A A A A A

1 Kráľov 5:1-18
1. Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Rieky po krajinu Filištíncov a až po hranice Egypta. Platili mu poplatky a boli poddané Šalamúnovi po celý jeho život.
2. Šalamúnova denná spotreba potravín bola: tridsať korov jemnej múky a šesťdesiat korov hrubej múky,
3. desať kusov kŕmneho hovädzieho dobytka a dvadsať kusov dobytka z pastvy, sto oviec, nepočítajúc jelene, gazely, antilopy a vykŕmené kukučky.
4. Lebo vládol všade z tejto strany Eufratu, od Tifsachu po Gazu nad všetkými kráľmi z tejto strany Eufratu, mal pokoj zo všetkých strán navôkol.
5. Júda a Izrael bývali v bezpečí, každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom od Danu až po Beer-Šebu po všetky Šalamúnove dni.
6. Šalamún mal na obsluhu svojich vozov štyritisíc oddelení vo svojich koniarňach a dvanásťtisíc koní.
7. Jeho prefekti sa starali, každý vo svoj určený mesiac, o živobytie kráľa Šalamúna a všetkých, ktorí mali prístup ku kráľovskému stolu. Nedopustili, aby niečo chýbalo.
8. Aj jačmeň a slamu pre kone
9. Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumnosť vo veľmi veľkej miere a takú hojnosť myšlienok, ako piesku na morskom brehu.
10. Šalamúnova múdrosť bola väčšia ako múdrosť všetkých synov Východu i múdrosť Egypta.
11. Bol múdrejší ako všetci, ako Ezrachijec Etan, ako Macholovi synovia Heman, Kalkol a Darda, takže chýr o ňom sa šíril u všetkých národov zôkol-vôkol.
12. Povedal tritisíc prísloví a jeho piesní bolo tisíc päť.
13. Hovoril o stromoch od cédra na Libanone až po yzop vyrastajúci z múru; hovoril aj o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a o rybách.
14. Ľudia zo všetkých národov prichádzali počúvať Šalamúnovu múdrosť a dostával dary od všetkých kráľov zeme, ktorí počuli rozprávať o jeho múdrosti.
15. Keď sa Chiram, kráľ Týru, dopočul, že Šalamúna pomazali za kráľa po jeho otcovi, poslal k nemu poslov, lebo Chiram bol vždy Dávidovým priateľom.
16. Šalamún poslal Chiramovi tento odkaz:
17. "Ty vieš, že môj otec Dávid nemohol postaviť Chrám Menu Jahveho, svojho Boha, pre vojny, ktoré musel viesť proti svojim nepriateľom navôkol, dokiaľ ich Jahve nepoložil pod chodidlo jeho nôh.
18. Teraz mi Jahve, môj Boh, doprial pokoj navôkol, takže nemám nepriateľa ani nijaké zvláštne ťažkosti.

