A A A A A

1 Tawarikh 15:1-29
1. Keur anggoeunana Daud ngadamel gedong-gedong di Kota Daud. Tempat keur Peti Perjangjian Allah oge ngadamel, katut jeung kemahna.
2. Sanggeus kitu saurna, ”Peti Perjangjian teh digotongna ngan kudu ku urang Lewi, sabab ngan maranehna anu ku PANGERAN geus dipilih purah ngagotongna jeung purah ngalalayananana teh, sapapanjangna.”
3. Seug Daud marentah ngumpulkeun sakumna bangsa Israil ka Yerusalem, rek mindahkeun Peti Perjangjian ka tempat anu geus disadiakeun ku anjeunna.
4. Jalma-jalma turunan Harun jeung urang Lewi ku anjeunna diondang.
5. Urang Lewi anu datang ti golongan Kahat 120 urang, pamingpinna Uriel;
6. ti golongan Merari 220 urang, pamingpinna Asaya;
7. ti golongan Gerson 130 urang, pamingpinna Yoel;
8. ti golongan Elisapan 200 urang, pamingpinna Semaya;
9. ti golongan Hebron 80 urang, pamingpinna Eliel;
10. ti golongan Usiel 112 urang, pamingpinna Aminadab.
11. Daud nyaur Imam Sadok, Imam Abyatar, jeung pamingpin urang Lewi anu genepan tadi, nya eta Uriel, Asaya, Yoél, Semaya, Eliel, jeung Aminadab,
12. saurna ka maranehna, ”Sarampean pamingpin golongan-golongan Lewi geura susuci jeung sakumna urang Lewi, pikeun mawa Peti Perjangjian GUSTI Allah Israil ka dieu, ka tempat beunang kaula nyadiakeun.
13. Bareto eta Peti digarotongna lain ku sarampean, nepi ka urang dihukum ku Gusti PANGERAN, lantaran ngabakti ka Mantenna teh henteu make tatakrama samistina.”
14. Prak eta imam-imam jeung urang Lewi susuci, supaya meunang mindahkeun Peti Perjangjian GUSTI Allah Israil.
15. Sanggeus kitu Peti teh digotong ku urang Lewi make rancatan, prakprakanana sakumaha katangtuan ti PANGERAN anu diandikakeun ka Musa tea.
16. Para pamingpin urang Lewi ku Daud dipiwarang ngumpulkeun biduan-biduan urang Lewi, pikeun ngawihkeun lagu-lagu gumbira jeung pikeun narabeuh kacapi jeung kecrek.
17. Seug jalma-jalmana ku maranehna dipilih ti warga-warga anu baroga biduan, pikeun narabeuh kecrek tambaga. Nu kapilih: Heman bin Yoel jeung dulurna, Asap bin Berekya, jeung Etan bin Kusaya ti kaom Merari, dibantu ku urang Lewi sejenna anu kudu narabeuh kacapi sora luhur nya eta: Jakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya jeung Benaya. Pikeun narabeuh kacapi sora gede, urang Lewi anu kapilih: Matica, Elipelehu, Mikneya, Asasia, jeung duaan deui: Obed Edom jeung Yehiel tukang ngajaraga Bait Allah.
18. ***
19. ***
20. ***
21. ***
22. Kenanya ahli lalaguan, diangkat kudu mingpin tukang nabeuh.
23. Berekya, Elkana, Obed Edom jeung Yehia dipilih kudu ngajaraga Peti Perjangjian. Imam-imam Sebanya, Yosapat jeung Elieser kapilih kudu nariup tarompet heulaeun Peti Perjangjian.
24. ***
25. Bral Daud angkat ka imah Obed Edom diiring ku para pamingpin jeung para panglima, arek nyandak Peti Perjangjian. Kabeh kacida galumbirana.
26. Sangkan pasti aya pitulung PANGERAN ka urang Lewi anu kudu ngagotong Peti tea, maranehna ngurbankeun tujuh sapi jalu jeung tujuh domba.
27. Daud, tukang-tukang nabeuh jeung Kenanya pamingpinna sarta urang Lewi anu ngagotong Peti Perjangjian, kabeh dijarubah lenen lemes. Daud mah nganggo epod ongkoh.
28. Peti Perjangjian digotong ka Yerusalem, diiring ku sakumna bangsa Israil dipirig ku surak ayeuh-ayeuhan pabaur jeung sora tatabeuhan, tarompet, tarompet tanduk, kecrek jeung kacapi anu ngalagu.
29. Barang gotongan Peti geus aya di dayeuh, Mikal binti Saul nempo tina jandela, ret ningali Raja Daud keur rerengkenekan jeung ajrug-ajrugan nembongkeun kagumbiraan, rey bae jadi asa cua ka anjeunna.

