Instagram
English
A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
April 15

Yosua 19:1-51
1. Bagian kadua lotrena ragrag ka warga kaom Simeon. Daerahna nyorok ka wewengkon kaom Yuda.
2. Kota-kotana: Bersyeba, Syeba, Molada,
3. Hasar Sual, Bala, Esem,
4. Eltolad, Betul, Horma,
5. Siklag, Bet Markabot, Hasar Susa,
6. Bet Lebaot jeung Saruhen. Tilu belas kota katut desa-desa sakurilingeunana.
7. Ain, Rimon, Eter jeung Asan, opat kota katut desa-desa sakurilingeunana,
8. kaasup sakabeh desa-desa eta nepi ka Baalat Bir kidul (atawa Ramah). Eta tanah milik anu dibikeun ka kaom Simeon.
9. Ku lantaran wewengkon tanah Yuda legana leuwih ti cukup, seug wewengkon nu leuwih teh dibikeun ka kaom Simeon.
10. Bagian katilu lotrena ragrag ka kaom Sebulun. Wewengkonna nepi ka Sarid.
11. Ti dinya watesna maju ka kulon ka Marela, notog ka Dabeset jeung ka anak walungan wetaneun Yoknam.
12. Ti beulah wetan mimiti ti Sarid terus maju nepi ka wates Kislot Tabor, jol ka Daberat, nanjak ka Yapia.
13. Ti dinya ngetan keneh ka Gat Heper jeung Et Kasin, mengkol ka Nea di jalan anu kebat ka Rimon.
14. Beulah kaler watesna mengkol nguriling ka Hanaton, anggeus di Lebak Yiptah El.
15. Kaasup oge Katat, Nahalal, Simron, Idala jeung Betlehem. Dua belas kota katut desa-desa sakurilingeunana.
16. Sakitu kota-kota katut desa-desana anu jadi milikna kulawarga-kulawarga kaom Sebulun.
17. Bagian kaopat lotrena ragrag ka kulawarga-kulawarga kaom Isaskar.
18. Daerah-daerahna: Yisrel, Kasulot, Sunem,
19. Haparaim, Sion, Anaharat,
20. Rabit, Kision, Ebes,
21. Remet, En Ganim, En Hada jeung Bet Pases.
22. Watesna aya oge anu notog ka Tabor, Sahasima jeung Bet Semes, anggeusna di Yordan. Kota-kota anu kaasup ka dinya aya genep belas, katut desa-desa sakurilingeunana.
23. Sakitu kabehna kota-kota katut desa-desana anu jadi milikna kulawarga-kulawarga kaom Isaskar.
24. Bagian kalima lotrena ragrag ka kulawarga-kulawarga kaom Aser.
25. Bagianana: Helkat, Hali, Beten, Aksap,
26. Alamelek, Amad jeung Misal. Beulah kulon notog ka Gunung Karmel jeung Sihor Libnat.
27. Ti dinya malik ngetan terus ka Bet Dagon, notog ka Sebulun jeung Lebak Yiptah El di jalan anu kebat ka kaler ka Bet Emek jeung Nehiel. Ngaler keneh ka Kabul,
28. Ebron, Rehob, Hamon jeung Kana nepi ka Sidon.
29. Ti dinya watesna malik ka Ramah, nepi ka Tirus, hiji kota anu di benteng; ti dinya mengkol ka Hosa, anggeus di Laut Tengah. Kota-kota anu kaasup ka dinya: Mahalab, Aksib,
30. Uma, Apek jeung Rehob. Dua puluh dua kota katut desa-desa sakurilingeunana.
31. Sakitu kota-kota katut desa-desa di wewengkon milikna kulawarga-kulawarga kaom Aser.
32. Bagian kagenep lotrena ragrag ka kulawarga-kulawarga kaom Naptali.
33. Wates-watesna mimiti ti Helep, ti lebah hiji tangkal kiara di Saananim, terus ka Adami Nekeb, terus ka Yabnel nepi ka Lakum, anggeus di Yordan.
34. Ti dinya watesna mengkol ngulon ka Asnot Tabor, ti dinya ka Hukok, notog ka wewengkon Sebulun sisi kidul, beulah kulonna notog ka wewengkon Aser, ari ti beulah wetanna Yordan.
35. Kota-kota bentengna: Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret,
36. Adama, Ramah, Hasor,
37. Kedes, Edrei, En Hasor,
38. Iron, Migdal El, Horem, Bet Anat jeung Bet Semes. Salapan belas kota katut desa-desa sakurilingeunana.
39. Sakitu kota-kota katut desa-desana anu aya di wewengkon tanah milik kulawarga-kulawarga kaom Naptali.
40. Bagian katujuh lotrena ragrag ka kulawarga-kulawarga kaom Dan.
41. Daerahna ngurung Sora, Estaol, Ir Semes,
42. Saalabin, Ayalon, Itla,
43. Elon, Timna, Ekron,
44. Elteke, Gibeton, Baalat,
45. Yehud, Bene Barak, Gat Rimon,
46. Me Yarkon jeung Rakon katut wewengkon sakurilingeun Yopa.
47. Basa urang Dan kauculan wewengkon, seug merangan Lesem, tuluy direbut, jelema-jelemana ditumpes, tanahna diaku milik. Seug diandih, sarta ngaran Lesem diganti ku ngaran karuhunna, jadi Dan.
48. Sakitu kota-kota jeung desa-desa sakurilingeunana di wewengkon tanah milik kulawarga-kulawarga kaom Dan.
49. Sabada beres babagi tanah, Yosua putra Nun ku urang Israil dibere tanah akuan.
50. Tanah anu diakukeun ka anjeunna cocog jeung pamundutna, tur luyu jeung timbalan PANGERAN, nya eta Timnat Serah di pagunungan Epraim. Seug kotana ku anjeunna diadegkeun deui, sarta anjeunna calik di dinya.
51. Tanah teh dibagikeunana ku Imam Elasar, Yosua putra Nun, jeung para kapala warga kaom-kaom Israil. Aranjeunna neda pituduh heula ti PANGERAN ku jalan ngalung lotre di hareupeun lawang Kemah PANGERAN. Kitu dibereskeunana ku aranjeunna urusan ngabagina teh, di Silo.