1 Kráľov 6:1-38
1. V štyristoosemdesiatom roku po vyjdení Izraela z Egyptskej krajiny, v štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv, ktorý je druhým mesiacom, začal stavať Jahveho chrám.
2. Chráme, ktorý staval kráľ Šalamún Jahvemu, bol šesťdesiat lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsaťpäť lakťov vysoký.
3. Ulam pred Hekalom Chrámu bol dvadsať lakťov dlhý v smere šírky Chrámu a desať lakťov široký v smere dĺžky Chrámu.
4. Na Chráme dal urobiť okná s rámami a mrežami.
5. Okolo múru Chrámu postavil poschodovú prístavbu s izbami okolo Hekalu a Debiru.
6. Najnižšie podlažie bolo široké päť lakťov, stredné šesť lakťov a najvyššie sedem lakťov, lebo nechal okolo Chrámu zvonku výstupky, bez zásahu do stien Chrámu.
7. Keď stavali Chrám, stavali ho z kameňov opracovaných už v kameňolome, takže pri stavbe Chrámu nebolo počuť ani kladivo, ani dláto, ani nijaký železný nástroj.
8. Vchod do spodného podlažia bol po pravej strane Chrámu a točitými schodami sa vystupovalo na stredné poschodie a zo stredného na tretie.
9. Takto Šalamún postavil Chrám; keď ho dokončil, pokryl ho cédrovými hradami a doskami.
10. Postavil aj prístavbu okolo celého Chrámu, vysokú päť lakťov na poschodie; ku Chrámu ju pripojil cédrovými hradami.
11. Jahve prehovoril k Šalamúnovi týmito slovami:
12. "Čo sa týka tohto Chrámu, ktorý staviaš: ak budeš poslúchať moje nariadenia, ak sa budeš riadiť podľa mojich príkazov a zachovávať všetky moje zákony, vtedy na tebe splním moje slovo, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi,
13. budem prebývať uprostred Izraelcov a svoj izraelský ľud neopustím."
14. Šalamún staval Chrám a dokončil ho.
15. Steny Chrámu obložil zvnútra cédrovými doskami od podlahy Chrámu až po hrady stropu; vnútro obložil drevom a dlážku Chrámu vydláždil cyprusovými doskami.
16. Oddelil priestor dvadsať lakťov od zadnej steny Chrámu priečkou z cédrových dosák od podlahy až po hrady a vytvoril tak pre Chrám Debir, totiž Svätyňu Svätých.
17. Chrám — to je Hekal — pred Debirom mal štyridsať lakťov.
18. Cédrové dosky, ktorými bol Chrám vyložený zvnútra, mali vyrezávané ružice a ružové púčky; všetko bolo z cédru, takže kameň nebolo ani vidieť.
19. Vo vnútri Chrámu zriadil Debir, aby sa tam uložila archa Jahveho zmluvy.
20. Debir bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsať lakťov vysoký a obložil ho rýdzim zlatom; urobil oltár z cédru
21. pred Debirom a obložil ho zlatom.
22. Celý Chrám obložil zvnútra zlatom, úplne celý Chráme.
23. Do Debiru dal zhotoviť dvoch cherubov z dreva divej olivy, ich výška bola desať lakťov.
24. Jedno krídlo cheruba malo päť lakťov, aj druhé krídlo cheruba malo päť lakťov. Od konca jedného krídla po koniec druhého krídla bolo desať lakťov.
25. Aj druhý cherub mal desať lakťov. Obaja cherubi mali rovnakú mieru a rovnaký vzhľad.
26. Jeden cherub mal výšku desať lakťov, takisto aj druhý.
27. Cherubov umiestnil do najvnútornejšej časti Chrámu. Cherubi mali krídla roztiahnuté, takže krídlo jedného cheruba sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny. Ich krídla sa uprostred Chrámu dotýkali, krídlo s krídlom.
28. Cherubov obložil zlatom.
29. Na všetky steny Chrámu dal vyrezať cherubov, palmy a ružice, vo vnútri i vonku.
30. Aj dlážku Chrámu pokryl zlatom, vo vnútri i vonku.
31. Na vchod do Debiru urobil dvojité dvere z dreva divej olivy, vrchný trám a veraje boli päťhranné.
32. Obe krídla dvier boli z olivového dreva. Dal na ne vyrezať cherubov, palmy a kvety a obložil ich zlatom: totiž cherubov a palmové ozdoby potiahol zlatom.
33. Podobne si počínal pri vchode do Hekalu, ktorý mal veraje z olivového dreva, ale štvorhranné,
34. obe krídla dvier z cyprusového dreva boli dvojité a otvárali sa na jednu i na druhú stranu.
35. Dal na ne vyrezať cherubov, palmy a kvety a obložil ich rýdzim zlatom, priliehajúcim k rezbám.
36. Potom vystaval múr vnútorného nádvoria z troch vrstiev kvádrov a z jednej vrstvy tesaných cédrov.
37. Základy Chrámu boli položené vo štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania, v mesiaci ziv;
38. v jedenástom roku, v mesiaci bul bol Chrám dokončený so všetkými svojimi časťami a so všetkým, čo k nemu patrilo. Šalamún ho vystaval za sedem rokov.

Žalmy 68:21-27
21. Náš Boh je Boh, ktorý nás spasí, Pán Jahve nás vyslobodí od smrti.
22. Boh rozdrví hlavy svojim odporcom, tým spurným hriešnikom s vlajúcimi vlasmi.
23. Pán hovorí: "Dovediem ich z Bašanu, vytiahnem ich z hlbín mora,
24. aby si si nohu vnoril do krvi a jazyk tvojich psov mal podiel z nepriateľov."
25. Objavil sa tvoj sprievod, Bože, sprievod do tvojej svätyne, môj Boh a Kráľ.
26. Na čele idú speváci, vzadu hudobníci a uprostred dievčatá hrajúce na tamburínach.
27. Všetok ľud zborovo oslavuje Boha, Izrael jednohlasne chváli Jahveho;

Príslovia 17:13-15
13. Ak človek odpláca za dobré zlým, z jeho domu nehne sa nešťastie.
14. Začať spor je pretrhnúť vodnú hať; ustúp prv, než hádka vybúši!
15. Oslobodiť vinného a odsúdiť nevinného, oboje je Jahvemu rovnako odporné.

Jána 10:24-42
24. Židia ho obstúpili a hovorili mu: "Dokedy nás chceš držať v neistote? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene."
25. Ježiš im odpovedal: "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca,
26. ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.
27. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.
28. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.
29. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky.
30. Ja a Otec sme jedno."
31. Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať.
32. Ježiš im povedal: "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov, pochádzajúcich od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?"
33. Židia mu odpovedali: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom."
34. Ježiš im vravel: "A nie je napísané vo vašom Zákone: Ja som povedal: Ste bohmi?
35. Nuž, ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo — a Písmo nemožno zrušiť — ,
36. prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to, že som povedal: ‚Som Boží Syn‘?
37. Ak nekonám skutky svojho Otca, neverte mi.
38. Ale ak ich konám, keď už neveríte mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi."
39. Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk.
40. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal.
41. Mnohí prichádzali za ním a hovorili: "Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto človeku, je pravda."
42. A mnohí tam uverili v neho.