Bible in one year


September 16


Pina ea Solomone 1:1-17
1. Kopelo e phalago tšohle ya Solomone še:
2. “A a nkatle ka katlo ya molomo wa gagwe, gobane dipontšho tša gagwe tša lerato di phala beine.
3. Makhura ao o tlolago ka ona a nkga bose. Leina la gago le etša makhura ao a tšholotšwego. Ke ka baka leo basetsana ba go ratilego.
4. Nkgoge ke sepele le wena; a re kitime. Kgoši e ntsentše ka diphapošing tša yona tša ka gare! A re thabe re hlalale. A re bolele ka dipontšho tša gago tša lerato go feta go bolela ka beine. Basetsana ba go ratile ka ge seo se go swanetše.
5. “Hee lena barwedi ba Jerusalema, nna ke mosetsana yo moswanyana, eupša ke yo mobotsana bjalo ka ditente tša Kedara, le bjalo ka diseila tša ditente tša Solomone.
6. Le se ke la mpona boswana, ka gobane ke fišitšwe ke letšatši. Barwa ba mma ba nkgalefetše; ba mpeile gore ke be mohlokomedi wa dirapa tša merara, gaešita le ge serapa sa ka sa merara seo se bego se nkana hlogo ke sa ka ka se hlokomela.
7. “Hee wena yo moya wa ka o go ratilego, mpotše moo o dišetšago gona le moo mohlape wa gago o robalago gona mosegare wa sekgalela. Ke re’ng ke swanetše go ba bjalo ka mosadi yo a apareditšwego ke manyami gare ga mehlape ya badirišani ba gago?”
8. “Wena yo botsebotse gare ga basadi, ge e ba o sa go tsebe, itshepelele o latele mehlala ya mohlape gomme o fudiše diputšanyana tša gago go bapa le ditente tša badiši.”
9. “Wena kgarebe ya ka, ke go swantšhitše le pere ya ka ya tshadi dikoloing tša Farao.
10. Marama a gago ke a mabotsana gare ga meriri ya gago e logilwego, molala wa gago ke o mobotsana ge o rwele dipheta.
11. Re tla go direla maseka a gauta le dipheta tša silifera.”
12. “E tla re ge kgoši e dutše tafoleng ya yona ya thetebudi gwa kwala monkgo o mobosana wa setlolo sa ka sa go nkgiša bose sa narede.
13. Moratiwa wa ka o ntshwanela le mokotla wa senkgišabose sa mira; bošego o tla robala sehubeng sa ka.
14. Moratiwa wa ka o ntshwanela le lešihla la matšoba a sehlašana sa mohenna, gare ga dirapa tša merara tša Ene-gedi.”
15. “Bona gore o yo mobotsana bjang wena kgarebe ya ka! Bona gore o yo mobotsana bjang! Mahlo a gago ke a maeba.”
16. “Bona gore o yo mobotsana bjang wena moratiwa wa ka, e bile o a ratega! Le gona bolao bja rena bo dirilwe ka mahlare.
17. Dikota tša ntlo ya rena e botse ke tša metsedara, dikota tša rena tša go rulela tšona ke tša dihlare tša mejunipere.

Pina ea Solomone 2:1-17
1. “Ke no ba letšobana la safrona la molaleng, ke letšoba la lili la meeding.”
2. “Kgarebe ya ka ge e le gare ga barwedi ba bangwe, e etša letšoba gare ga ditshehlo.”
3. “Moratiwa wa ka ge a le gare ga masogana o etša sehlare sa moapola gare ga dihlare tša sethokgwa. Moriti wa gagwe o nkgahla e le ruri, ke dutše go ona, e bile seenywa sa gagwe se natefetše magalagapa a ka.
4. O ntlišitše ka ntlong ya beine, gomme bohle ba be ba bona gore o a nthata.
5. Ntapološeng ka dinkgwa tša makwapi, mphepeng ka diapola; gobane ke lwatšwa ke lerato.
6. Seatla sa gagwe sa le letshadi se nthekgile hlogo; seatla sa le letona se nkgokaretše.
7. Lena barwedi ba Jerusalema, ke le eniša ka ditshepe tša ditshadi goba ka dikgama tša ditshadi tša nageng gore le se ke la leka go tsoša goba go phafoša lerato la ka go fihlela le itlela.
8. “Kwang modumo wa lentšu la moratiwa wa ka! Bonang! Šoo o a tla, o namela dithaba, o tabogataboga mebotong.
9. Moratiwa wa ka o swana le tshepe goba dikgamana. Bonang! Šoo o eme ka morago ga morako wa rena, o lebeletše ka mafasetere, o hlodimetše ka mašobana a mafasetere.
10. Moratiwa wa ka o nkarabile a re: ‘Emelela o tle wena kgarebe ya ka, wena mmasebotsana wa ka.
11. Gobane bona, sehla sa dipula se fetile, dipula tša matlorotloro di khutše, di ile.
12. Matšoba a thuntše nageng, nako ya go thenela merara e fihlile, gomme go kwagala go kuruetša ga leebakgorwana nageng ya gabo rena.
13. Ge e le mogo wona o šetše o budušitše mabutšwapele; merara e thuntše, go kwagala monko wa yona o mobose. Emelela o tle, etla wena kgarebe ya ka, wena sebotsana sa ka.
14. Wena leebana la ka le le lego lefelong la ka thokwana la legageng, le le lego lefelong leo le utamego la tseleng ya motheoga, mpontšhe sebopego sa gago, anke ke kwe lentšu la gago, gobane lentšu la gago le bosana gomme o bopegile.’”
15. “Re swareleng diphukubje, diphukubjana tšeo di senyago dirapa tša merara, ka ge dirapa tša rena tša merara di thuntše.”
16. “Lesogana la ka ke la ka, le nna ke wa lona. Le diša gare ga matšoba a lili.
17. Ge phefšana ya mosegare e fokile gomme meriti e tšhabile, retologa wena moratiwa wa ka; swana le tshepe goba dikgamana moo go aroganago dithaba.

