A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
Maret 3

Bilangan 3:1-51
1. Ieu turunan Harun jeung Musa basa PANGERAN di Gunung Sinai nimbalan ka Musa.
2. Putra Harun opat nya eta: Nadab anu cikal, Abihu, Elasar jeung Itamar.
3. Opatanana geus diistrenan jeung dilisahan jadi imam.
4. Tapi Nadab jeung Abihu mah geus teu araya, tariwas waktu nyanggakeun kurban ka PANGERAN di Gurun Keusik Sinai, lantaran ngagunakeun seuneu anu henteu halal. Duanana henteu karagungan putra. Tinggal Elasar jeung Itamar anu jaradi imam waktu Harun jumeneng keneh.
5. PANGERAN ngandika deui ka Musa,
6. ”Kaom Lewi sina ka harareup, diangkat jadi purah babantu ka Imam Harun.
7. Sagala pagawean pikeun Kemah Tepangan, sagala kaperluan pikeun imam jeung sabangsa Israil, jadi kawajiban maranehanana.
8. Kitu deui ngurus paparabotan Kemah Tepangan jeung nguruskeun kaperluan urang Israil lianna.
9. Ti urang Israil, anu ku Kami dibakukeun pikeun ngalalayanan Harun jeung anak-anakna ngan urang Lewi wungkul.
10. Tetepkeun ku maneh, kawajiban imam mah ngan Harun jeung anak-anakna bae anu diwenangkeun. Anu sejen, anu wani-wani ngajalankeun kaimaman kudu dipaehan.”
11. PANGERAN ngandika deui ka Musa,
12. ”Ayeuna urang Lewi jadi boga Kami. Basa Kami maehan sakabeh cikal urang Mesir, cikal-cikal urang Israil mah ku Kami disucikeun pikeun Kami, boh jelema boh sato. Ayeuna pikeun gantina ti sakabeh cikal urang Israil, Kami nyandak urang Lewi pikeun Kami. Kami teh PANGERAN.”
13. ***
14. PANGERAN nimbalan deui ka Musa di Gurun Keusik Sinai,
15. supaya anjeunna nyacahkeun kaom Lewi, nurutkeun kaom jeung wargana. Barudak lalaki ti umur sabulan atawa leuwih kudu didaptarkeun.
16. Eta timbalan ku Musa dijalankeun.
17. Anak Lewi tilu: Gerson, Kahat jeung Merari, luluhur kaom anu marake ngaran eta. Anak Gerson dua: Libni jeung Simei. Anak Kahat opat: Amram, Yishar, Hebron, jeung Usiel. Anak Merari dua: Mahli jeung Musi, anu jadi luluhur warga-warga nu marake eta ngaran.
18. ***
19. ***
20. ***
21. Kaom Gerson nya eta warga Libni jeung warga Simei.
22. Jumlah lalaki ti umur sabulan ka luhur kacatet aya 7.500 urang.
23. Ieu kaom pakemahanana di beulah kulon, tukangeun Kemah Tepangan.
24. Kapalana Elisap bin Lael.
25. Kawajibanana ngurus Kemah Tepangan, ngurus tendana luar jero, ngurus lalangse pantona,
26. ngurus lalangse palataranana sabudeur Kemah Tepangan, ngurus altar, jeung ngurus lalangse lawang ka palataran. Sakabeh pagawean anu tumali jeung eta, maranehna anu kawajiban ngurusna.
27. Kaom Kahat nya eta warga-warga Amram, Yishar, Hebron, jeung Usiel.
28. Jumlah lalakina ti umur sabulan ka luhur aya 8.600 urang.
29. Pakemahanana di kiduleun Kemah Tepangan,
30. kapalana Elisapan bin Usiel.
31. Kawajibanana ngurus Peti Perjangjian, meja, ajug-ajug lampu, altar-altar, paparabotan imam paranti Tempat Suci, jeung ngurus lalangse lawang ka Kamar Pangsucina. Sagala pagawean anu tumali jeung eta, maranehna anu kawajiban ngurusna.
32. Anu ngapalaan urang Lewi nya eta Imam Elasar putra Harun, ngatur jelema-jelema anu baroga kawajiban di jero Tempat Suci.
33. Kaom Merari nya eta warga-warga Mahli jeung Musi.
34. Jumlah lalaki ti umur sabulan ka luhur aya 6.200 urang.
35. Pakemahanana di kalereun Kemah Tepangan, dikapalaan ku Suriel bin Abihail.
36. Kawajibanana ngurus papan-papan dingding Kemah, jaruji-jarujina, tihang-tihangna, tatapakan-tatapakanana, jeung sakur anu patali jeung eta. Sagala pagawean anu tumali jeung eta, maranehna anu kudu ngurusna.
