A A A A A

2 Kroník 1:1-17
1. Šalamún, Dávidov syn, sa upevnil vo svojom kráľovstve. Jahve, jeho Boh, bol s ním a urobil ho veľmi veľkým.
2. Šalamún prehovoril k celému Izraelu, tisícnikom, stotníkom, sudcom i všetkým kniežatám z celého Izraela a hlavám rodín.
3. Potom odišiel Šalamún a s ním celé to zhromaždenie na výšinu v Gabaone, lebo tam bol Stan Stretávania s Bohom, ktorý zhotovil na púšti Jahveho sluha Mojžiš.
4. Ale Božiu archu preniesol Dávid z Kirjat-Jearimu na miesto, ktoré pre ňu pripravil: rozvinul pre ňu stan v Jeruzaleme.
5. Bronzový oltár, ktorý zhotovil Besaleel, syn Uriho, Chúrovho syna, bol v Gabaone pred Jahveho Príbytkom. Šalamún a zhromaždenie sa sem chodili s ním radiť.
6. Šalamún tam pred Bohom vystúpil k bronzovému oltáru, ktorý bol pred Stanom Stretávania, a obetoval na ňom tisíc celopalov.
7. Tej noci sa zjavil Šalamúnovi Boh a povedal mu: "Žiadaj si, čo ti mám dať."
8. Šalamún odpovedal Bohu: "Ty si preukázal veľkú priazeň môjmu otcovi Dávidovi a mňa si ustanovil za kráľa namiesto neho.
9. Jahve, Bože, sľub, ktorý si dal môjmu otcovi Dávidovi, sa dnes uskutočňuje, lebo si ma ustanovil za kráľa nad ľudom takým početným ako prach zeme.
10. Daj mi múdrosť a chápavosť, aby som mohol viesť tento ľud, veď kto by vládal spravovať tvoj ľud, ktorý je taký veľký!"
11. Nato povedal Boh Šalamúnovi: "Pretože máš toto na srdci a nežiadal si si bohatstvo, ani poklady, ani slávu, ani život svojich nepriateľov, ba ani dlhý vek, ale múdrosť a chápavosť, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa,
12. dávam ti múdrosť a chápavosť. Dávam ti však aj bohatstvo, poklady a slávu, akú nemal nijaký z kráľov, čo boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe."
13. Šalamún odišiel z výšiny v Gabaone, od Stanu Stretávania, vrátil sa do Jeruzalema a začal vládnuť nad Izraelom.
14. Šalamún si nazhromaždil vojnové vozy a kone; mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdeckých koní a umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme.
15. Kráľ dosiahol, že striebra bolo v Jeruzaleme ako kamenia a cédrov ako divých figovníkov v nížine Šefele.
16. Pre Šalamúna dovážali kone z Mucuru a z Cilície; kráľovskí kupci ich preberali v Cilícii za kúpnu cenu.
17. Z Egypta dovážali vozy, za šesťsto šeklov jeden; jeden kôň stál päťdesiat šeklov. Tak ich dovážali ich prostredníctvom aj chetejskí a aramejskí králi.