Lipesaleme 104:1-9
1. Reta Jehofa wena moya wa ka. Wena Jehofa Modimo wa ka, o yo mogolo kudu. O ikapešitše seriti le letago,
2. O ikapešitše seetša bjalo ka kobo, O ala magodimo bjalo ka seila ya tente,
3. Wena yo a agago diphapoši tša gagwe tša ka godimo ka dikota ka godimo ga maru, Maru a a dira koloi ya gagwe, A sepela godimo ga maphego a phefo,
4. Barongwa ba gagwe o ba dira ba matla, Badiredi ba gagwe a ba dira mollo o jago.
5. O theile lefase godimo ga metheo ya lona; Le ka se tsoge le thekesetše go iša mehleng ya neng le neng, le ka mo go sa felego.
6. O le apešitše bodiba bjalo ka kobo. Meetse a be a eme gona kua godimo ga dithaba.
7. Ge o a kgalemela a ile a tšhaba; Ge a ekwa modumo wa legadima la gago a ile a tšhaba a tšhogile,
8. A tšhabela lefelong leo o a theetšego ona. Dithaba tša rotoga, Melala ya theoga.
9. O a beetše mellwane yeo a sa swanelago go e tshela, E le gore a se ke a buša a aparetša lefase.

Liproverbia 24:15-16
15. O se ke wa lalela bodulo bja moloki go etša yo kgopo; o se ke wa senya bodulo bja gagwe.
16. Moloki le ge a ka wa gašupa, o tla tsoga gape; eupša ba kgopo ba tla wišwa ke bošula.

1 Bakorinthe 11:17-34
17. Eupša ge ke dutše ke nea ditaelo tše ga ke le rete, gobane ge le phuthega ga se bakeng sa tše kaone, eupša ke bakeng sa tše mpe le go feta.
18. Gobane sa pelepele, ge le phuthega ka phuthegong, ke kwa gore go na le dikarogano gare ga lena; le gona ka tekanyo e itšego ke a dumela.
19. Gobane gape go swanetše go ba le dihlotswana gare ga lena, gore batho ba amogelwago le bona ba bonagale gare ga lena.
20. Ka baka leo, ge le phuthega felo gotee, ga go kgonege gore le je selalelo sa Morena.
21. Gobane ge le se ja, ba bangwe ba lena ba thoma ka go ja dijo tša bona tša go lalela, mo e lego gore yo mongwe o swerwe ke tlala eupša yo mongwe o tagilwe.
22. Na ka kgonthe ga le na dintlo tša go jela le go nwela? Goba na le nyatša phuthego ya Modimo gomme la hlabiša bao ba se nago selo dihlong? Ke tla re’ng go lena? Na ke le rete? Go se ga ke le rete.
23. Gobane ke amogetše go Morena seo le nna ke se fetišeditšego go lena, gore Morena Jesu bošegong bjo a bego a tla ekwa ka bjona o tšere senkgwa
24. gomme ka morago ga go leboga, a se ngwathaganya a re: “Se se bolela mmele wa ka wo o newago ka baka la lena. Dulang le dira se e le go nkgopola.”
25. A dira se se swanago le ka senwelo, ka morago ga go ja selalelo a re: “Senwelo se se bolela kgwerano e mpsha ka baka la madi a ka. Dulang le dira se neng le neng ge le se nwa, e le go nkgopola.”
26. Gobane neng le neng ge le eja senkgwa se le go nwa senwelo se, le dula le tsebatša lehu la Morena go fihlela a fihla.
27. Ka baka leo mang le mang yo a jago senkgwa goba a nwago senwelo sa Morena a sa swanela, o tla oba molato mabapi le mmele le madi a Morena.
28. Sa pele anke motho a itlhatsele ka morago ga go itekola, ke moka e be gona a jago senkgwa seo le go nwa senwelo seo.
29. Gobane yo a jago le go nwa o jela le go nwela go ahlolwa, ge e ba a sa lemoge mmele.
30. Ke ka baka leo ba bantši gare ga lena ba fokolago le go babja, gomme ba bantši ba robetše lehung.
31. Eupša ge e ba re be re ka lemoga seo re lego sona, re be re ka se ahlolwe.
32. Lega go le bjalo, ge re ahlolwa, re laiwa ke Jehofa, gore re se ke ra bonwa molato gotee le lefase.
33. Ka baka leo bana bešo, ge le phuthegela go ja sejo se, letelanang.
34. Ge e ba motho a swerwe ke tlala, a je gae, e le gore ge le phuthegile le se tlo ahlolwa. Eupša ditaba tše di šetšego ke tla di lokiša ge ke fihla moo.