A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
April 14

Yosua 17:1-18
1. Tanah anu di kuloneun Walungan Yordan aya sabagian anu dibikeun ka sababaraha kulawarga turunan Menase, anak Yusup anu cikal. Makir, bapana Gilad, anak Menase anu cikal. Ku lantaran manehna teh pahlawan, nya tanah Gilad jeung Basan anu pernahna di wetaneun Walungan Yordan teh dibikeun ka manehna.
2. Ari tanah kuloneun Yordan dibikeun ka kulawarga-kulawarga kaom Menase lianna, nya eta turunan Abieser, turunan Helek, turunan Asriel, turunan Sekem, turunan Heper jeung turunan Semida. Eta kabeh turunan Menase bin Yusup anu lalaki, kabeh jaradi kapala warga.
3. Demi Selopehad bin Heper, bin Gilad bin Makir bin Menase, henteu boga anak lalaki, ngan anak awewe bae, ngaran-ngaranna: Mahla, Noa, Hogla, Milka jeung Tirsa.
4. Ieu nu limaan arunjukan ka Imam Elasar, ka Yosua putra Nun, jeung ka kapala-kapala, pokna, ”Kapungkur aya timbalan PANGERAN ka Musa, timbalana-Na abdi oge kedah kenging bagian ti ieu tanah, sapertos dulur-dulur anu lalaki.” Tuluy maranehna oge dibagianan tanah di tengah dulur-dulurna anu lalaki, sakumaha dawuhan PANGERAN.
5. Ku hal eta, kaom Menase mah jaba ti tanah Gilad wetaneun Yordan jeung Basan teh narima deui sapuluh luwuk,
6. dumeh turunan anu awewe tea oge mareunang bagian cara dulur-dulurna anu lalaki, da ari tanah Gilad mah geus kapiboga ku turunan Menase nu lianna.
7. Wawatesan tanah kaom Menase, ti Aser kebat ka Mikmeta wetaneun Sekem. Ti dinya tuluy ngidul ka wewengkon urang En Tapua.
8. Tanah sakurilingeun Tapua jadi milikna kaom Menase, tapi ari Tapua mah jadi milikna kaom Epraim.
9. Ti lebah dinya watesna mudun ka lebah anak Walungan Kana. Kota-kota kiduleun eta walungan milikna kaom Epraim, najan ayana di wewengkon kaom Menase. Ari wates wewengkon kaom Menase mapay-mapay jalan kalereun eta anak walungan, anggeusna di sisi Laut Tengah.
10. Beulah kidul jadi wewengkon kaom Epraim, beulah kaler jadi wewengkon kaom Menase, di beulah kulon watesna Laut Tengah. Beulah kaler kulon bogana kaom Aser, beulah kaler wetan bogana kaom Isaskar.
11. Di jero wewengkon kaom Isaskar jeung kaom Aser, aya luwukan tanah bogana kaom Menase, nya eta wewengkon Bet San jeung Yiblam katut desa-desa sakuriling eta nya eta: Dor (kota sisi basisir), En Dor, Taanak, Megido jeung desa-desa sakurilingeunana.
12. Tapi kaom Menase teu kuateun ngusir urang Kanaan anu maratuh di kota-kota eta. Jadi urang Kanaan mah terus maratuhna di dinya.
13. Malah sanggeus urang Israil jadi kuat oge eta urang Kanaan teh henteu kabeh diusir, tapi ngan dipaksa digawekeun pikeun urang Israil.
14. Geus kitu turunan Yusup arunjukan kieu ka Yosua, ”Bapa, ku naon masihan tanah teh mung saluwuk? Padahal golongan abdi teh sakieu seueurna, berkah hibaring PANGERAN.”
15. Yosua ngawaler, ”Ari kitu mah, dumeh maraneh sakitu lobana nepi ka teu cukup ku dibere tanah anu di pagunungan Epraim, bukbak bae leuweung anu di wewengkon urang Pares jeung urang Repaim, kop eta ajang maraneh.”
16. Maranehanana ngajawab, ”Eta tanah pagunungan anu mung sakitu kirang keneh. Katambih-tambih urang Kanaan teh boh nu di Bet San sareng di desa-desa sakurilingeunana, boh anu di Lebak Yisrel, garaduh kareta perang tina beusi.”
17. Waler Yosua ka kaom Epraim jeung kaom Menase, ”Enya maraneh teh sakitu lobana tur sakitu kuatna. Pantes lamun boga tanah leuwih ti saluwuk.