Yosua 20:1-9
1. Geus kitu PANGERAN ngandika ka Yosua,
2. miwarang nyaurkeun kieu ka urang Israil, ”Geura tangtukeun kota-kota suaka. Hal ieu bareto geus ditepikeun ka maraneh, ku perantaraan Musa.
3. Tiap-tiap jelema nu maehan teu karana niat tadina, meunang nyingkir ka dinya, nyingkahan anu arek males pati.
4. Pek kabur ka salah sahijina, tepungan mahkamah pangadilanana di lawang kota, perkarana pupulihkeun. Ku maranehna baris diwidian asup ka jero kota, jeung dibere pangcicingan geusan nyingkir di dinya.
5. Upama disusul ku nu arek males pati ulah dipasrahkeun. Kudu dibela, lantaran maehan soteh teu kahaja, lain ku sabab amarah.
6. Nyingkirna di eta kota nepi ka perkarana diuruskeun ku pangadilan di dinya, jeung nepi ka Imam Agung anu jeneng harita di dinya tilar dunya. Geus kitu kakara meunang mulang ka lemburna, anu bareto ditinggalkeun kabur.”
7. Seug kota-kotana ditangtukeun. Anu di kuloneun Yordan nya eta: Kedes di Galilea, di pagunungan wewengkon kaom Naptali; Sekem, di pagunungan wewengkon kaom Epraim; jeung Hebron, di pagunungan wewengkon kaom Yuda.
8. Anu di wetaneun Yordan nya eta: Beser, di wewengkon kaom Rubin, di padataran luhur gurun keusik wetaneun Yeriho; Ramot di Gilad, di wewengkon kaom Gad; jeung Golan di Basan, di wewengkon kaom Menase.
9. Kota-kota eta kapilih pikeun jadi kota suaka, boh keur urang Israil boh keur urang piluaran anu marukim di urang Israil. Satiap jelema anu maehan teu karana diniatan tadina, meunang nyingkir ka dinya, nyingkahan anu arek males pati. Teu meunang dipaehan, nunggu dipariksa heula ku pangadilan.

Mazmur 46:1-6
1. Pikeun pamingpin biduan. Jabur golongan Korah. Make lagu Alamot.
2. Allah teh benteng jeung kakuatan urang, anu salawasna nulung dina pakewuh.
3. Ulah rentag najan jagat oyag sarta gunung-gunung rugrug ka laut,
4. sanajan lautan motah tingjalegur nginggeungkeun gunung-gunung.
5. Tuh aya walungan, mawa hegar nyeboran ka Kota Allah, ka gedong suci, panglinggihan Nu Maha Agung.
6. Allah aya linggih di dinya, eta kota moal kagempur, sabab ti barang pajar meletek geus diraksa ku Allah.

Amsal 14:7-11
7. Nu burung mah jauhan bae, da moal bisa ngajarkeun naon-naon ka urang.
8. Naon sababna jelema pinter wet bijaksana? Sabab nyaho kana pilampaheun dirina. Naon sababna jelema bodo wet gejul? Sabab pangrasana mah sagala nyaho.
9. Nu barurung tara mikiran dosana. Jelema anu harade mah hayang dihampura.
10. Suka keur sorangan, duka keur sorangan, batur mah mo bisa milu ngarasakeun.
11. Waktu imah jelema jahat diruksak, imah jelema bener mah tetep nagen.

