A A A A A

Ayub 7:1-21
1. Hirup jalma lir prajurit nu dipaksa perang, lir kuli beurat ku gawe,
2. lir budak beulian hayang manggih keur ngiuhan, lir pagawe nunggu-nunggu buruhan.
3. Undur bulan cunduk bulan, diri samar menyat deui. Beurang deui peuting deui, bati peurih dina ati.
4. Ari geus dug arek hees, waktu teh asa ngarayap, lelembutan sapeupeuting kumalayang, hayang buru-buru isuk.
5. Awak digurumut ku bilatung, pinuh ku budug, kulit bareulah pinuh ku nanah.
6. Poe-poe kuring nyerelek tanpa harepan, nyerelekna leuwih gancang ti batan lepasna toropong tinun.
7. Duh Gusti Allah, umur abdi mung napas sarenghap, geus dikantun ku kabagjaan.
8. Ayeuna katingali ku Gusti, nanging moal lami engke mah mun ku Gusti dipilari, abdi teh parantos sirna.
9. Jalmi mah ibarat mega, beuki ipis beuki ipis, les bae ngiles, ana maot moal balik-balik deui, musna tina ingetan sobat-sobat kawawuhan.
10. ***
11. Ku sabab eta kuring moal rek ngabetem, lantaran pinuh ku kajengkel hate, pinuh ku kapeurih ati, rek nyoara bae.
12. Na ku naon ku Gusti dugikeun ka diawas-awaskeun teuing? Mani sapertos ka mahluk sagara nu pikasieuneun bae!
13. Ku hayang tiasa reureuh bari ngahenen ngagoler, hayang aya ubar nu bisa ngurangan ieu kanyeri.
14. Ari ku Gusti kalah ka diudag-udag ku impian nu garoreng, dibebegigan ku titingalian pikasieuneun.
15. Langkung sae cekek bae atuh abdi teh, paehan sakalian, tinimbang hirup dikieu-kieu.
16. Abdi pasrah, parantos bosen hirup. Kantunkeun bae, da hirup ge taya hartosna.
17. Kangge naon manusa teh sakitu ditalingakeunana, Gusti? Kangge naon satincak-tincakna hantem bae diawaskeun?
18. Dilinglingan saban enjing, diuji satiap menit.
19. Teu pisan dibere minge, henteu kaur neureuy ciduh-ciduh acan.
20. Naha ngaraos rugi Juragan Sipir teh ku dosa abdi? Ku naon abdi dijieun bahan padamelan Gusti? Naha abdi teh kacida ngarepotkeunana ka Gusti?
21. Naha leres dosa abdi teh parantos teu pantes kenging hampura? Naha leres kalepatan abdi moal dipaparin ampun? Sakedap deui ge abdi teh bakal ngagoler dina liang kubur, pamohalan ku Gusti kapendak deui.”

Ayub 8:1-22
1. ”Anggeus meureun ayeuna mah, catur nu sakitu ngagelebugna teh!
2. ***
3. Allah mah hamo nyimpang tina kaadilan, hamo salah ngalarapkeunana.
4. Nu dorakana ka Allah teh moal salah deui, anak, nya tangtu dihukum, satimpal jeung pamolahna.
5. Kari anjeun, matak naon lamun tobat, neda ampun ka Allah Nu Maha Kawasa.
6. Asal bener Ki Sobat jujur beresih, piraku Allah teu kersa mitulung. Rumah tangga Ki Sobat tangtu dipulihkeun deui, minangka ganjaranana.
7. Harta banda nu geus musna kaitung taya hartina, lamun dibanding jeung nu engke, nu baris dipaparinkeun deui ku Allah.
8. Coba nyoreang heula ka anu barijaksana baheula, kana benerna pamanggih karuhun urang.
9. Hirup urang keur mah pondok, turug-turug urangna ge henteu terang naon-naon, urang teh jeg kalangkang dina beungeut taneuh.
10. Tapi tengetkeun ieu piwulang jalma-jalma bijaksana jaman baheula, regepkeun ieu nu rek dikedalkeunana,
11. ʼJukut walini piraku jadi, saupama taya cai, da anu kitu mah moal hirup lamun lain di nu ledok.
12. Ana cai enggeus garing, eta nu pangheulana perang, ngora-ngora keneh ge geus paeh, henteu kaburu diala.
13. Jalma-jalma anu teu baroga Allah ge kitu, cara jukut walini tea, moal teuing kana menyat deui, dumeh mopohokeun ka Allah.
14. Hirupna teh, lir nu nyukang dina benang, nete kana ramat lancah.
15. Naon kakuatanana ramat, na bisa disarandean? Naon kakuatanana benang, naha beunang dipuntangan?ʼ
16. Hirupna jelema jahat, lir areuy salaleger kasorot ku panonpoe, mani nyayang nyaliara sabudeur kebon,
17. akarna ngaranggeum batu, pageuh nyangkerem kana batu cadas.
18. Tapi lamun geus dicabut, geus hamo kaciri urut-urutna acan.
19. Ngan semet kitu kajayaan jelema jahat mah, terus musna, urutna diandih ku nu lian.
20. Allah mah hamo nilarkeun jelema anu satuhu, hamo nulung ka jelema anu jahat.
21. Ki Sobat ge tangtu ku Mantenna dijungjung deui, bisa seuri deui, bisa surak deui.
22. Balikanan anu ngewa ka Ki Sobat, tinangtu nandang wiwirang. Pangancikan jalma jahat mah tinangtu musna.”

