A A A A A

Exodus 7:1-25
1. Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, urobil som z teba boha pre faraóna a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom.
2. Ty mu budeš hovoriť všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron to zopakuje faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny.
3. Ja však zatvrdím faraónovo srdce, rozmnožím svoje znamenia a svoje divy v Egyptskej krajine.
4. Faraón vás nevypočuje, preto položím ruku na Egypt a vyvediem svoje oddiely, svoj ľud, Izraelcov z Egyptskej krajiny s veľkými súdmi.
5. Vtedy Egypťania pochopia, že ja som Jahve, keď vystriem svoju ruku proti Egypťanom a vyvediem Izraelcov spomedzi nich."
6. Mojžiš a Áron vykonali, ako im Jahve prikázal.
7. Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron osemdesiattri, keď hovorili s faraónom.
8. Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi:
9. "Ak vám faraón povie, aby ste urobili nejaký zázrak, povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraóna a nech sa premení na hada."
10. Mojžiš a Áron vošli k faraónovi a urobili, ako im Jahve prikázal. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a premenila sa na hada.
11. Faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojimi kúzlami.
12. Každý hodil svoju palicu, tie sa premenili na hady, ale Áronova palica pohltala ich palice.
13. Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve.
14. Jahve povedal Mojžišovi: "Faraónovo srdce je zatvrdnuté a on odoprel prepustiť ľud.
15. Choď k faraónovi zajtra ráno v tom čase, keď chodieva k vode, a počkaj naňho na brehu Rieky. Do ruky si vezmi palicu, ktorá sa premenila na hada.
16. Povieš mu: Jahve, Boh Hebrejov, ma poslal k tebe, aby som ti povedal: ‚Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti.‘ Až dosiaľ si neposlúchol.
17. Takto hovorí Jahve: Podľa tohto poznáš, že ja som Jahve. Palicou, ktorú mám v ruke,a udriem vody Rieky a ony sa premenia na krv.
18. Ryby v Rieke pohynú, Rieka bude zapáchať a Egypťania už nebudú môcť piť vodu z Rieky."
19. Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a vystri ruku nad egyptské vody, nad ich rieky, nad ich kanály, nad ich močiare a nad všetky ich vodné nádrže — a ony sa premenia na krv a celá Egyptská krajina bude plná krvi, dokonca i stromy a kamene."
20. Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Jahve. Zdvihol svoju palicu a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vody, ktoré sú v Rieke, a všetky vody, ktoré sú v Rieke, premenili sa na krv.
21. Ryby v Rieke pohynuli a Rieka zapáchala; a Egypťania nemohli viac piť vodu z Rieky; krv bola po celej Egyptskej krajine.
22. Ale egyptskí mágovia urobili to isté svojimi kúzlami; faraónovo srdce sa zatvrdilo a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve.
23. Faraón sa vrátil, vošiel do svojho domu a nevenoval tomu pozornosť.
24. Všetci Egypťania kopali v okolí Rieky hľadajúc pitnú vodu, pretože nemohli piť vodu z Rieky.
25. Sedem dní uplynulo odvtedy, čo Jahve ranil Rieku.

