A A A A A

2 Tawarikh 3:1-17
1. Tempat pikeun adegan Bait Allah geus aya beunang nyadiakeun Raja Daud ramana Suleman. Nya eta di Yerusalem, di Gunung Moria, tempat urut panggilingan bogana Arauna urang Yebus tea. Raja Suleman mimiti ngadamel rarancangna,
2. dina bulan kadua taun kaopat anjeunna jumeneng raja.
3. Bait Allah anu diadegkeun ku Raja Suleman panjangna dua puluh tujuh meter, rubakna salapan meter.
4. Rohangan hareup rubakna sarubak Bait Allah, salapan meter, luhurna lima puluh opat meter, ti beulah jerona dilapis ku emas kolot.
5. Rohangan utamana dikeput ku papan kiputri tuluy disaput ku emas kolot, direkakeun tangkal-tangkal korma jeung rarantean.
6. Bait Allah teh ku raja ditarapang ku batu-batu permata anu arendah jeung ku emas ti tanah Parwaim.
7. Bilik-bilikna, kaso-kasona, panto-panto katut bangbarung-bangbarungna dilapis ku emas. Ari tembok-tembokna diberean ukiran mahluk-mahluk jangjangan.
8. Rohangan jero anu disebut Kamar Pangsucina panjangna salapan meter rubakna salapan meter, sarua jeung rubakna eta gedong. Emas panyaput tembok-tembok Kamar Pangsucina lobana genep ratus talenta.
9. Paku-pakuna oge tina emas, lobana lima puluh sekel. Tembok loteng-lotengna disaput ku emas.
10. Raja miwarang ngadamel dua mumukarabinan tina logam, tuluy dilapis ku emas, diteundeun di Kamar Pangsucina,
11. ditangtungkeun pagigir-gigir nyanghareup ka lawang, masing-masing baroga jangjang, sarta tiap jangjang panjangna dua meter dua puluh senti, maleber. Tungtung jangjang beulah jero masing-masing paantel di tengah-tengah rohangan, tungtung jangjang beulah luar masing-masing antel kana tembok rohangan. Jadi meberna teh kira-kira salapan meter.
12. ***
13. ***
14. Eta Kamar Pangsucina make reregan lenen jeung lawon lianna, dicelep ku warna bulao, wungu jeung beureum, sarta diberean papaes anu direkakeun mukarabin.
15. Raja ngadamel dua pilar anu luhurna masing-masing lima belas satengah meter, diadegkeunana di hareupeun Bait Allah, sarta masing-masing make mamakutaan anu luhurna dua meter dua puluh senti.
16. Puncak pilar dipapaesan ku rarantean anu dianyamkeun jeung ku dadalimaan tina tambaga saratus siki.
17. Eta dua pilar ditangtungkeunana di gigireun gapura gedong, hiji di beulah kidul, dingaranan Yakin, hiji deui di beulah kaler, dingaranan Boas.

