A A A A A

2 Kroník 3:1-17
1. Šalamún začal stavať Jahveho dom v Jeruzaleme na vrchu Morija, kde sa Boh zjavil jeho otcovi Dávidovi, na mieste, ktoré Dávid pripravil na humne Jebuzejca Ornana.
2. Stavať začal druhého mesiaca štvrtého roku svojej vlády.
3. Stavba Božieho domu, ktorý začal stavať Šalamún, mala tieto rozmery: dĺžka šesťdesiat lakťov starej miery, šírka dvadsať.
4. Predsieň, ktorá bola vpredu, mala dĺžku dvadsať lakťov, ktorá sa rovnala šírke Chrámu, a výšku stodvadsať lakťov. Zvnútra ju Šalamún pokryl čistým zlatom.
5. Veľkú miestnosť obložil jedľovým drevom, obtiahol ju výborným zlatom a ozdobil palmami a retiazkami.
6. Sieň vyložil vzácnymi kameňmi na ozdobu. Zlato bolo zlato parvaimské.
7. Zlatom bola pokrytá sieň, hrady, prahy, steny a dvere a po stenách dal povyrezávať cherubov.
8. Potom vystaval miestnosť Svätyne Svätých. Jej dĺžka bola dvadsať lakťov, ako šírka budovy, a jej šírka bola tiež dvadsať lakťov. Pokryl ju výborným zlatom vo váhe vyše šesťsto talentov.
9. Zlaté klince vážili vyše päťdesiat šeklov. Aj horné miestnosti obtiahol zlatom.
10. V miestnosti Svätyne Svätých urobil dvoch cherubov z tepaného kovu, ktorých pokryli zlatom.
11. Krídla cherubov boli dlhé spolu dvadsať lakťov, každé z nich malo päť lakťov, jedno sa dotýkalo steny miestnosti a druhé krídlo druhého cheruba.
12. Krídlo druhého cheruba bolo päť lakťov dlhé a dotýkalo sa steny miestnosti, druhé päťlakťové krídlo sa dotýkalo krídla druhého cheruba.
13. Roztiahnuté krídla týchto cherubov mali spolu dvadsať lakťov. Oni stáli na nohách, tvárami obrátení ku vchodu.
14. Urobil oponu z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z bysu a na ňu dal vyšiť cherubov.
15. Pred budovou zhotovil dva stĺpy tridsaťpäť lakťov vysoké a hlavice na ich vrcholci päť lakťov.
16. V Debire urobil retiazky a zavesil ich na vrchol stĺpov, urobil aj sto granátových jabĺk, ktoré zavesil na retiazky.
17. Stĺpy postavil pred Hekal, jeden sprava, druhý zľava. Pravému dal meno Jachin a ľavému Boaz.

2 Kroník 4:1-22
1. Urobil bronzový oltár dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a desať lakťov vysoký.
2. Urobil aj more, uliate z kovu, s priemerom desať lakťov, s kruhovitým obvodom, päť lakťov vysoké; tridsaťlakťová šnúra zmerala jeho obvod dookola.
3. Pod vonkajším obvodom ho dookola lemovali zvieratá podobné býkom. Dva rady býkov boli zakrivené na desiatich lakťoch obvodu mora a boli odliate spolu s morom.
4. More spočívalo na dvanástich býkoch, tri boli obrátené na sever, tri boli obrátené na západ, tri boli obrátené na juh a tri boli obrátené na východ; nad nimi bolo more a všetky ich zadné časti boli obrátené dnu.
5. Bolo hrubé ako dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha, ako ľaliový kvet. Obsahovalo vyše tritisíc batov.
6. Urobil desať umývadiel na umývanie. Päť postavil sprava a päť zľava, aby v nich umývali obety na celopal, ktoré v nich očisťovali. More slúžilo na umývanie pre kňazov.
7. Urobil desať zlatých svietnikov podľa predpisu a postavil ich do Hekalu, päť sprava a päť zľava.
8. Urobil desať stolov, ktoré postavil v Hekale, päť sprava a päť zľava. Urobil tiež sto zlatých čiaš na kropenie.
9. Spravil nádvorie kňazov, veľké nádvorie a jeho brány, ktoré pokryl bronzom.
10. More postavil na pravú stranu, na juhovýchod.
11. Potom Churam zhotovil hrnce, lopaty a čaše na kropenie. Dokončil všetky práce, ktoré konal pre kráľa Šalamúna v Božom chráme:
12. dva stĺpy; obe guľaté hlavice na vrcholci stĺpov; dve mrežovania na zakrytie dvoch guľatých hlavíc na vrcholci stĺpov;
13. štyristo granátových jabĺk na obe mrežovania: granátové jablká pre každé mrežovanie boli v dvoch radoch;
14. desať podvozkov a desať umývadiel na podvozkoch;
15. jedno more a dvanásť býkov pod morom;
16. popolnice, lopaty, vidlice a všetky k tomu príslušné predmety zhotovil z lešteného bronzu Churam-Abi kráľovi Šalamúnovi pre Jahveho chrám.
17. Kráľ ich odlieval v hlinených formách v oblasti Jordánu, medzi Sukkotom a Ceredou.
18. Šalamún urobil všetky tieto predmety vo veľkom množstve, lebo sa nehľadelo na váhu bronzu.
19. Šalamún zhotovil všetky predmety určené pre Boží Chrám: zlatý oltár a stoly, na ktorých boli predkladané chleby;
20. svietniky a ich lampy, ktoré mali horieť, ako bolo predpísané, pred Debirom, všetko z čistého zlata;
21. kvety, lampy a nožnice zo zlata, všetko z čistého zlata;
22. nože, čaše na kropenie, misky a kadidelnice, všetko z rýdzeho zlata; brána Chrámu, vnútorné dvere (do Svätyne Svätých) a dvere do Chrámu (pre Hekal) boli zo zlata.

