A A A A A

1 Kroník 26:1-32
1. K triede vrátnikov patrili: z Korachovcov: Mešelemjahu, Koreho syn z Ebjasafových potomkov.
2. Mešelemjahu mal synov: Zecharjahua prvého, Jediaela druhého, Zebadjahua tretieho, Jantiela štvrtého,
3. Elama piateho, Jochanana šiesteho, Elihoenaja siedmeho.
4. Obed-Edom mal synov: Šemaju prvorodeného, Jehozabada druhého, Joacha tretieho, Sachara štvrtého, Netaneela piateho,
5. Amiela šiesteho, Jisachara siedmeho, Peuletaja ôsmeho; Boh ho vskutku požehnal.
6. Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí mali veľkú vážnosť vo svojich rodinách, lebo to boli udatní mužovia.
7. Šemajovi synovia: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho bratia Elihu a Semachjahu, udatní chlapi.
8. Všetci títo boli zo synov Obed-Edoma, oni, ich synovia a bratia, udatní muži, súci na službu, šesťdesiatdva Obed-Edomovcov.
9. Mešelemjahu mal osemnásť synov a bratov, udatných chlapov.
10. Chosa, jeden z Merariho synov, mal synov: Šimriho prvého — hoci nebol prvorodeným, otec ho ustanovil za prvého — ,
11. Chilkiju druhého, Tebaljahua tretieho, Zecharjahua štvrtého. Všetkých Chosových synov a bratov bolo trinásť.
12. Títo mali svoje triedy vrátnikov. Vedúci týchto mužov mal povinnosť, ako ich bratia, konať službu v Jahveho dome.
13. Lósom vybrali, ktorá rodina má slúžiť pri ktorej bráne, či už bola rodina malá, alebo veľká.
14. Pre východnú bránu lós padol na Šelemjahua, ktorého syn Zacharjahua dával veľmi rozumné rady. Hodili lós a jemu pripadla severná brána.
15. Obed-Edomovi pripadla južná brána a jeho synom sklady.
16. Šupim a Chosa dostali západnú bránu spolu s bránou Šalechet na ceste vedúcej nahor. Predpisy pre strážnu službu:
17. každý deň bolo šesť Levitov na stráži na východnej strane, denne štyria na severnej, denne štyria na južnej a pri sklade po dvoch.
18. Pri Parbare na západe: štyria pri ceste, dvaja pri Parbare.
19. To boli triedy vrátnikov z Korachových synov a z Merariho synov.
20. Ich bratia Leviti boli zodpovední za poklady Božieho chrámu a za poklady obetovaných darov.
21. Ladanovi synovia, Geršonovi synovia, ktorí pochádzali od Ladana, mali Jechielovcov za hlavy rodín Geršonovca Ladana.
22. Jechielovi synovia Zetam a Joel, jeho brat, boli zodpovední za poklad Jahveho chrámu.
23. Z Amramovcov, Jic’harovcov, Chebronovcov a Uzielovcov,
24. predstaveným nad pokladmi bol Šebuel, syn Geršoma, Mojžišovho syna.
25. Jeho bratia od Eliezera: jeho syn Rechabjahu, jeho syn Ješajahu, jeho syn Joram, jeho syn Zichri a jeho syn Šelomit.
26. Tento Šelomit bol so svojimi bratmi zodpovedný za všetky poklady obetných darov, ktoré zasvätil kráľ Dávid a hlavy rodín, tisícnici a iní dôstojníci,
27. zasvätili to z vojnovej koristi, aby obohatili Jahveho chrám.
28. Tiež všetko, čo zasvätil videc Samuel, Šaul, Kišov syn, Abner, Nerov syn, a Joab, Cerujin syn. Všetky zasvätené dary boli pod správou Šelomita a jeho bratov.
29. Z Jic’harovcov: Kenanjahu a jeho synovia boli určení na svetské záležitosti v Izraeli ako úradníci a sudcovia.
30. Z Chebronovcov Chasabjahu a jeho bratia, tisícsedemsto ľudí veľmi schopných, dozerali na náboženskú a civilnú správu izraelského územia západne od Jordánu.
31. Z Chebronovcov: Jerija, vedúci. V štyridsiatom roku Dávidovej vlády urobili výskum o rodinách Chebronovcov a našli medzi nimi veľmi schopných ľudí bývajúcich v galaádskom Jazere.
32. Z Jerijových bratov dvetisícsedemsto schopných mužov, hláv rodín, kráľ Dávid ich ustanovil, aby dozerali na náboženskú a kráľovskú správu Rubenovcov, Gadovcov a polovice kmeňa Manasses.

