A A A A A
Alkitab dalam satu tahun
Maret 2

Bilangan 1:1-54
1. Dina tanggal hiji bulan kadua, taun kadua ti sanggeus urang Israil budal ti Mesir, PANGERAN nimbalan ka Musa ti Kemah Tepangana-Na di Gurun Keusik Sinai. Timbalana-Na,
2. ”Maneh jeung Harun kudu nyacahkeun urang Israil, nurutkeun kaom jeung wargana masing-masing. Anu geus meujeuhna jadi prajurit, nya eta anu umurna ti semet dua puluh taun ka luhur, kabeh catet ngaranna.
3. ***
4. Menta dibantu ku kapala ti unggal kaom.”
5. Ieu ngaran-ngaranna anu jaradi kapala kaom masing-masing anu dihiras ngabantu Musa jeung Harun: [Kaom] — [Kapala] Rubin — Elisur bin Sedeur Simeon — Selumiel bin Surisaday Yuda — Nahson bin Aminadab Isaskar — Netanel bin Suar Sebulun — Eliab bin Helon Epraim — Elisama bin Amihud Menase — Gamaliel bin Pedasur Binyamin — Abidan bin Gidoni Dan — Ahieser bin Amisaday Aser — Pegiel bin Okran Gad — Elisap bin Rehuel Naptali — Ahira bin Enan
6. ***
7. ***
8. ***
9. ***
10. ***
11. ***
12. ***
13. ***
14. ***
15. ***
16. ***
17. Dibantu ku ieu dua welas urang, Musa jeung Harun
18. dina tanggal hiji bulan kadua ngumpulkeun jelema, didaptarkeun nurutkeun rundayan jeung wargana. Sakur anu umurna dua puluh taun ka luhur diitung jeung dicatetkeun ngaranna,
19. sakumaha timbalan PANGERAN. Didaptarkeunana ku Musa di Gurun Keusik Sinai.
20. Kabeh sakur anu umurna geus dua puluh taun atawa leuwih, anu pantes jadi prajurit, ngaranna dicatet nurutkeun kaom jeung wargana, mimiti ti kaom Rubin, putra Yakub anu cikal. Pareleanana kieu: [Kaom] — [Jumlah] Rubin — 46.500 urang Simeon — 59.300 urang Gad — 45.650 urang Yuda — 74.600 urang Isaskar — 54.400 urang Sebulun — 57.400 urang Epraim — 40.500 urang Menase — 32.200 urang Binyamin — 35.400 urang Dan — 62.700 urang Aser — 41.500 urang Naptali — 53.400 urang — Jumlah 603.550 urang
21. ***
22. ***
23. ***
24. ***
25. ***
26. ***
27. ***
28. ***
29. ***
30. ***
31. ***
32. ***
33. ***
34. ***
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. ***
40. ***
41. ***
42. ***
43. ***
44. ***
45. ***
46. ***
47. Kaom Lewi henteu bareng didaptarkeun jeung kaom-kaom sejen.
48. Sabab kieu timbalan PANGERAN ka Musa,
49. ”Waktu nyacahkeun anu geus meujeuhna dijieun prajurit, kaom Lewi ulah diasupkeun.
50. Kaom Lewi mah sina ngurus Kemah Tepangan jeung parabotna, purah ngagotong Kemah Tepangan saparabotna katut purah ngalalayananana. Pakemahanana oge kudu sakuriling eta.
51. Upama maraneh pindah, anu ngaruag Kemah Tepangan jeung masangna deui di pasanggrahan anyar kudu kaom Lewi. Anu sejen, saha bae anu wani deukeut-deukeut ka Kemah Tepangan kudu dipaehan.
52. Urang Israil anu lianna, pakemahanana kudu nurutkeun kumbuhanana masing-masing, unggal kumbuhan boga umbul-umbul sorangan, kapalana saurang.
53. Kemah kaom Lewi kudu ngurilingan Kemah Tepangan, pikeun ngajaga nu sejen ulah deukeut-deukeut ka dinya, bisi urang Israil disamber ku bebendu Kami.”
54. Seug urang Israil ngalampahkeun sakumaha timbalan PANGERAN ka Musa tea.