2 Tawarikh 4:1-22
1. Jeung deui Raja Suleman ngadamel hiji altar tambaga ukuran salapan meter pasagi, luhurna opat satengah meter.
2. Jeung ngadamel tatalagaan tina tambaga, bangunna bunder, jerona dua meter dua puluh senti, gurat tengahna opat meter opat puluh senti, kurilingna tilu welas meter dua puluh senti.
3. Biwir luar eta tatalagaan sakurilingna diberean papaes dua baris ngajajar, direka sasapian-sasapian tina tambaga anu bahanna asal tina tambaga anu dipake nyieun eta tatalagaan.
4. Tatalagaanana disangga ku tonggong dua welas sasapian tambaga anu nyalanghareup ka beulah luar: ka kaler, ka kulon, ka kidul, ka wetan, tilu-tilu.
5. Kandelna bak tatalagaan satampah, biwirna jiga biwir lumur beukah ka luar jiga kembang bakung. Ari pieusieunana kira-kira genep puluh rebu liter.
6. Jolang oge nyieun sapuluh siki, diteundeunna lima di sisi Bait Allah beulah kidul, lima di sisi kaler, gunana pikeun ngumbah babagian sato anu geus direcah pikeun jadi kurban beuleuman. Ari cai tina tatalagaan mah gunana paranti imam beberesih.
7. Ngadamel suku lampu tina emas lobana sapuluh siki, luyu jeung sarat anu baku. Ngadamel meja sapuluh siki, dipasangna di rohangan utama di unggal sisi lima-lima, jeung sukuna lima-lima. Oge ngadamel pinggan emas saratus siki.
8. ***
9. Ari para imam dipangnyieunkeun buruan jero jeung buruan luar. Panto-panto di lawang antara dua buruan tea dilapis ku tambaga.
10. Ari tatalagaan diteundeunna deukeut pojok Bait Allah beulah kidul wetan.
11. Kajaba ti anu tadi, Huram nyieun katel-katel, sosodok-sosodok jeung pinggan-pinggan. Sakur parabot anu ku Raja Suleman dipiwarang dijieun pikeun kaperluan Bait Allah, kabeh geus anggeus dijieun ku Huram. Barang-barang anu dijieunna nya eta: Dua tihang gede. Dua mamakutaan anu jiga cangkir jebleh di puncak eta dua tihang. Rante lilit papaes mamakutaan. Opat ratus dadalimaan, anu dipasang dua jajar, papaes mamakutaan. Sapuluh padati. Sapuluh paso. Hiji tatalagaan. Dua belas sasapian anu munggu tatalagaan. Katel-katel, sosodok-sosodok jeung garpuh-garpuh. Eta kabeh keur kaperluan Bait Allah anu dijieun ku Huram pikeun Raja Suleman, kabeh tina tambaga anu disangling.
12. ***
13. ***
14. ***
15. ***
16. ***
17. Dipiwarang dicitakna ku raja di pangecoran antara Sukot jeung Sereda di Lebak Yordan.
18. Kacida lobana barang-barang anu dijieun tina tambaga teh, nepi ka teu aya anu bisa naksir sabaraha lobana tambaga anu geus kapake.
19. Raja Suleman ngadamel oge paparabotan emas pikeun kaperluan Bait Allah: altar jeung meja-meja paranti ngahaturkeun roti ka Allah;
20. suku-suku lampu jeung lampu-lampuna tina emas kolot, anu kudu dipasang ngagenclang di hareupeun rohangan Kamar Pangsucina luyu jeung sarat;
21. kembang-kembang tiruan, lampu-lampu, capit-capit;
22. panetel-panetel paranti mareuman lampu, bokor-bokor, pisin-pisin wadah seuseungitan, jeung wadah-wadah ruhak. Kabeh dijieunna tina emas kolot. Panto-panto Bait Allah beulah luar kitu deui panto-panto anu ka rohangan Kamar Pangsucina kabeh dilapis ku emas.

Mazmur 79:5-10
5. Nun PANGERAN, naha bade haben bae bendu, ngagegedur sapertos seuneu?
6. Bendu teh mending ka bangsa-bangsa anu henteu ngabakti, ka anu tara neneda ka Gusti.
7. Lantaran eta teh parantos maehan umat Gusti, ngaburak-barik lemah caina.
8. Mugi abdi-abdi ulah dihukum ku karana dosa karuhun, mugi aya sih piwelas, abdi-abdi parantos putus harepan.
9. Demi kahormatan Gusti ku manten, nun Allah, mugi-mugi abdi ditulung, salametkeun, mugi jait, sareng hapunten kalelepatan.
10. Naon margina eta bangsa-bangsa diantep hahaok: ”Cing mana Allah maneh teh?” Mugi maranehna dihukum, bales eta nu parantos ngocorkeun getih umat Gusti teh.

Amsal 20:10-12
10. Tukang malsu timbangan jeung meteran, jadi kagiruk PANGERAN.
11. Sipat budak oge boh jujur, boh bageur, tembong dina paripolahna.
12. PANGERAN maparin panon keur nenjo, maparin ceuli pikeun ngadenge.