Mazmur 92:8-15
8. Nu daroraka najan mekar cara jujukutan, nu jarahat najan hirupna sarenang, tangtos bakal ajur tumpur,
9. reh Gusti teh nun PANGERAN, kawasa salalanggengna.
10. Abdi-abdi yakin, musuh-musuh Gusti bakal tumpur, nu jarahat teh bakal kasoran.
11. Abdi ku Gusti disina bedas lir banteng alas, dipaparin kasenangan.
12. Parantos katingal musuh abdi teh areleh, parantos kakuping tingkoceakna anu jarahat.
13. Jalma bener bakal ngagedean cara tangkal korma, bakal jaradi cara kiputri Libanon.
14. Maranehna ibarat tatangkalan nu dipelak di gedong PANGERAN, jararadi di Bait-Na Allah urang,
15. nepi ka kolotna ge masih keneh buahan, tetep subur hejo ngemploh.

Amsal 22:17-21
17. Regepkeun, kami rek ngajarkeun pituturna jalma-jalma bijaksana. Pek arulik,
18. tangtu bagja lamun geus bisa kacekel.
19. Ayeuna urang pedar, malak mandar jadi lantaran ngandel ka PANGERAN.
20. Eta tilu puluh pitutur ku kami geus dituliskeun jang maraneh, eusina panemu reujeung nasehat anu harade,
21. nu bakal nuduhkeun naon saenyana nu disebut bener teh. Engke, ari maraneh ditanya sual eta, bisa mere jawaban anu bener.

Roma 9:1-15
1. Sim kuring rek ngedalkeun caritaan eusi hate anu saenyana. Sim kuring teh kagungan Kristus, moal rek bohong. Getering hate sim kuring anu dituyun ku Roh Suci ngarasa yakin yen anu rek dikedalkeun teh estu enya, nya eta:
2. Sim kuring teh sedih kabina-bina, hate mani asa digerihan
3. ku hal jelema-jelema dulur sabangsa. Ari ras ka maranehanana sim kuring nepi ka boga pikir kajeun sim kuring bae anu nandangan wera Allah sarta pegat jeung Kristus teh.
4. Maranehna teh umat Allah, diangken jaradi putra-putra-Na, dipaparin ningal kamulyaan Mantenna, diajak nyieun jangji, dipaparin Hukum-hukum Agama, dipaparin pituduh hal ngabakti anu bener, geus dipaparin jangji ku Allah,
5. jaradi turunan karuhun urang Ibrani anu kamashur, sarta Kristus oge kapan nurutkeun kamanusaanana mah sabangsa jeung maranehna. Mugia kapuji salalanggengna Allah anu ngatur sakabeh perkara! Amin.
6. Sim kuring lain rek nyebutkeun yen jangji Allah gajlig; da henteu kabeh urang Israil jaradi umat Allah.
7. Jeung henteu kabeh turunan Ibrahim jaradi putra-putra Allah. Kapan kieu lahiran Allah ka Ibrahim teh, ”Anu ku Kami disebut turunan maneh teh ngan anu turun ti Ishak.”
8. Ieu hartina, turunan Ibrahim anu bakal dijadikeun putra-putra Allah mah ngan anu lahir ku karana jangji Allah wungkul, henteu kabeh.
9. Sabab jangji Allah teh kieu ungelna, ”Lamun geus jejeg waktuna, Kami tangtu datang deui, sarta Sarah bakal boga anak, lalaki.”
10. Tapi tacan anggeus semet eta. Putra Rabeka aya dua, sarama, nya eta Ishak karuhun urang.
11. Memeh eta barudak lahir, Allah geus nangtoskeun anu mana anu bakal dipilih ku Mantenna. Jadi milihna henteu gumantung kana kalakuanana, tapi gumantung ka saha kersa-Na nyaur. Sabab samemeh eta barudak lahir, memeh barisa migawe hade atawa goreng,
12. Allah geus ngalahir kieu ka Rabeka, ”Lanceukna bakal ngawula ka adina.”
13. Dina Kitab Suci kaungel Allah ngalahir kieu, ”Kami asih ka Yakub, ka Esau mah cua.”
14. Ana kitu, naha ceuk urang Allah teh teu adil? Lain teu adil.
15. Sabab Allah ngalahir kieu ka Musa, ”Kami bakal mikawelas ka sakur anu kamanah ku Kami; Kami rek ngurniaan ka saha Kami kersa.”