A A A A A

1 Kroník 15:1-29
1. Dávid si vystaval budovy v Dávidovom meste a pripravil miesto pre Božiu archu a postavil pre ňu stan.
2. Potom Dávid povedal: "Nikto nesmie nosiť Božiu archu, iba Leviti, lebo ich si Jahve vyvolil, aby nosili Jahveho archu a obsluhovali ju naveky."
3. Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby vyniesli Jahveho archu na miesto, ktoré pre ňu pripravil.
4. Dávid zhromaždil Áronovcov a Levitov:
5. Kehatovcov: knieža Uriela a jeho bratov, stodvadsiatich;
6. Merariovcov: knieža Asaju a jeho bratov, dvestodvadsiatich;
7. Geršomovcov: knieža Joela a jeho bratov, stotridsiatich;
8. Elicafanovcov: knieža Šemaju a jeho dvesto bratov;
9. Chebronovcov: knieža Eliela a jeho bratov, osemdesiatich;
10. Uzielovcov: knieža Aminadaba a jeho bratov, stodvanástich.
11. Dávid povolal kňazov Sadoka a Ebjatara, Levitov Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela a Aminadaba,
12. povedal im: "Vy ste hlavy levitských rodín; posväťte sa vy i vaši bratia a preneste archu Jahveho, Boha Izraela, na miesto, ktoré som jej pripravil.
13. Pretože ste predtým neboli prítomní, Jahve nás udrela: nehľadali sme ho, ako bolo treba."
14. Kňazi a Leviti sa posvätili, aby preniesli archu Jahveho, Boha Izraela.
15. Leviti niesli Božiu archu na pleciach na žrdiach, ako prikázal Mojžiš podľa Jahveho slova.
16. Dávid prikázal kniežatám Levitov, aby postavili ako hudobníkov tých svojich bratov, ktorí boli schopní vylúdiť veselú hudbu na svojich nástrojoch, citarách, lýrach a cimbaloch.
17. Leviti postavili Hemana, Joelovho syna, z jeho bratov Asafa, Berechjahuovho syna; z Merariovcov, svojich bratov, Etana, Kušajahuovho syna.
18. A s nimi i svojich bratov druhého radu, boli to: Zecharjahu, Uziel, Šemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Benajahu, Maasejahu, Matijahu, Eliflehu, Miknejahu, Obed-Edom a Jeiel, vrátnici;
19. speváci: Heman, Asaf a Etan hrali zvučne na bronzové cimbaly.
20. Zecharja, Uziel, Šemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejahu, Benajahu hrali na lýrach pre vysoký hlas.
21. Matitjahu, Eliflehu, Miknejahu, Obed-Edom, Jeiel a Azazjahu udávali rytmus citarami pre hlboký hlas.
22. Kenanjahu, knieža Levitov, poverených prenášaním, viedol prenášanie, lebo sa v tom vyznal.
23. Berekja a Elkana boli vrátnikmi pri arche.
24. Kňazi Šebanjahu, Jošafat, Netaneel, Amasaj, Zecharjahu, Benajahu a Eliezer trúbili na trúbach pred Božou archou. Obed-Edom a Jechija boli vrátnikmi pri arche.
25. Dávid, starší Izraela a velitelia nad tisícami s veľkou radosťou prenášali Božiu archu zmluvy z domu Obed-Edoma.
26. Boh pomáhal Levitom, ktorí niesli archu Božej zmluvy a obetovali sedem býkov a sedem baranov.
27. Dávid bol oblečený do plášťa z jemného plátna, tak isto ako všetci Leviti, ktorí prenášali archu, i speváci a Kenanjahu, ktorý viedol prenášanie. Dávid mal i ľanový efód.
28. Celý Izrael preniesol archu Jahveho zmluvy s jasotom, trúbiac na rohy, trúby a za zvukov cimbalov, lýr a citár.
29. Keď archa Jahveho zmluvy došla k Dávidovmu mestu, Šaulova dcéra Mikal hľadela z okna a videla kráľa tancovať a plesať a pohrdla ním vo svojom srdci.

