A A A A A

1 Kráľov 3:1-28
1. Šalamún sa stal zaťom egyptského kráľa, faraóna, vzal si za ženu faraónovu dcéru a priviedol ju do Dávidovho mesta čakajúc na dokončenie svojho paláca, Jahveho chrámu a hradieb okolo Jeruzalema.
2. Ľud obetovával na výšinách, lebo do tých čias ešte nebol postavený dom Jahveho Menu.
3. Šalamún miloval Jahveho a riadil sa príkazmi svojho otca Dávida, ale aj on obetoval obety a kadidlo na výšinách.
4. Kráľ išiel do Gabaonu, aby tam obetoval, lebo tam bola najdôležitejšia výšina. Šalamún obetoval na tomto oltári tisíc celopalov.
5. V Gabaone sa Jahve zjavil Šalamúnovi v noci vo sne. Boh povedal: "Žiadaj si, čo ti mám dať!"
6. Šalamún odpovedal: "Ty si preukázal veľkú priazeň svojmu sluhovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo on kráčal pred tebou s vernosťou, spravodlivosťou a s úprimnosťou srdca voči tebe. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, dovolil si, aby jeden z jeho synov mohol dnes sedieť na jeho tróne.
7. Teraz, Jahve, Bože môj, ty si ustanovil za kráľa mňa, svojho sluhu, namiesto môjho otca Dávida, a ja som ešte len malý chlapec, neviem si počínať ako vládca.
8. Ja, tvoj sluha, som uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu takého početného, že ho nemožno spočítať ani porátať.
9. Daj svojmu sluhovi srdce, ktoré vie počúvať, aby mohol spravovať tvoj ľud spravodlivo a rozlišovať medzi dobrom a zlom. Veď kto by mohol spravovať tvoj ľud, ktorý je taký veľký?"
10. Pánovým očiam sa zapáčilo, že Šalamún vyslovil túto žiadosť,
11. a Boh mu povedal: "Pretože si si žiadal toto a nežiadal si si dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale žiadal si si múdrosť, aby si mohol súdne rozlišovať,
12. pozri, urobím podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže nebolo tebe rovného pred tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty.
13. A dávam ti aj to, čo si nežiadal: také bohatstvo a slávu, že sa ti nevyrovná nikto z kráľov po všetky tvoje dni.
14. A ak budeš kráčať po mojich cestách a zachovávať moje zákony a prikázania, ako to robil tvoj otec Dávid, dám ti dlhý život."
15. Šalamún sa prebudil a videl, že to bol sen. Vrátil sa do Jeruzalema, predstúpil pred archu Pánovej zmluvy, obetoval celopaly a obety spoluúčasti a vystrojil hostinu pre všetkých svojich dvoranov.
16. Vtedy prišli ku kráľovi dve neviestky a postavili sa pred neho.
17. Jedna z tých žien povedala: "Prosím, pane môj, ja a táto žena bývame v tom istom dome. Ja som porodila dieťa, keď bola v dome aj ona.
18. Potom na tretí deň po mojom pôrode porodila aj táto žena; boli sme spolu. Nik cudzí nebol s nami v dome, iba my dve sme boli v dome.
19. V noci však syn tejto ženy zomrel, lebo ho priľahla.
20. Ona vstala uprostred noci, vzala od môjho boku môjho syna, kým som ja, tvoja slúžka, spala, uložila si ho k prsiam a svojho syna uložila k mojim.
21. Keď som vstala nadojčiť si syna, videla som, že je mŕtvy. Ale keď som sa naň ráno dobre pozrela, nebol to môj syn, ktorého som porodila."
22. Vtedy druhá žena povedala: "To nie je pravda! Môj syn je živý, a tvoj syn je mŕtvy!" Ale prvá opakovala: "To nie je pravda! Tvoj syn je mŕtvy, a môj syn je živý!" Tak sa vadili pred kráľom.
23. Nato kráľ povedal: "Táto vraví: ‚Tento živý je môj, a mŕtvy je tvoj syn!‘ A druhá tvrdí: ‚Nie. Tvoj syn je mŕtvy, a môj syn je živý.‘"
24. Kráľ rozkázal: "Doneste mi meč!" Priniesli meč pred kráľa,
25. on pokračoval: "Rozotnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej!"
26. Vtedy sa žena, ktorej syn bol živý, obrátila na kráľa, jej vnútro sa pohlo od súcitu s dieťaťom: "Prosím, pane môj, dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho!" Ale tá druhá nástojila: "Nebude ani moje, ani tvoje! Rozotnite!"
27. Nato sa ozval kráľ a povedal: "Dajte tejto živé dieťa a nezabíjajte ho, ona je jeho matka!"
28. Celý Izrael sa dopočul o rozsudku, ktorý kráľ vyniesol, a mali úctivú bázeň pred kráľom, lebo videli, že v ňom je Božia múdrosť, aby vybudoval spravodlivosť.