2 Kroník 2:1-18
1. Šalamún zaradil sedemdesiattisíc chlapov na nosenie bremien, osemdesiattisíc na lámanie kameňa na horách a tritisíc šesťsto dozorcov.
2. Potom Šalamún poslal týrskemu kráľovi Churamovi tento odkaz: "Urob mi tak, ako si urobil môjmu otcovi Dávidovi, ktorému si poslal cédre, aby si postavil dom na bývanie.
3. Pozri, ja teraz staviam dom Menu Jahveho, môjho Boha, aby som mu ho zasvätil, aby sa pred ním pálilo vonné kadidlo, ustavične predkladali chleby, prinášali celopaly ráno i večer, v soboty, v novomesiacoch a na slávnosti Jahveho, nášho Boha; to je večná povinnosť Izraela.
4. Dom, ktorý staviam, bude veľký, lebo náš Boh je väčší ako všetci bohovia.
5. Veď ktože by mu vládal postaviť dom, keď ani nebesá, ani nebesá nebies ho nemôžu obsiahnuť? A kto som ja, že mu mám postaviť dom, ak len nie na to, aby som pálil obety pred ním!
6. Pošli mi teraz človeka, súceho spracúvať zlato, striebro, bronz, železo, šarlát, karmazín i modrý purpur a ktorý sa rozumie rezbárstvu; bude pracovať spolu s mojimi umelcami, ktorí sú u mňa v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých mi obstaral môj otec Dávid.
7. Pošli mi z Libanonu brvná cédrového, cyprusového a algummimového dreva, lebo viem, že tvoji robotníci vedia stínať libanonské stromy. Moji sluhovia budú pracovať s tvojimi.
8. Nahotovia mi hodne dreva, lebo dom, ktorý chcem stavať, bude veľký a prekrásny.
9. Pre rubačov, ktorí budú stínať stromy, dodám dvadsaťtisíc korov pšenice, dvadsaťtisíc korov jačmeňa, dvadsaťtisíc batov vína a dvadsaťtisíc batov oleja, to na stravu pre tvojich služobníkov."
10. Týrsky kráľ Churam odpovedal listom, ktorý poslal Šalamúnovi: "Pretože Jahve miluje svoj ľud, urobil ťa kráľom nad ním."
11. Churam pokračoval: "Nech je požehnaný Jahve, Boh Izraela! On urobil nebesá i zem, on dal kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozvážneho a rozumného, ktorý postaví dom Jahvemu a kráľovský palác pre seba.
12. Hneď ti posielam človeka súceho a múdreho, Churam Abiho,
13. syna ženy z Danových dcér a otca Týrčana. Vie spracovávať zlato, striebro, bronz, železo, kameň, drevo, šarlát, modrý purpur, bysus, karmazín, vie vyrezávať hocijaké rezby a vynaliezavo vykonať hocijaký návrh, ktorý sa mu zverí. Nech pracuje s tvojimi umelcami a s umelcami môjho pána Dávida, tvojho otca.
14. Teraz však nech môj pán pošle nám, svojim sluhom, pšenicu, jačmeň, olej a víno, ako prisľúbil.
15. My zasa nastíname z Libanonu stromov, koľko len budeš potrebovať. Dopravíme ti ich plťami po mori do Jafy a ty si ich dopravíš do Jeruzalema."
16. Šalamún spočítal všetkých chlapov cudzincov bývajúcich v Izraelskej krajine podľa sčítania, ktoré vykonal jeho otec Dávid, a bolo ich stopäťdesiattritisíc šesťsto.
17. Z nich určil sedemdesiattisíc za nosičov bremien, osemdesiattisíc kamenárov v horách a tritisícšesťsto na riadenie prác týchto mužov.
18. Žalm. Asafov. Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva, poškvrnili tvoj svätý chrám, Jeruzalem obrátili v rumovisko.

Žalmy 79:1-4
1. Mŕtvoly tvojich sluhov pohodili dravým vtákom, telami tvojich verných kŕmili divú zver.
2. Vôkol Jeruzalema prelievali ich krv ako vodu a nechali ich ležať bez pohrebu.
3. Stali sme sa terčom posmechu našich susedov, terčom potupy a urážok všetkým navôkol.
4. Kráľ sediaci na sudcovskej stolici jediným pohľadom zahriakne všetko zlo.

Príslovia 20:8-9
8. Kto môže povedať: Ja mám čisté svedomie, som celkom bez hriechu?
9. Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo.

Skutky Apoštolov 11:1-30
1. Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali:
2. "Vošiel si k neobrezaným a jedol si s nimi!"
3. Peter im začal rad-radom vysvetľovať:
4. "Bol som v meste Joppe, modlil som sa, vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy, zostupovalo z neba a prišlo až ku mne.
5. Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plazy a nebeské vtáctvo.
6. A počul som hlas, ktorý mi hovoril: ‚Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!‘
7. No ja som povedal: ‚Nijakým činom, Pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst.‘
8. Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: ‚Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným!‘
9. To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba.
10. Hneď nato zastali pri dome, v ktorom sme boli, traja muži, vyslaní ku mne z Cézarey.
11. A Duch mi povedal, aby som šiel bez váhania s nimi. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho človeka.
12. On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý hovoril: ‚Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter.
13. On ti povie slová, ktoré prinesú spásu tebe a celej tvojej rodine.‘
14. Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Svätý Duch tak, ako na začiatku na nás.
15. Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo, ako hovoril: ‚Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom.‘
16. Keď im teda Boha dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som prekážal Bohu?"
17. Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha hovoriac: "Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život."
18. Tí, čo sa rozpŕchli pred prenasledovaním, ktoré nastalo pre Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali Slovo, iba Židom.
19. No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom a ohlasovali im Dobrú novinu Pána Ježiša.
20. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.
21. Zvesť o tom sa dostala do uší jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša.
22. Keď ta prišiel a videl milosť, ktorú im Boh dal, veľmi sa tomu zaradoval a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pevným srdcom verní Pánovi,
23. lebo on bol človek dobrý, plný Svätého Ducha a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup.
24. Barnabáš však odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla.
25. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok žili spolu v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov po prvý raz nazvali "kresťanmi".
26. V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema.
27. Jeden z nich menom Agabus vstal a pod vplyvom Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. To je ten, ktorý skutočne nastal za Klaudia.
28. Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností pomôže bratom bývajúcim v Judei.
29. To aj urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi.