mantenna maehan sasatoan urang Mesir ku hujan es, maehan pipiaraanana sina disamberan ku gelap.
19. Mantenna ngalantarankeun maranehna susah gede, ditarajang ku amarah jeung napsu Mantenna anu ngagedur, anu datangna lir para malakal maot.
20. Mantenna masih keneh tuluy bendu-Na, henteu lebareun ku nyawa maranehna, anu tuluy dibasmi ku hiji pagebug.
21. Mantenna maehan anak-anak cikal, sakabeh cikal unggal kulawarga urang Mesir.
22. Geus kitu Mantenna nuyun umat-Na kaluar, lir hiji pangangon. Maranehna dituyun ngambah gurun keusik.
23. Umat-Na diaping, aman teu aya kasieun; ari musuh-musuhna mah tumpur kagulung ku laut.
24. Umat-Na dicandak ka tanah kagungana-Na nu suci, ka tanah pagunungan beunang Mantenna ngajabel.
25. Urang dinyana diusiran ku Mantenna samemeh umat-Na narepi. Tanahna dibagikeun ka kaom-kaom Israil, imah-imahna diserenkeun ka umat-Na.
26. Lampah pujieun pisan nyingkiran anu garejul parebut padu mah.
27. Tapi pangaruh pertelaan ti Saulus beuki gede. Bukti-bukti perkara Yesus anu dipedar ku anjeunna kacida ngayakinkeunana, yen Yesus teh Raja Salam nu nyalametkeun, nepi ka bangsa Yahudi anu di Damsik teu bisaeun ngabantah.
28. Sanggeus liwat sawatara poe deui, urang Yahudi sakait rek maehan Saulus,
29. tapi anjeunna aya anu ngawartosan. Anu rek maraehanana beurang peuting megat anjeunna di lawang kota.
30. Tapi dina hiji peuting anjeunna dikaluarkeun ti jero kota ku para panganutna, diulur dina karanjang ti luhur tembok kota.

Mazmur 78:40-55
40. Sanggeus sumping ka Yerusalem, Saulus ihtiar nyaketan para panganut Gusti, tapi maranehna sarieuneun lantaran teu palercayaeun.
41. Geus kitu anjeunna dibantu dikenalkeun ku Barnabas ka rasul-rasul, diterangkeun hal anjeunna ditembongan jeung didawuhan ku Gusti di jalan ka Damsik, jeung hal kateuneunganana mertelakeun Yesus di Damsik.
42. Sanggeus ku rasul-rasul ditampi, Saulus ngider di Yerusalem, ngawulang ku pajenengan Gusti kacida ludeungna.
43. Malah sok sasauran jeung sual jawab jeung urang Yahudi anu basana basa Yunani, tapi ku maranehna rek dipaehan.
44. Kanyahoan ku para panganut Gusti, anjeunna tuluy dicandak ka Kesarea, ti dinya terus ka Tarsus.
45. Ti harita kaayaan jamaah di sakuliah Yudea, Galilea, jeung Samaria tuluy aman jeung tengtrem. Kalawan pitulung Roh Suci jamaah beuki kuat, anu palercaya beuki loba, harirupna alajrih ka Gusti.
46. Ari Petrus damelna ka ditu ka dieu ngalayad jamaah-jamaah. Dina hiji poe anjeunna ngalayad umat Gusti di Lida.
47. Di dinya mendakan hiji jelema lumpuh ngaran Eneas, anu geus dalapan taun tara cengkat-cengkat ti enggon.
48. ”Eneas,” saur Petrus, ”ku pitulung Yesus Kristus anjeun cageur. Geura hudang, enggonna beresan.” Harita keneh Eneas bisaeun hudang.
49. Urang Lida jeung urang Saron narenjo Eneas cageur teh tuluy palercaya ka Gusti.
50. Di Yopa aya hiji awewe anu percaya ka Yesus, ngaranna Tabita. (Ngaran Yunanina Dorkas, hartina ”Uncal”.) Tabeatna resep nyieun kahadean, tutulung ka nu mariskin.
51. Harita Tabita teh gering malah tuluy maot. Sanggeus dimandian, mayitna dipernahkeun di loteng.
52. Ku sabab Yopa teu sabaraha jauhna ti Lida, para panganut Gusti di Yopa ngadarenge beja yen Petrus aya di Lida, tuluy ngajurungan dua jelema ngangkir Petrus, ”Mugi Bapa enggal-enggal sumping ka Yopa.”
53. Petrus geuwat angkat, bareng jeung nu ngangkir. Sasumpingna terus dicandak ka loteng, ditaluturkeun ku randa-randa. Bari tingsalegruk randa-randa teh narembongkeun rupa-rupa papakean meunang Dorkas nyieunan waktu keur hirup keneh.
54. Tapi maranehna ku Petrus dipiwarang kalaluar kabeh, ti dinya anjeunna neneda tapak deku, geus kitu malik mayun ka mayit bari ngalahir, ”Tabita, geura hudang!” Nyah mayit teh beunta, ret ka Petrus tuluy diuk.
55. Ku Petrus dicepeng dibantuan hudang. Ti dinya anu palercaya jeung randa-randa teh ku Petrus disalaur; Tabita anu geus hirup deui diserenkeun ka maranehna.

Amsal 20:3-3
3. Beja perkara eta terus kagurnitakeun ka sakuliah Yopa, nepi ka loba anu palercaya ka Gusti.

Kisah Para Rasul 9:22-43
22. Petrus linggih heula di Yopa meunang sababaraha poe di imah Simon tukang nyamak kulit.