Exodus 8:1-32
1. Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanály a močiare a vyveď žaby na Egyptskú krajinu."
2. Áron vystrel ruku nad egyptské vody, žaby povyliezali a pokryli Egyptskú krajinu.
3. Ale aj mágovia svojimi kúzlami urobili to isté. Aj oni vyviedli žaby na Egyptskú krajinu.
4. Faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal: "Proste Jahveho, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a prepustím ľud, aby obetoval Jahvemu."
5. Mojžiš povedal faraónovi: "Ako si ráčil rozkázať! Kedy mám prosiť za teba, za tvojich služobníkov a za tvoj ľud, aby sa žaby stratili od teba a z vašich domov a zostali iba v Rieke?"
6. On povedal: "Zajtra." Mojžiš odpovedal: "Stane sa podľa tvojho slova, aby si vedel, že nikto nie je ako Jahve, náš Boh.
7. Žaby sa stiahnu od teba, z tvojich domov, od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu a zostanú iba v Rieke."
8. Mojžiš a Áron odišli od faraóna a Mojžiš volal k Jahvemu, aby odstránil žaby, ktorými postihol faraóna.
9. Jahve urobil to, čo žiadal Mojžiš, a žaby pokapali v domoch, vo dvoroch a na poliach.
10. Pozhŕňali ich na mnoho hromád a celá krajina zapáchala.
11. Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve.
12. Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vystri svoju palicu a udri po prachu na zemi a ten sa zmení na komáre v celej Egyptskej krajine."
13. Áron vystrel ruku so svojou palicou a udrel po prachu na zemi a boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok prach zeme v celej Egyptskej krajine sa zmenil na komáre.
14. Egyptskí mágovia urobili to isté svojimi kúzlami, aby odohnali komáre, ale nemohli a komáre boli na ľuďoch i na zvieratách.
15. Mágovia povedali faraónovi: "Toto je Boží prst," ale faraónovo srdce sa zatvrdilo a nepočúvol ich, tak ako predpovedal Jahve.
16. Jahve povedal Mojžišovi: "Vstaň zavčasu ráno a keď pôjde faraón k vode, postav sa pred neho. Povieš mu: Takto hovorí Jahve: ‚Prepusť môj ľud, nech mi slúži.‘
17. Ak neprepustíš môj ľud, pošlem ovady na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy. Domy Egypťanov budú plné ovadov, ba aj pôda, na ktorej bývajú.
18. V ten deň spravím výnimku so zemou Gošen, v ktorej býva môj ľud, aby tam ovady neboli, aby si vedel, že ja som Jahve uprostred tejto krajiny.
19. Odlíšime svoj ľud od tvojho ľudu; a zajtra sa uskutoční toto znamenie."
20. Jahve tak urobil a veľké množstvo ovadov vniklo do faraónovho domu, do domov jeho služobníkov a do celej Egyptskej krajiny; krajina bola spustošená ovadmi.
21. Faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: "Choďte obetovať svojmu Bohu v tejto krajine."
22. Mojžiš odpovedal: "Nebolo by správne robiť takto, lebo naše obety Jahvemu, nášmu Bohu, sú pre Egypťanov ohavnosťou. Či by nás Egypťania neukameňovali, keď budeme pred ich očami prinášať obety, ktoré sú pre nich ohavné?
23. Pôjdeme do púšte na tri dni cesty a tam budeme obetovať Jahvemu, nášmu Bohu, ako nám povedal."
24. Faraón povedal: "Ja vás prepustím, aby ste obetovali svojmu Bohu na púšti, len neodchádzajte príliš ďaleko. Proste za mňa."
25. Mojžiš povedal: "Hneď, keď odídem od teba, budem prosiť Jahveho. Zajtra ovady zmiznú od faraóna, od jeho sluhov a od jeho ľudu. Ale nech sa nám faraón prestane posmievať tým, že neprepúšťa náš ľud, aby mohol obetovať Jahvemu."
26. Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Jahveho.
27. Jahve urobil, čo Mojžiš žiadal, a ovady zmizli od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu; nezostal z nich ani jeden.
28. Ale faraón si zatvrdil srdce ešte aj tentokrát a ľud neprepustil.
29. Modlitba. Dávidova. Jahve, vypočuj moju spravodlivú prosbu, všimni si moje úpenlivé volanie! Načúvaj mojej modlitbe, lebo niet klamu na mojich perách.
30. Od teba nech vyjde rozsudok nado mnou, lebo ty vidíš, kde je pravda.
31. Srdce mi preskúmaj, prekvap ma za noci, ohňom ma preskúšaj, a zloby nenájdeš.
32. Neprevinil som sa rečami, ako mnohí majú vo zvyku. Podľa tvojich slov vyhýbam sa cestám násilníkov.

Žalmy 17:1-7
1. Pevne som sa držal svojej cesty a nikdy som nevybočil.
2. Bože môj, vzývam ťa, odpovedz mi, nakloň sa ku mne, vypočuj moje slová!
3. Ukáž mi svoju predivnú lásku, veď ty chrániš pred nepriateľmi všetkých, čo sa zverili tvojej moci.
4. Pi vodu z vlastnej studne, vodu prýštiacu z tvojej studienky!
5. Mali by sa tvoje pramene rozlievať a tvoje potôčky ulicami tiecť?
6. Nech patria iba tebe samému, a nie zároveň cudziemu človeku!
7. Nech je požehnaný tvoj prameň, žena tvojej mladosti, u nej nachádzaj radosť,

Príslovia 5:15-20
15. u milej laňky, pôvabnej gazely! Nech sa s tebou baví, buď vždy do nej zaľúbený. Nech ťa jej láska opája v každý čas.
16. Syn môj, prečo by si sa dával zviesť cudzoložnici a objímal ľahkú ženu?
17. Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judského kraja za Jordánom.
18. Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval.
19. Prišli k nemu farizeji a pokúšali ho: "Či je dovolené človeku prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?"
20. Odpovedal: "Či ste nečítali, že Stvoriteľ ich stvoril od počiatku ako muža a ženu

Matúša 19:1-30
1. a povedal: Preto muž opustí otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom?
2. Teda už nie sú dvaja jednotlivci: sú jedno telo. Čo Boh spojil, človek nesmie rozlúčiť."
3. Povedali mu: "Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť ju?"
4. Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak.
5. Hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku — nie pre cudzoložstvo — a vezme si inú, pácha cudzoložstvo."
6. Jeho učeníci mu povedali: "Keď je to tak medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa."
7. On im povedal: "Nie všetci pochopia túto reč, iba tí, ktorým je to dané.
8. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní zasa nevstupujú do manželstva, aby mohli lepšie slúžiť kráľovstvu nebeskému. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."
9. Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci im v tom zabraňovali.
10. Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo."
11. Potom na ne vložil ruky a odišiel odtiaľ.
12. Tu k nemu pristúpil jeden človek a pýtal sa ho: "Učiteľa, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?" On mu odpovedal:
13. "Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázania!"
14. On sa ho opýtal: "Ktoré?" Ježiš odpovedal: "Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť!
15. Cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého."
16. Mladík mu povedal: "Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?"
17. Povedal mu Ježiš: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!"
18. Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.
19. Nato Ježiš povedal svojim učeníkom: "Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
20. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva."
21. Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: "Kto potom môže byť spasený?"
22. Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné."
23. Vtedy mu Peter povedal: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo teda za to dostaneme?"
24. Ježiš im odpovedal: "Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na svoj slávny trón, aj vy, čo ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť izraelských kmeňov.
25. A každý, kto pre moje meno opustí dom alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.
26. Mnohí, ktorí sú prví, budú poslední a mnohí poslední budú prví.