1 Kroník 16:1-43
1. Božiu archu doniesli a zložili ju na jej miesto do stanu, ktorý dal Dávid postaviť pre ňu. Obetovali pred Bohom celopaly a obety spoluúčasti.
2. Keď Dávid dokončil celopaly a obety spoluúčasti, požehnal ľud v Jahveho mene.
3. Potom nadelil všetkým Izraelcom, mužom a ženám, každému peceň chleba, hrudu datlí a hrsť suchých hrozienok.
4. Dávid určil niektorých Levitov na službu pred Jahveho archou, aby velebili, oslavovali a chválili Jahveho, Boha Izraela.
5. Asaf bol prvý, druhý po ňom Zecharja, ďalej Uziel, Šemiramot, Jechiel, Matitja, Eliab, Benajahu, Obed-Edom a Jeiel. Hrali na lýrach a citarách a Asaf hral na cimbale.
6. Kňazi Benajahu a Jachziel ustavične trúbili na trúbach pred archou Božej zmluvy.
7. V ten deň Dávid, prvý chváliac Jahveho, zveril tento chválospev Asafovi a jeho bratom:
8. Vzdávajte chválu Jahvemu a vzývajte jeho meno, ohlasujte jeho skutky medzi národmi,
9. spievajte mu radostné piesne, vyrozprávajte všetky jeho podivuhodné skutky.
10. Buďte hrdí na jeho sväté meno, nech sa radujú srdcia všetkých, čo hľadajú Jahveho!
11. Hľadajte Jahveho a jeho moc, vyhľadávajte jeho prítomnosť!
12. Majte na mysli, aké podivuhodné činy vykonal, jeho zázraky a rozhodnutia jeho úst.
13. Synovia Izraela, jeho sluhu, deti Jakuba, jeho vyvolení,
14. on je náš Jahve, náš Boh, jeho zákony platia na celom svete!
15. Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal tisícim pokoleniam,
16. na zmluvu, čo uzavrel s Abrahámom, na prísahu, ktorou sa zaviazal Izákovi!
17. Jakubovi to ustanovil ako zákon, ako večnú zmluvu Izraelovi,
18. keď povedal: "Tebe dávam krajinu, Kanaán ako dedičný podiel."
19. Keď vás bolo neveľa, iba hŕstka, a boli ste cudzincami v krajine.
20. Keď putovali z kraja do kraja, z jednej ríše do druhej,
21. on nikomu nedovolil, aby ich utláčal, a pre nich trestal kráľov:
22. "Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!"
23. Spievaj Jahvemu, celá zem, rozhlasujte deň čo deň jeho spásu,
24. rozprávajte národom o jeho sláve, zvestujte všetkým ľuďom jeho veľké činy!
25. Veľmi veľký je Jahve a hodný nevýslovnej chvály, úžasný, nad všetkých pohanských bohov.
26. Všetci bôžikovia sú iba modly. Ale Jahve urobil nebesia.
27. Obklopuje ho sláva a veleba, moc a nádhera napĺňajú jeho chrám.
28. Chváľte Jahveho, rodiny národov, chváľte Jahveho slávu a moc,
29. chváľte slávne Jahveho meno! Prinášajte dary a vstúpte do jeho chrámu, klaňajte sa Jahvemu v lesku jeho veleby!
30. Chvej sa pred ním, celá zem! On postavil zemekruh, že sa nepohne.
31. Radujte sa, nebesia, a zaplesaj, zem! Oznamujte všetkým pohanom: Jahve je kráľ.
32. Zahuč, more, so všetkým svojím tvorstvom! Nech jasajú polia so všetkou svojou úrodou!
33. Nech od radosti zašumia stromy v lesoch pred Jahvem, lebo prichádza súdiť zem.
34. Chváľte Jahveho, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky!
35. Povedzte: Vysloboď nás, Bože, naša spása! Zhromaždi nás, vyveď nás z pohanských národov, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a boli hrdí na to, že ťa môžeme oslavovať.
36. Nech je zvelebený Jahve, Boh Izraela, na večné veky! Všetok ľud nech zvolá: Amen! Aleluja!
37. Dávid nechal pred archou Jahveho zmluvy Asafa a jeho bratov, aby ustavične konali službu pred archou podľa každodenného poriadku,
38. tiež Obed-Edoma a jeho šesťdesiatosem bratov. Obed-Edom, Jedutunov syn, a Chosa boli vrátnikmi.
39. Kňaza Sadoka a jeho bratov kňazov ponechal pred Jahveho Príbytkom na výšine v Gabaone,
40. aby ustavične prinášali celopaly Jahvemu na oltári celopalov ráno a večer, a to celkom tak, ako je napísané v Jahveho zákone, ktorý nariadil Izraelu.
41. S nimi boli Heman a Jedutun a ostatní z vybraných, ktorých menovite určili, aby vzdávali Jahvemu vďaky, "lebo jeho láska trvá naveky".
42. S nimi boli Heman a Jedutun, poverení trúbiť na trúby, hrať na cimbaly a nástroje pre doprovod Božích piesní. Jedutunovi synovia mali na starosti bránu.
43. Všetok ľud odišiel, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoju domácnosť.

Žalmy 78:12-16
12. Robil zázraky pred očami ich otcov v egyptskej zemi, na poliach Tanis.
13. Rozdelil more a previedol ich cezeň, postaviac vody ako hrádzu.
14. Vo dne ich viedol oblakom a v noci ohnivou žiarou.
15. Na púšti rozštiepil bralo a napojil ich hojne ako z jazera.
16. Vyviedol pramene zo skaly, prúdila z nej voda ako rieka.

Príslovia 19:22-24
22. Lakomosť je nešťastím pre človeka; lepšie zostať chudobným, než stať sa luhárom.
23. Bázeň pred Jahvem vedie k životu, nešťastie nestihne toho, kto ju má.
24. Leňoch siahne rukou do misy, ale nezmôže sa podniesť ju k ústam.

Skutky Apoštolov 7:44-60
44. Naši otcovia mali na púšti Stan svedectva, ako im nariadil Boh, keď povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl.
45. Naši otcovia ho zdedili a za Jozueho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov. Tak to bolo až do Dávidových čias.
46. Dávid našiel milosť u Boha a prosil, aby našiel bydlisko pre Boha Jakuba.
47. Ale až Šalamún mu postavil dom.
48. Najvyšší však nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok:
49. Nebo je mojím trónom a zem podnožou mojich nôh. Aký dom mi postavíte, hovorí Pán, kde je miesto môjho odpočinku?
50. Nevytvorila toto všetko moja ruka?
51. Akí tvrdohlaví ste, stále v srdci pohania a hluchí pre pravdu! Vy vždy odporujete proti Svätému Duchu! Akí otcovia, takí synovia!
52. Bol niekedy prorok, ktorého by vaši otcovia neboli prenasledovali? Oni zabili tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa stali teraz jeho zradcami a vrahmi,
53. vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali Zákon, no nezachovávali ste ho!"
54. Keď to počuli, rozzúrili sa v srdciach a škrípali zubami proti nemu.
55. Štefan, plný Svätého Ducha, sa uprene zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha
56. a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha."
57. Hlasno vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli.
58. Vyhnali ho z mesta a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Šavol.
59. Keď Štefana kameňovali, on sa modlil: "Pane Ježišu, prijmi môjho ducha."
60. Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: "Pane, nepočítaj im tento hriech." A len čo to povedal, zosnul.