A A A A A
Sveto pismo v enem letu
Marec 3

Marku 8:1-21
1. Vu oni dnévi, da bi jáko vnogo lüdstva bilô, i nebi melo kâ jesti, prizvajôči Jezuš vučeníke svoje erčé njim:
2. Milo mi je to lüdstvo. Ár so že trí dní pri meni i nemajo nikaj, ka bi jeli.
3. I, či je odpüstim lačne vu hiže njihove, pomenkajo na pôti; ár so niki ž njih z daleka prišli.
4. I odgovorijo: njemi vučenícke njegovi: odkud bi mogá što ete, eti nasititi z krühom vu püščávi?
5. I opítao je je: keliko lêbov krüha máte? oni so pa erkli: sedem.
6. I zapovedao je lüdstvi doli posêsti na zemlo; i vzéo je ti sedem lêbov krüha i hválo dávši vlomo je je, i dáo je je vučeníkom svojim, da bi tá dáli. I tá so je dáli lüdstvi.
7. Meli so i edno malo ríbic; i hválo dávši velo je tá dati i one.
8. Jeli so pa i nasitili so se, i nábrali so gori ostánjenoga drobtinja sedem košárov.
9. Bilô ji je pa, ki so jeli, liki štiri jezero; i odpüsto je je.
10. I preci idôči vu ládjo z vučeníkmi svojmi prišao je vu krájíno Dalmanute.
11. I vö so šli Farizeuške i záčali so se ž njim štükati, proséči od njega znamênje z nebés, sküšávajôči njega.
12. I zdêhnovši vu dühi svojem erčé: kâ ete národ znamênje želê? Ali zaistino velim vám: či se dá národi etomi znamênje.
13. I niháo je je; idôči pa vu ládjo odíšao je prêk na drügi strán.
14. I pozábili so z sebom vzéti krüh; i nej so meli več sebom vu ládji nego li eden lêb krüha.
15. I zapovedao njim je govoréči: vidite, varte se od kvasá Farizeušov i kvasá Herodešovoga.
16. I zgovárjali so si med sebom erkôči: kâ krüha nemamo.
17. Štero geto je zvedo Jezuš, erčé njim: ka si zgovárjate, kâ krüha nemate? Ešče ne pametüjete, niti ne razmite? Ešče obtrdjeno máte srcé vaše?
18. Očí majôči ne vídite? i vüha majôči ne čüjete? i ne spomenéte se?
19. Gda sem pét lêbov krüha vlomo med pét jezér; keliko košárov ste nábrali puni zdrtinjom? Velíjo njemi: dvanájset.
20. Gda sem pa sedem med štiri jezero razdêlo; keliko košárov ste teda nábrali puni z drtinjom? oni so pa erkli: sedem.
21. I erkao njim je: kakda, ka ne razmite?