Bilangan 2:1-34
1. PANGERAN ngandika deui ka Musa jeung Harun hal aturan kieu:
2. Urang Israil kudu diatur masang pakemahanana. Unggal jelema kudu nurutkeun umbul-umbul pasukan jeung bandera kaomna masing-masing. Pakemahanana kudu dipasang sakurilingeun Kemah Tepangan.
3. Pakemahan pasukan umbul-umbul Yuda di beulah wetan, sapasukan-sapasukan katut kapalana masing-masing nya eta: [Kaom] — [Kapala] — [Jumlah Prajurit] Yuda — Nahson bin Aminadab — 74.600 urang Isaskar — Netanel bin Suar — 54.400 urang Sebulun — Eliab bin Helon — 57.400 urang — Jumlah — 186.400 urang Lamun maju, balad Yuda anu pangheulana.
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. ***
10. Pakemahan pasukan umbul-umbul Rubin di beulah kidul, sapasukan-sapasukan katut kapalana masing-masing nya eta: [Kaom] — [Kapala] — [Jumlah Prajurit] Rubin — Elisur bin Sedeur — 46.500 urang Simeon — Selumiel bin Surisaday — 59.300 urang Gad — Elisap bin Rehuel — 45.650 urang — Jumlah — 151.450 urang Lamun maju, balad Rubin kudu kadua.
11. ***
12. ***
13. ***
14. ***
15. ***
16. ***
17. Ti dinya, antara pasukan balad kahiji jeung kadua, nya eta aleutan kaom Lewi anu ngagotong Kemah Tepangan. Unggal pasukan balad barisna kudu nurutkeun aturan pasukan anu diatur di pasanggrahan katut umbul-umbul masing-masing.
18. Pakemahan pasukan umbul-umbul Epraim di beulah kulon, sapasukan-sapasukan katut kapalana masing-masing nya eta: [Kaom] — [Kapala] — [Jumlah Prajurit] Epraim — Elisama bin Amihud — 40.500 urang Menase — Gamaliel bin Pedasur — 32.200 urang Binyamin — Abidan bin Gidoni — 35.400 urang — Jumlah — 108.100 urang Balad Epraim majuna katilu.
19. ***
20. ***
21. ***
22. ***
23. ***
24. ***
25. Pakemahan pasukan umbul-umbul Dan di beulah kaler, sapasukan-sapasukan katut kapalana masing-masing nya eta: [Kaom] — [Kapala] — [Jumlah Prajurit] Dan — Ahieser bin Amisaday — 62.700 urang Aser — Pegiel bin Okran — 41.500 urang Naptali — Ahira bin Enan — copy 3 53.400 urang — Jumlah — 157.600 urang Pasukan balad Dan majuna pangpandeurina.
26. ***
27. ***
28. ***
29. ***
30. ***
31. ***
32. Jumlah urang Israil anu asup kana daptar pasukan-pasukan nurutkeun rombonganana masing-masing aya 603.550 urang.
33. Kaom Lewi henteu diasupkeun ka dinya, sakumaha timbalan PANGERAN ka Musa.
34. Sagala timbalan PANGERAN ka Musa ku urang Israil dijalankeun. Masanggrahanana, majuna, kabeh nurutkeun umbul-umbul masing-masing, sapasukanana-sapasukanana.

Mazmur 29:7-11
7. Gentra PANGERAN ngabijilkeun kilat anu nyamber,
8. soanten-Na ngoyagkeun gurun keusik, ngendagkeun gurun Kades.
9. Gentra PANGERAN ngoyagkeun tangkal-tangkal kiara, dangdaunan murubut, tangkalna mani purutul, tapi nu araya di Bait Allah mah ngagero, ”Mulyakeun Allah!”
10. PANGERAN murba ka sakabeh cai jero, jumeneng raja salalanggengna.
11. PANGERAN maparin kakuatan ka umat-Na, maparin berkah kasantosaan.