Lukas 12:32-59
32. ”Maraneh anu ngan saeutik ulah salempang, sabab Rama maraneh sukaeun maparin berkah ka maraneh ti Karajaana-Na.
33. Jualan bae babandaan mah kabeh, duitna sidekahkeun ka nu mariskin. Tuluy kudu boga pepeten anu awet, paranti nyimpen harta anu aya di sawarga. Eta harta moal aya sudana, moal bisa aya nu maling, jeung moal dihakan ku rinyuh.
34. Sabab tibelatna hate teh ka tempat harta.”
35. ”Sing caringcing pikeun nyanghareupan sagala hal, sing saged barangpake pikeun digawe, jeung lampu kudu terus hurung, lir upama gandek nu keur nungguan dunungan mulang ti nu hajat kawinan. Sangkan ari dunungan datang keketrok, bisa buru-buru dipangmukakeun panto.
36. ***
37. Untung gandek-gandek anu ku dununganana kasampak nyararing jeung caringcing ngadago mulangna. Sing percaya: Dununganana bakal singkil jeung nitah supaya maranehna dariuk tuluy dilaladenan.
38. Kacida untungna lamun ku dununganana anu mulangna tengah peuting atawa janari, maranehna kasampak nyararing jeung caringcing.
39. Jeung ku maraneh tangtu kacipta, jelema anu geus nyahoeun yen imahna bakal kadatangan bangsat tangtu taki-taki, supaya imahna ulah kaasupan.
40. Nya kitu maraneh oge kudu caringcing ngadago pisumpingeunana Putra Manusa, sabab pisumpingeuna-Na teh dina waktu anu teu kasangka-sangka pisan.”
41. Petrus unjukan, ”Gusti, ieu piwulang teh keur abdi-abdi bae atanapi keur sadayana?”
42. Waler Gusti, ”Cik gandek nu disebut gandek satia jeung bijaksana teh nu kumaha? Tangtu ku dununganana baris dipercaya ngurus rumah tanggana jeung ngurus dahar gandek-gandek lianna saban-saban geus waktuna.
43. Untung eta gandek, lamun dununganana datang kasampak keur ngalakonan kawajibanana.
44. Sing percaya, ku dununganana bakal dipercaya ngurus sakabeh kakayaanana.
45. Sabalikna, lamun eta gandek ngan dahar jeung nginum nepi ka mabok, tur bengis ka sasama nu bubujang jeung lalanjang dumeh pangrasana dununganana nyabana bakal lila,
46. ana dununganana ngadadak datang teu kasangka-sangka, eta gandek tangtu bakal disiksa bebeakan, bagian jalma anu teu satuhu.
47. Gandek anu nyaho kana kahayang dunungan tapi dirina teu sadia jeung henteu ngajalankeun kahayang dununganana, tangtu dirangket satakerna.
48. Ari gandek anu teu ngarti mah kana karep dununganana, sanajan nepi ka kudu dirangket oge dirangketna moal sabaraha. Anu loba narimana, loba deui nu dipenta ti dirina; beuki gede narimana, beuki gede nu dipenta ti dirina.”
49. ”Kami datang teh rek ngahuru ieu dunya, sarta hayang geura nenjo ngagedurna!
50. Kami kudu nyorang hiji baptisan (nya eta kasangsaraan). Samemeh eta kasorang hate Kami kacida susahna!
51. Ceuk panyangka maraneh Kami datang teh dunya bakal runtut? Moal! Malah pabentar!
52. Ti ayeuna keneh ge ti lima anggota kulawarga bakal jadi dua bagian, nu tilu ngalawan dua, nu dua ngalawan tilu.
53. Bapa pabentar jeung anak lalaki, anak lalaki pabentar jeung bapa; indung pabentar jeung anak awewe, anak awewe pabentar jeung indung; mitoha awewe pabentar jeung minantu awewe, minantu awewe pabentar jeung mitoha awewe.”
54. Ari ka nu loba, kieu pilahir Yesus, ”Samangsa-mangsa maraneh nenjo aya mega unggah di kulon, geuwat ku maraneh ditaksir rek hujan; enya bae hujan.
55. Lamun angin karasa nebak ti kidul, ceuk maraneh hawa bakal panas; enya bae hawa panas.
56. Eh maraneh jelema pura-pura! Maraneh barisa neguh poe bakal hujan bakal panas ku nenjo bumi jeung langit, ku naon ari kana galagat jaman ayeuna maraneh teu ngahartikeun?”
57. ”Ku naon maraneh sorangan teu nareangan jalan piluluseun?
58. Sapertina bae, lamun maraneh boga salah, diadukeun ka pangadilan. Meungpeung can ka pangadilan, coba sabisa-bisa lawan teh akuran, malak mandar aya hampurana mupus kasalahan maraneh. Sabab lamun henteu kitu tangtu jadi disered ka hakim, ku hakim diserenkeun ka pulisi tuluy digebluskeun ka jero panjara.
59. Geus kitu mah tinggal ngerem di dinya nepi ka geus dibereskeun sagala-galana.”