1 Tawarikh 16:1-43
1. Peti Perjangjian diasupkeun ka jero kemah anu disadiakeun ku Daud tea, dipernahkeun. Tuluy ngahaturkeun kurban beuleuman jeung kurban karapihan ka Allah.
2. Beres ngahaturkeun kurban-kurban, Daud ngaberkahan jalma rea nyebut pajenengan PANGERAN,
3. tuluy ngabagikeun kadaharan, unggal jelema di Israil lalaki awewe dibaragi roti sasiki, daging sakeureut jeung kismis.
4. Aya urang Lewi anu ku Daud diangkat purah mingpin ibadah ka PANGERAN Allah Israil hareupeun Peti Perjangjian, purah nyanggakeun lagu jeung pupujian.
5. Asap pamingpinna, dibantu ku Jakaria. Ari Yiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed Edom, jeung Yiel, purah nabeuh kacapi, Asap purah nabeuh kecrek.
6. Ari Imam Benaya jeung Imam Yehasiel dibakukeun niup tarompet hareupeun Peti Perjangjian.
7. Asap sabatur-batur papada urang Lewi mimiti poe eta dibakukeun ku Daud purah nyanggakeun lagu-lagu pupujian ka PANGERAN.
8. Puji sukur ka PANGERAN, gurnitakeun kaagungana-Na. Caritakeun ka bangsa-bangsa sagala dadamelan Mantenna.
9. Sanggakeun puji ka PANGERAN, gurnitakeun mujijat-Na nu araheng.
10. Sing saruka, urang jadi umat Mantenna. Sing barungah nu ngarabdi ka Mantenna.
11. Deuheusan PANGERAN, sambat pitulung-Na, jeung tong petot-petot ngabakti.
12. Eh anak incu Yakub abdi-abdi Allah, eh anak incu Israil petingan Allah! Ingetkeun sagala mujijat Mantenna, jeung kaadilana-Na ka urang!
13. ***
14. PANGERAN Allah urang teh parentah-Na keur sajagat buana.
15. Pacuan poho kana jangji Allah, jangji nu henteu barobah,
16. jangji-Na anu kedal ka Ibrahim, anu diikrarkeun ka Ishak.
17. PANGERAN kedal jangji ka Yakub anu salawasna moal barobah.
18. ”Kami ka maneh rek mere tanah Kanaan, jadi tanah milik maneh,” kitu pangandika-Na.
19. Harita di Kanaan teh umat Allah can sabaraha tur ngumbara keneh,
20. ti nagara itu ka nagara ieu, ti karajaan itu ka karajaan ieu.
21. Tapi maranehna ku Allah diraksa, urang dinya dilarang ngaganggu, raja-rajana diancam:
22. ”Pacuan jail ka umat Kami, pacuan jahat ka nabi-nabi Kami!”
23. Puji PANGERAN eh jagat buana! Caritakeun saban poe beja hade: Kami geus salamet ku Mantenna.
24. Kamulyaan Mantenna caturkeun ka kabeh bangsa, dadamelan aragung-Na caturkeun ka sarerea.
25. PANGERAN kalangkung agung, pujieun kaliwat saking, Mantenna kudu dihormat leuwih ti sakabeh nu dipiallah.
26. Bangsa sejen mah allahna teh aallahan, ari PANGERAN mah nu ngadamel langit.
27. Mantenna dikubeng ku kamulyaan jeung kaagungan, kakawasaan jeung kasukaan ngeusian tempat linggih-Na.
28. Puji PANGERAN, eh manusa saeusi bumi! Puji kamulyaan jeung kadigjayaan Mantenna.
29. Agungkeun jenengan PANGERAN nu mulya, sanggakeun pangbakti, datangan Bait-Na. Ana Mantenna ebreh pinton kasucian, geuwat sarujud payuneun PANGERAN.
30. Eh jagat, sing gumeter di payuneun Mantenna! Bumi pageuh dina tempatna, hamo bisa dieserkeun.
31. Sing saruka eh bumi jeung langit! Gurnitakeun ka bangsa-bangsa: PANGERAN jumeneng Raja.
32. Sing gumuruh laut jeung saeusina! Sing saruka tegalan jeung saeusina!
33. Tatangkalan di leuweung bakal sarurak, lamun Mantenna geus rawuh rek marentah jagat.
34. Kudu nganuhunkeun ka PANGERAN, nuhun ku kasaeana-Na. Asih-Na langgeng sapapanjangna.
35. Geura sasambat, ”Nun Allah Gusti nu jadi Jurusalamet, rahayukeun abdi sadaya, hijikeun, sareng jait ti bangsa-bangsa, sangkan abdi sadaya maruji sukur, sareng ngamulyakeun pajenengan anu suci.”
36. Puji PANGERAN, Allah Israil! Puji, ti ayeuna nepi ka salalanggengna! Tutas eta lagu pupujian, jalma rea ngucapkeun, ”Amin,” sarta ngamulyakeun ka PANGERAN.
37. Asap sabatur-batur papada urang Lewi ku Daud ditetepkeun jadi purah ngajalankeun tugas babakti di tempat panyimpenan Peti Perjangjian, anu kudu dilampahkeun unggal-unggal poe,
38. dibantu ku Obed Edom bin Yedutun sabatur-batur anu genep puluh dalapan urang tea. Hosa jeung Obed Edom dibakukeun purah jaga lawang-lawang.
39. Imam Sadok jeung para imam lianna dibakukeun purah ngajalankeun tugas babakti ka PANGERAN di Gibon.
40. Unggal isuk jeung unggal sore kudu nyanggakeun kurban beuleuman dina altar, sakumaha anu dimistikeun dina Hukum anu ku PANGERAN diturunkeun ka Israil.
41. Heman jeung Yedutun oge ditugaskeun di dinya jeung babaturanana anu ngahaja dipilih purah nyanggakeun pupujian ka PANGERAN, nganuhunkeun kana kasaeana-Na.
42. Heman jeung Yedutun kudu ngatur nu narabeuh tatabeuhan paragi ngiring lagu-lagu pamuji sukur, tarompet, kecrek jeung tatabeuhan lianna. Jalma-jalma kaom Yedutun lianna dibakukeun purah jaraga lawang-lawang.
43. Sanggeus kitu kakara jalma-jalma teh baralik. Daud oge mulih nepangan eusi bumina.