37. Jaba ti eta kudu ngurus tihang-tihang katut tatapakanana, pancuh-pancuh katut tambang-tambangna di palataran luar.
38. Ari Musa, Harun jeung putra-putrana, kemahna di payuneun Kemah Tepangan, beulah wetan. Kawajiban aranjeunna nya eta ngalaksanakeun upacara-upacara ibadah di Tempat Suci pikeun kapentingan urang Israil. Anu sejen, anu wani-wani pipilueun kana eta kawajiban kudu dipaehan.
39. Jumlah sakabeh lalaki urang Lewi ti umur sabulan ka luhur anu ku Musa didaptarkeun nurutkeun timbalan PANGERAN, ti kabeh rundayan aya 22.000 urang.
40. PANGERAN ngandika deui ka Musa, ”Sakabeh anak cikal urang Israil kagungan Kami. Jadi sakur anak cikal urang Israil anu lalaki, ti umur sabulan ka luhur, kabeh kudu didaptarkeun. Tapi keur gaganti maranehna anu ku Kami dicokot pikeun Kami teh ngan sakabeh urang Lewi. Kami teh PANGERAN! Nya kitu deui ingon-ingon urang Lewi ku Kami dijieun gaganti sakabeh cikal ingon-ingon urang Israil.”
41. ***
42. Prak ku Musa dijalankeun, sakabeh anak cikal lalaki
43. ti umur sabulan ka luhur didaptarkeun, jumlahna aya 22.273 urang.
44. PANGERAN nimbalan deui ka Musa,
45. ”Ayeuna geura sanggakeun ka Kami sakabeh urang Lewi, pikeun gaganti sakabeh anak cikal lalaki urang Israil. Kitu deui sakabeh cikal ingon-ingon urang Lewi sanggakeun ka Kami, pikeun gaganti cikal ingon-ingon urang Israil.
46. Ku sabab anak cikal urang Israil anu lalaki leuwih 273 urang ti batan urang Lewi, eta leuwihna ku maneh kudu ditebus,
47. saurangna masing-masing lima gebleg uang perak nurutkeun harga patokan di Kemah Kami.
48. Duitna serenkeun ka Harun jeung anak-anakna.”
49. Ku Musa dijalankeun, sarta duitna,
50. anu gedena 1.365 gebleg perak,
51. diserenkeun ka Harun sapala putra.

Bilangan 4:1-49
1. PANGERAN ngandika deui ka Musa,
2. miwarang nyatetkeun urang Lewi kaom Kahat, kaom-kaomna, warga-wargana,
3. ti semet umur tilu puluh nepi ka lima puluh taun, anu pantes pikeun digawekeun di Kemah Tepangan.
4. Pagaweanana nya eta ngurus barang-barang anu pangsucina.
5. Ti dinya PANGERAN ngandikakeun ieu aturan ka Musa: Lamun pasanggrahan rek pindah, Harun sapala putra kudu ka jero Kemah, nurunkeun lalangse anu mindingan Peti Perjangjian, tuluy kudu dipake ngarurub eta peti.
6. Geus kitu kudu ditutupan ku kulit lemes sarta saterusna kudu diruruban ku lawon biru, tuluy petina kudu dicorok ku rancatan.
7. Meja paranti neundeun roti haturan PANGERAN kudu ditaplakan ku taplak biru. Piring-piring, pinggan-pinggan wadah dupa, pinggan-pinggan paranti kurban, kendi-kendi anggur kurban, teundeunan di dinya. Dina eta meja salawasna kudu aya roti haturkeuneun.
8. Eta kabeh tutup ku lawon beureum, tutupan deui ku kulit lemes, tuluy corok mejana ku rancatan dina parantina.
9. Ajug-ajug lampu, lampu-lampu, cacapit-cacapit, cepuk-cepuk, jeung wadah-wadah minyak jetun, bungkus ku lawon biru.
10. Eta ajug-ajug jeung parabot-parabotna kudu ditutupan ku kulit lemes, tuluy kudu diteundeun kana gotongan.
11. Geus kitu altar emas kudu ditutupan ku lawon biru, tuluy ku kulit lemes, altarna tuluy corok ku rancatan.
12. Pakakas-pakakas paranti Tempat Suci kudu dibungkus ku lawon biru, tuluy ku kulit lemes, terus teundeun kana gotongan.
13. Lebu gemuk tina altar kudu dikeduk, altarna tutupan ku lawon wungu.
14. Sagala pakakas kaperluan altar, piring-piring wadah seuneu, pangrojok, panyodok, jeung jambangan-jambangan, teundeunan dina luhur eta altar, tutupan ku kulit lemes, tuluy altarna corok ku rancatan.