Amsal 10:26-29
26. Nitah ka nu kedul mah matak bae jengkel, mun cuka mah matak linu kana huntu, mun haseup matak peurih kana panon.
27. Sieun ku PANGERAN matak panjang umur, da nu jahat mah paehna ge samemeh mangsa.
28. Harepan jelema bener matak ngabungahkeun. Ari jelema jahat mah harepanana mubadir.
29. Jalma jujur ku PANGERAN diraksa. Jalma salah mah dibinasa.

Markus 7:14-37
14. Geus kitu jalma rea ku Anjeunna sina kumpul deui. Ti dinya saur-Na, ”Darengekeun ku sarerea, supaya ngarti.
15. Anu asal ti luar asup ka awak urang teu aya anu matak najis. Anu matak jadi najis mah anu kaluar ti diri urang. [
16. Pek darengekeun ari baroga ceuli mah!]”
17. Sanggeus Anjeunna aya di bumi ngantunkeun nu rea, murid-murid marenta diterangkeun pilahir-Na anu tadi.
18. Waler-Na, ”Kutan maraneh ge saruana teu ngarti kana eta hal? Anu asal ti luar asup kana awak, memang teu aya nu matak najis,
19. sabab asupna lain kana hate tapi ka jero beuteung, ti dinya kaluar deui.” (Ieu kasaurana-Na netelakeun yen kadaharan mah naon bae ge meunang didahar.)
20. Saur-Na deui, ”Anu matak najis teh anu kaluar ti jelema.
21. Sabab anu asal ti jero bijil kaluar mah kaluarna ti jero hate, nya eta rupa-rupa pikiran goreng anu mawa kana lampah tuna susila, maling, maehan,
22. ngaranyed, hawek, migawe rupa-rupa kajahatan, nipu, nyieun kaaeban, mitenah, dengki, gede hulu, teu bisa diwarah.
23. Ieu sipat-sipat jahat, kabeh bijilna ti jero hate, matak najis ka diri.”
24. Ti dinya Yesus angkat ka hiji daerah deukeut kota Tirus, lebet ka hiji imah hoyongeun ulah kanyahoan aya di dinya. Tapi sumping-Na teh teu bisa disumput-sumput.
25. Aya hiji awewe meunang beja yen Anjeunna sumping, buru-buru ngadeuheus, sujud kana sampeana-Na. Eta awewe teh lain urang Yahudi, lahirna di Penesia bawahan Siria. Anakna anu awewe kasurupan roh jahat. Manehna nunuhun ka Yesus supaya eta roh jahat dikaluarkeun ti anakna.
26. ***
27. Tapi waler Yesus, ”Anu kudu diheulakeun daharna teh barudak. Salah nyokot dahareun barudak terus dibikeun ka anjing.”
28. ”Juragan,” tembalna, ”anjing oge di kolong meja sok kabagian sesa-sesa tilas barudak.”
29. Saur Yesus, ”Ku sabab maneh ngajawab kitu, jig geura balik, engke anak maneh kasampak geus waras, roh jahatna geus kaluar.”
30. Eta awewe tuluy balik, kasampak anakna keur ngedeng, roh jahatna geus nyingkah.
31. Ti daerah Tirus Yesus jengkar ka Talaga Galilea ngalangkung Sidon, jalanna ka daerah Sapuluh Kota.
32. Aya anu mawa jelema anu nya torek nya pireu, supaya ku Anjeunna ditumpangan panangan.
33. Yesus nyandak eta jelema misah ti nu rea, tuluy remana diantelkeun ka jero ceuli eta jelema. Geus kitu Anjeunna ngaludah terus nyabak kana letahna.
34. Bari tanggah ka langit Anjeunna ngarenghap jero tuluy ngalahir, ”Epata!” hartina ”Muka!”
35. Harita keneh eta jelema teh jadi bisaeun ngadenge, sarta letahna anu balelol jadi bener, ngomongna bentes.
36. Maranehna ku Yesus teu meunang cacarita ka nu sejen. Tapi beuki dicarek, ngabeja-bejakeunana beuki rosa.
37. Sakur anu ngadarenge hal eta mani hareraneun sarta ngaromong kieu, ”Sagala damel-Na sarwa sampurna! Nu torek ge nepi ka bisa ngadenge, nu pireu nepi ka bisa ngomong!”