Mazmur 78:12-16
12. Karuhunna ku Mantenna ditembongan mujijat-mujijat, di dataran Soan wewengkon Mesir.
13. Laut ku Mantenna dibeulah, maranehna dipeuntaskeun, nincak laut anu caina jadi ngadingding kawas tembok.
14. Ti beurang dituyun ku mega, ti peuting ku gebrayna cahaya tina hiji tihang seuneu.
15. Batu-batu cadas di gurun keusik ku Mantenna dibeulah, bijil cai, maranehna nginum saseubeuhna,
16. cai ti jero cadas teh terus ngocor, mani kawas walungan bae.

Amsal 19:22-24
22. Jalma hawek mah pikasebeleun. Saleuheung nu miskin ti batan nu gede bohong.
23. Masing iman ka PANGERAN sangkan panjang umur, reugreug moal meunang bahla.
24. Aya jelema anu ku kedul-kedulna, nepi ka hoream ngahuap.

Kisah Para Rasul 7:44-60
44. Di gurun keusik karuhun urang gaduh Kemah Tepangan Pangeran, anu dipidamelna numutkeun conto tina pituduh Allah ka Musa.
45. Waktos karuhun urang sareng Yosua majeng ngarebut tanah ti bangsa-bangsa anu diusir ku Allah, eta Kemah ngiring dibantun, aya saterasna di eta tanah dugi ka jaman Daud.
46. Daud anu kamanah ku Allah mundut idin ngadamel gedong kangge panglinggihan Allahna Yakub.
47. Nanging anu kawidian ngadegkeun mah Suleman.
48. Nanging Allah Anu Maha Agung tangtos moal linggih di tempat kenging manusa, sakumaha saur nabi,
49. ʼDawuhan Pangeran: Langit tahta Kami, bumi jojodog sampean Kami. Kami rek dipangnyieunkeun imah nu kumaha? Mana tempat cicinganeun Kami?
50. Ari sagala perkara karah lain Kami anu ngajadikeunana?ʼ
51. Aranjeun teh tukang ngalawan, hese beleke kana percaya ka Allah, notorekkeun maneh kana pangandika-Na sapertos karuhun aranjeun, tukang ngalawan Roh Suci.
52. Naha aya nabi anu nepi ka henteu dikaniaya ku karuhun aranjeun? Baheula karuhun aranjeun maehan sakur utusan Allah anu ngembarkeun pisumpingeunana Abdining Allah nu estu. Kiwari, aranjeun ngahianat sareng maehan ka eta Abdining Allah.
53. Aranjeun, anu nampa timbalan-timbalan Allah ti malaikat-malaikat, teu narurut kana timbalana-Na!”
54. Para anggota Mahkamah ngarentab hatena ka Stepanus, kacida arambekeunana nepi ka tikekereket.
55. Tapi Stepanus anu pinuh ku Roh Suci tanggah ka langit, breh ningali kamulyaan Allah jeung Yesus anu ngadeg di tengeneuna-Na.
56. ”Tenjo itu,” saur Stepanus, ”kuring ningal langit muka, ningal Putra Manusa keur ngadeg di tengeneun Allah!”
57. Para anggota Mahkamah mani tinggorowok jeung nyarocokan ceuli, breg kabeh narajang ka Stepanus maot.
58. Stepanus disered ka luareun kota tuluy dibaledogan ku batu. Maranehna nepi ka maruka jubah, dipihapekeun ka hiji budak ngora ngaran Saulus.
59. Stepanus anu teu eureun-eureun pada maledogan sasambat, ”Nun Gusti Yesus, tampi ieu nyawa abdi!”
60. Brek tapak deku, sasambat ngajerit, ”Gusti! Mugi ieu jalmi-jalmi ulah dibales!” Geus kitu Stepanus maot.