15. Dina waktuna pasanggrahan indit, eta barang-barang suci digotongna kudu ku kaom Kahat. Kitu soteh lamun eta paparabotan geus tarapti kabeh dibungkusanana ku Harun sapala putra. Kaom Kahat teu meunang cubuk-cabak kana eta barang-barang suci, sabab tangtu tiwas. Kitu kawajiban kaom Kahat lamun Kemah Tepangan dipindahkeun.
16. Ari Imam Elasar putra Harun, kawajibanana ngurus Kemah sagemblengna, ngaminyakan lampu-lampu, ngurus padupaan, ngurus kurban gandum, ngurus minyak suci jeung sagala rupa anu aya di jero Kemah Tepangan, anu enggeus disucikeun haturan PANGERAN.
17. PANGERAN ngandika deui ka Musa jeung Harun,
18. ”Kahade, kaom Kahat
19. ulah deukeut-deukeut kana barang-barang suci supaya ulah tiwas. Sangkan ulah nepi ka kajadian kitu, Harun jeung anak-anakna kudu ngatur heula eta barang-barang di jero Kemah Tepangan. Lamun geus beres dibungkusanana, kakara jalma-jalma kaom Kahat diatur sacabakna-sacabakna nu mana gotongeunana.
20. Sabab lamun maranehna asup ka jero Kemah Tepangan memeh beres sarta heug narenjo eta parabot-parabot suci bawaeun pindah keur diuruskeun keneh ku imam-imam, tangtu tariwas.”
21. PANGERAN ngandika deui ka Musa,
22. miwarang nyatetkeun urang Lewi kaom Gerson sakaomna sawargana,
23. jeung nyatet anu umurna ti tilu puluh nepi ka lima puluh taun, anu nyumponan sarat pikeun digawekeun di Kemah Tepangan.
24. Anu baris jadi kawajibanana nya eta ngurus ieu barang-barang:
25. Kemah, tenda luar, tenda jero, kulit lemes tutup puncak Kemah, lalangse lawang asup,
26. reregan jeung tali-talina anu di palataran sakuriling Kemah jeung altar, lalangse lawang asup ka palataran, jeung sagala rupa anu aya patalina jeung eta barang-barang. Sagala urusan anu tumali jeung eta, maranehna anu kudu ngurusna.
27. Musa jeung Harun kudu ngajaga supaya kaom Gerson ngalampahkeun eta kawajiban jeung nadah parentah Harun sapala putra.
28. Eta sagala kawajiban kaom Gerson di jero Kemah dikapalaan ku Imam Itamar putra Harun.
29. PANGERAN ngandika deui ka Musa, miwarang nyatetkeun urang Lewi ti kaom Merari, nurutkeun wargana masing-masing.
30. Jeung kudu nyatet anu umurna ti tilu puluh nepi ka lima puluh taun, anu nyumponan sarat pikeun digawekeun di Kemah Tepangan.
31. Anu baris jadi kawajibanana nya eta ngurus papan-papan dingding Kemah, jaruji-jarujina, tihang-tihangna jeung tatapakan-tatapakanana,
32. pancuh-pancuh jeung tambang-tambangna anu di palataran sakuriling Kemah, jeung sakur anu aya patalina jeung eta. Kawajibanana masing-masing aya bagianana sorangan.
33. Kitu kawajiban kaom Merari di Kemah Tepangan, dikapalaan ku Imam Itamar putra Harun.
34. Luyu jeung timbalan PANGERAN, Musa, Harun, jeung para kokolot umat, nyacahkeun urang Lewi anu tilu kaom, nya eta kaom Kahat, kaom Gerson, jeung kaom Merari. Ku aranjeunna didaptar anu umurna ti tilu puluh nepi ka lima puluh taun, anu nyumponan sarat pikeun digawekeun di Kemah Tepangan. Hasilna: [Kaom] — [Jumlah] Kahat — 2.750 urang Gerson — 2.630 urang Merari — 3.200 urang — Jumlah 8.580 urang
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. ***
40. ***
41. ***
42. ***
43. ***
44. ***
45. ***
46. ***
47. ***
48. ***
49. Jelema-jelema teh didaptarkeun sakumaha timbalan PANGERAN ka Musa. Unggal jelema kudu sina tanggung jawab kana kawajibanana masing-masing, naon anu kudu dipigawe, naon anu kudu digotong. Kitu timbalan PANGERAN ka Musa.