1 Kroník 27:1-34
1. Izraelci podľa svojho počtu: Hlavy rodín, tisícnici, stotníci a úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých záležitostiach oddielov, sa striedali vo všetkých záležitostiach mesiac čo mesiac, po všetky mesiace roku. Každý oddiel mal dvadsaťštyritisíc mužov.
2. Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Jašobeam, Zabdielov syn. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
3. Bol jedným z Perecových synov, náčelník všetkých veliteľov vojska v prvom mesiaci.
4. Nad druhým oddielom druhého mesiaca bol Achochovec Dodaj a na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
5. Veliteľom tretieho oddielu v treťom mesiaci bol Benajahu, syn Jehojadu, hlavného kňaza. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
6. Tento Benajahu bol hrdinom medzi Tridsiatimi a nad Tridsiatimi i nad svojím oddielom. Jeho syn bol Amizabad.
7. Štvrtým na štvrtý mesiac bol Asael, Joabov brat; po ňom nastúpil jeho syn Zebadja. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
8. Piaty na piaty mesiac bol dôstojník Zarchovec Šamhut. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
9. Šiesty na šiesty mesiac bol Ira, syn Ikeša z Tekoy. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
10. Siedmy na siedmy mesiac bol Peloňan Cheles z Efraimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
11. Ôsmy na ôsmy mesiac bol Chušaťan Sibechaj, Zarchovec. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc.
12. Deviaty na deviaty mesiac bol Anatoťan Abiezer z Benjamínovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
13. Desiaty na desiaty mesiac bol Maheraj z Netofy, Zarchovec. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
14. Jedenásty na jedenásty mesiac bol Pireatoňan Benaja z Efraimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
15. Dvanásty na dvanásty mesiac bol Netofan Cheldaj z rodu Otniela. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.
16. Nad kmeňmi Izraela boli: Eliezer, Zichriho syn, nad Rubenovcami; Šefatjahu, Maachov syn, nad Simeonovcami;
17. Chašabja, Kemuelov syn, nad Levitmi; Sadok nad Áronovcami;
18. Elihu z Dávidových bratov nad Júdovcami; Omri, Michaelov syn, nad Isacharovcami;
19. Jišmajahu, Obadjahuov syn, nad Zabulonovcami; Jerimot, Azrielov syn, nad Neftaliovcami;
20. Hošea, Azazjahuov syn, nad Efraimovcami; Joel, Pedajahuov syn, nad polovicou kmeňa Manasses;
21. Jido, Zecharjahuov syn, nad polovicou kmeňa v Galaáde; Jasiel, Abnerov syn, nad Benjamínovcami;
22. Azareel, Jerochamov syn, nad Danovcami. To boli dôstojníci izraelských kmeňov.
23. Dávid neuviedol počet dvadsaťročných a mladších, lebo Boh prisľúbil že rozmnoží Izrael ako nebeské hviezdy.
24. Joab, Cerujin syn, sčítanie začal, ale ho nedokončil, lebo pre to zastihol Boží hnev Izrael. Tak počet nedosiahol počtu, ktorý sa nachádza v Letopisoch kráľa Dávida.
25. Zodpovedný za zásoby kráľa bol Azmavet, Adielov syn. Zodpovedný za kráľove majetky vonku v mestách, dedinách a pevnostiach bol Jehonatan, Uzijov syn.
26. Nad roľníkmi, ktorí obrábali pôdu, bol Ezri, Kelubov syn.
27. Nad vinicami bol Šimei z Ramy. Nad zásobami vína vo viniciach Zabdi Šifmejský.
28. Nad olivami a sykomorami na nížine Šefele bol Gederčan Balchanan. Nad zásobami oleja Joaš.
29. Nad hovädzím dobytkom, pasúcim sa na Šaronskej rovine, Šarončan Šitraj, nad hovädzím dobytkom v dolinách bol Šafat, Adlajov syn.
30. Nad ťavami Izmaelec Obil, nad oslicami Meronoťan Jechdejahu.
31. Nad ovcami a kozami Hagarovec Jaziz. Všetci títo boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid.
32. Jehonatan, Dávidov strýc, rozumný človek, bol radcom a pisárom. On a Jechiel, Chachmoniho syn, mali na starosti kráľových synov.
33. Achitofel bol kráľovým radcom. Arkijec Chušaj bol osobným kráľovým poradcom.
34. Jehojada, Benajahuov syn, a Ebjatar nastúpili po Achitofelovi. Kráľovým vojvodcom bol Joab.