18. Kop eta tanah pagunungan teh kabeh jang maraneh. Leuweung keneh mah bukbak bae. Sanajan eta urang Kanaan teh kuat tur baroga kareta perang tina beusi, mo burung bisa kausir ku maraneh.”

Yosua 18:1-28
1. Sanggeus nalukkeun tanah anu dijangjikeun ku PANGERAN tea, sakabeh urang Israil kumpul di Silo, tuluy masangkeun Kemah Tepangan PANGERAN.
2. Aya keneh tujuh kaom Israil anu can dibagianan tanah.
3. Ku sabab eta kieu saur Yosua ka urang Israil, ”Rek nepi ka iraha maraneh nunggu teh, lain geura cokot eta tanah maraneh anu geus dipaparinkeun ku PANGERAN, Allah karuhun maraneh teh!
4. Ayeuna Bapa menta jelema ti saban kaom tilu urang. Ku Bapa rek dititah ka ditu, sina mariksa eta tanah sakurilingna, nyatet-nyatetkeun wewengkon pimilikeunana. Mun geus anggeus, ka darieu deui ka Bapa.
5. Eta tanah ku Bapa rek dibagi tujuh. Kaom Yuda tetep ngenggonan wewengkon beulah kidul, kaom Yusup tetep ngenggonan wewengkon beulah kaler.
6. Jieun gambarna eta tanah anu dibagi tujuh teh, ka Bapakeun. Engke ku Bapa dilotrekeun keur maraneh, nurutkeun pituduh PANGERAN Allah urang.
7. Ngan ari kaom Lewi mah moal dibere bagian ti dinya, lantaran bagian maranehna mah kapan ngawulaan PANGERAN, jaradi imam. Kitu deui kaom Gad, kaom Rubin jeung kaom Menase anu saparo, eta mah geus baroga di wetaneun Walungan Yordan, paparin ti Musa abdi PANGERAN tea.”
8. Bral anu dipiwarang teh arindit rek nyatet-nyatetkeun tanah tea, mawa parentah Yosua anu ungelna, ”Pariksa sakuliahna eta tanah, wawatesanana gambar, tuluy ka Bapa deui. Engke di dieu, di Silo, ku Bapa dibagi-bagi keur maraneh, urang naros heula ka PANGERAN ku jalan dilotre.”
9. Seug eta tanah teh ku maranehna dipariksa sakuliahna, dipecah dijieun tujuh bagian, terus dicatet-catetkeun, kota-kotana didaptarkeun. Geus beres kabeh tuluy baralik deui ka Yosua di pakemahan di Silo.
10. Prak ku Yosua dilotre, pikeun nganyahokeun pituduh PANGERAN. Geus kitu kaom-kaom Israil anu can mareunang tanah teh dibere bagian masing-masing.
11. Bagian pikeun warga kaom Binyamin, kalotre pangheulana. Perenah tanahna antara wewengkon kaom Yuda jeung wewengkon kaom Yusup.
12. Wawatesanana, beulah kaler mimiti ti Yordan, terus nanjak ka lamping gunung kalereun Yeriho, tuluy mipir pasir ka kulon nepi ka gurun keusik Bet Awen.
13. Ti dinya watesna terus ka lamping gunung gigireun Lus beulah kidul (anu katelah Betel), mudun ka Atarot Adar di gunung kiduleun Bet Horon Hilir.
14. Ti lebah dinya, mengkol ka kidul mimiti ti pipir eta gunung sisi kulon, terus ka Kiryat Baal (atawa Kiryat Yarim) wewengkon Yuda. Eta watesna beulah kulon.
15. Wates beulah kidul mimiti ti tungtung Kiryat Yarim terus ka sumber-sumber cai di Neptoa.
16. Ti dinya mudun ka suku gunung anu paeunteung-eunteung jeung tonggoheun Lebak Hinom di tungtung kulon Lebak Repaim. Ti dinya garis watesna teh ka kidul ngaliwatan Lebak Hinom kiduleun lamping-lamping gunung di tanah Yebus, terus nuju ka En Rogel.
17. Tuluy mengkol ka kaler ka En Semes, ti dinya tuluy ka Gelilot anu paeunteung-eunteung jeung Adumim. Ti dinya watesna mudun ka Cadas Bohan (Bohan teh anakna Rubin.),
18. terus ngaliwatan lamping gunung anu paeunteung-eunteung jeung Lebak Yordan. Ti dinya mudun ka eta lebak,
19. terus ngaliwatan lamping gunung Bet Hogla sisi kaler, eureun-eureun di Laut Paeh, di teluk beulah kaler, tempat ngamuarana Walungan Yordan. Eta wates beulah kidul.