1 Kráľov 4:1-34
1. Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom.
2. A toto boli jeho kniežatá: Azarjahu, Sadokov syn, kňaz,
3. Elichaf a Achijja, Šišovi synovia, pisári, Jehošafat, Achiludov syn, kancelár,
4. Benajahu, Jehojadov syn, veliteľ vojska, Sadok a Ebjatar, kňazi,
5. Azarjahu, Natanov syn, vedúci prefektov, Zabud, Natanov syn, dôverný priateľ kráľa,
6. Achišar, správca paláca, Eliab, Joabov syn, veliteľ vojska Adoram, syn Abdu, veliteľ nútených prác.
7. Šalamún mal dvanásť prefektov nad celým Izraelom, ktorí zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mal povinnosť starať sa o zásobovanie jeden mesiac v roku.
8. Toto sú ich mená: Chúrov syn na Efraimských horách.
9. Dekerov syn v Machaci, v Šaalbime, v Bet-Šemeši, v Ajalone a v Bet-Chanane.
10. Chesedov syn v Arubote; jemu patrilo Socho a celá krajina Chefer.
11. Abinadabov syn na celom návrší Doru. Mal za ženu Šalamúnovu dcéru Tafat.
12. Baana, Achiludov syn v Tanaku, v Megidde až po Jokmeam a v celom Bet-Šeane poniže Jizreela, od Bet-Šeanu až po Abel-Mecholu, ktorá ide k Cartanu.
13. Geberov syn v galaádskom Ramote; on mal dediny Jaira, Manassesovho syna, v Galaáde; on mal územie Argobu v Bašane, šesťdesiat veľkých miest s hradbami a bronzovými závorami.
14. Achinadab, Iddov syn v Machanajime.
15. Achimas v Neftalim; aj on si vzal za ženu jednu zo Šalamúnových dcér, Basmat.
16. Baana, Chušajov syn, v Ašeri a na strmom pobreží.
17. Jehošafat, Paruachov syn, v Isachare.
18. Šimei, Elov syn, v Benjamíne.
19. Geber, Uriho syn, v kraji Gad, v krajine Sichona, kráľa Amorejcov, a bašanského kráľa Oga. Okrem toho jeden prefekt bol v tom kraji.
20. Júda a Izrael boli čo do množstva početní ako piesok v mori; jedli a pili a šťastne žili.
21. zatiaľ Všemohúci rozháňa kráľov ako snehové vločky, čo padajú na horu Calmon!
22. Pohorie Bašan je božské pohorie, pohorie Bašan má vysoké štíty.
23. Prečo vy, vysoké štíty, závistlivo hľadíte na vŕšok Sion, kde Boh prebýva a kde Jahve bude bývať naveky?
24. Božích vozov bolo na tisíce, na desaťtisíce, keď Boh tiahol zo Sinaja do svojej svätyne.
25. Vystúpil si na vrch Sion s veľkým zástupcom zajatcov; množstvo ľudí pripadlo ti v korisť, tak aj odbojníci budú slúžiť v Božom, Jahveho chráme.
26. Nech je velebený Boh deň čo deň, on sa o nás stará, Boh je naša spása! Sela
27. Jediná výčitka viac zapôsobí na rozumného, než sto úderov na hlupáka.
28. Zlý iba vzbury plánuje, no krutý posol bude proti nemu poslaný.
29. Radšej naraziť na medvedicu, ktorej vzali mláďatá, ako na hlupáka, keď začne vystrájať.
30. Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčieho košiara bránkou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.
31. Kto vchádza bránkou, je pastier oviec.
32. Tomu strážca otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.
33. Keď všetky svoje vyvedie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas.
34. Za cudzím nejdú, ba ujdú od neho, lebo hlas cudzích nepoznajú."

Žalmy 68:15-20
15. Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im chcel povedať.
16. Ježiš im znovu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam.
17. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali.
18. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať a vychádzať a nájde pašu.
19. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojne.
20. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.

Príslovia 17:10-12
10. Nájomník, ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa.
11. Veď je nájomník a nezáleží mu na ovciach.
12. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovce a moje ovce poznajú mňa,

Jána 10:1-23
1. ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.
2. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto košiara. Aj tie musím priviesť a budú počúvať môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.
3. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som si ho znovu vzal.
4. Nikto mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca."
5. Pre tieto slová nastala roztržka medzi Židmi.
6. Mnohí z nich hovorili: "Je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate?"
7. Iní namietali: "To nie sú reči posadnutého diablom. Vari diabol môže otvárať oči slepým?"
8. V Jeruzaleme bol práve sviatok Posvätenia Chrámu. Bola zima.
9. Ježiš chodil po Chráme v Šalamúnovom stĺporadí.