Žalmy 78:56-66
56. Ale oni ďalej pokúšali Boha, búrili sa proti Najvyššiemu a neplnili jeho prikázania.
57. Boli neverní, odpadávali od neho ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivá zbraň.
58. Hnevali ho pohanskými oltármi na výšinách a dráždili ho svojimi modlami.
59. Keď to Boh počúval, zahorel hnevom a príkro zavrhol Izraela.
60. Opustil svoj stánok v Šíle, svoj príbytok medzi ľuďmi.
61. Nechal padnúť do zajatia archu, symbol svojej moci, vydal nepriateľom svoju slávu.
62. Svoj ľud ponechal meču za korisť, zanevrel na svoje dedičstvo.
63. Jeho mládencov pohltil oheň vojny, nemali pohreb za náreku dievčat.
64. Jeho kňazi padli mečom a ich vdovy nemohli sa nad nimi vyplakať.
65. Vtedy sa Pán prebral akoby zo spánku, ako bojovník premožený vínom.
66. Svojich nepriateľov zahnal na útek, uvalil na nich večnú potupu.

Príslovia 20:4-5
4. Aj jeseň prešla, a leňoch neoral, za žatvy žobre, ale nedajú mu nič.
5. Múdra rada v mysli priateľa je ako hlboká voda, rozumný človek si z nej načiera.

Skutky Apoštolov 10:1-23
1. V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, stotník kohorty zvanej Italská.
2. Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu.
3. Mal videnie. Okolo tretej hodiny popoludní Boží anjel — videl ho jasne — vošiel k nemu a oslovil ho: "Kornélius!"
4. On sa na neho zahľadel a preľaknutý povedal: "Čo je, Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on si spomenul na teba.
5. Pošli mužov do Joppe a zavolaj Šimona, prímením Peter;
6. býva u istého Šimona, garbiara, čo má dom pri mori."
7. Keď anjel, čo s ním hovoril, odišiel, zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení.
8. Všetko im porozprával a poslal ich do Joppe.
9. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na plochú strechu modliť sa.
10. Tu pocítil hlad a chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia.
11. Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy na zem.
12. Boli v nej všetky druhy štvornožcov, zemeplazov a nebeské vtáctvo.
13. I zaznel mu hlas: "Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!"
14. Ale Peter povedal: "Nijakým činom, Pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté."
15. Ale hlas sa mu ozval znovu, druhý raz: "Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným."
16. Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba.
17. Kým bol Peter v rozpakoch, čo to bolo za videnie, ktoré videl, zastali pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius a dopytovali sa na Šimonov dom.
18. Zavolali a pýtali sa, či tam býva Šimon s prímením Peter.
19. Ako teda Peter premýšľal o videní, Ducha mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži.
20. Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo som ich poslal."
21. Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli?"
22. Oni povedali: "Stotník Kornélius, statočný a bohabojný človek, ktorému celý židovský ľud vydáva svedectvo, dostal pokyn od svätého anjela, aby si ťa pozval do domu a vypočul si tvoje slová, ktoré máš povedať."
23. Peter ich teda zavolal dnu a pohostil. Na druhý deň sa vybral na cestu a šiel s nimi, niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali.