A A A A A

Ayub 26:1-14
1. ”Euleuh, mani capetang kitu eta anjeun, ngabela kuring anu nya lemah nya nandang lara!
2. ***
3. Mani pertengtang mere bongbolongan ka jelema pantar kuring anu sakieu bodona!
4. Cik, ka saha maksudna eta kasauran teh, ti saha meunang ilhamna.”
5. ”Arwah-arwah jelema nu geus maraot tingdaregdeg cai sapangeusina galumeter.
6. Tempat pangancikan nu maraot nonggerak payuneun Allah, turub-turubna teu bisa ngalingan paningali-Na.
7. Allah ngadingdingkeun langit di tungtung kaler, ngagantungkeun bumi di awang-awang nu suwung.
8. Mantenna minuhan mendung ku cai, tur mendungna teu datang ka bedah.
9. Bulan purnama direueukan ku mega.
10. Caang dipisahkeun ti nu poek, wawatesanana ngagulimeng tepung gelang luhureun sagara.
11. Lamun tihang-tihang langit diinggeung-inggeung, seug eta teh genjlong, gumeter bawaning ketir.
12. Ku pangawasa Mantenna laut datang ka tagiwur. Rahab si naga laut ge kasoran, tiwas ku kawijaksanaan Mantenna.
13. Ku napas Mantenna bray langit lenglang, panangana-Na newak naga laut nu keur kabur, bek dipaehan.
14. Eta anu sakitu poharana teh, kakara mangrupa kila-kilana bae tina kakawasaan Mantenna, minangka harewos-harewos-Na anu katepi ku ceuli urang. Geus komo teuing kaagungan Mantenna sagemblengna, pamohalan bisa kajugjugan.”

Mazmur 96:11-13
11. He langit jeung bumi, masing saruka! He laut, katut mahluk-mahlukna, mangka jumegur!
12. He tegal-tegal jeung saeusina, mangka barungah! He tatangkalan eusi leuweung, surak sing gerah!
13. Masing saruka lamun PANGERAN sumping baris marentah ieu bumi. Mantenna baris ngatur manusa pangeusi dunya reujeung adil, lempeng jujur.

Amsal 23:10-12
10. Ulah mindahkeun wawatesan beunang nangtukeun baheula, ulah ngarampas lahan bogana jalma pahatu,
11. sabab nya PANGERAN nu bakal ngabelaan, anu baris ngadu perkara jeung maneh.
12. Guru teh kudu digugu, regepkeun piwurukna enya-enya.

Roma 15:25-33
25. Tapi ayeuna mah arek ka Yerusalem heula keur kaperluan umat Allah di ditu,
26. nya eta nganteurkeun duit sumbangan ti jamaah-jamaah di Makedoni jeung Ahaya, pikeun dulur-dulur urang anu mariskin di Yerusalem.
27. Nyarumbangna teh nariatna sorangan bae. Tapi memang pantes maranehna nulung teh. Kapan pang bangsa-bangsa nu lain Yahudi mareunang rahmat rohani teh ku jalan urang Yahudi, jadi pantes lamun maranehanana mulang ku harta ka urang Yahudi.
28. Lamun ieu geus beres, terus arek ka Sepanyol, bari liwat nyimpang ka aranjeun.
29. Engke datang teh bari jeung mawa pirang-pirang berkah ti Kristus.
30. Demi Gusti urang Yesus Kristus, jeung demi kanyaah anu asal ti Roh Allah, mugi-mugi aranjeun oge sing cara sim kuring, neneda ka Allah, mugi-mugi sim kuring ku Mantenna disarengan.
31. Pangnedakeun, mugi-mugi sim kuring ku Allah diluputkeun tina ancaman urang Yudea anu henteu palercaya; mugi-mugi deui duit sumbangan tea bisa mulus ditarima hade-hade ku umat Allah di Yerusalem.
32. Geus kitu mah, mun Allah marengkeun, datang ka aranjeun teh meureun bari jeung lugina hate, sarta bisa ngararasakeun bagjana papanggih jeung aranjeun.
33. Mugia Allah, sumber kabagjaan urang, nyarengan aranjeun. Amin.