20. Ari wates beulah wetan nya Walungan Yordan. Sakitu wawatesanana wewengkon tanah milik kulawarga-kulawarga kaom Binyamin.
21. Ari kota-kota anu kapimilik ku kaom Binyamin nya eta: Yeriho, Bet Hogla, Emek Kesis,
22. Bet Araba, Semaraim, Betel,
23. Awim, Parah, Opra,
24. Keparamoni, Opni jeung Geba; dua belas kota katut desa-desa sakurilingeunana.
25. Jaba ti eta: Gibon, Ramah, Berot,
26. Mispa, Kapira, Mosa,
27. Rekem, Irpel, Tarala,
28. Sela, Haelep, Yebus (atawa Yerusalem), Gibea jeung Kiryat Yarim; opat belas kota katut desa-desa sakurilingeunana. Sakitu tanah milikna kulawarga-kulawarga kaom Binyamin.

Mazmur 45:6-17
6. Jamparing Gusti sareukeut, narancleb kana jajantung musuh, raja-raja baris ngudupruk kana sampean Gusti.
7. Karajaan Gusti paparin ti Allah, bakal langgeng nanjeur, Gusti baris ngereh kalayan adil.
8. Gusti cinta kaadilan, cua kana kajahatan, kitu purwana Allah, Allah jungjunan Gusti parantos milih Gusti, sareng maparin kabagjaan langkung ti ka raja-raja sanes.
9. Panganggo Gusti seungit emur, gaharu sareng candana, di lebet malige gading Gusti dibeberah ku tatabeuhan.
10. Di antawis para istri di karaton Gusti, seueur putri-putri raja, prameswari ngagedeng ti palih tengen, obroy ku perhiasan emas tulen.
11. Nun Putri panganten raja, dangukeun pihatur abdi — bangsa sareng wargi-wargi Jeng Putri lalikeun bae.
12. Kageulisan Jeng Putri matak sono kangjeng raja. Anjeunna teh panutan Jeng Putri, Jeng Putri kedah anut ka anjeunna.
13. Urang Tirus bakal ngabantun hadiah ka Jeng Putri, nu baleunghar bakal alihtiar ngalap manah Jeng Putri.
14. Putri aya di jero puri, geulisna kawanti-wanti, nganggo sinjang songket emas.
15. Beunang dangdos ku anggoan warna-warni, putri dijajap ka raja, diiring ku para mojang pangaping, maranehna ge dijajap ka raja.
16. Marahmay jeung suka bungah, aleutan sang putri rawuh, lebet ka kadaton.
17. Nun Raja abdi, Gusti bakal seueur putra, bakal jaradi raja ngagentos luluhur Gusti, ku Gusti dijaradikeun pangereh sakuliah jagat.

Amsal 14:6-6
6. Tukang cacawad mah moal bisa bijaksana. Ari nu ngarti mah babari diajarna.

Lukas 12:1-31
1. Rebuan jelema karumpul deui pasesedek nepi ka silih tincak. Sabot kitu Yesus ngalahir ka murid-murid, ”Sing waspada kana ragi urang Parisi, nya eta kana kamunapekanana.
2. Sabab naon bae anu disamunikeun bakal katembong, rasiah naon bae bakal kaboker.
3. Jadi naon bae anu ku maraneh diomongkeun di nu poek, bakal kadenge saterang-terangna, jeung naon bae anu ku maraneh diharewoskeun rurusiahan di kamar anu nutup, geus tangtu bakal diuar-uar.”
4. ”Jeung deui, batur-batur! Ulah sieun ku tukang maehan. Jelema mah ngan bisa maehan raga badag, teu bisa leuwih ti kitu.
5. Kami rek nuduhkeun ka maraneh, saha anu kudu dipikasieun. Nu kudu dipikasieun mah Allah. Allah mah kajaba ti iasaeun maehan teh wenang ngalungkeun ka naraka. Sakali deui, Mantenna anu kudu dipikasieun teh!
6. Manuk piit lima dijualna teh ngan laku kana duit pangleutikna dua gebleg. Tapi sanajan kitu ge ku Allah moal aya anu dilalikeun.