Žalmy 79:5-10
5. Dokedy sa budeš hnevať, Jahve? Navždy? Bude tvoja urazená česť blčať ako požiar?
6. Vylej svoj hnev na národy, ktoré ťa neuznávajú, na ríše, ktoré sa ti neklaňajú!
7. Pozri, ako vyvraždili tvoj ľud a spustošili jeho rodné domy!
8. Nevyčítaj nám viny našich predkov, preukáž nám čím skôr milosrdnú lásku, lebo sme veľmi zúbožení.
9. Pomôž nám, Jahve, pôvodca našej spásy, pre česť svojho mena! Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre lásku svojho mena!
10. Prečo by sa mali pohania vypytovať: "Kdeže je ich Boh?" Nech pomsta za krv tvojich služobníkov ukáže sa pred našimi očami na bezbožných národoch!

Príslovia 20:10-12
10. Dvojaká váha a dvojaká miera: dve veci Jahvemu rovnako odporné.
11. Už svojimi spôsobmi chlapec dáva najavo, či jeho skutky budú čisté a čestné.
12. Ucho, ktoré počuje, oko, ktoré vidí, jedno i druhé učinil Jahve.

Skutky Apoštolov 12:1-25
1. V tom čase kráľ Herodes začal prenasledovať niektorých členov Cirkvi.
2. Jánovho brata Jakuba dal zabiť mečom.
3. A keď videl, že Židom sa to páči, rozkázal uväzniť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov.
4. Keď ho chytil, vrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Pasche ho chcel predviesť ľudu.
5. Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.
6. V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie.
7. Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra po boku, zobudil ho a povedal: "Vstaň rýchlo!" A reťaze mu spadli z rúk.
8. Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále!" Keď to urobil, povedal mu: "Prehoď si plášť a poď so mnou!"
9. Vyšiel von a šiel za ním; ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie.
10. Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou a keď prešli jednu ulicu, anjel mu zmizol.
11. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud."
12. Ako o tom uvažoval, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa.
13. Keď zabúchal na dvere brány, vyšla dievčina menom Rodé a načúvala.
14. Keď poznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter.
15. Oni jej povedali: "Šalieš!" Ona však tvrdila, že je to tak. No oni vraveli: "To je jeho anjel."
16. Ale Peter neprestával búchať. A keď otvorili a uvideli ho, žasli.
17. Pokynul im rukou, aby bolo ticho, a vyrozprával, ako ho Pán vyviedol z väzenia, a povedal: "Oznámte to Jakubovi a bratom." Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto.
18. Keď sa rozodnilo, nastal medzi vojakmi nemalý zmätok, čo sa mohlo stať s Petrom.
19. Herodes ho hľadal a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal odviesť ich na popravu. Potom odišiel z Judey do Cézarey a tam sa zdržiaval.
20. Bol nahnevaný na Týrčanov a Sidoncov. Ale oni svorne prišli k nemu, získali si kráľovského komorníka Blasta a prosili o pokoj, lebo ich kraj bol závislý od kráľovského územia.
21. V určený deň Herodes, oblečený do kráľovského rúcha, sadol si na trón a prehovoril k nim.
22. Ľud mu prevolával: "To je Boží hlas, a nie ľudský!"
23. Ale vtom ho zasiahol Pánov anjel, lebo nevzdal slávu Bohu, a skonal rozožratý červami.
24. Medzitým Božie slovo rástlo a rozmáhalo sa.
25. Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu, vrátili sa a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá Marek.