Mazmur 30:1-7
1. Jabur Daud. Lagu ngaresmikeun Bait Allah.
2. Abdi muji, nun PANGERAN, reh Gusti parantos nyalametkeun abdi, diluputkeun tina perongan musuh.
3. Abdi nyambat pitulung Gusti, nun PANGERAN Allah abdi, teras ku Gusti diwaluyakeun,
4. diluputkeun ti jero kubur. Waktos abdi nyoloyong ka nu nyublek jero, nyawa abdi ku Gusti dipulihkeun.
5. Puji PANGERAN ku nyanyian, he umat-Na nu saratia! Aringetkeun padamelan Nu Maha Suci, urang kudu nganuhunkeun ka Mantenna.
6. Benduna PANGERAN ka urang ngan sakeudeung, tapi kasaeana-Na mah saumur-umur. Reup peuting bijil cipanon, bray beurang datang kabungah.
7. Kaula ngarasa senang, seug ngomong sorangan, ”Aing moal eleh.”

Amsal 10:30-32
30. Jelema bener salawasna reugreug. Ari nu jahat mah moal bisa tetep nyicingan tanah.
31. Jelema bener nyaritana wijaksana. Ari jelema anu sok goreng sungut mah, letahna baris diured.
32. Jelema bener nyaho kana pitutur anu aya maunatna. Jelema jahat mah saucap-ucapna teh panipuan wungkul.

Markus 8:1-21
1. Teu lila ti harita, geus loba deui bae jelema anu kumpul. Sanggeus maranehna geus teu barogaeun deui dahareun, Yesus nyaur murid-murid-Na ka Anjeunna, terus ngalahir,
2. ”Karunya ieu jelema-jelema teh. Geus tilu poe di darieu jeung Kami, ayeuna geus henteu barogaeun jang dahar.
3. Lamun dititah balik teu dalahar heula tangtu kalempohan, sabab loba ti nu jarauh.”
4. Piunjuk murid-murid, ”Nanging di gurun keusik sapertos kieu ti mana bade kenging tedaeun kangge jalmi sakitu seueurna?”
5. ”Sabaraha roti nu maraneh?” Yesus mariksa. Tembalna, ”Tujuh.”
6. Anjeunna miwarang jalma rea dariuk dina taneuh. Roti anu tujuh siki dicandak, Anjeunna muji sukur ka Allah. Geus kitu rotina disemplekkan dipaparinkeun ka murid-murid sina dibagikeun. Prak dibagikeun.
7. Lauk oge aya saeutik tuluy disanggakeun ka Anjeunna. Anjeunna muji sukur deui, laukna dipiwarang dibagikeun.
8. Jelema-jelema geus dalahar, kabeh sareubeuheun. Malah aya sesana, ku murid-murid dikumpulkeun meunang tujuh karanjang. Anu disuguh dahar kabehna opat rebu urang. Sanggeus dalahar ku Anjeunna dipiwarang baralik.
9. ***
10. Ari Anjeunna harita keneh naek kana parahu jeung murid-murid, ngajugjug ka daerah Dalmanuta.
11. Aya sawatara urang Parisi daratang ka Yesus, terus ngajak sual jawab ka Anjeunna. Niat maranehna hayang ngeuradan Anjeunna, tuluy marenta supaya Anjeunna ngadamel kaajaiban geusan ngabuktikeun yen Anjeunna asal ti Allah.
12. Yesus nepi ka ngarenghap, tuluy ngalahir, ”Naon sababna jalma-jalma jaman ayeuna marenta kaajaiban? Moal! Kami moal nembongkeun kaajaiban naon-naon ka maranehna!”
13. Anjeunna terus naek kana parahu, meuntas talaga.
14. Ari murid-murid parohoeun mawa roti sacukupna, dina parahu teh ngan boga roti sahiji.
15. Yesus ngalahir, ”Maraneh kudu ati-ati ku ragi urang Parisi jeung ragi Herodes.”
16. Maranehna terus ngaromongkeun hal eta, pokna, ”Nu matak Anjeunna ngalahir kitu teh lantaran urang teu boga roti.”
17. Omonganana kadangueun ku Yesus. ”Ku naon ngaromong teu boga roti?” saur-Na. ”Naha can nyaraho atawa can ngalarti keneh? Na enya pikiran maraneh teh kacida mintulna?
18. Baroga panon, teu barisa nenjo? Baroga ceuli, teu barisa ngadenge? Na geus teu aringet,
19. roti lima siki ku Kami disemplekan pikeun lima rebu jelema? Sabaraha karanjang sesana?” ”Dua welas karanjang,” tembalna.
20. ”Jeung basa roti anu tujuh siki dipake nyuguhan opat rebu jelema, sabaraha karanjang sesana?” ”Tujuh karanjang,” jawabna.
21. ”Naha atuh tacan ngalarti keneh bae?” saur-Na.