7. Malah buuk sirah maraneh ge ku Mantenna geus dietang. Jadi ulah salempang; maraneh leuwih hargaan ti batan manuk piit!”
8. ”Kami ngabejaan: Anu ngaku ka Kami di hareupeun umum, ku Putra Manusa bakal diaku di hareupeun para malaikat Allah.
9. Sabalikna anu nampik Kami di hareupeun umum, ku Putra Manusa bakal ditampik di hareupeun para malaikat Allah.
10. Sing saha anu dina omonganana aya kecap anu ngalawan ka Putra Manusa bisa dihampura; sabalikna anu ngagogoreng ka Roh Suci mah moal dihampura.
11. Lamun maraneh dibawa ka imah-imah ibadah rek diperkarakeun ka para gegeden atawa para pangereh, ulah sieun teu bisa ngabela diri atawa bingung piomongeun.
12. Sabab maraneh dina waktuna bakal dibere piomongeun ku Roh Suci.”
13. Ti jelema loba aya anu mihatur kieu ka Yesus, ”Pa Guru, mugi pangmepelingankeun pun dulur supados daekeun maparin bagian harta titinggal pun bapa ka abdi.”
14. Waler Yesus, ”Baraya! Na saha anu ngangkat Kami pikeun ngahakiman atawa ngabagikeun warisan antara aranjeun duaan?”
15. Sasaurana-Na diteruskeun ka sarerea, ”Kahade maraneh ulah nepi ka boga sipat sarakah dina hal naon bae; sabab hirup jalma teh saenyana lain gumantung kana hartana, masih sakumaha beungharna oge.”
16. Geus kitu Anjeunna nyarioskeun ieu misil, ”Aya hiji jelema beunghar, boga tanah sarta meunang hasilna loba.
17. Seug mikir dina hatena, ʼEuweuh deui tempat jang nyimpen ieu hasil tanah. Kumaha petana?
18. Euh bener,ʼ carekna ngomong sorangan, ʼgudang-gudang anu aya rek diruag, rek nyieun anu leuwih galede jang nyimpen gandum jeung sagala harta banda aing.
19. Geus kitu aing rek ngomong ka diri sorangan: He jelema bagja! Tah bekel hirup teh sakitu haradena, tur mahi keur sababaraha tauneun. Pek geura reureuh, dahar, nginum, nyenangkeun diri!ʼ
20. Tapi Allah ngadawuh ka manehna, ʼEh, nu burung! Peuting ieu nyawa maneh rek dipundut. Ku saha engke dipimilikna eta dunyabrana beunang ngumpulkeun pikeun sorangan teh?ʼ ”
21. Yesus nutup pilahir-Na, ”Tah kitu jadina jelema beunghar keur sorangan bae sarta lampahna henteu sapagodos jeung pangersa Allah teh.”
22. Pilahir-Na deui ka murid-murid, ”Ku sabab kitu maraneh ulah salempang sieun teu manggih dahar pikeun hirup, sieun teu boga pakean pikeun awak.
23. Hirup teh leuwih penting ti batan dahareun, awak leuwih penting ti batan pakean.
24. Tenjo manuk gagak, tara pepelakan tara ngumpulkeun parab, teu ngabogaan gudang atawa leuit, ku Allah teu kendat diparaban! Maraneh leuwih hargaan ti batan manuk!
25. Na bisa maraneh numbu hirup barang sakeudeung ku kasalempang perkara eta?
26. Lamun ku sual anu sakitu leutikna maraneh geus ngarasa teu sanggup, naon gunana salempang ku hal-hal sejenna?
27. Tenjo kembang bakung kumaha jadina. Tara digawe atawa nyieun papakean. Tapi sanajan kitu ceuk Kami, Raja Suleman anu sakitu beungharna oge panganggona eleh alus ku eta kembang.
28. Malah jukut, anu poe ieu aya poe isuk geus beak diduruk, ku Allah didangdanan alus pisan. Atuh komo maraneh mah moal datang ka teu dipakeanan ku Mantenna. Ipis pisan maraneh mah kapercayaan ka Allah teh!
29. Mana oge ulah bingung ku sual dahar jeung nginum. (
30. Anu ngan malikiran nu karitu wungkul teh umat anu teu anut ka Allah.) Rama maraneh ge uningaeun yen maraneh teh butuh ku anu karitu.
31. Tapi pentingkeun heula hal Karajaan Mantenna, sagala kaperluan maraneh mah tangtu ku Mantenna diurus.”