Kisah Para Rasul 12:1-25
1. Dina jaman eta keneh, Raja Herodes mimiti ngayakeun talajak keras ka sawatara anggota jamaah.
2. Yakobus rakana Yohanes ku anjeunna dipaehan ku pedang.
3. Ngaraos yen anjeunna kitu teh dipikaresep ku urang Yahudi, tuluy deui nangkep Petrus. (Kajadianana waktu keur Pesta Roti Teu Diragian.)
4. Sanggeus ditangkep Petrus diasupkeun ka pangbuian, dipiwarang dijaga ku opat regu serdadu, sareguna opat-opat. Maksad Herodes, sabada Pesta Paska Petrus rek dipariksa ku anjeunna di hareupeun umum.
5. Sabot Petrus ditahan di pangbuian, para anggota jamaah teu eureun-eureun sasambat ka Allah mangnedakeun anjeunna.
6. Piisukaneun dipariksa ku Herodes di hareupeun umum, peutingna Petrus kulemna dihapit ku dua serdadu jeung dibarogod ku dua rante. Panto panjarana dijaraga.
7. Ujug-ujug jleg bae aya malaikat Pangeran ngadeg, kamar anjeunna ditahan mani hibar ku cahayana. Eta malaikat ngaguyah-guyah ngagugahkeun Petrus, saurna, ”Geuwat hudang!” Harita keneh rante barogod panangan Petrus lesot.
8. Malaikat ngalahir deui, ”Kencengkeun sabuk, pake tarumpah.” Petrus ngencengan sabuk, tarumpahna dianggo. Malaikat ngalahir deui, ”Harudumkeun jubah, hayu tuturkeun kami.”
9. Petrus nuturkeun, kaluar ti jero panjara bari asa samar, eta teh naha malaikat saenyana atawa ngan titingalian bae.
10. Pos jaga kahiji jeung kadua geus kaliwat, jol ka panto beusi lawang kaluar. Bray pantona muka sorangan, Petrus jeung malaikat kaluar. Sanggeus nepi ka tungtung jalan les malaikat teh ngantunkeun.
11. Petrus teu samar deui kana eta kajadian, terus ngagereyem, ”Ayeuna aing yakin ieu teh saenyana. Gusti ngutus malaikat-Na nyalametkeun aing tina genggeman Herodes jeung tina maksud jahatna urang Yahudi.”
12. Sanggeus ngamanah-manah tuluy anjeunna ngajugjug ka bumi Maria, ibuna Yohanes anu katelah Markus. Di dinya keur loba jelema anu neneda.
13. Petrus ngetrokan panto. Hiji gandek awewe ngaran Rode nyampeurkeun rek mangmukakeun.
14. Manehna ujug-ujug wawuheun kana soanten Petrus. Bakating ku atoh lain buru-buru muka panto, tapi kalah ka lumpat balik deui hariweusweus yen anu keketrok teh Petrus.
15. Ceuk nu sejen, ”Boa maneh gundam!” Rode keukeuh ngaenyakeun, tapi dijarawab, ”Meureun eta mah malaikatna.”
16. Petrus haben bae keketrok. Tungtungna panto dibuka. Ari bray, maranehna kacida karageteunana.
17. Ku Petrus diisarahan supaya jarempe, ti dinya anjeunna nerangkeun hal anjeunna dikaluarkeun ku Gusti ti jero panjara. ”Pangbejakeun bae ka Yakobus jeung ka nu sejen,” saurna ka maranehna. Geus kitu angkat ti dinya ka tempat sejen.
18. Sanggeus bray isuk, serdadu-serdadu anu ngajaraga gehger, baringungeun aya kajadian naon ka Petrus.
19. Herodes nimbalan supaya Petrus disaksrak, tapi lebeng teu kapanggih. Ku sabab kitu serdadu-serdadu jaga teh ku anjeunna dipariksa terus diparaehan. Geus kitu Herodes angkat ti Yudea, ngadon calik di Kesarea rada lila.
20. Herodes kacida benduna ka urang Tirus jeung urang Sidon. Ku sabab kitu maranehna ngadareuheus ka anjeunna, tapi ngabadamian heula kawasa karaton anu ngaranna Blastus, menta dibelaan. Geus kitu kakara ngadareuheus ka Herodes, marenta karapihan, sabab bahan dahareun nagrina gumantung ka nagri cangkingan Herodes.
21. Dina hiji poe beunang milih, Herodes dangdos ku anggoan karajaan, linggih dina tahta terus pidato.
22. Rahayatna surak, pokna, ”Ieu gentra dewa, lain sora manusa!”
23. Tapi sapada harita keneh Herodes digebug ku malaikat Pangeran, lantaran kacida heunteu hormatna ka Allah, salirana dihakanan ku bilatung tuluy pupus.
24. Pangandika Allah beuki sumebar ka mana-mana, beuki nyerep.
25. Barnabas jeung Saulus sanggeusna beres ngalaksanakeun kawajibanana, tuluy marulih ti Yerusalem bari nyandak Yohanes Markus.